DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 234 kojoj
izbijaju glavne graue, te dosada u većine dobio toćnij e rezul tat
e uego po Hossfeldtovoj formuli, što pokazuje da je princip same
methode izpraran. Rezultate računa i njeke dodatke priobćio bi u
posebnom ćlanku, za koji molim da bi ga u svibanjskom svezku tiskali.
Ovo cu sigurno priposlati do konca o. mj. Ako se u travanjski svezak
još može umetnuti, to bi molio malu opazku u smislu gore navedenog.


Ostajem osobitim veleštovanjem


Drag. pL Sram.


Družtvene viesti.


Zai>isiliksjednice upravljaju(fegaodborahrv.-slav. šumarskogadražtva,
obdržavane dne 25. ožujka 1897. u sgradi Markov trg br. 3. pod predsjedanjem
družtvenog predsjednika presvietiog g. Marka grofa Bombellesa
i u prisutnosti velem. gg. družtvenih podpredsjednika kr. odsječnog savjetnika
Ferde Zikmundovsky-a, i kr. šum. ravnatelja Josipa Havasa,
te p. n. gg. družtvenili odbornika R. Fiscbbacha, H. Grunda, Slavo-
Ijuba Rossipala, B. Hajeka, J. Partaša, D. Laksara, M. de Bone,


J. Vraničara i tajnika A. Borošića.
Predmeti viecanja.


Točk a 1. Čitanje zapisnika odborske sjednice od 2. veljače 1S97.


Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po p, n.
gg. odbornicima R. Fischbacbu i D, Laksaru.


Točk a 2. Izvještaj o gradnji šumarskoga doma i muzeja.


Na zamolbu družtvenog predsjednika izvješćuje I. družtv. podpredsjednik
vel. g. kr. odsječni savjetnik F, Zikmundovskv o stanju razprava
glede gz-adnje šurrarskog doma i muzeja sliedeee:


a) Na družtvene molbe od 7. studena 1896. i 7. siečnja 1897. br.
108.; upravljene na slavno zastupstvo kr. i slob. glavnog grada Zagreba,
za bezplatni ustup u svrhu gradnje družtvene sgrade potrebitog gradilišta,
priobčilo je gradsko poglavarstvo u Zagrebu svojim dopisom od


3. veljače 1897. 1311., da je gradsko zastupstvo u sv^ojoj dne L veljače
1897, obdržavanoj skupštini pod toe. 53, zaključilo sliedeee:
«ObčiDa slob. i kr. glavnog grada Zagreba pripravna je brv.-slav.
šum. družtvu u Zagrebu u svrbn gradnje šumarskoga doma i šumarskog
muzeja, u kojoj če se sgradi smjestiti i urediti uova šumarska akademija,
ustupiti besplatno svoje zemljište i to od kat. pare. broj 424/2—
a/2 dio u površini od 324-1 jHiivati pod novom oznakom kat. čestice
br. 424/2—a/2b, koje se zemljište nalazi na uglu Rajnerove ulice, gr.