DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 1     <-- 1 -->        PDF

iiant


Br. 5. u ZAGREBU, 1. svibnja 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´A stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 nove.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Način uredjenja redovitog prebornog gospodarenja
osobitim pogledom na gorski kotar.


Prije svega morain iztaknuti, da razpravljajuc o prebornom
gospodarenju, imam pred očima one šume, u kojima se baš radi
njihovog naravnog položaja, izključivo prebornom sječom gospodariti
mora.


Ovakove šume nalazimo u gorskom kotaru, to jest u županiji
Mođruško-Riečkoj i Ličko-Krbavskoj.


Ove šume, u kojima se prebornom sječom gospodariti
mora, sačinjavaju do 30^|o ciele naše šumske površine i nalaze
se ondje, gdje je stalno uzdržavanje šumskih sastojina, bez razlike,
nacionalno-ekonomna zadaća.


Promatrajuč klimatiČne te stojbinske odnošaje naših kraških
šuma, nehotice dolazimo do zaključka, da se ovdje jedino redovitom
prebornom sječom rationalno gospodariti može.


Stojbina tih šuma sastoji se najvećim djelom iz vapnenca ,
koji u vehkim komadima, više puta gusto, kao posijan, pokriva
šumsko tlo, tako, da šumska vegetacija, samo na ono
malo zemlje, koja se medju tim kamenjem sakupila, uspjevati
može.


Ako jošte uzmemo u obzir prvo, da u ovom kraju tako
malo vode imade, da se na 20—50000 kat. rali šume nijedan
zdenac ne nalazi, i drugo, da ovdje o dolinama niti govora ne
imade, naravna je stvar, da na ovom kamenitom tlu, samo uzdržavanje
stalne šume, vegetaciju podržavati može. U ljetno
doba usijani vapnenac, sve bi biljke uništio.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 198
To najbolje opažamo na pr. na naših goljetinali, ili na


izgorjelili mjeBtili, gdje se tlo neizmjerno težko pošumiti može.


Naše glavne vrsti drve(5a jesu: jelva i bukva, koje vrsti baš


taj način gospodarenja zalitjevaju, jer i jedna i druga podnaša


sjenu (Scbattenboker).


Kazumjeva se, da se onoj vrsti drva mora ve<5a pažnja


posvetiti, koja veću vriednost predstavlja, a to je jelva. Iz toga


uzi-oka ćn u dalnjem razpi´avljanju o uredjenju prebornog go


spodarenja, vazda samo ovu vrst drveća j)red oćima imati.


Jela se mora bezuvjetno naravnim načinom uzgajati, jer


nam je veoma dobro poznato s kolikima potežkoćama je umjetni


uzgoj jele skopčan.


Jelva u mladosti zahtjeva zaštitu starijeg drvlja, te se može


reći, da će lakše 20—40 godina potišteno životariti, nego jednu


godinu bez zaštite, u slobodnom stanju uzdržati.


Ako bi daklem ovdje «jeeu do goIa» ili «sječu do sjemenjaka
» upotrebljivali, sasvim bi ovu vrst drveća uništili, jerbo
bi potrebito nado]3unjivanje kultui´a samo sa omorikom uzsliediti
moglo.


Ovdje vladajući silni vjetrovi nedvojbeno bi ostavljene sjemenjake
porušili.


Medjusobno pomješani dobni razredi našeg prebornog gospodarenja,
bolje odoljevaju sili bure i inih vjetrova. Vladajući
silni vjetrovi opetuju se na pr. u Fužini godimice 42 puta,


a. to su ponajviše burni i hladni vjetrovi, koji tako razhlade
temperaturu, da iza njih redovito jaki mrazo^d nastaju.
Medjusobno izmješani dobni razredi, najbolje čuvaju biljke
od tih mrazova.
S razloga, što vladajuće okolnosti ne dopuštaju^ da se vx*st
drveća zamjeni, to se daklem potrajno uzdi-žavanje šumskog
prihoda samo i jedino prebornim gospodarenjem postignuti može.


Uredjenje redovitog prebornog gospodarenja je dan današnji
jedno od velevažuih pitanja.
Pošto srnu u tom položaju, da se sa uredjivanjem prebornoga
gospodarenja već više godina baviti hnađem, i pošto sam
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 199 —


to uredjivanje na vine načina pokušao, biti eti tako slobodan,
u kratko opinati postupak, koji sam kao najpraktičniji p.ronašao.


Prije no što o istom razpravljati počmem, smatram nuždnim
preborno gospodarenje s mog gledišta pobiižje predočiti.


Što razumjevam u obće pod preboriioiii šumom?


