DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 232 —


šumskili štetali u privatnih šum4? Postupak je sličan, kako
glede prociene štetali, tako i sudbenosti političkih oblasti. U
občem interesu bilo bi s toga, da se način i postupak kod prociene
štetah u privatnih šumah uredi, naročito u onom dielu,
glede nošenja troškova.


Prednavedenom razpraviconi ranijem, da su dovoljno razjašnjeni
slučajevi, da kr. kotar, šumar mora večim djelom
šumsku štetu vani procienjivati. Pa kada to Činiti mora, valjalo
bi pobliže naredbenim putem po vis. kr. zemaljskoj vladi,
jednoKčnosti radi, odrediti, kako i kada te koje štete može i smije
šumar vani procienjivati, te koji mu troškovi u to ime pripadaju.


I^roz moje desetgodište službovanje izkusio sam u tom
pogledu mnogu gorku, pak me je s toga ovo j)onukalo, da ove
redke napišem. JSTadam se, a samnom i svi moji sudrugovi, da
če se na nadležnom mjestu iztaknute manjkavosti uvažiti*


Jer «kad je u tom pogledu jasno ustanovljeno kod poljara,
zašto onda nebi bilo i kod šumara».


HIJ X S ´J«´.A-!KI-.


Osobne viesti.


: InienOTanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dahuacije obnašao
je imenovati šumarsko-tehniekog dnevnićara kod gospodarstvenog
ureda gradiške imovne obciue Fi-anju Ne fer o vica, šumarskim vježbenikom
istoimene imovne obdine sa sustavnimi berivi.


— Vlastelinski okružni šumar Stjepa n pl. Ha n konj-^i imenovan
je upraviteljem šuma vlastelinstva Valpovač-kogai predstojnikom vlastelinskog
šumskog ureda u Valpovo.
Podšumar istog vlastelinstva Ladislav pl. B-ozgouji imenovan


je okružnim šumarom sa sjedištem, u Valpovu.


Umrli, f ]>Ta 19„ vsiečaja 0. g. umro je Dr. Herman pl. Nordliu


ger, šarii,ar,ski nađsavjetaik i bivši profesor šumarstva na svenćilištu u


Tfibingenu. Bio je dugo vrieme profesorom n Hobenheimu, a zatim u


Tiibingenu sve do godizie 1890. Velik dio wurtemberžkili šumara bili su


njegovi učenici, te jp: puno doprfueo j^azvoju šumarske znanosti u Wurtem


eržkoj, kao i (u´Dm^ da je šumarska nauka ]>reDešena sa Hohenbeimske