DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 185 ribarskoga
đružtva», te ih ujedno pozvati, da se što prvo priključe bratskomu
družtvu i sborora i — tvorom. J. K


Nova sgrada Tisoke škole za kulturu tla u Beču. Kao što smo
vec javili u «Šum. listu», dobila je visoka škola za kulturu tla novu
sgradu, koja odgovara svima modernima zahtjevima, samo ima tu manu,
da je ponešto odaljena od sredine Beča; sagradjena je naime na takozvanoj
«Tiirkenschanze». Sgrada je tri sprata visoka, pročelje je 84 m.,
a krila 66 m. dugačka. Od pojedinih prostorija valja iztaknuti knjižnicu,
koja ide kroz sva tri sprata, ima pet etaža u kojima se nalazi 60.000
svezaka (knjiga). Za predavanje ima deset prostorija, u kojima ima prostora
za 20—100 slušatelja. Osim te glavne sgrade, nalazi se još jedna
pokrajna sgrada, opredieljena za kemički institut; ista je na jedan sprat
gradjena, te je 35 m. duga a 33 m. široka. A u toj sgradi ima prostorija
za predavanje, osim toga prostranih laboratorija, šest prostorija za
risanje i t. d. Grijanje svihkolikih sgrada obavlja se putem pare, a ventilacija
je takodjer veoma praktično izvedena. Cio prostor ´´na kojem su
sgrade podignute iznaša 3370 m^, dočim će se preostalih 7200 m^ upotrebiti
za botanički vrt i pokušalište. — Dao Bog, te do godine na ovom
mjestu opisali prostorije — hrvatske šumarske akademije !


Sitnice.


Amerikanski dirlji puran. Presvietli gosp. grof Draškovi ć
poslao je na dar nar. zooložkomu muzeju prekrasan primjerak
divljeg amerikanskog purana. To je trogodišnji samac, što gaje 81. prosinca
prošle godine ubio sin gosp. grofa Louis . Ptica je krasne metaličnošarene
boje, te je mrtva bila 10 klgr. i 20 deka težka. Vriedno je spomenuti,
da je taj puran praroditelj divljih purana, što ih je grof Josip
Drašković uveo na svojem lovištu Bisag. Mi ne sumljamo, da će aklimatizovanje
divljih purana kod nas jednako liepo uspjeti, kao što je
sjajno uspjela aklimatizacija običnog gnjetela, osobito zaslugom g. grofa
Marka Bombelles-a ml. Sad ih ima u mnogim krajevima Hrvatske i
Slavonije. — Moglo bi se gotovo uztvrditi, da valjda nije daleko vrieme,
kad neće gnjeteli i divlji purani biti u nas mnogo skuplji, nego što je
u obće domaća perad.


Umjetno gojenje smrčaka i Trganja. Glasovitim gljivogojcem
gospodi Gosse l i Wendisc h u Strehlen-u kod Draždjana (Dresden),
pošlo je sretno za rukom pronaći postupak, kako se delikatne gljive
smrčci (Morchella conica Pers, — Spitz-Morchel) i vrganji (Boletus
edulis, — Steinpilz) umjetnim načinom u šumah gojiti mogu. Za tu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 186 —


gojitbu potrebno sjeme proizvadjaju oni u velikih množinah, te ga razašilju
uz jeftine ciene zajedno sa naputkom o gojitbi vlastnikom šuma,
koji se tom gojitbom okoristiti žele.


Kako naše dobre šumske gljive sve redje postaju, i to ponajvećma
za to, jer ih sabirači skupa strukom i korienjem iz zemlje čupaju, u
mjesto da ih nad zemljom nožem odrežu, i kako su baš smrčci i vrganji
veoma tečne i hranive dvie vrsti gljiva, koje se na svakom tržištu i
svježe i sušene ili inače konzervirane vazda rado kupuju i dobro plačaju,
to bi se umjetna gojitba tih dviju vrsti gljiva i kod nas svakako veoma
dobro izplatit mogla, i to tim većma, što bi svatko takove umjetno
uzgojene gljive mnogo radje kupovao, nego li druge, pošto bi znao, da
se ne treba ni malo bojati, da bi se med njima i koja otrovna naći mogla.


Stoga bi bilo veoma probitačno, kad bi i u nas tkogod tu gojitbu
prokušao, te o njenom uspjehu izviestio.


