DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

220


granama onih znanonti, koje šumar treba, dakle u prvom redu
matematici i prirodopii^u. Mnogi ovakih vrstnili šumara bili su
veo toliko na glasu, da su ih i inozemci pohadjali i slušaH.
Vedinom bi tada država priskočila u pomod, imenovala takovog
stručnjaka državnim činovnikom, a njegovu školu javnim zavodom,
poskrbiv se ujedno i za pomodno osoblje, koje bi ga
podupiralo.


Ovakav je zametak primjerice glasovite saksonske šumarske
akademije u Tharandu (g. 1816.), koja se je razvila iz prvotno
privatne škole glasovitoga šumarskoga stručnjaka H e n r i k a
Cotte , koji ju je osnovao 1795, u Tharandu.


Isto ovako nastalo je i šumarsko učihšte u Eisenachu,
gdje je netom spomenuti Cotta boravio prije preselenja u
Tharand i podučavao u šumarstvu.


Odkako se je uvidila velika važnost šuma i valjanoga šumarenja
po narodno gospodarstvo, što se ima pripisati ponajviše
nastojanju več prije spomenutih phjsiokrata, u^^litali su
mnogi kameraliste u svojih predavanjih o državnom gospodarstvu
na universah čitave odlomke iz samoga šumarstva, a njima je
pripisati, da je dosadanja više manje šumarska empirika dovedena
u neki sustav, a šumarstvo stavljeno na znanstvenu podlogu.
Od toga vremena šumarstvo se je stalo u Njemačkoj razvijati
kao znanost, a na mnogih visokih školah, ponajprije universah,
a kasnije i tehnikah, budu usti´ojene posebne stolice za
šumarstvo. Ovako je primjerice na universi u Giessenu počela
šumarska nastava pod čuvenim kameralistom Dr. Fridriko m
Ludvigom Walterom, koji je god. 1788. počeo međju
ostalim predavati i šumarsku znanost.


Medju osnivače neke šumarske nastave na universah u
Njemačkoj ubrajamo izim Walter a u Giessenu još i ove čuvene
kameraliste: Ivana B e c k m a n a a u G 611 i n g e n u,
Gatterera u Heiđelbergu, Jun ga u Heidelbergu
i Marburgu i Naua u Maincu.


Svoje prirodoslovno znanje crpili su kameraliste, 2:>oimence
Walter, većinom iz djela glasovitog botanika Duhamela du