Pod prebornom šumom razumjevam onaj sastojinski oblik,
u kojem se pojedini dobni razredi naedjusobno, jedan do drugog
ili jedan nad drugim, izmješano nalaze, i na kojoj sastojini se
uživanje na najstariji dobni razred periodično vrača.


Naravno da jedna preborna sastojina ne sadržaje sve
dobne razrede u sebi, ovakova eksistira samo u theoriji, u naravi
nalazimo redovito jedan ili drugi razred više ili manje zastupan,
dočini su drugi dobni razredi manje zastupani, ili ih u
obče niti ne ima.


Jednaki dobni razredi se ponajviše hrpimice pojavljuju ili
se nalaze pojedince, jedan kraj drugog, koji slučaj se više na
stariji dobni razred proteže.


Što razumjevam pod redovitom normalnom prebornom
sastojinom ?


ISTormalna preborna šuma je ona sastojina, u kojoj su svi
dobni razredi na jednakih površinah razdieljeni, te u kojoj pojedini
razredi debljine, jednaku kružnu ploštinu pokazuju.


Ovakovu normalnost ne čemo ni sa najboljim i najintenzivnijim
gospodarstvom polučiti, nu svakako je dužnost uredjivanju,
da se toj normalnosti čim više približi.


Theoretično preborno gospodarenje zahtjevalo bi, da godišnji
prihod po cielom uredjajnom razredu iz najdebljeg drvlja
vadimo.


Nu to je ne moguče več radi pomladjivanja, radi položaja,


radi prodaje i t. d. tako, da moramo godišnji prihod na manjoj


površini izvaditi, a sječine na jednu redoAdtu površinu stegnuti.


Dosadanje gospodarenje razlikuje se znotno od redovitog
prebornog gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 200 ~
Do sada su godišnji prihod pružala najdeblja stabla na
taj način, da se je uživanje na pr. u državnih šumah na 55 cm.
prsne debljine vezalo. Izpod ove debljine nije dozvoljeno bilo
gospodariti.


Nn pošto razmjerje pojedinih razreda debljine poznato bilo
nije, i pošto izvaditi se iniajuca drvna gromada po ralu ustanovljena
nije bila, kao niti razmjerje iste naprama sveukupnoj
drvnoj gromadi, uništilo je dosadašnje gospodarenje tako reku(5
sve državne preborne šume.


Izvadjeni godišnji priliod nije u nikakovom savezu stajao
sa eielom drvnoin zahhom, kao što niti godišnja sječa sa godišnjom
površinom.


Može se reci, da je polovica državnih šuma sasvim uniništena,
do kraja prehrana.


ISTeobhodno nuždno bi bilo one šume, koje još nisu do
kraja prehrane, čim prije iztrgnuti iz tog gospodarenja, te ih
racionalno urediti.


Gospodarstvene osnove bile su doduše sastavljene, koje su
na hiljade stojale, nu glavni zaključak istih temelji se na onakovih
kombinacijah, koje su čisto iz zraka crpljene bile.


Uređjeijje redovitog pre)f)oriiog gospodareiija.
Posao oko takovog uredjivanja mora započeti sa izlučivanjem
stojbinskih vrstnoča.
Kod izlučivanja stojbinskih vrstno^i, nije mogla temeljem
služiti normalna drvna zaliha po ralu, pošto, kako to već prije
iztaknusmo, ovakovih normalnih sastojina u j^rebornoj šumi
ni ne imamo.
Prisiljeni smo daklem, izlučivanje stojbinskih vrstnoča na
temelju drugih podataka obaviti. Najshodnijim se pokazalo izluči-,,
vanje na temelju popriečnih stojb. visina, kod kojili već
razlika od 3 mj. novi razred stojbinske vrstnoče zahtjeva.
Na temelju ovakovog izlučivanja su n. pr. u području kr,
šunaarije fažinske na 8500 kat. raH šume III. stojb. vrstno(5e
ustanovljene. Prvi stojbinski razred se je u onim sastojinam
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 201 —


pokazao, koji se n a pješcenik u nalaze, ovdje |je daklem
najbolji prirast, a- tome odgovarajnd i najveća srednja stojbinska
visina.


Dru^g. i treći razred se nalazi na vapnencu. U treći
razred spadaju ovdje one sastojine, koje se u nadmorskoj visini
od preko 1200 m. nalaze, te su usljed toga buri jako izložene,
prirast im je najslabiji, a dosljedno tome i najnižju srednju
stojbinsku visinu imadu.


Popriečne visine su na temelju mnogobrojno izmjerenih
visina, grapkičnim putem sastavljene, kod kojeg postupka su
prsni promjeri kao abcisse, a odgovarajuće visine, kao ordinate
fungirale.