A bilo bi shodno, kada bi si tko dao truda te iztražio, da li se
smrčak (jelen gljiva) i kod nas u šumah nalazi, te svoja opažanja oglasio
u družtvenom časopisu.


Nješto 0 lisici. Prošle godine mjeseca travnja opažali su pastiri
u meni susjednom srezu «zapadne Kusare», kako skoro svakog dana teta
lija s pljenom ulazi u duplje izmed žilja jednog hrastovoga debla. Kako
se na deblu nije opažavala nijedna druga produbina, to znatiželjni
pastiri odluče, da ga prosijeku uješto više nad žiljem. Tako zbiljam i
bude bez ikoje velike muke, jer deblo bijaše u srcu šuplje, imajući
jedva kojih 10—15 cm. drveta.


Produbivši deblo nađju na svoje čudo u dnu 12 lisičića živih i
zdravih, a uz njih kosti od zečeva i peradi; stare kradljivke nisu mogli
naći, jer je valjda za vremena uprla papke u ledinu. Poubijavši pastiri
lisjad, istom sad opaziše, daje od njih 12, bilo 6 komada starijih i većih,
6 pako mladjih i manjih. Buduć da niesam nikada do sada čuo ili čitao,
da bi u jednoj te istoj jazbini bilo štenadi razne starosti, potaklo me
te napisah ovaj nalaz i slučaj, koji je valjda prvi od svoje vrsti. Da li
su štenci od jedne familije ili možda od dvije?


Ovim redcima molim sve poštovane sudrugove, sve prijatelje lova
i prirode, koji se interesuju za ovakav slučaj, da bi izvolili putem
ovim svoje možebitne iste doživljaje objelodaniti, odnosno da bi interesovani
stručnjaci izvolili ovaj slučaj razjasniti.


U Gradištu, dne 7. ožujka 1897.


P a V 1 e Š i m i ć,


lugar imovne obćine brodske.
Hajka na TukOTe, Na 5. veljače priredio je u Otočcu čitav bataljun
tamošnje posade (Leopoldovci) hajku na vukove, u kojoj su dakako
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 187 —


učestvovali svi tamošnji lovci, te kr. nađšomari, šumari i lugari, laz
seljake iz otočke i brložke obćine. Pri tom su tri vuka ubijena, a tri
težko ranjena, što se je razabralo po krvavim tragovima. Vuci su se ove
zime u tamošnjem kraju naročito u selima Škare, Glavače i u šumi
Ostrivica u čitavim ruljama pojavili, te se niesu žacali dolaziti i u neposrednu
blizinu kuća.


SamoubojstTO. Dane Božičković, kr. nadlugar kod kr. kotarske
oblasti u Krapini, ubio se dana 5. veljače o. g. u Vo 6 satih pred večer
u svojemu stanu u kudi bravara Tomašiča, iz svoje puške dvocievke,
Bile su mu 33 godine. Nesretnik je novčano dobro stajao, — a u službi
bio je točan i revan.


Velika šumska kradja. Koncem siječnja navalilo je kakovih
20—40 Bošnjaka iz Berbirske okolice u državni srez Suše, kr. šumarije
Raićke, te počinivši na mladoj jasenovini, sposobnoj za kolarsku gradju,
štetu od kakovih 1000 for. Glavna navala bila je po noći, pa pošto
lugar rečenoga sreza K. Holjac nije mogao sam tolikoj sili odoljeti,
pozvao si je u pomoć nekoliko stanovnika iz sela Uskoke. S njihovom
pomoćju podje mu za rukom nekoliko kvaročinaca uhvatiti i u obćinski
ured dovesti; tom prigodom opalila je rečenomu lugaru puška i jednoga
kvaročinca lako ranila.


Nesre(5a usljed neopreznog Ibaratanja s puškom. Na 7. prosinca
lovio se je u šumi Zutica-fcjmrdečec lov; čim su u prvom pogonu psi
potjerali srnjaka, izskoči isti nedaleko stajališta šum. vježbenika Mate
Grdinića i lug. zamjenika Sime Tuškanca. Ovaj potonji opali dvaputa i
sruši srnjaka, nu tom prilikom odbi se jedno zrno o hrastić, te pogodi
šum. vježbenika M. Grdinića u vrat i to u desnu stranu kod uha; na
sreću je odmah samo van izpalo.


