DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-™ 218 —


To su 8ve pitanja, koja dobivaju odgovor nakon temeljitog
i svestranog proučavanja kao i nakon izmjene misli.


Pa stoga opetovano dolazim do zaključka, da eemo .samo
tada doći do pozitivna rezultata, ako budemo na sve promjene
pazili, točno ih zabilježili^ te prema tomu svoja izvješća sastavljali,
te ili objelodanjivali, a time pojedincu pružili priliku
dalnje poduke i kidtike,


Nači (5e moguče koji šumar u ovoj mojoj j*azpravici po
koju, na koju bi mogao reci: «a šta se mučiš o razglabanju
toga predmeta, ta gotov rezultat možeš naći u ovog ili onog
njemačkog autora>>.


ISfu na ovu j)ri^j<^tbu dajem odmah odgovor: njemački šumari pisali, vriedi više — manje samo za njih i
njihove odnošaje, dočim smo mi dužni, da sebi sami znanje sa
sv´Og šumišta sabiremo. JS´adalje je poznato, da su osobito njemački
učenjaci veoma kombinativni ljudi t. j . oni kombiniraju
šta bi moglo iz ovog ili onog biti, a svoje misli oslanjaju na
j^ojedinim pravilima, sad prirodnim sad kemičkim; nu tim načinom
ne dolazi se tako brzo do pozitivna rezultata, več taj se postizava
jedino praksom. Ali to je njima pojedinim j)redugo
čekati a rado bi, da što prvo lovor vienac uberu, pa stoga
rade na theoretičnom tlu, koje, ako i je za sebe neoborivo, ipak
se aplikacijom na praksu puno puta iznevjeri^.


Stankovečki.


Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske
nastave i njezino sadanje stanje.


Priobcio J. Partas.


Zadnje zasjedanje hrvatskoga sabora donielo je našemu šumarstvu
važan zaključak, da se naime naša šumarska nastava^


^ Z-nafcan dio n gornjoj razpravici navedenih pokusa i iztražlvanja spada u
djelokrug šum.ski.b poku^Jib´šta. Vidi razpravicu prof. E. Vadaša ,,o ustrojstvu šum.
pokusiiih postaja-´ n ovom broju. Ured.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 219 —


digne na najviši nastavni stupaii] v-´^´.´]-´- I -uvur-i^^ke akademije
prislonjene na nniversu u Zagreba. Tiva ]e ponovno priznata
važnost same šumarske znanosti, koja prem mlada, ipak
se je vanredno razvila u razmjerno kratko vrieme od kako
obstoji.


Tečajem čitavog staroga srednjeg, a donekle i novoga vieka
nije moglo biti ni govora o kakovoj višoj šumarskoj nastavi,
jer nije ni prave šumar, znanosti bilo, a razlog je tomu taj, što se
stari narodi u obće ovakovimi naukami rado bavili nisu. Srednji
viek još je manje za ovakove grane znanosti smisla imao; početak
mu je u oboe barbarština, a kasnije, ka,d su se narodi
smirili, bila im je glavna svrha uzčuvati ostatke stare kulture
i upoznati se s njom. Razmjerno riedko pučanstvo sredovječnih
država imalo je dosta šume, pak se za racionalno gojenje šuma
nije imalo razloga osobito interesovati, pače preveliko obilje
šuma smatralo se je donekle zapriekom kulturi tako, da se je
šuma u mnogih krajevih harala sjekirom i ognjem, da se što
više tla za ostale težatbe dobije. Sve to nije moglo povoljno
djelovati na razvoj šumarstva i šumarske nauke, pak istom od
novijega doba, kad se je pučanstvo znatno razmnožalo, a obrtnost
se digla, uvidila se je vehka važnost racionalnog gospodarenja
sa sumarni po obde narodno blagostanje, čemu su
najviše doprinieli t, zv. ekotiomiste ili physiokrate prošloga
stoljeća. Eazlažuči, da blagostanje naroda ovisi o što večoj množini
suro vina, koje gospodarstvo i šumarstvo potrajao davati
može, učili su oni, da je država s toga upravo dužna skrbiti,
da se sa sumarni svagda tako gospodari, da bude šumskih proizvoda
navlastito drva, ne samo za sadanja, vec i za buduća
pokolenja. Istom od toga doba stalo se je pravo njegovati šumu,
a iz bivših lovaca, kojim je bila prije povjerena skrb nad sumarni,
razvili se novovjeki šumari. Ovakovih vrstih šumara
bilo je vec više u drugoj polovici prošloga stoljeća u Njemačkoj,
a oni bi sakupljali oko sebe mlade ljude i podučavah ih ne
samo u šumarstvu samom, kao n, pr. sadjenju i gojenju šiima,
uporabi šiuna, procjeiu i t. d. več i u temeljnim i pomodnim
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

