DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

, _ 181 —


Nakon podulje debate bude zaključeno, da se u govoru stojeća
viestica otisne u «Šum. listu» te se sa spomenutim gljivogojeima stupi u
pismeni saobćaj glede umjetnog uzgoja smrčaka i vrganja u šumah.
Nakon toga bude sjednica zaključena a nazočni zapisnik u sjednici
upravljajućeg odbora od 25. ožujka 1897. pročitan ovjerovljen i podpisan.


Zakoni i normativne naredbe-


Naredba kr. hrT.-slav.-dalm. zem. rlade, odjela za unutarnje
poslore od 37. reljače 1897. broj 73973. ex 1896. glede zamjeničkili
pristojbah, pripadajućih šum. pristavima i vježbenicima krajiških
imovnih obćinah. Pošto se često dogadja, da se šumarski pristavi i vježbenici
krajiških imovnih obćinah upotrebljuju za privremeno zamienjivanje
kojeg službovnog mjesta izvan njihovog uredovnog sjedišta kod gospod.
ureda ili kod šumarije, koje službovanje i po više mjeseci potrajati znadei
usljed česa nastaju za im. obćinu znatni izdatci za podmirenje zamjeničkih
pristojbah, nalazi kr. ova zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
budućeg ravnanja radi odrediti ovim, da se šum. pristavom i vježbenikom
imovnih obćinah, kada budu opredieljeni, da dulje od mjesec dana izvan
svoga uredovnog sjedišta koje službovno mjesto zamienjuju uz redovita
njihova beriva ne imaju izplaćivati nikakove ine zamjeničke pristojbe
osim selitbenih troškova i službom skopčanih paušala, te propisanih putnih
troškovah za vanjska službovanja.


Ako zamienjivanje službovnog mjesta izvan uredovnog sjedišta potraje
samo mjesec ili manje dana, tada se imaju rečenim urednikom dopitati
uz njihova redovita beriva još i stegnute dnevnice prema njihovom
dnevnom razredu bez selitbenih trciškova, a za one dane, kada vanjsku
službu obavljaju, kilometrima u smislu naredbe kralj, ove zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove od 16. srpnja 1892. broj 10.075, odnosno
paušal za konja prema ovdašnjoj naredbi od 18. veljače 1886broj
4370.


Kod onih imovnih obćinah, gdje je sa službovnim mjestom, koje se
zamienjuje, skopčan putni paušal umjesto paušala za uzdržavanje konja,
imadu se u putnom paušalu sadržane dnevnice odbiti od iznosa dotićniku
za vrieme zamiene pripadajućih stegnutih dnevnicah.


Načelna rlešitba kr. hrv.-slav -dalm. zem. vlade, odjela za
unutarnje poslove, od 10. ožujka 1897. broj 46401. ex 1896., kojom
se razjasnjuje naredba od 33. srpnja 1896. br. 34461. glede zaračunavanja
dnevnicah i kilometrine za šum. činovnike krajiških
imovnih obćina za obavljana vanredna službovanja.


Povodom stavljenog upita od strane gospod. ureda jedne imovne
obćine, izdala je kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlada u gornjem predmetu sliedeću
načelnu riešitbu :
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 182 —


«Ovđašnjom naredbom od 14. rujna 1891. broj 12219. dopitaue
su činovnikom imovnih obćinah, koji uživaju paušal za uzdržavanje
konjah, za redovita službena putovanja dnevnice, u istom iznosu koje pripadaju
činovnikom državne šumske uprave n smislu naredbe kr. ugarskog
ministarstva za poljodielstvo, obrt i trgovinu od 9. srpnja 1885. br. 35650.


Prema točki 14. iste naredbe pripada šumskim činovnikom kod
službenih putovanja u obsegu predpostavljene šumske oblasti, pak i
izvan istoga na daljinu od 16. kilometarah samo ograničena (stegnuta)
dnevnica.


Sve dotle dakle, dok dotični činovnik u tom obsegu putuje, neima
pravo na zaračunanje podpane dnevnice.


U istom smislu glasi i zadnji pasus normativne naredbe kr. zemaljske
vlade od 23. srpnja 1896. broj 24461. za činovnike imovnih občina,
u kojem se imadu pod riečju «dnevnica» razumjevati «podpuna
stegnuta* za razliku od «pođpune paušalirane» dnevnice. Samo u onom
slučaju, kad bi činovnik imovne obćine granicu iste sa 16 kilometarah
putujuć prekoračio, imao bi pravo na zaračunanje «podpune dnevnice*
prema postojećim obćim propisima.


Zaračunanje kilometrine od sjedišta do mjesta službovanja, odnosno
do medje šumskog sreza, dozvoljeno je prema jur pomenutoj naredbi od


23. srpnja 1896. broj 24461. samo za službovanja, koja ne spadaju u
redoviti službeni djelokrug dotičnog činovnika, dočim za redovita službovanja,
obavljena makar i izvan službenog kotara, pripada paušal uživajućim
činovnikom imovnih obćina kilometrina samo od medje dotičnog
kotara dalje.
Predbilježlba prava zaloga na temelju Izkaza izdanih po kr.
kot. oblasti 0 dosudjenih odšteta za šumske štete. Molbom od


6. srpnja 1895. br. 5227. z. zatraži imovna obćina Gj. na temelju izkaza
0 dosudjenih joj po kr. kot. oblasti u B. odšteta za šumske kvarove
iznosom 690 for. 52 nč. s. pr. predbilježbu prava zaloga na nekretnine
zadruge S.
Kr. sudb. stol kao grunt. oblast u B. odlukom od 3. kolovoza
1895. z. 5227. odbi tu molbu s razloga, jer da priloženi toj molbi izkaz
ne predstavlja ni po izvoru ni po sadržaju svom izpravu, kakovu to zahtievaju
ustanove §-a 67. i 68. grunt. reda.


Kr. banski stol na utok proti toj odluci donese 12. prosinca
1895. br. 24.498 sliedeču riešitbu :


Uvaživ, da nije doduše opravdan razlog, s kojega je to sudište kao
grunt. oblast napadnutom odlukom odbilo molbu imovne obćine utjecateljke,
jerbo je ta molba utemeljena na izkazu dosudjenih moliteljici po
nadležnoj upravnoj oblasti pod naznačenim! u izkazu tekueimi brojevi