Istomu lugar, zamjeniku prigodom lova na zečeve na 5. siječnja


o. g. opali puška sama od sebe, a da nije nikomu štete naniela.
Trinajst dana kašnje t. j . na 18. siječnja t. g. kada je isti lug.
zamjenik polazio u šumu Marču iz sela Soborčana,Ppa da obidje veliko selsko
blato, krene preko jednog plota ; nu kod prelaza zakvači mu se kokot,
a buduć je pušku držao na vrhu cievi, udari ga hitac u srednji prst
lieve ruke.


U Bešlincu, 9. veljače 1897.


Andro Si m unci ć, lugar.


Ogojne radnje u području kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcili.
Za godinu l897. odredjeno je u ime ogojnih troškova za područje kr.
nadšumarskoga ureda u Vinkovcih 3670 for. 95 uovč. s kojom svotom
će se ogojiti površina 659-93 rala. Na pojedine šumarije odpada, i to na
šumariju:
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 188 —


Lipovljane 5´75 rali sa troškom od 59 for. 37 ne.


Baić 10600 rali sa troškom od 574 for. 50 nč.


Novagradiška 37-00 rali sa troškom od 213 for. 87 nč.


Županje 77-5 rali sa troškom od 386 for. 46 nč.


Vrbanje 180"0 rali sa troškom od 958 for. 85 nč.


Nemce 23´54 rali sa troškom od 186 for. 98 nč.


Morovic 25" 13 rali sa troškom od 148 for. 42 nč.


Jamina 205´0 rali sa troškom od 1192 for. 50 nč.


Fizioložka razmatranja.* Preveo M. P. Od razmjerno znatnog
broja kemičkib elemenata, koji pri izgradnji životinjskog i bilinskog
tijela sudjeluju, poglavito je radi relativno znatne količine od velike
važnosti ugljik (C) U spoju sa sastavinama vode, kano što i voda sama.


Nisu još prošla ni 4 decenija od onog vremena, kada se je mislilo,
a 0 tom nitko nije dvojio, da sav bilinski sviet barem jedan dio ugljika
svoga tiela sa humusom iz zemlje dobiva, a svaki gospodar bio je mnienja,
da mu kulturne biline samo onaj ugljik vraćaju, što im ga on u obliku
djubreta podaje Akoprem bi se taj nazor mogao pri iole ozbiljnom razmišljanju,
već na prvi mah kano zabluda razkrinkati, trebalo je ipak
tek znanja i eneržije jednoga Liebiga, da se taj krivi nazor, koj se je
kod svih gospodara duboko ukorenio, ukloni, pa dočini je to Liebigu
sretno za rukom pošlo, postao je on otcem (tvorcem) nove moderne agrikulture.
Upirući se na svagdanje pojave u prostoj prirodi, izrekao je
oštroumni taj motrioc i kritični misaonik neumoljivom logikom pronadjeni
stavak: «Sav ugljik organičkih slučenina potiče iz ugljične kiseline
(C O2), koju zeleno bilje izlučujuć kisik kemički rastvara i asimilira
». Bilinsko tielo sastoji poglavito iz presičušnih puljica, od kojih je
svaka za sebe posve jednostavno uredjeni laboratorij, u kojem se odigravaju
procesi, a polučuju uspjesi, kojima se mi pri našem više no ograničenom
vidu u tajinstveni rad i djelovanje ovih elementarnih presičušnih
stvorova kauo upravo tolikim čudesima t. j neriešenira problemima samo
diviti moramo. Ujedno od najvećih ovdje se zbivajućih čudesa, a od naravnoga
razjašnjenja toga ovisi đalnje shvaćanje velikoga jednoga niza
fiziologičkih pojava, imade se ubrojiti asimilacija ugljične kiseline. Nu
sposobnosti ugljičnu kiselinu asimilirati ne posjeduju sve bilinske stanice,
nego samo one, koje u sebi sadržavaju lisnog zelenila (Chlorophjll)
i to u podobi presićušnih zrnaca pojavljujućeg se mastila. U ugljičnoj
su kiselini ugljik i kisik tako uzko i tvrdo spojeni, da se taj čvor samo
najsnažnijim agencijama razkinuti može. Stanica sa listnim zelenilom


* Ovu je razpravicu držao sada jur pokojai profesor dr. Jos. Bohm prigodom
rektorske inauguracije na vis. školi za zemljotežtvo u Beču.


ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 189 —


obavlja ovaj posao pri zgodnoj temperaturi pod uplivom svjetla, pri čem
ipak ne igraju glavne uloge, kano što se je to per anologiam pređmnjevalo,
kemieki, nego, — rekao bih u prilog (interesu) vodozemaca, — crveni
i žuti traci (zrake).