220


granama onih znanonti, koje šumar treba, dakle u prvom redu
matematici i prirodopii^u. Mnogi ovakih vrstnili šumara bili su
veo toliko na glasu, da su ih i inozemci pohadjali i slušaH.
Vedinom bi tada država priskočila u pomod, imenovala takovog
stručnjaka državnim činovnikom, a njegovu školu javnim zavodom,
poskrbiv se ujedno i za pomodno osoblje, koje bi ga
podupiralo.


Ovakav je zametak primjerice glasovite saksonske šumarske
akademije u Tharandu (g. 1816.), koja se je razvila iz prvotno
privatne škole glasovitoga šumarskoga stručnjaka H e n r i k a
Cotte , koji ju je osnovao 1795, u Tharandu.


Isto ovako nastalo je i šumarsko učihšte u Eisenachu,
gdje je netom spomenuti Cotta boravio prije preselenja u
Tharand i podučavao u šumarstvu.


Odkako se je uvidila velika važnost šuma i valjanoga šumarenja
po narodno gospodarstvo, što se ima pripisati ponajviše
nastojanju več prije spomenutih phjsiokrata, u^^litali su
mnogi kameraliste u svojih predavanjih o državnom gospodarstvu
na universah čitave odlomke iz samoga šumarstva, a njima je
pripisati, da je dosadanja više manje šumarska empirika dovedena
u neki sustav, a šumarstvo stavljeno na znanstvenu podlogu.
Od toga vremena šumarstvo se je stalo u Njemačkoj razvijati
kao znanost, a na mnogih visokih školah, ponajprije universah,
a kasnije i tehnikah, budu usti´ojene posebne stolice za
šumarstvo. Ovako je primjerice na universi u Giessenu počela
šumarska nastava pod čuvenim kameralistom Dr. Fridriko m
Ludvigom Walterom, koji je god. 1788. počeo međju
ostalim predavati i šumarsku znanost.


Medju osnivače neke šumarske nastave na universah u
Njemačkoj ubrajamo izim Walter a u Giessenu još i ove čuvene
kameraliste: Ivana B e c k m a n a a u G 611 i n g e n u,
Gatterera u Heiđelbergu, Jun ga u Heidelbergu
i Marburgu i Naua u Maincu.


Svoje prirodoslovno znanje crpili su kameraliste, 2:>oimence
Walter, većinom iz djela glasovitog botanika Duhamela du
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 221 —


Monceaii-a , a kao i syi kameraliste u oi>će yc-eiuom samo iz
knjiga, za samu, prirodu BISU oni skoro nis^a marili, napose
tehniku šumarstva nekako presirali, kao nešto učenjaka nedostojnoga,
pa tako su im i sama predavanja premalo odisala
pravim životom, navlastito nisu mogla nikoga pravo pripraviti
za samu šumarsku praksu. Toga radi ne mogoše ostati šumarska
nauka u rukuh spomenutih kameralista, vec morade pređi u
ruke valjanih i mnogostrano, toli teoretski^ koli praktični, naobraženih
šumskih tehnika.


Tako je došla šumarska nauka u ruke muževa, koji imajući
kao profesori šumarstva na visokih školah liep djelokrug,
mogoše mnogo učiniti za razvoj šumarstva kao znanosti, a to i doista
učiniše. Tako je bilo primjerice na sveučilištu u Giessenu,
gdje je kako bi spomenuto, od god. 1788.—1824. bilo predavanje
šumarstva povjereno rečenom Waltheru, nu nakon njegove
smrti odlučeno bi ustrojati posebnu šumarsku akademiju prislonjenu
na universu, a pozvati na tu akademiju kao ravnatelja
i prvog profesora šumarstva uvaženog šumarskog tehnika
Ivana Kristiana Hundeshagena, muža akademičke
naobrazbe, a uz to dobroga praktičara, koji je bio i u šumarskoj
nastavi na dobru glasu kao bivši profesor šumarstva na universi
u Tiibingenu, a kasnije kao šumarnik i ravnatelj šumarskog
učilišta u Fuldi.


