DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

, _ 181 —


Nakon podulje debate bude zaključeno, da se u govoru stojeća
viestica otisne u «Šum. listu» te se sa spomenutim gljivogojeima stupi u
pismeni saobćaj glede umjetnog uzgoja smrčaka i vrganja u šumah.
Nakon toga bude sjednica zaključena a nazočni zapisnik u sjednici
upravljajućeg odbora od 25. ožujka 1897. pročitan ovjerovljen i podpisan.


Zakoni i normativne naredbe-


Naredba kr. hrT.-slav.-dalm. zem. rlade, odjela za unutarnje
poslore od 37. reljače 1897. broj 73973. ex 1896. glede zamjeničkili
pristojbah, pripadajućih šum. pristavima i vježbenicima krajiških
imovnih obćinah. Pošto se često dogadja, da se šumarski pristavi i vježbenici
krajiških imovnih obćinah upotrebljuju za privremeno zamienjivanje
kojeg službovnog mjesta izvan njihovog uredovnog sjedišta kod gospod.
ureda ili kod šumarije, koje službovanje i po više mjeseci potrajati znadei
usljed česa nastaju za im. obćinu znatni izdatci za podmirenje zamjeničkih
pristojbah, nalazi kr. ova zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove,
budućeg ravnanja radi odrediti ovim, da se šum. pristavom i vježbenikom
imovnih obćinah, kada budu opredieljeni, da dulje od mjesec dana izvan
svoga uredovnog sjedišta koje službovno mjesto zamienjuju uz redovita
njihova beriva ne imaju izplaćivati nikakove ine zamjeničke pristojbe
osim selitbenih troškova i službom skopčanih paušala, te propisanih putnih
troškovah za vanjska službovanja.


Ako zamienjivanje službovnog mjesta izvan uredovnog sjedišta potraje
samo mjesec ili manje dana, tada se imaju rečenim urednikom dopitati
uz njihova redovita beriva još i stegnute dnevnice prema njihovom
dnevnom razredu bez selitbenih trciškova, a za one dane, kada vanjsku
službu obavljaju, kilometrima u smislu naredbe kralj, ove zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove od 16. srpnja 1892. broj 10.075, odnosno
paušal za konja prema ovdašnjoj naredbi od 18. veljače 1886broj
4370.


Kod onih imovnih obćinah, gdje je sa službovnim mjestom, koje se
zamienjuje, skopčan putni paušal umjesto paušala za uzdržavanje konja,
imadu se u putnom paušalu sadržane dnevnice odbiti od iznosa dotićniku
za vrieme zamiene pripadajućih stegnutih dnevnicah.


Načelna rlešitba kr. hrv.-slav -dalm. zem. vlade, odjela za
unutarnje poslove, od 10. ožujka 1897. broj 46401. ex 1896., kojom
se razjasnjuje naredba od 33. srpnja 1896. br. 34461. glede zaračunavanja
dnevnicah i kilometrine za šum. činovnike krajiških
imovnih obćina za obavljana vanredna službovanja.


Povodom stavljenog upita od strane gospod. ureda jedne imovne
obćine, izdala je kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlada u gornjem predmetu sliedeću
načelnu riešitbu :