Metnu li se biljke na zrak, u kojem neima ugljične kiseline (C 0^)
ili na mjesto, kamo neima pristupa svietlo, to zeleno lišće, koje u sebi
škrobi sadržava, izgubije svu svoju škrob. Škrob naime, koja se je u
stanicama sa listnim zelenilom razvila, putuje stranom u one organe biline,
koji su bez kloropbjla, stranom se pako potroši u procesu, koji se
u svakoj živoj stanici dogadja, te u tom sastoji, da se pristupom kisika
i razvojom topline jedan dio staničine organičke tvari u ugljičnu kiselinu
razgori. U medijama bez kisika, radja se živa sila nekom osobitom
vrsti izgaranja, tako zvanim vrijenjem, što ga obično prouzrokuju gljive
ali ga i svaka živuća stanica može proizvesti. Ako se list, koj je na taj
način izgubio svoju škrob, na zraku u kojem imade 6—10% ugljične
kiseline izloži suncu, onda se u listu već nakon lO minuta dade dokazati
iznovičua prisutnost škrobi. Okolnost, da je ta škrob vazda u klorophjlovu
zrnju sakrita, dala je povoda zaključku, koji je tek nedavno
po meni ne izpravnim pronadjen, a kaže, da je u zrnju klorophjla se
nalazeća škrob autohtoni i neposredni produkat asini´lacije ugljične kiseline
i vode.


Pošto prosta atmosfera po objarau najviše ´/ssVo ugljične kiseline
sadržaje, uzelo se je, da se stvaranje tako ogromne količine organičke
tvari, kakova se osobito kod mnogobrojnih kulturnih bilina u vrlo kratko
vrieme razvije, protumači, uzelo se je rekoh, nekoliko manjkavih iztraživauja,
izpustivši, da bilina prima ugljičnu kiselinu ne samo lišćem,
nego takodjer i korienom. Tek nedavno je ueizpravnost te predmjeve
podpuno izvedena dokazom o neznatnoj napetosti zraka u stanicama i
cievčicama. Bilina prima u sebe ugljičnu kiselinu izključivo samo onim
organima, koji imadu listnoga zelenila; ovi se obično poput mreže pružaju
u svoj medium. Poglavito se olahkoćuje taj posao bilini velikom
upojnom snagom staničnoga tinja za ugljičnu kiselinu, koja u sličnim
prilikama opojnu silu vođe kud i kamo nadilazi Tako, kano što životinjski
želudac primljenu hranu samo u vrlo neznatnom dielu za svoju
vlastitu korist probavlja, upravo tako rade i zelene stanice viših bilina,
proizvadjajuć organičke tvari samo u službi cielokupnoga organizma.


Ponajveći dio asimiliranoga ugljika putuje u razne djelove biline,
da se tamo ili za disanje i rast upotriebi, ili pako u posebnim stanicama
u tako zvanim pričuvnim komoricama za dane nužde i izdašnije
potrebe uzčuvaju. Proizvodnja organičkih tvari i njihov potrošak pridisanju
i rastu, posvema su različiti procesi, koje se samo u stanici a


14
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 190


klorophjlom istodobno clogađjaju, dočim se kod bilina višecfa ustroja


udovi, koji su bez klorophjla iz organičkih fabrikata zelenih stanica


uzdržavaju.


Ali u ustrojnoj naravi čudo je stvorova, koji si za izgradnju i uz


državanje svoga tiela potrebna gradiva ne mogu sami prirediti, nego si


ih od netom opisanih ustrojnih organizama uzeti moraju.


Ovamo spadaju sve biline, bez listnog zelenila, i sve životinje —


živuća bića — koja uslied najhitnijih uvjeta svoga obstanka naravno


ne samo sa zelenim biljkama, nego takodjer često i medjusobno u sukob


dolaze. Sva se agrikultura sastoji u tom, da u borbi za obstanak podu


piremo one porastline, koje su nam budi od neposredne, budi pako, služeć


za hranu naših domaćih životinja, od neposredne kakove koristi. Samo


stanica sa listnim zelenilom podobna je, kako smo vidjeli, iz ugljične


kiseline i vode ustrojno tielo proizvesti, pa od Liebiga bilo je, u opreci


starijom školom, upirući se na mnogobrojne pokuse, sve do današnjeg


dana mjerodavno mnienje, da barem neparazitieke porastline sa zelenim


udovima, ponajpače pako naše kulturne biline nisu podobne organičku


tvarinu (gradiva) staničnoga tinja u se primati.


