DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

^ 236 ~


Ad a) Po glavnoj obeini kr. slob. i glavnog grada Zagreba u svrhu
gradnje šum. doma i muzeja družtvu darovano zemljište prima se sa zahvalnošću,
nu pošto je u zaključku glavne skupštine slav. gradskog za^
stupstva navedena posvetna svrha družtvene sgrade dosta nejasna, to se
podjedno radi odstranjenja svakog dainjeg nesporazumka zaključuje, da
se družtveuo predsjedništvo obrati na gradsko poglavarstvo molbom neka
u odnosnu darovnu izpravu ne bi dalo uvrstiti ustanovu, daje posvetna
svrha dražtvene sgrade ta, da imade služiti za smještenje šum. akademije,
pošto je smještenje akademije u istoj možda samo prelazne naravi.


Ad b) i c) Uzimlje se na znanje i podjedno zaključuje, da če upr.
odbor u budućoj sjednici izabrati nacrt, po kojem če se družtvena sgrada
graditi, a družtveuo predsjedničtvo neka se prema predlogu I. đružtv.
pođpredsjednika vel. g. kr. odsj. savj. F. Zikmundovsky-a odmali pismeno
obrati na kr. zem, vladu i družtvo za gojenje lova i ribarstva radi osjeguranja
uajamninah.


Ad đ) Upravljaj uči odbor zaključuje, da se u posebni odbor za
nadzor i rukovodjenje gradnje izaberu p. n. gg, I. družtv. podpredsjednik


F. Zikmundovskj i Josip Havas, te gg. odbornici H. Grund, R. Fischbach
i D. -Trotzer. Mjesto tehničkog nadziratelja želio bi upravlj. odbor da
preuzme gradjevni savjetnik K, Waidmann, te se družtvena uprava
ovlašćuje, da u tom pogledu sa istim u dogovor stupi.
Podjedno se izabrani taj odbor ovlašćuje, da smije obavljati doznaku
novaca za početak gradnje družtvene sgrade, kao i stupiti u pregovore
sbog podiguuča zajma, koji če družtvo za dovršenje sgrade svakako
podići morati; pri čem se isti ponajprije neka obrati na krajiške
imov. obćine, a u prvom redu na brodsku imov* obćinu sbog podieljenja
zajma. 0 svojem djelovanju imati če taj pododbor upravljajučem odboru
pravodobno izvještaj podnieti, da se uzmognu glavnoj družtvenoj skupštini
potrebiti i svrsi shodni predloži staviti.


Ad e) U pododboru za preinaka družtvenih pravilah izabiru se


p. n, gg. podpredsjednici F. Zikmundovskj i J. Havas, te gg. odbornici
R. Fischbach, H. Grund, J. Partaš, Dr. Laksar, Dr. Trotzer i A, Borošič
time, da družtvena pravila obzirom na gradnju šum. doma i muzeja
svrsi shodno prerade i npravljajućem odboru predlože i to u roku, da
se pravila mogu još ovogodišnjoj glavnoj skupštini na prihvat predložiti«
Točk a 3. Priobćuje se upr. odboru, da je predsjedničtvo obć.
hrv. drožtva na gojenje lova i ribarstva svojim dopisom od 13./2. 1897.
br, 165 obaviestiio druž. predsjedničtvo, da izložbeni ormar spomenutog
družtva, koji je sa darovanim hrv. slav. šum. družtvu predmetima u
Zagreb dopremjjeo, te je sa družtvenim predmetima zajedno pohranjen,
sačinjava i nadalje svojina lovačkog družtva, moleć podjedno, da se, dok
to družtvo 0 njeni inako nerazpoloži, smjesti u šum. muzeju.