Nakon izlučene stojbinske vrstnoce prelazi se na procjenjivanje
porastKnali, te na izlučivanje pojedinih čestica. Pri tom
služi osim smjese i sklopa, glavnim temeljem: razmjer pojedinih
razreda debljine.


Kod izlučivanja pojedinih čestica, imade se mjerodavnim
smatrati razmjer najdebljeg razreda.


Sadašnja drvna zaliha ustanovljuje se putem pokusnih
ploha, koje su pogledom na to, što se popriečnina u prebornoj
šumi pronaći ne može, preko ciele čestice protegnute. Veličina
njihove površine mienja se od 2—6 kat. rali, veće plohe uzimane
su ovdje, gdje je najdeblji razred, ponajviše zastupan.


Izračunavanje drvne množine pojedinih pokusnih ploha
izvedeno je na temelju kubičnih skrižaljkži, o kojima sam u


III.
broju šum. lista razpravljao.
Na ovakov način izlučene Čestice sjedinjene su u pojedina
okružja. Svako okružje imalo bi 20. god. sjeČu obulivaČati, nu
kod ustanovljivanja definitivnih okružnih medja, nije potrebno
na točno razdjelenje 20. god. sječne površine paziti, već veću
važnost položiti u to, da okružja što moguće više naravn o


o m e d j a š e n a
budu.
Razdjeljenje u okružja jeste radi boljeg pregleda i lakšeg
gospodarenja veoma nuždno.
Redi stanovitog reda u vodjenju sjeČa, osobito je važno,
ovakovo razdieljenje okružja, sakupiti u pojedine sjeko
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 202 —


redove. Kod razdjeljenja uredjajnog razreda, u pojedine sjekorede,
imade temeljem služiti načelo; da se kod prebornog
gospodarenja osobito n a to im ade paziti, damladji
dobni razredi, što krade vrieme ostanu potišteni
od starijeg drveća, to jest da radje više sjekoreda
sastavimo sa manjom površinom, pošto se time sa
gospodarenjem brže i spretnije kretati možemo.


Redovito preborno gospodarenje zahtjeva^ da se mladji
dobni razredi ne puste odveo dugo pod pritiskozn
stariji li razreda. Za to se upravo preporuea čim krača
p r e b 0 r n a perioda, tako, da kod prebornog gospodarenja
kratku ^uhifniu periodu, glavnim načelom smati^ati imademo.
Kadje uživajmo na više mjestali i manje, nego na malo mjestah
i odviše. Time čemo bo moči jedno prirast, a drugo vrstnoču
drvlja znatno unapriediti.


IS^ajveee zlo kod neredovitog prebornog gospodarenja je
bilo to, da je potišteno stanje odveč dugo trajalo, time se je
jedno prirast gubio, a drugo se podredjena vrstnoča drvlja
odgojivala.


Ne imade bo gorjeg gradjivog drvlja, nego je ono, koje
se neredovitim prebornim gospodarstvom uzgaja.
Za naše okolnosti bi najbolje 20. godišnja preborna perioda
odgovarala.
Ustanovljenje god. prirasta, može se dobrim uspjeli om
provesti sa Presslerovim svrdlom, te pomoeju kub. skrižaljke.


Gociisiiji prihod.


Prije izračunavanja godišnjeg prilioda neobliodno je nužduo,
da ustanovimo onu kružnu ploštinu, koja mora za osjeguranje
stroge potrajnosti, nakon prebranja, po ral u preostati .


to iz razloga, jer se kod izračunavanja god. prihoda upotrebljuju
skrižaljke o prihodu i prirastu, za ustanovljenje normalnog
prirasta i normahie zalihe. JN´u veoma je dobro poznato,
da se ove za jednolične visoke šume sastavljene skrižaljke, ne
mogu brevi manu i za prebornu šumu aporaluti.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 203 ~ ^
Kod uporabe istih ne ćemo nikada sjegurni biti, jesu li


iste skrižaljke za naše okolnosti dostatno ili premalo reducirane.


Usljed toga je potrebno, da se ta mi n im a 1 n a kružna


plostina , koja za osjeguranje potrajnosti imade po ralu da


ostane, čim točnije ustanovi.


Na temelju mnogobrojnih pokusa, ustanovili za gorski
kotar, da ce u čistoj jelovoj ili mjesanoj sa bukovinom sastojim,
u kojoj je smjesa jelve preko 0*5, biti potrajnost osjegurana,
ako po ralu najmanj e 18 m^ kružne ploštine ostane.
Onakove sastojine daklem, u kojima sadašnja kružna ploština
18 ili manje m*^ iznaša, nije dozvoljeno u prvoj periodi propisati
na uživanje.


