DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 234 kojoj
izbijaju glavne graue, te dosada u većine dobio toćnij e rezul tat
e uego po Hossfeldtovoj formuli, što pokazuje da je princip same
methode izpraran. Rezultate računa i njeke dodatke priobćio bi u
posebnom ćlanku, za koji molim da bi ga u svibanjskom svezku tiskali.
Ovo cu sigurno priposlati do konca o. mj. Ako se u travanjski svezak
još može umetnuti, to bi molio malu opazku u smislu gore navedenog.


Ostajem osobitim veleštovanjem


Drag. pL Sram.


Družtvene viesti.


Zai>isiliksjednice upravljaju(fegaodborahrv.-slav. šumarskogadražtva,
obdržavane dne 25. ožujka 1897. u sgradi Markov trg br. 3. pod predsjedanjem
družtvenog predsjednika presvietiog g. Marka grofa Bombellesa
i u prisutnosti velem. gg. družtvenih podpredsjednika kr. odsječnog savjetnika
Ferde Zikmundovsky-a, i kr. šum. ravnatelja Josipa Havasa,
te p. n. gg. družtvenili odbornika R. Fiscbbacha, H. Grunda, Slavo-
Ijuba Rossipala, B. Hajeka, J. Partaša, D. Laksara, M. de Bone,


J. Vraničara i tajnika A. Borošića.
Predmeti viecanja.


Točk a 1. Čitanje zapisnika odborske sjednice od 2. veljače 1S97.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p, n.
gg. odbornicima R. Fischbacbu i D, Laksaru.


Točk a 2. Izvještaj o gradnji šumarskoga doma i muzeja.


Na zamolbu družtvenog predsjednika izvješćuje I. družtv. podpredsjednik
vel. g. kr. odsječni savjetnik F, Zikmundovskv o stanju razprava
glede gz-adnje šurrarskog doma i muzeja sliedeee:


a) Na družtvene molbe od 7. studena 1896. i 7. siečnja 1897. br.
108.; upravljene na slavno zastupstvo kr. i slob. glavnog grada Zagreba,
za bezplatni ustup u svrhu gradnje družtvene sgrade potrebitog gradilišta,
priobčilo je gradsko poglavarstvo u Zagrebu svojim dopisom od


3. veljače 1897. 1311., da je gradsko zastupstvo u sv^ojoj dne L veljače
1897, obdržavanoj skupštini pod toe. 53, zaključilo sliedeee:
«ObčiDa slob. i kr. glavnog grada Zagreba pripravna je brv.-slav.
šum. družtvu u Zagrebu u svrbn gradnje šumarskoga doma i šumarskog
muzeja, u kojoj če se sgradi smjestiti i urediti uova šumarska akademija,
ustupiti besplatno svoje zemljište i to od kat. pare. broj 424/2—
a/2 dio u površini od 324-1 jHiivati pod novom oznakom kat. čestice
br. 424/2—a/2b, koje se zemljište nalazi na uglu Rajnerove ulice, gr.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 235 ~
perivoja iza sgrade «Sokola>> i pod uvjet, da je hrv.-slav. š-amarsko driiživo obvezane na toj bezplatno
ustupljenoj mu zemljištnoj površini najdulje do konca god. 1898. započeti
gradnjom najmanje dvokatne kuće u gore napomenutu svrhu, a na
koliko toj obvezi udovoljilo ne bi, pristojat ee gradskoj obcini pravo poklonjeno
ovo zemljište na svoje ime natrag uknjižiti dati, koje si pravo
gradska obćina gruntovno osjegnrati može, nadalje uz uvjet, da je hrv.slav.
šumarsko drnžtvo dužno, za slučaj, da na ovom poklonjenom mu
zemljištu sagradjene sgrade njihovoj posvetnoj svrbi otudji, platiti gr.
obćini u ime odštete iznos od 12.000 for., koju obvezu gradska obćina
na ove nekretnine i gruntovno uknjižiti može».


