DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 227 —
erara , obratno je pako u bivseiii provincijala. Izim urbar. obc.
posjeda t. j . zajedničkih šunaa i parnjaka, iiDade svaka zadruga
svoju šuBui, koju je prigodom zemljištnog uredjenja naš seljak,
kao bivši kmet, od vlastelinstva dobio. Osim toga imadu posebnici,
mala i velika vlastelinstva, župne nadarbine,, samostani
i t. d. svojih šuma.


Koliko nam je poznato, uiesu se još ni najveći privatni
šum. vlastnici pođpuno obskrbili sa osposobljenim šumarskim
osobljem, izim hvalevriednih iznimaka. Manji pako vlastnici
šuma imadu šumar, osoblje po imenu samo, docim su faktično
ovi izpitani lugari (većinom stranci); mali pako šumoposjednici
imadu svoje-lugare (samo po imenu), špane i t. d.; a veliki
dio šum. posjeda naših zadruga (seljaka ratara) i manjih sukromnika,
jeste bez nadzora t. j . ni jedan ne ima lugara.


Tako je šuma prepuštena samoj sebi. Ako je u okolici
poštenih susjeda, ne će biti kvara, ni štete u šumi; ako pako
ne, zlo i naopako. Vlastnik šume imade u onom sliićaju. najviše
kubure. Ako štetoćinca uhiti sam na činu, ne vriedi mu
ovo ništa. Sam ne može i tužiti i svjedočiti, naročito kod političkih
oblasti; s druge pako strane leži nevolja i u tome, što
ne ima mali šum. posjednik zaprisegnutu lugarsku osobu, kojoj
izjava kod suda imade dokaznu moć.


Najgiavnija pako nevolja kod svega toga jeste ta, što privatni
vlastnik šume, bez lugara, ne ima nikoga, koji bi mu
štetu u šumi izvidio, točno prema sta.nju stvari, sposobnosti i
uporabivosti opisao i procienio, u svrhu sastavka propisane
prijavnice.


U smislu §. 70. šum. zak. dužan je vlastnik šume podnieti
propisano sastavljenu, prijavnicu za svaki slučaj posebice, ili za
više njih u mjesečnom izkazu (formular B.). Ovako sastavljenu
prijavnicu, duižan je kr. kotar, šumar u smislu §. 51. provedbene
naredbe visoke kr. zemaljske vlade od 15. srpnja
1895. br. 32.633 ureda radi bezplatno izpitati i obrediti. Što
se i čini.