DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

~ 223 "-


nosti, razvijala se u dva pravca, i to ili k::- :...!,: aoBtaloii. isuirtarska
škola, ili u savezu sa uiuverzoBi oJiMsiio podpiiooiBa utjelovljena
universi. Mimo tih dvili pro.vaca pojavio .-o je treći
Bmjer: spojiti naime šumarstvo s kojom od onih stručnih zavoda,
koji ima po više dodirnih točaka sa šumarstvom. Najbliže je
bilo spojiti šumarsku nastavu sa gospodarstvom, tako je bilo
do g. 1881. u Hohenheimu, nu te godine prešla je šumarska
nastava na universu u Tiibingen, gdje je i prije bila, naime od


g. 1818.—1840, nu dosta slabo zsstupana. Hohenheimska
gospodai-sko- šumarska akademija ostala je od g. 1881. samo
gospodorskom akademijom.
U Seavnici u Ugarskoj osnovana bi g. 1808. skromna
šumarska škola, koja je služila u glavnom tom, da si slušatelji
rudarske akademije pribave ono znanje šum. tehnike, koja im
je u njihovom zv^anju nuždna a nuz to, da se mogu za šumare
izobraziti oni, koji bi se izključivo toj struci posvetiti htjeli. Ona
se nije mogla pravo razvijati niti onda, kad joj je god. : 1846.
naslov akademije podieljen. I danas, gdje no je šumarska akadademija
Scavnička opetovano preustrojena i na širi temelj postavljena,
ipak se zahtjeva, da se prenese u Budimpeštu, kako
je to obširno obrazložio na zemaljskoj skupštini magjarskog
šumarskog družtva prošle godine nadsavjetnik S a n d o r
Hor vatlr^


Kako se je šumarska nastava stala spajati izim samostalnih
šumarskih učilišta ili akademija sjedne, a nekih universa
s druge strane, sa rudarskimi i gospodarskimi učilišti,
pomislili su mnogi, da je pravo mjesto više šumarske nastave
na politehničkim školama, kakove su se u novije doba sve
više otvarati stale. Tomu nazoru mora se pripisati, da šumarsku
nastavu nalazimo od g. 1832. na tehničkoj školi u Carlsruhe,
na kojoj se i danas nalazi, a tako je i u Svajcarskoj, gdje se
več od god. 1855. pak sve do danas na politehničkoj školi u
Ziirichu nalazi i šumarski odjel. Govoreći o predavanju šumarstva


* Vidi broj 1. i 2. ovogodišnjeg „Šum. lista´*. UredniČtvo.