Nadalje je priobčilo rečeno gradsko poglavarstvo svojim dopisom
od 5. ožujka 1897. br. 7804:, da je vis. kr. zem. vlada, odjel za unut.
poslove, svojim odpisom od 25. veljače 1897. br. 11513. obnašla gore
spomenuti zaključak glavne skupštine gradskog zastupstva odobriti, te da
je usljeđ t ga podjedno pozvan gr. odvjetnik Dr. Šime Mazzura, da sastavi
osnovu odnosnoga darovnoga ugovora, koji če se ugovor družtvu u
izvoru na podpis dostaviti, čim gradskom poglavarstvu predložen bude.


b) Zatim se priobčuje upr. odboru, da je nsljed razpisanog natječaja
za pribavu nacrta za gradnju šum. doma i muzeja prispjelo družtvenoj
upravi 14 natječajnih nacrta, koje u tu svrhu izmedju porote izabrani
pododbor gradjevnih vještaka sada izpituje. Taj pododbor podnieti če
glede podieljenja nagrada poroti svoje predloge, koja če o istima imati
najdulje do 21. travnja o. g. odlučiti i opređieljene nagrade razdieliti, o
čemu če se upravlj. odboru izvještaj podnieti,


c) Pošto če se gradnja sgrade imati predhođno udesiti prema tomu
koliko če vis- kr. zem. vlada potrebovati prostorija za šum. akademiju,
to se predlaže upravlj. odboru neka bi izvolio zaključiti, da se družtveno
predsjednietvo obrati na visoku kr. zem. vladu kako glede tih prostorija
tako i glede osiguranja najamnine za te prostorije, a isto tako i na
družtvo za gojenje lova i ribarstva u svrhu osjeguranja najamnine za
prostorije, što ih rečeno družtvo u družtvenoj sgradi imati želi.


d) Pošto je za rukovodjenje i nadziranje gradnje potrebit p osebn
i odbor , to se predlaže upravlj. odboru, da u svojoj današnjoj
sjednici taj odbor izabere i to izmedju članova, boravečih stalno u Zagrebu;
a osim toga da odluči i o tom, hoče li se za rukovodstvo i nadzor
izabrati koji tehnički nadziratelj ?


e) Obzirom na to, što če se morati uslied te gradnje i đružtvena
pravila promieniti, to se predlaže upravlj. odboru neka i u tu svrhu posebni
odbor izabere.


Upravljajuči odbor uzimlje na znanje taj izvještaj, te podjedno zaklCučuje
sliedeče :
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

^ 236 ~


Ad a) Po glavnoj obeini kr. slob. i glavnog grada Zagreba u svrhu
gradnje šum. doma i muzeja družtvu darovano zemljište prima se sa zahvalnošću,
nu pošto je u zaključku glavne skupštine slav. gradskog za^
stupstva navedena posvetna svrha družtvene sgrade dosta nejasna, to se
podjedno radi odstranjenja svakog dainjeg nesporazumka zaključuje, da
se družtveuo predsjedništvo obrati na gradsko poglavarstvo molbom neka
u odnosnu darovnu izpravu ne bi dalo uvrstiti ustanovu, daje posvetna
svrha dražtvene sgrade ta, da imade služiti za smještenje šum. akademije,
pošto je smještenje akademije u istoj možda samo prelazne naravi.


Ad b) i c) Uzimlje se na znanje i podjedno zaključuje, da če upr.
odbor u budućoj sjednici izabrati nacrt, po kojem če se družtvena sgrada
graditi, a družtveuo predsjedničtvo neka se prema predlogu I. đružtv.
pođpredsjednika vel. g. kr. odsj. savj. F. Zikmundovsky-a odmali pismeno
obrati na kr. zem, vladu i družtvo za gojenje lova i ribarstva radi osjeguranja
uajamninah.