Da nije ve(5 i prije za Walthera pozvan za predavanje
više praktičnih grana šumarstva na universu koji šumarski
tehnik, ponajviše je tomu uzrok sam Walther. Kad je molio
šumarski tehnik Karl o H e y e r, da bude za više praktične
strane šumarstva docentom na universi i tim donekle pomagačem
"Waltherovim, protivio se je sam "VValther tomu najviše govoreći,
da takova predavanja pravo na universu nespadaju, da se to
donekle protivi samomu duhu universe, gdje da se ima gojiti
čista znanost, a samo sveučilište da ima ostati Čista universitas,
a nikakova specialitas. Ipak bijahu ovi nazori ostarjelog učenjaka
zastarjeli, a čim je on zaklopio oči, odmah bi pozA^an na
njegovo mjesto ve(5 prije spomenuti Hundeshagen. Da su Hundes
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 26     <-- 26 -->        PDF

222 —


hagena ostali Hveucilištni profe^sori vrlo cienili, najbolji je dokaz
što je odlikovan odmah i j)ocastHom doktorskom diplomom
univerBe giessenske. Kao neki po-sebni institut pod imenom
akademije prislonjene na univex*su ostalo je šumarstvo u Giessenu
samo od g. 1825.—1831. a od tada je šumarska nastava pak
sve do danas podpunoma inkorporirana universi. Kao posebni
institut samo prislonjen na universu nije se šumarstvo održati
moglo zbog mnogobrojnih neprilika i trvenja izmedju profesora
universe, direktora akademije i opet samoga osoblja na akademiji.
Akademija nije imala nikakovib zbirka i učila, profesori
universe, koji su djelovali na akademiji, nisu se htjeli prilagoditi
nazorima ravnatelja šumarske akademije, niti onim njegovim
odredbama, koje je on u tom svojstvu njima izdavati
morao, pače nisu se dvie godine mogli di-žati niti izpiti, jer
sveučilištni j^rofesori nisu k izpitu na poziv ravnatelja do(5i
htjeli. Uz to nije se drugi pomoćni ueitelj šumarstva, ujedno
vladin činovnik^ mogao složiti sa ravnateljem, ujedno prvim
učiteljem akademije, a kao takovim i)^´^^^^^^´^ universe.
Osim toga šumarska je nastava na toj akademiji bila pod
neposrednim uplivom šumarskoga odsjeka ministarstva financija,
što je opet vrlo nepoćudno bilo onim profesorom
universe, koji su i na šumarskoj akademiji predavali. Zbog
svega toga ostavio je Heyer akademiju i u obče javnu službu
i otišao, a Hundeshagen zahvalio se na ravnateljstvu akademije.
Vlada, da učini več jednom kraj svim tim neprilikam, a
to tim više, što se nije mogao naći nasiiednik Heveru, dokine g. 1831.
ovu donekle samostalnu akademiju i sjedini šumarstvo sasvim
g univerzom t. j . s njezinim filozofskim fakultetom. Od toga
vremena procvalo je šumarstvo u Giessenu, broj se slušatelja
šumarstva znatno dignuo, a samo ustrojstvo služilo i drugim
kao uzor uredjenja šumarske nastave. Godine 188]. svečano bi
proslavljena 60~godiŠQJiea što je šumarska nastava pravom
universitetskom šumarskom nastavom nastala i to prvom u
I^jemačkoj pače a obće u Europi.


Iz ovog dosele spomenutoga vidi se, da je viša šumarska
nastava u NjemaefcAJ, toj kolierci šumarstva i šumarske zna
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

~ 223 "-


nosti, razvijala se u dva pravca, i to ili k::- :...!,: aoBtaloii. isuirtarska
škola, ili u savezu sa uiuverzoBi oJiMsiio podpiiooiBa utjelovljena
universi. Mimo tih dvili pro.vaca pojavio .-o je treći
Bmjer: spojiti naime šumarstvo s kojom od onih stručnih zavoda,
koji ima po više dodirnih točaka sa šumarstvom. Najbliže je
bilo spojiti šumarsku nastavu sa gospodarstvom, tako je bilo
do g. 1881. u Hohenheimu, nu te godine prešla je šumarska
nastava na universu u Tiibingen, gdje je i prije bila, naime od


