DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 144 —


Nadalje si shodnim visomjerom izmjerimo visinu cieloga
stabla H i visinu h one točke u kojoj izbijaju glavne grane.
Ove se visine ne razumjevaju od tla, ved od 1"3 m., dakle od
točke u kojoj smo ustanovili prosjek B^.
Sada nam prema izrazu p z=: B, — c x predstavlja


h


B, — c. -^ploštinu srednjeg prosjeka dolnjeg prikraćenog*paraboloida,
koji siže do granjevine (visine li), a tjelesnina tog
paraboloida je
V, = {B: — C.-J) ^
Prosjek debla u visini h je B^ — eh, a to je ujedno po


dnica gornjeg podpunog paraboloida, dočim mu je visina H — h.
Sadržina tog paraboloida je dakle


~{B, ~ eh) (H — h)


Napokon možemo najdoljnji dio debla od 0´3 m. računati
po Pressleru (kako to i Bauer odobrava) kao valj podnice Bj,
te dakle visine 1 m.


Prema tomu je ukupna sadržina debla od 0*3 m. do vrha:


V, = B,+ (B, — 0. -j) ^´ ^ -2 (^´ ~ ´0 i^-^-)


ili konačno, ako reduciramo te namjesto B, pišemo B,
H i-h c „


r == B + B —J— — ^ Eh.


Naravski je, da se ova formula (kao i druge) ne smije uporabiti
na stabla vanredno nepravilnog uzrasta.


Sad čemo jošte pokazati, da ova methoda stoji u skladu
sa činjenicom, da oblični brojevi debljovine sa starošću drva
bivaju manji.


Visina h, u kojoj izbijaju glavne grane, zapremati će tim
manji dio ukupne visine, čim je drvo starije. Ako je n. pr.
ta točka bila jednom u OS H (dakle h = 08 H), to će za
20—30 god. biti možda već u 0-5 H (naravski je to sad
drugo H), jer su medjutim gornji dielovi više izrasli. Dok je