DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 217 —


Presadnjii obavim točno po svih do sada prizimtih načinili
i to u redove, a u razmaku od 30 do 60 centimetra.
Veći razmak ne smije se podniposto uzeti, jer moramo
nastojati, da što prije zadobijemo podpiin sklop.
Proti gušdoj presadnji ne bi imao ništa, jer mi je znano,
da guštica daje porastlini pravilan uzrast.
Cim sam ovu presađuju obavio, tada upriličim presađuju
preostalih presadnica na jur odredjena šomišta (sječine, čistine).


Pošto sam ovu presađuju točno u bilježnici opisao, to od
tada počimljem paziti na porast i prirast presadnica u presadnjaku
prema onom na šumištu, tako da svaku i najmanju
promjenu odmah točno u bilježnicu ubilježim.


Kako sam u načelu, da nam ovaj šumski vrt imade biti
uz produkciju presadnica i vrt naše poduke, to si stoga moramo
uz navedeno još po koju drugu zadaću staviti n. pr. da ove
presadnice na razno tlo i položaj u svom kotaru presadimo,
kao i da se uputimo u mješanje sa raznimi vrsti drveća.


Ovim postupkom doči ćemo do raznih rezultata, koji su
sada još nepoznati, a kojih ipak danomice opažamo-


Na primjer.


U gorskih predjelih, koji su nekad bili malne čista sastojina
omorike, dakle sa veoma malo bukve, danas vidiš čistu
bukvu, dapače vidiš prelaz, kako ti se bukva sve to više
uspinje a omorike ne staje. U ravnicah nadi ceš mjesto hrastovine,
jasen i grab; tamo opet nači deš po dva metra debelih
kestenovih panjeva, a u cijeloj šumi nema ni traga kestenu,
već je mjesto njega bukva i grab porasao..


Dapače imadeš čistih bukovih sastojina, ali u njima se
ipak po gdjekoji stari, a sasma truli hrast nalazi. Tu ne možemo
reci, da je on umetnut, jer je on počeo prije nekoliko stoljeća
vegetirati, a ipak u cijeloj sastojini nema nigdje traga njegovom
podmladku.


Pa stoga u svem tome nastaje pitanje, kako se to sve
zbiva ?