DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

" 228


Iz prednavedeuog sliedi, da se od stranaka mora poduzeti
točno sastavljena i za obračun sposobna
prijavnica!


Ovo veže kr. kotar, šumara i ništa drugo.


Sada dolazi ono, što je svrlia ovoj razpravici. Kuda ce
privatni vlastnik šume u ob(5e bez lugara, ili bez osposobljena
lugara, vec kr, kotar, oblasti, odnosno kr. kotar, šumaru, da
podnese tužbu radi šumske štete i da zamoli procieuu. Mnogi
bi dao štetu propisati po šum. odborniku, panduru, poljaru
i t. d., (kako je to gdjegdje j)rotupisno i uvedeno). Nn naredba
visoke kr. zemalj. vlade od 27. siecnja 1986. br. 51998 glasi:
da se šumske štete mogu pro cien j ivati jedino po
šumarskom osoblju, a ne i po poljskih procieniteljili, koji
zato nisu s2:>osobni.


Iz prednavedenoga sliedi, da šumar mora šumske štete
«procienjivati» : što je velika razlika od «izpitati i obrediti».


Ako li se nješto procieniti moi´a, sliedi iz toga, da procienitelj
dotični objekt i viditi mora, jer što nevidim nemogu
ni procieniti.


U §. 74. šum. zak. određjeno je, «ako prijava o štetab
bude učinjena po drugib osobah (u ovom slučaju po privatnih
vlastnicih šuma), ima vlast politička za procienjenje štete pozvat
najbližjeg urednika šumskog».


JSTajbližji šumski urednik kod političkih oblasti jeste sada
kr. kotar, šumar.


Ovaj paragraf sadržaje odredbu, da vlast pohtička ima
pozvat svog šumara, da poHtičkoj oblasti propisno predloženu
prijavnicu obračuna, t. j . procieni u smislu predidučeg §. 72. i


73. šum. 2ak. (pril. D.) Da je tomu tako, vidi se iz §* 73.
šum. zak. koji glasi: Da vlasti uzmognu pouzdano
saznat kolika je šteta i t. d.
Nn kako gore rekoh, privatni vlastnik šume ne ima koga,
da mu štetu izvidi i propisnu prijavnicu sastavi. Stoga je došao
kr. kotar, šumaru, da mu on to ueiui. Pošto glede prociene
šteta u privatnih šumah, ne ima do sada jasne odredbe, to