Sa zadovoljstvom konstatujem, da sam u položaju na temelju mojih
najnovijih iztraživanja i pokusa izviestiti, da tomu nije tako. Šareni
pasulj (phaseolus multiflorus) (Feuerbohne) prima uz razvoj zanimivih
nuzokolnosti, kako pomoćju koriena tako i pomoćju lišća slador od škobi
i od sladorove trske te priugotavlja iz toga i bez svietla ne samo u zrnu
listnog zelenila, nego takodjer u stanicama tjenice (Obei´hautzelle) obilnu
množinu škrobi.


U kvantitativnom pogledu još važnije mjesto, nego li ugljik zauzimlje
kod izgradnje bilinskoga tiela voda. Ne računajuć ovamo lučbeno
vezanu vodu, sadržavaju sve djelatne stanice u staničnom tinju i sadržim
(Inhalt) jošte i kapljevitu vodu, od koje se, ako nije zrak podpunoma
vlažan, stanoviti dio kano para neprestano izhlapljuje. Sa livade,
oranice, a još više iz kakove šume izparuje za vedra ljetna dana i uz
proniiihivanje vjetra više vode nego pri inače istim okolnostima, za isto
vrieme sa isto tolike vodne površine. Da prema tomu vegetacija na
vlagu zraka barem lokalno silno uplivati može, o tom neinia dvojbe, pa
upravo u najnovije doba pokreću sve kulturne države velikim umnim i
materijalnim aparatom, da ovaj upliv brojkami izraze. Ipak su pokusi,
pri kojim se je mislilo, de je naravna i po sebi jasna predpostava; da


jakost i veličina izparivanja (transpiracije) ovisi od istih čimbenika od
kojih ovisi i množina izparujaće se vode sa vlažnoga kojega tiela, doveli
do posve nenadanoga rezultata, da je množina iz neke šume tečajem
vegetativne koje periode izhlapljene vode često veća, nego sveukupna
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 191 —


množina n cieloj jednoj godini pađših zračnih oborina, posljedak iz koga
samo po sebi očito proizlazi, da uzeta predpostavka (o istovrstnosti
uvjeta za intenzivnost bilinske i transpiracije kojega vlažnoga tiela)
ne stoji.


Zar da je bilina, koja se je u borbi sa nebrojenim neprijateljima
tekom vremena tako divno preobrazila, uredila i usavršila, jedina ostala
bez pomoći, bez zaštite proti čestoj i prečestoj pogibelji od žedje ?


Kad vidimo, da porasline pače i takove sa posve plitkim žiljem
često u posve kano prašina suhom tlu u punoj svježosti duže vremena
ustraju, onda moramo, pozorno motreći živo i ustrajno djelovanje bilinske
makine, koja poput sisaljke vodu požudno srče, a kano takova fuugiraju
i bilinske stanice, vać a priori ozbiljno podvojiti o predpostavi, da su
za poraslinu pri isparivanju vode mjerodavni isti zakoni i ista pravila,
kano i za druga šupljikava tjelesa, da dosljedno tomu pri relativno
stalnoj zračnoj vlagi jakost transpiracije tako dugo nepromijenjeuom
ostaje, dok se obodne luknjice ne prepune vodom.


Izravni pokusi, koji su se tečajem zadnjih godina izvadjali dokazaše,
da su te dvojbe podpunoma opravdane. Drvno tijelo u kojem se
isparujućim organima biline iz zemlje voda dovadja, sastoji se djelomice
posvema iz cjevnatih stanica, koje kano neprekunite cievi cijelom bilinom
prolaze. Na temelju mikroskopičkih iztraživanja držalo se je nepobitno
dokazanom činjenicom, da te cievi služe kao provodići zraka. Nu na
vrlo jednostavan način možemo se absolutnom sigurnošću osvjedočiti,
da se to kod većine poraslina samo iznimice, i to samo pri jako isušenom
tlu dogadja, dočim su te cievi inače većim dijelom napunjene vodom.
Nesluže prema tomu traheje, ili barem ne u prvom redu kao organi
respiraeije, nego kano spremišta za vodu, koju sok vodeće stanice usišu
tek pri manjkavoj dovodnji vode po korenu. Istinitost i valjanost ovoga
shvaćanja o funkciji cievnatih stanica podkrepljuje se činjenicom, koju
sam tek uedavno konstatovao, činjenicom naime, da drvo koje pod vodom
od uronjenih vrbovih grančica raste, ueima cievnatih stanica. U cievčicama
sakupljena zaliha vode mogla bi ipak pri nedostatnoj njezinoj
dovodnji iz tla poraslinu samo na kratko vrijeme od pogube očuvati, da
proti toj eventualnosti nije još i na drugi način poskrbljeno. Francezki
motrioc prirode, Barthelmj, pred nekoliko je godina dokazao, da pri
nepromnijenjenom turgoru na množinu i jakost transpiracije u velikoj
mjeri, upliviše i množina vode, koja se bilini iz zemlje korenom dovodi.
Kad se pokus sa šarenim grahom (Feuerbohne) opetovao, pokazalo se je,
da je kod dvijuh u ranoj mladosti terminalnog pupoljka lišenih biljka
koje su pri jednakoj vlazi tla jednaku množinu para ishlapljivale, razlika
ishlapljene vode kadkada na četverostruku množinu narasla, čim se nije
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 192 —