Kod Čiste bu_kove sastojine imade ova minimalna okružna
ploština 10 m^ iznašati.


Prigodom propisivanja godišnjeg prihoda, valja daklem u
prvom redu one sastojine u prvo polurazdobje uvrstiti, u kojima
nakon izvadjenog godišnjeg prihoda, ona gore navedena minimalna
kružna ploština po ralu preostati može.


Sa ovim postupkom izbječi ćemo tome, da izračunati
godišnji prihod i iz onakovih sastojina crpimo, u kojima bi
sa sadašnjim vadjenjem propisanog prihoda, potrajni užitak
prekoračih.


Za izračunavanje godišnjeg prihoda može se najboljim
uspjehom upotriebiti formula kr, ug. ministarstva za poljodjelstvo,
koja glasi:
^ , ., -, sad. Prirast + norm P sad. Zal. — norm. Zal.
Uod. prihod ==:! ~ \ -^^—^r————


2 obhodnjom
posto ćemo s istom formulom želji šumoposjednika najbolje
udovoljiti modi.


Sasvim drugo je kod uporabe Hundeshagenove methode,
pošto nam ta methoda nikakovo razjašnjenje ne pruža, u pogledu
vremena, za koje bi se zaliha izjednačiti imala^ ista
zahtjevu šumoposjednika daklem udovoljiti nemože, a osim toga
nedemo kod uporabe te methode velika zalihu nikada sasvim
izjednačiti modi.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

204 —


Izjednačenje zalihe na cielu obliodnju protegnuti sasvim
je opravdano; samo u riedkini slučajevima možemo to i na
faade vrieme dozvoliti, ako dotični šumoposjednik na sadašnji
vedi prihod podpuno pravo imade; n. pr, ako imamo prestare
sastojine, ih ako za gospodarenje puno vriedne ceste gradi itd.


Kod uporabe gornje formule izračunava se normalni prirast
i zaliha pomocju ski´ižaljke o prihodu i prirastu, dočim se
zbilnji prirast te zbilnja zaliha, na temelju procjenbenih podataka
ustanovljuje.


Glavna zadaća je, da točno ustanovimo onaj razred stojbinske
vrstnode, koji prama uporabljujučim skrižaljkam o prihodu
i prirastu- našim okolnostim najbolje odgovara.


U protivnom slučaju bi sasvim nevaljan godišnji prihod
izračunati mogli^ kako se je to u naših državnih šumah, (bivša
granica) dogodilo 1880. godine.


Kod uredjivanja prebornog gospodarenja^ imade glavnim
načelom služiti stroga potrajnost godišnjeg prihoda^ jer
se prekoračenje istog kašnje jako osvečuje.


Taksator imade kod propisivanja godišnjeg etata vazda
cielu drvnu zalihu po pojediniii razredih debljine razdieliti, te
izračunani godišnji prihod, počamši od najdebljeg razreda vaditi
i to tako dugo^ doklemgod gorenavedjenu množinu kružne
ploštine po ralu, ne dostigne/^


Eazumjeva se samo po sebi: da u prvom redu imade
one sastojine propisivati, u kojima je najdeblji
razred sa najvećom drvnom množinom zastupan.


Samo ovim postupkom čemo se normalnom stanju šuma
pribhžavati.


Kod ovog propisavanja služi dobro dolje navedeni «izkaz
drvne množine na pojedinih okružjih polag razreda debljine»,
iz kojeg se može uvidjeti, kako je sadašnja zaliha na pojedinim
razredima debljine razdieljena, te u koliko je najdeblji razred
zastupan, koji če se kod propisivanja god. etata u prvom redu
u račun uzeti. Ovaj izkaz se sastavlja na temelju procjenbenih
podataka.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

205


1 I
oudn5[a
lA.
03 A
*AI
CP
^ a IIT
^
i ^ !S3 ´II
P5
C3 ´I
o oađnj^f]
(=1
a lA
c a? A
1—( ´AI
CD 1 ^
p ´III
i
"II
O
1
oudn:^]2
lA
> a A
1
AI
III
II
p:3
I
ce
oiiđn5[j2
-U lA
o
-^ i ^ 0Z-T9 ´A
OD 1 pq S
09-i g ´AI
09—1^ TII
o Of"IR II
S
% OR-OI ´I
5s3
I :)1J5[ n ´BirrsJAod ´Bi:irirq2
IJOI^SOM
r>fza.qo


o
o
1
1


O


O


T-l


IO


o


CM


o


CO


r—l.
CO


O


O


o


CO


o


ZO
t—


oo


CO


CO


1—1


as


1
i


CD


o


CO


CO


T+1


CO


CM


I—1
CO


ZO


1—1


o


o
o
o


CM


o


CO


O
CD


CD


o


iO


k-H
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

-™ 206


Da se godišnji prihod imade po mogucuosti sa izračunatom
godišnjom preboruoni površinom u savez doveeti, to je razumljivo,
nu nije potrebno: da se godišnja sječna površina
točno obdrži, ved može prama god. prihodu, sad manja, sad
veća biti; glavna je stvar, da izračunatu prebornu površinu
za prvo polurazdobje u tom polurazdobju ne
prekorač imo.