Ad đ) Upravljaj uči odbor zaključuje, da se u posebni odbor za
nadzor i rukovodjenje gradnje izaberu p. n. gg, I. družtv. podpredsjednik


F. Zikmundovskj i Josip Havas, te gg. odbornici H. Grund, R. Fischbach
i D. -Trotzer. Mjesto tehničkog nadziratelja želio bi upravlj. odbor da
preuzme gradjevni savjetnik K, Waidmann, te se družtvena uprava
ovlašćuje, da u tom pogledu sa istim u dogovor stupi.
Podjedno se izabrani taj odbor ovlašćuje, da smije obavljati doznaku
novaca za početak gradnje družtvene sgrade, kao i stupiti u pregovore
sbog podiguuča zajma, koji če družtvo za dovršenje sgrade svakako
podići morati; pri čem se isti ponajprije neka obrati na krajiške
imov. obćine, a u prvom redu na brodsku imov* obćinu sbog podieljenja
zajma. 0 svojem djelovanju imati če taj pododbor upravljajučem odboru
pravodobno izvještaj podnieti, da se uzmognu glavnoj družtvenoj skupštini
potrebiti i svrsi shodni predloži staviti.


Ad e) U pododboru za preinaka družtvenih pravilah izabiru se


p. n, gg. podpredsjednici F. Zikmundovskj i J. Havas, te gg. odbornici
R. Fischbach, H. Grund, J. Partaš, Dr. Laksar, Dr. Trotzer i A, Borošič
time, da družtvena pravila obzirom na gradnju šum. doma i muzeja
svrsi shodno prerade i npravljajućem odboru predlože i to u roku, da
se pravila mogu još ovogodišnjoj glavnoj skupštini na prihvat predložiti«
Točk a 3. Priobćuje se upr. odboru, da je predsjedničtvo obć.
hrv. drožtva na gojenje lova i ribarstva svojim dopisom od 13./2. 1897.
br, 165 obaviestiio druž. predsjedničtvo, da izložbeni ormar spomenutog
družtva, koji je sa darovanim hrv. slav. šum. družtvu predmetima u
Zagreb dopremjjeo, te je sa družtvenim predmetima zajedno pohranjen,
sačinjava i nadalje svojina lovačkog družtva, moleć podjedno, da se, dok
to družtvo 0 njeni inako nerazpoloži, smjesti u šum. muzeju.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 237 —


Nadalje se priobćaje, da je glasom dopisa zem. izložbenog odbora
u Zagrebu od. 19. veljače 18&7, br. 2216 prva hrvatska tvornica štapova
u Samobora zamolila za povratak dvijah piramidalnih stalakah, na kojima
su izloženi bili štapovi rečene tvornice na milenijskoj izložbi. A isto su
tako glasom dopisa spomenutog odbora 6. ožujka 1897. br. 2246 veslari
Nikola Sušanj i Komano Grded iz Senja zamolili za povratak svojih
9-pari vesala ili za odštetu svakome od 61 for.


Upravljajući odbor zaključuje, da se svim tim molbama udovolji a
naposeb veslarom senjskim njihova vesla povrate, a ne prekupe.


Točka 4. čita se naredba vis. kr. zem. vlade odjela za unut.
poslove od 3. ožujka 1897. br. 10747 a 1896., kojom ista nije obnašla
uvažiti predstavke družtvenog predsjedničtva od 1. veljače 1896. br. 10.,
podnesenu joj povodom predloga družtv. člaua Mije Radoševiča za izdanje
određbah glede koalifikacije osobah, koje se bave mjeračinom i uredjivanjem
šumah.


Uzimlje se na znanje.


Točk a 5. Priobćuje se upr. odbor, da je na 10. ožujka 1897.
preminuo družtveni član Vinko Dračar, kr. nadšumar u Otočcu, dočim
je najavio svoj pristup u družtvo Pavao Dianovskj, kr. šumar u Nemcima.


Uprav, odbor uzimlje izvještaj na znanje kličuč preminulom družtvenom
članu V. Dračaru, Slava! i primajuč najavivšeg se člana P. Dianovskoga
u družtvo.