zemlja u loncu sad kod jedne sad kod druge biljke na dulje vremena
poljevala vodom. Nakon toga postizavala bi intenzivnost isparivanja
samo postupice polagano svoju izvornu veličin u. Isti razlozi, koji su bili
mjerodavni kod netom raspravljene pojave, mjerodavni su naravno i
kod činjenice, da svježe ubrano lišće u prvih 15 minuta često do 4 puta
više vode izgubi nego li tečajem dalujih 15 časova. Još veći upliv nego
vlaga u tlu imade na intenzivnost transpiracije kod nekih bilina svjetlost.


Ove čudnovate i za ekonomiju bilja vrlo važne okolnosti mogu se
kano i napadno pospješeno isparivauje povodom mehaničkih potresa,
predhodno samo tako razjasniti, da su se molekili u staničnom tinju
medjusobno ispreložili (ispremestili).


Stave li se biline, koje vehnu ili dielovi njezini u vlažan prostor,
često zadobiju doskora svoje prvobitno lice akoprem se medjatim njihova
težina umanjuje. Returgescencija u takovim slučajevim ne ovisi od
množine primljene vode, nego od njezinoga posve drugačijega razdjeljenja
u pokusnom objektu. Na temelju takovih pojava, držali su se ovlaštenim
na zaKljiičak, da biline u obće nisu podobne lišćem vodu primati. Tek
prije dvie godine dokazao sam izravnim pokusima, da tomu nije tako i
da se stvar odnosi posvema drugčije. Ako su cievčice povodom manjkave
dovodnje vode po korenu svoju tekuća sadržinu privele i odstupile stanicama,
koje sok provode, može biljka i pomoćju lišća tekućom vodom
obskrbiti. Preko dana skoro uvehnula biljka kriepi se rosom, koja se
noen na isparujućim djelovima uhvati.


Bilinska je trauspiracija veoma zamršen proces, a količina po biljki
isparene vode u velike ovisi od čimbenika, koji se pri prenosu stanovitih
pokusnih rezultata na slične dogadjaje i radnje u slobodnoj prirodi svakom
znanju i umjeću poput pusta računa izjalove. Osim ugljika, kisika i
vodika spadaju medju nikada nemanjkajuće sastavine svake bilinske
stanice dušik (N), vapnik (Ca), kalij (K), zatim sumpor (S) i napokon
pranik (P) fosfor. Dušik je bitna sastavina albrominata, asparagina i
alkaloida, privadja se biiinama u soliaia amonijaka i dušične kiseline.
Atmoferički dušik dolazi kano bilinska hraniva čestica samo u toliko u
obzir, u koliko se on vrlo različitim dogadjajima u slobodnoj naravi,
osobito pako elekričnom iskrom u slučeninu pretvara, koja je podobna
asimilirati. Osobito se ovdje mora naglasiti, da su ne samo zelene porasline
bez klorofila, nego takodjer i neparazitičke zelene biljke podobne
ustrojnu dušičnu hranu u sebe primati, a da kod tako zvanih mesožderućih
bilina bjeljanjkove substancije, koje sa lišćem u doticaj dolaze,
djelovanjem pepsiau sličnih sekreta u rastopinu prelaze a zatim se usišu.


Vapnik imade za izgradnju stijena bilinskih stanica (Zellenwand)
istu važnost, koja i za pretvorbu životinjskih stanica hrskavice (Knor