Godišnji prihod dovoljno je za prvo polurazdobje potanko
izkazati, a za drugo polurazdobje samo u ukupnoj svoti; dočim
je to za ostale periode suvišno i puko mathematično vježbanje.


To je zadaća 10-godišnje revizije.


Sakupiv u kratko prije iztaknuto, mogu kod uredjivanja
prebornog gospodarenja, večim šumoposjednika sliedeci postupak
ili način preporučiti.


Izračunavanje god. prihoda imade usliediti na temelju formule,
izdate po kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo:
^ , ... s P +-n P sad-Z — nor. Z.
Grod. prihod === r-z—ip-^
2 obhodnjom


Uživanje ovako izračunatog godišnjeg prihoda imade se
na temelju priležečeg «izkaza drvne množine i t. d.>? propisivati,
poeamši u pojedinih sastojinah sa najdebljim razredom, sve
dotle, doklemgod kružna ploština poralunalS ili lOm^ nepade.


Godišnji prihod pružajuča sječna površina imade se onamo
regulirati, da se izradjena površina prvog polurazdobja, sa
normalnom izjednači.


Tim mislim to naznačiti, da se glavni cilj imade svesti
na reguliranje godišnjeg pidhoda, na temelju drvne zaHhe, dočim
se godišnja sječna površina može jedna od druge više manje
razlikovati, samo valja na to paziti^ da se periodična sječna
površina ne prekorači.


Izkazivanje dobnih razreda, kao posvema theoretično,
smatram suvišnim, na mjesto dobnih razreda imade se prije
navedeni izkaz drvne množine glavnim načelom držati.


Potanko propisivanje godišnjeg etata, samo za prvo polurazdobje
smatram nuždnim; ostalo biti če zadača 10-godišnje
revizije.
ŠUMARSKI LIST 5/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

_ 207 ~~´


Normalni podatci izračunavaju se na temelju «skrižal3kah
0 prihodu i prii´astii». Ovdje preporučujem one skrižaljke, u
kojima je p o p r i e č n a s t o j t> i u s k a vi s i n a izkazaua, pošto
je poprieena visina u prebornoj suni glavini temelj za prispodobljenje
upotrebiti se imajuciii skrižaljka.


Kod tog prispodabljanja imademo po mogućnosti onakove
sastojine izabrati, koje se normalnom obliku preborne .šume
najviše približuju, to jest koje imadu jednu vrst drveća, podpuni
sklop, i u pojedinim razredim debljine, jednaku kružnu
ploštinu.


Kod prispodabljanja, imade se glavna vrst drveća polag
njezine vriednosti uzeti n. pr. kod nas: jelva.


Milan Tordonj,
kralj, šumar, upravitelj taxacije.


^
0 ustrojstvu šumarskih pokusnih postaja^


Danas je vec svakomu poznata velika važnost šuma u
obcem gospodarstvu pojedinih država. Nitko neporiče onu
vriednost šuma, kojoj se neposredna korist u neobhodno potrebitom
drvnom materijalu pokazuje; a isto tako je i ona dobrotvorna
djelatnost svakomu poznata, kojom šume na stojbinske
odnosa je djeluju.


Kao što se lahko uviditi može, da ono šumsko gospodarstvo,
koje na krivom temelju stoji, kao i ono bez sistema, vriednost
šuma a s time i dohodak istih snizuje, dapače i obstanak istih
u opasnost dovadja, upravo tako ne trebamo dokazivati, da se
sa onim laikovodjenjem šuma, koje se temelji na bezuvjetno postojećih
i izkustvom doliazanih podatcih, dohodak šuma znatno
povisiti može.


Ova i mnoga druga ncriešena pitanja, koja u šumarskoj
znanosti još uvjek veliku prazninu ostavljaju, ponukala su ino


* Izvadak iz predavanja proi; i kr. ug. šumar, savjetnika Eng. Vadasa, držanog
na zemaljskoj šumarskoj skupštini u Budimpešti god 1896.