DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 184 —


činu Smogva za 12.450 for., i sječinu Zupauja za 12.900 for., napokon


M. Vuk i sinovi iz Budimpešte sječinu Neprečava za 51789 for.
Ovom prilikom umoljavamo slavne državne šumske i imovinske
urede, tako i p. n. gg. županijske nadzornike, da nam svakiputa izvole
priobćiti uspjeh šum. dražba u njihovom područja, da bar od prilike
zuamo, koliko i kakove se šume kod nas godišnje prodade.


OMe hrvatsko družtro za gojenje loTa i ribarstva, držalo je
pod predsjedanjem svoga predsjednika presvjetloga gospodina grofa Marka
Bombellesa ml. na 14. veljače t. g. svoju VII. redovitu glavnu skupštinu.
Skupština bila je veoma živo posjećena, te se je vidjelo, da se za
to đružtvo ne samo naša visoka aristokracija, nego i najviši činovnici
zanimaju, a to je znak, da je to mlado družtvo vec uhvatilo dubok korjen
i da se snažno razvija. Iz tajnikova izvješća razabiremo, da je mlado to
družtvo bilo na prošlogodišnjoj milenijskoj izložbi odlično zastupano, a
kao takovo i sjajno odlikovano. Nadalje vidimo, da se družtvo bavi pitanjem
oko uredjenja stalnih družtvenih prostorija, te pri tom ne možemo
pritajiti našu radost, da će družtvo po svoj prilici te prostorije
imati u «Šumarskomu domu». Šumarstvo i |lovstvo, akoprem su razvili
posebnu znanost, posebno zakonodavstvo, posebne vještake, ipak su tako
uzko skopčani, da nikako ne smije jedno s drugim u koliziju doći, niti
u samoj prirodi, a još manje pri „zelenom stolu«. Lovstvo je negda bilo
majkom šumarstva, nu razvitkom kulture uloge su se promienile, te se
može sada punim pravom reći, da je lovstvo čedo šumarstva, u koliko
su baš šumari glavni promicatelji racijonalnoga lova. Ne ima dvojbe, da
će se u buduće šumarstvo i lovstvo, ako i svako svojim pravcem, a ono
ipak tako razvijati, da će jedno drugomu stajati na bok, ne kao otac i
sin, nego kao brat do brata. Koliko je mladomu družtvu na srdcu do
razvoja našega lovstva, vidi se iz predstavke, koju je podnielo visokoj
vladi radi izdanja naredbe o obdržavanju državnih izpita za nadzirače
lova; nadalje iz toga, što je do sada imenovalo već 42 družtvena povjerenika,
koji će svaki u svomu kraju interese lovstva i družtva unapredjivati.
Imena tih povjerenika jamče nam, da su sbilja svojoj častnoj
službi dorasli, i da se naše lovstvo mnogomu dobru od njih nadati može.


Liepi razvoj rečenoga družtva potvrdjuju nam napokon i ove brojke ;
ono broji naime, osim trojice začastnih članova, 41 člana utemeljitelja,
11 podupirajućih, 360 članova prvoga i 190 članova drugoga razreda,
dakle ukupno 605 članova. Drnžtveni pako organ «Lovačko-ribarski
viestnik», koga uredjuje tajnik profesor F. X. Kesterčauek, izilazi mjesečno
u 700 primjeraka. Ovdje ne ćemo nabrajati sviju u lovstvo zasjecajućih
predloga, pojedinih skupštinara, nego ćemo još samo upozoriti
svukoliku gospodu šumare i članove «Sum. družtva» na rad «Lovačko