g. 1818.—1840, nu dosta slabo zsstupana. Hohenheimska
gospodai-sko- šumarska akademija ostala je od g. 1881. samo
gospodorskom akademijom.
U Seavnici u Ugarskoj osnovana bi g. 1808. skromna
šumarska škola, koja je služila u glavnom tom, da si slušatelji
rudarske akademije pribave ono znanje šum. tehnike, koja im
je u njihovom zv^anju nuždna a nuz to, da se mogu za šumare
izobraziti oni, koji bi se izključivo toj struci posvetiti htjeli. Ona
se nije mogla pravo razvijati niti onda, kad joj je god. : 1846.
naslov akademije podieljen. I danas, gdje no je šumarska akadademija
Scavnička opetovano preustrojena i na širi temelj postavljena,
ipak se zahtjeva, da se prenese u Budimpeštu, kako
je to obširno obrazložio na zemaljskoj skupštini magjarskog
šumarskog družtva prošle godine nadsavjetnik S a n d o r
Hor vatlr^


Kako se je šumarska nastava stala spajati izim samostalnih
šumarskih učilišta ili akademija sjedne, a nekih universa
s druge strane, sa rudarskimi i gospodarskimi učilišti,
pomislili su mnogi, da je pravo mjesto više šumarske nastave
na politehničkim školama, kakove su se u novije doba sve
više otvarati stale. Tomu nazoru mora se pripisati, da šumarsku
nastavu nalazimo od g. 1832. na tehničkoj školi u Carlsruhe,
na kojoj se i danas nalazi, a tako je i u Svajcarskoj, gdje se
več od god. 1855. pak sve do danas na politehničkoj školi u
Ziirichu nalazi i šumarski odjel. Govoreći o predavanju šumarstva


* Vidi broj 1. i 2. ovogodišnjeg „Šum. lista´*. UredniČtvo.


ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

224 —


kameralista, spomenuo sam mjesta njihovog djelovanja i obrazložio,
kako je na sveučilištu liesBonskom u Giessenu god. 1825.
temeljito proširena šumarska nastava i povjerena vrstnim šumskim
tehnikom i kako od tog vremena datira nagli razvitak same
šumarske znanosti i nastave. Za ovim primjerom j)OŠlo se je u
Pruskoj i Bavarskoj. Šumarska viša nastava u Pruskoj preSlei
je dvadesetih godina na sveučilište berlinsko, a u Bavarskoj
tridesetih godina na sveučilište rnonakovsko.


Pošto je viša šumarska nastava pošla, kako je ovom razpravicom
obrazloženo, u glavnim dvim pravcima, to sn se stali i
nazori dieliti, koji je pravac bolji, da li je bolja izolirana akademija,
ili universa. IN´eki su više zagovarali samostalne akademije,
a drugi opet universu. Za akademije bili su više zauzeti oni,
koji su kazali, da već sam sistem šumarske nauke ima biti
takav, da se uzgoje šumari što praktičniji, koji su se vec za
boravka na akademiji mogli točno upoznati sa zahtjevi šumarske
prakse, a samoga kandidata šumarstva priučiti na njegov buduči
položaj, okolinu i službene mu dužnosti. Toga radi zagovarali
su oni osnutak ovakovih samostalnih akademija i to ne u
kakovu večem gradu, vec u manjih mjestih, ležecih u sredini
šumovitih krajeva. Medju znamenitijimi muževi šumarske struke
vrlo su se zauzimali za samostalne šumarske akademije: Pfeil ,
Theodor Hartig, Berg, Ratzeburg, Dankelmann,
chef pruskoga šumarstva Hage n i drugi. Osim toga nisu bili
protivnici samostalnih šumarskih akademija ni čuveni prirodoslovac
A 1 e k s a n d e r H u m b o 1 d t, ni učeni W i 1 h e 1 m H u mboldt
, koji, upitani od mjei^odavnih faktora za mnienje, nisu
se protivili ustrojenju pruske šumarske akademije u jS^eustadtEberswalde-
u i prenosu šumarske nastave sa universe na samostahau
šumarsku akademiju. Kao što nije manjkalo gorljivih
2:)ristaŠa akademije, tako nije manjkalo ni gorljivih pristaša
universe. Pristaše universitetske šumarske nastave govorili bi,
da se najviša šumarska nastava može lih na ujiiversi podpunoma
polučiti, a nigđa na samostalnih akademijah i to stoga
razloga, što je na universi više sila i boljih sila, a nnz to mo2:u
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 225 —


slušatelji, jer imadu zgode, slušati i takove predmete, koje na
akademijah ne mogu; jednom rječju, vrata najviše naobrazbe
njim su otvorena, pa tako mogu štedi i veći duševni horizont,
nego na akademijali, pače oni to sticu vec i samim druženjem
sa kolegima ostalih fakulteta universe. Obzirom na financi
jalni moment može se reci, da nijedna vrst
šumarske nastave nije toli jeftina kao ona utjelovljena
universi, a i to je za manje zemlje od
osobite važno sti.


