DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 183 —


dotičnoga kaznenoga registra prema naredbi bana kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije kao kralj, povjerenika za utjelovljenje bivše vojne
krajine od 18. kolovoza 1883. br. 33.111 (br. 54. sbor. 1883.) odšteta
za šumske štete, koje joj je počinila zadruga S., a taj izkaz je providjen
izvornom potvrdom kr. kot. oblasti u B. od 15. svibnja 1895. br. 2525.,
da je u njem izkazana tražbina od 690 for. 52 nč. likvidna i ujedno
dozvolom u smislu §-a 12. i 14. zakona od 9. svibnja 1889. o zadrugah
da se za tražbinu imovne obćine Gj. posjed zadruge dužnice obteretiti
može: jerbo dakle taj izkaz s tom zaporkom predstavlja takovu javnu
izpravu, na temelju koje se po §-u 89. grunt. reda može dozvoliti zamoljena
predbilježba prava zaloga; ali


uvaživ, da se po §-u 121. grunt. reda na svakoj gruntovničkoj molbi
ima medju ostalim točno naznačiti ime, prezime, stališ i prebivalište
osoba, koje treba o riešitbi obaviestiti — dakle za moralne osobe, kakove
su zadruge, zakonitoga zastupnika njihova, a na gore navedenoj
molbi da utjecateljka nije naznačila niti u smislu banskostolne okružnice
od 25. studenoga 1891. br. 25.675. (br. 415. ured. sbirke naredaba pravosudne
struke) propisno izkazala zakonitoga zastupnika, to jest prema
propisu §-a 9. zakona od 9. svibnja 1889. o zadrugah kuće gospodara
zadruge S., koji bi se imao o riešitbi upitne molbe obaviestiti, obnašao
je s ovoga razloga u uvodu napomenuti utok odputiti i potvrditi napadnutu
tamosudnu uzkratnu odluku.


Kr. stol sedmorice rješitbom od 29. svibnja 1896. br. 1271.
obnašao je izvanredni previdni utok imovne obćine Gj. po §-u 145. grunt.
reda kao nedopustiv odputiti. Mjesečnik br. 2.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Prof. E. Wollny: Die Zersetzung der organischen Stoffe und die
Humusbildungea. Mit Riicksicht auf die Bođencultur. 479 str. 52 slike.
18 Mk.


Br. Felix Sclmeider. Dntersuchungen iiber den Zuwachsgruud
und den anatomischen Bau der Esche. 43 str.


Različite viesti.


šumske prodaje. Na 27. siečuja obdržavana je kod imovne obćine
u Mitrovici dražba na hrastova stabla, te je tom prilikom dostao N. Gamiršek
sječinu Novi i Kučičua za 46.900 for., Liberman iz Siska, sje
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 184 —


činu Smogva za 12.450 for., i sječinu Zupauja za 12.900 for., napokon


M. Vuk i sinovi iz Budimpešte sječinu Neprečava za 51789 for.
Ovom prilikom umoljavamo slavne državne šumske i imovinske
urede, tako i p. n. gg. županijske nadzornike, da nam svakiputa izvole
priobćiti uspjeh šum. dražba u njihovom područja, da bar od prilike
zuamo, koliko i kakove se šume kod nas godišnje prodade.


OMe hrvatsko družtro za gojenje loTa i ribarstva, držalo je
pod predsjedanjem svoga predsjednika presvjetloga gospodina grofa Marka
Bombellesa ml. na 14. veljače t. g. svoju VII. redovitu glavnu skupštinu.
Skupština bila je veoma živo posjećena, te se je vidjelo, da se za
to đružtvo ne samo naša visoka aristokracija, nego i najviši činovnici
zanimaju, a to je znak, da je to mlado družtvo vec uhvatilo dubok korjen
i da se snažno razvija. Iz tajnikova izvješća razabiremo, da je mlado to
družtvo bilo na prošlogodišnjoj milenijskoj izložbi odlično zastupano, a
kao takovo i sjajno odlikovano. Nadalje vidimo, da se družtvo bavi pitanjem
oko uredjenja stalnih družtvenih prostorija, te pri tom ne možemo
pritajiti našu radost, da će družtvo po svoj prilici te prostorije
imati u «Šumarskomu domu». Šumarstvo i |lovstvo, akoprem su razvili
posebnu znanost, posebno zakonodavstvo, posebne vještake, ipak su tako
uzko skopčani, da nikako ne smije jedno s drugim u koliziju doći, niti
u samoj prirodi, a još manje pri „zelenom stolu«. Lovstvo je negda bilo
majkom šumarstva, nu razvitkom kulture uloge su se promienile, te se
može sada punim pravom reći, da je lovstvo čedo šumarstva, u koliko
su baš šumari glavni promicatelji racijonalnoga lova. Ne ima dvojbe, da
će se u buduće šumarstvo i lovstvo, ako i svako svojim pravcem, a ono
ipak tako razvijati, da će jedno drugomu stajati na bok, ne kao otac i
sin, nego kao brat do brata. Koliko je mladomu družtvu na srdcu do
razvoja našega lovstva, vidi se iz predstavke, koju je podnielo visokoj
vladi radi izdanja naredbe o obdržavanju državnih izpita za nadzirače
lova; nadalje iz toga, što je do sada imenovalo već 42 družtvena povjerenika,
koji će svaki u svomu kraju interese lovstva i družtva unapredjivati.
Imena tih povjerenika jamče nam, da su sbilja svojoj častnoj
službi dorasli, i da se naše lovstvo mnogomu dobru od njih nadati može.


Liepi razvoj rečenoga družtva potvrdjuju nam napokon i ove brojke ;
ono broji naime, osim trojice začastnih članova, 41 člana utemeljitelja,
11 podupirajućih, 360 članova prvoga i 190 članova drugoga razreda,
dakle ukupno 605 članova. Drnžtveni pako organ «Lovačko-ribarski
viestnik», koga uredjuje tajnik profesor F. X. Kesterčauek, izilazi mjesečno
u 700 primjeraka. Ovdje ne ćemo nabrajati sviju u lovstvo zasjecajućih
predloga, pojedinih skupštinara, nego ćemo još samo upozoriti
svukoliku gospodu šumare i članove «Sum. družtva» na rad «Lovačko