Točka 6. Predloži gg. odbornikah: Družtveni odbornik g.
Julijo Vraničar, kr. žup. šumar, nadzor, u Belovaru, predaje dva pismena
predloga i to:


a) predlog, da se upr. odbor obrati na kr. zem. vladu molbom, da
se občinskim lugarima dozvoli u službi nositi u svrhu njihove samoobrane
pušku, i neku se stave izvan kriepsti sve, bilo po ma kome,
izdane protivne naredbe; zatim


^) Predlog da se upr. odbor obrati predstavkom na vis. kr. zem.
vladu molbom da blagoizvoli:


a) izhoditi promienu postojećeg lovskog zakona onamo, da se za
unapredjenje lovstva u «otvorenih lovištih» u glavnom samo propiše
Čuvanje od zvierokradica i strogo bdijenje nad obdržavanjem ustanovljenih
lovostaja;


p) da naredbu vis. vlad. odjela za unut. poslove od 27./1. 1892.
br. 11.693 ex 1890. glede nagrada iz zem. sredstavah za ubijenu grabežljivu
zvjerad izvan krieposti stivi:


S) da se posebnom naredbom odredi, da kod podjelivanja dozvole
trovanja grabežljive zvjeradi, valja najsavjestnije izpitati nuždu takove
dozvole za korist lovstva stanovitoga predjela, te koja će biti poslje


18
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 238 —
dica trovanju grabežljivaca po šumsko i poljsko gospodarstvo stanovitoga
prediela ili okolice.


Povodom tih podlogah zaključuje upr. odbor sliedeife:


Ad a) Predlog glede dozvole nošenja pušaka po ob<5. lugarima neka
se podnese vis. kr, zem. vladi preporukom na uvaženje, promjenjujud ga
onamo, da se obcinskim lugarima dozvoli, da smiju u službi nositi samo
vojničku pušku sa bodom. Što se pako tiče predloga pod b), koji je
napereu proti naprednom gojenju koristne divljači, a ide za pogođovanjem
umnožanja grabežljivaca, to zaključuje upr. odbor, da hrv. slav. šum.
družtvo, koje je zvano da promiče u zemlji šumarske prilike, a time
posredno podiže i unosivost lovstva, kao nuzgrednog užitka šumah,
ne može takav predlog prihvatiti, a niti ga kod vis, kr. zera. vlade
zagovarati.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici
upr. odbora od 20. travnja 1897. pročitan, podpisan i ovjerovljen.


PotTrđa 0 ui)la(5eiiili prinosih podiipirajućih članorah, te o upla


(5eiioj članarini.


za vrieme od 1. siječnja do 15. travnja 1897.


Podupirajudi prinos namirili su: I. banska im, občina
10 for.; Šumska uprava vlastelinstva u Iloku 10 for.; Gradsko poglavarstvo
u Zagreku 10 for.; Gradiška im. občina lOO for.; Šumska uprava
vlastelinstva grofa Eltza u Vukovaru 25 for,; Lujo pl. Blažič 10 for.;
Gradsko poglavarstvo u Petrinji 10 for ; Brodska im. občina 100 for.;
Gjurgjevačka im. občina 20 for.; Križevačka im. občina 25 for.; Uprava
dobara grofa Jelačiča u Novidvori 10 for.; Petrovaradinska im. občina
30 for.; Poglavarstvo občine dol. Miholjac 10 for.; Gradsko poglavarstvo
u Križevci 10 for.; Gradsko poglavarstvo u Karlovcu 10 for.; Občinsko
poglavarstvo u gornj. Miholjcu 10 for; Šumski ured dobra Kutjevo
10 for.; Občiusko poglavarstvo u Odri 10 for.; Gradsko poglavarstvo u
Osieku 10 for.; Gradsko poglavarstvo u Koprivnici 10 for.; Gradsko
poglavarstvo u Varaždinu 10 for.;


U ime članarine I. razreda uplatili su:


J. Kr. Benzon 5 for.; Urb. občina Rečica 5 for. (za g. 1896.);
Plemićka občina Blatnica 5 for. (1896.); Julijo Boael 5 for. (1886.);
Tvrznik Franjo 5 for, (1896.); Hugo Grund5for.; Daue Staničič 1 for.
(pristupnina); Vjekoslav Stublič 5 for. (1896. i 1897.); Vinko Nagy
5 for. (1896.); N. Njegovan 1 for. 25 nvč. (1896.); Oskar pL Agič
5 for. (1896.); Ivica Grčevič 5 for. (1896.); Petar Vukovič 5 for. (1896.);
W. Miiller 5 for.; Jaromir Viđale 5 for,; Gj. Koča 5 for. (1896.);


ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 239 —


Gavro Kovačevic 5 for.; Kr. šamski ured u Otočeo za svoje činovničtvo
59 for. 80 uovć,; J. Kozarac 5 for.; V. Všetečka 10 for. (1896., 1897.);
Dušan Weiner 2 for.; Fran Kesterčauek 6 for. (! for. upisnine); H.
Ružićka 10 for. (1895., 1896.); D Giirth 5 for.; M.-Šumauović 5 for.;
Josip Sacher 10 for. 10 novč. (1896., 1897.); L. Černj 5 for.; Juraj
Bezuk 5 for.; Nikola pl. Košcec 5 for.; Aute Balieević 5 for. (1896);
M, Bubanj 5 for.; Vaclav Puksa 5 for. (1896.); M, Gjurekovic 10 for.
(1896., 1897.); V. Racki 15 for.; Josip Kuchinka 5 for. (1896.); F.
Fusic 2 for. (1896.); J. Nikolašević 1 for.; Ratislav Makšić 5 for. (1895.);
Antun Korab 5 for.; Vilim Tolg 5 for. (1896.); Josip Jakopec 5 for.
(1896.); Ferdo Solaric 5 for. (1S94.); Virgil Malin 5 for.; Mlinarid
Elzear 5 for.; Matija Grdinič 5 for.; Vinko Dračar 5 for.; Stjepan pl.
Hankonj 5 for.; H. Fetvadjeff 5 for. (1896.); Lambert Zerdik 5 for.;
V, Stanković 5 for.; A. Dumengjić 5 for. (1896.); A. Rosmanith 5 for.;


G. Kransz 5 for.; Milan Weiner 5 for.; J. Tropper 5 for.; Urbanskj
Stjepan 5 for,; Gustav Ringel 5 for.; G. Vac 5 for. 50 nove.; Julijo
Vraniear 3 for. 50 nvč.; M. Drnić 14 for.; V". Beuak 4 for, 25 nvč,;
P. Tvrdonj 10 for.; W. Vltcbeff 5 for. 02 nvć-; F. Groger 10 for.
(1897., 1898.); Julijo Foklvary 5 for.; Ivan Marianj 2 for. 50 nvč.
(1896.); Vilim Pere 5 for.; F. Biskup 5 for. (1896.); Ravnateljstvo kr.
gosp. šum. učilišta n Križevcima 5 for.; J. Kuzma 10 for. 20 nvč.;
Miroslav Brausil 5 for.; G Heinz 5 for.; Milan Mirković 5 for.
U ime članarine II. razreda uplatili su: Josip Andric
2 for.; Antun Slama 2 for. i 1 for. upisnine ; Šumarija Morovic za lugara
20 for.; J. Grbac 2 for.; Josip Vedl 1 for.; Jure Strosar 1 for.;
Šumarija Bosutska za lugare 10 for.; Tomo Gjurašiuović 2 for. i 1 for.
upisnine; Kot. šumarija u Vinkovcih za lugare 44 for.; Kot. šumarija
u Gjurgjevcu za lugara Bazianca 6 for. (1891.—1893.); Šumarija u
Otoku za lugare 40 for.; Ivan Pajnić 2 for.; Šumarija Klošter-Ivanic
za lugare 17 for.; Kr. nadzorničtvo za pošnmljenje Krasa u Senju 18 for.;
Kot. šumarija Gjurgjevačka im. obcine u Belovaru 18 for.; Kot. šumarija
u Otočcu za lugara 28 for,; Uroš Grnić 1 for.; Josip Bauić 2 for.;
Kr. nadzorničtvo za pošuraljenje Krasa za lugare 18 for.; Kr. đržav.
šumarija gor. Kosiuj za lugare 6 for.; Kr. držav. šumarija u Pitomači
za lugare 10 for.; Kot, šumarija u Krasnom za lugare 29 for.; Kr,
šumarija u Rujevcu za lugare 9 for.; Kot. šumarija u Oriovcu za lugare
26 for.;


U Zagrebu, 23. travnja 1897.


Za predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva:


R. Fischbach. A. Borošić.