DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 221 —


Monceaii-a , a kao i syi kameraliste u oi>će yc-eiuom samo iz
knjiga, za samu, prirodu BISU oni skoro nis^a marili, napose
tehniku šumarstva nekako presirali, kao nešto učenjaka nedostojnoga,
pa tako su im i sama predavanja premalo odisala
pravim životom, navlastito nisu mogla nikoga pravo pripraviti
za samu šumarsku praksu. Toga radi ne mogoše ostati šumarska
nauka u rukuh spomenutih kameralista, vec morade pređi u
ruke valjanih i mnogostrano, toli teoretski^ koli praktični, naobraženih
šumskih tehnika.


Tako je došla šumarska nauka u ruke muževa, koji imajući
kao profesori šumarstva na visokih školah liep djelokrug,
mogoše mnogo učiniti za razvoj šumarstva kao znanosti, a to i doista
učiniše. Tako je bilo primjerice na sveučilištu u Giessenu,
gdje je kako bi spomenuto, od god. 1788.—1824. bilo predavanje
šumarstva povjereno rečenom Waltheru, nu nakon njegove
smrti odlučeno bi ustrojati posebnu šumarsku akademiju prislonjenu
na universu, a pozvati na tu akademiju kao ravnatelja
i prvog profesora šumarstva uvaženog šumarskog tehnika
Ivana Kristiana Hundeshagena, muža akademičke
naobrazbe, a uz to dobroga praktičara, koji je bio i u šumarskoj
nastavi na dobru glasu kao bivši profesor šumarstva na universi
u Tiibingenu, a kasnije kao šumarnik i ravnatelj šumarskog
učilišta u Fuldi.


Da nije ve(5 i prije za Walthera pozvan za predavanje
više praktičnih grana šumarstva na universu koji šumarski
tehnik, ponajviše je tomu uzrok sam Walther. Kad je molio
šumarski tehnik Karl o H e y e r, da bude za više praktične
strane šumarstva docentom na universi i tim donekle pomagačem
"Waltherovim, protivio se je sam "VValther tomu najviše govoreći,
da takova predavanja pravo na universu nespadaju, da se to
donekle protivi samomu duhu universe, gdje da se ima gojiti
čista znanost, a samo sveučilište da ima ostati Čista universitas,
a nikakova specialitas. Ipak bijahu ovi nazori ostarjelog učenjaka
zastarjeli, a čim je on zaklopio oči, odmah bi pozA^an na
njegovo mjesto ve(5 prije spomenuti Hundeshagen. Da su Hundes