Ovi razni nazori giedom na najshodniju organizaciju više
šumarske nastave bili su uzrokom, da se je stanje iste u pojedinih,
zemljah državah znatno mienjalo, u obće pravili su se
u tom pogledu razni eksperimenti. Stoga i nalazimo zadnjih 50
godina višu šumarsku nastavu u jednoj te istoj zemlji, čas na
universi, čas na saihostalnoj šumarskoj akademiji.


Nastojanje najnovijeg doba ide za tim, da se viša šumarska
nastava prenese na universu, a tomu je još najviše doprinielo
stanovište, koje zauzeše sami šumarski krugovi u tom pogledu.
Gotovo je obči zahtjev šumarskih tehnika, da se sielo više šumarske
nastave prenese na universu, a to nam najbolje zasvjedočava
zaključak šumarske skupštine, kojoj su prisustvovali šumari
čitav e Njemačke, a koja je obdržavana od 1.—5. rujna
1875. u Freiburgu a Breisgau-u. Ova skupština razpravljala je
u glavnom, kako da se uredi viša šumarska nastava, a prisustvovalo
joj je u svem 369 članova, od toga njih 125 iz Badenske,
57 iz Pruske, 55 iz Bavarske, 41 iz Wiirttemberga,
35 iz Elsasa i Lotringije, 14 iz Hessenske, 19 iz malih sjevero-
i srednjo-njemačkih državica, osim toga 18 Svajcara,
3 Austrijanca i 2 Rusa. Članovi ove skupštine bili su iz izim
praktičnih šumara još i profesori šumarstva sa akademijah,
universah i politehnikah, pa se je pitanje oko više šumarske
nastave potanko razpravilo i nakon debate od punih 6 sati
zaključeno ogromnom večinom (95´yo prisutnih), da se viša šumarska
nastava prenese na universu.


Posljedica toga bila je, da se je več g. 1881. preniela
viša šumarska nastava kr. Avurttemberžke gospodarsko-šumarske
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

~ 226 —


akademije u Holienheimu na universu u Tiibinge-u, dočiin se je
još prije, naime g. 1878., jedan dio šumarske nastave u Bavarskoj
prenio na universu u Monakov.


U Austriji bila je viša šumarska nastava od 1818.—1875.
na izoliranoj akademiji u Maria-Brunnu kod Beča, nu g. 1875.
prenešana bi na «visoku školu za kulturu tla» u Beou, koja je nekoliko
godina prije kao visoka gospodarska škola osnovana.
Ova je škola stavljena na najviši znanstveni temelj, a sasvim
izjednačena sa universom i politehnikom. Kako je gore spomenuto,
postoji i u susjednoj Ugarskoj namjera prenieti višu
šumarsku nastavu sa rudarsko-šumarske akademije u Scavnici
na posebnu visoku školu u Budimpešti, koja bi bila po prilici
tako uredjena kao i bečka visoka škola.


U ostalih, zemljah i državah nije se šumarstvo toliko njegovalo,
a što je na tom polju učinjeno, uradjeno je po uzoru
njemačkom, a poprimljen je sustav akademija. Busi imadu svoju
šumarsku akademiju u Moskvi, Francuzi u Nancj´u, TaJijani
u Vallombrosi, dočim je šumarska nastava kod nas od početka
(1861.) pak do danas j)ovjerena kr. gospodarskom i šumarskom
učilištu u Križevcih, koje ima od osnutka karakter srednje
škole, stavijene na širi temelj djelomičnim preustrojstvom godine
1878. odnosno 1894.


Procieua šumskih šteta^ u privatnih šumah.


Razpravlja (xaso VaCj krapinski suruar.


Ovo pitanje ue če toliko zanimati šumare kod državnih
šumah i imovnih občinah, jer je tamo postupak podnašanja
prijavnica zakonom uredjen; več nas šumare kod političkih
oblastih.


U bivšoj krajini imadu privatnici jako malo, ili ništa
šum^skog posjeda, j´^r su sve šume vlrtstnost imovnih občina i