DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 232 —


šumskili štetali u privatnih šum4? Postupak je sličan, kako
glede prociene štetali, tako i sudbenosti političkih oblasti. U
občem interesu bilo bi s toga, da se način i postupak kod prociene
štetah u privatnih šumah uredi, naročito u onom dielu,
glede nošenja troškova.


Prednavedenom razpraviconi ranijem, da su dovoljno razjašnjeni
slučajevi, da kr. kotar, šumar mora večim djelom
šumsku štetu vani procienjivati. Pa kada to Činiti mora, valjalo
bi pobliže naredbenim putem po vis. kr. zemaljskoj vladi,
jednoKčnosti radi, odrediti, kako i kada te koje štete može i smije
šumar vani procienjivati, te koji mu troškovi u to ime pripadaju.


I^roz moje desetgodište službovanje izkusio sam u tom
pogledu mnogu gorku, pak me je s toga ovo j)onukalo, da ove
redke napišem. JSTadam se, a samnom i svi moji sudrugovi, da
če se na nadležnom mjestu iztaknute manjkavosti uvažiti*


Jer «kad je u tom pogledu jasno ustanovljeno kod poljara,
zašto onda nebi bilo i kod šumara».


HIJ X S ´J«´.A-!KI-.


Osobne viesti.


: InienOTanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dahuacije obnašao
je imenovati šumarsko-tehniekog dnevnićara kod gospodarstvenog
ureda gradiške imovne obciue Fi-anju Ne fer o vica, šumarskim vježbenikom
istoimene imovne obdine sa sustavnimi berivi.


— Vlastelinski okružni šumar Stjepa n pl. Ha n konj-^i imenovan
je upraviteljem šuma vlastelinstva Valpovač-kogai predstojnikom vlastelinskog
šumskog ureda u Valpovo.
Podšumar istog vlastelinstva Ladislav pl. B-ozgouji imenovan


je okružnim šumarom sa sjedištem, u Valpovu.


Umrli, f ]>Ta 19„ vsiečaja 0. g. umro je Dr. Herman pl. Nordliu


ger, šarii,ar,ski nađsavjetaik i bivši profesor šumarstva na svenćilištu u


Tfibingenu. Bio je dugo vrieme profesorom n Hobenheimu, a zatim u


Tiibingenu sve do godizie 1890. Velik dio wurtemberžkili šumara bili su


njegovi učenici, te jp: puno doprfueo j^azvoju šumarske znanosti u Wurtem


eržkoj, kao i (u´Dm^ da je šumarska nauka ]>reDešena sa Hohenbeimske
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 233 —


akademije na sveučilištu n Tiibingenu. Najvažnija su mu cijela sliedeca:
«Querschiiitte đer Holzarten* 11 svezaka, «Die techB.ischeii Eigenschafteu
der Holzer^, «Deutsclie Forstbotanik», Lelirbucli đes Forstscliutzes», Die
gewerblichen Eigenschaften der Holzer» i t, d,


— f Na 24. ožujka t. g. preminuo je u Beču profesor na visokoj
školi za zem´ljotežtvo Dr. Jakob Breitenlohiier u 65. god. života.
Pokojnik bio je autoritet na polju klimatologije i kemije, mineralogije i
botanike. On je bio onaj, koji je u Austriji podigao novu granu industrije, naime
košaračtvo (pletenje košara), koje je sada izdašno vrelo dohodku znatnog
diela pučanstva. Kod učenika bio je veoma obljubljen, što če nedvojbeno
i svi njegovi slušatelji iz Hrvatske potvrditi.
— f Dragutin pl. Sram. Na 4. travnja t. g. preminuo je u
Vukovaru ravnatelj tamošnje realke Dragutin pl. Sram u niladjabnoj
dobi, u 34. god. života. Zadnji, travanjski broj «Sum. lista», donio je
njegovu razpravu o kubiciranju deblovine stojećih stabala; u toj razpravici
zamolio je pokojnik, da bi mu urednietvo pribavilo izmjere potrebnih
dimenzija za proračunanje deblovine po toj metodi. Urednik«Šumarskog
listam odazvao se želji pokojnikovoj, te mu priposlao željene izmjere od
circa 60 hrastovih i bukovih stabala. To je bilo povodom, da je pokojnik
na koncu rečene razprave nadodao bilježku, da če se na taj predmet u
još jednoj razpravi svrnuti, pošto nije dobio po razrijenju oblička željene
rezultate. Žalibože prerana smrt osujetila je nastavak te razprave, i otela
nam jednoga od riedkih radnika na šumarsko-matematičkom polju. Za
one čitatelje, koji se zanimaju za spomenutu razpravu, donašamo u cielosti
pokojnikov list, jer nam isti razjašnjuje pravac, koji je pokojnika vodio
kod sastavljanja nove formule.
List taj glasi:
Veieštovani gospodine!


Srdačna Vam hvala na priposlanim podatcima, koje sam već započeo
izračunavati. Več dosada osvjedočio sam se, da se moja methoda u ono m
obliku, kako sam ju izveo u članku, ne može nikako primjeniti
na proučavanje bukovih, a još manje hrastovih stabala, jer se rezultati
u mnogim slučajevima odviše udaljuju od resultata dobivenih razdiobom
u sekcije. Razlog tomu nije u manjkavosti predpostava, več jedino u
nesigurnosti oline c (pada prosjeka), ako se ista onim načinom opredjeljuje,
kako sam to izveo u mom članku. Jer budući se promjer u 3 m. može
slučajno znatno razlikovati od one vriednosti, koju bi prema cielokupnom


obliku debla morao imati, to usljed znatnoga upliva člana — ^ -^rezultati
postaju veoma nesigurni. Da mimoidjem ovu potežkoču, proračunavao
sam dolnji prikraćeni paraboloid iz dolnje podnice i prosjeka u točki u