DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 179 —


zorom, namještajem itd. ukupna gradjevna svota sa maximaluim iznosom
od 120.000 for. Pošto družtvene glavnice, koje će se za to upotriebiti,
iznose oko 43000., to isti predlaže, da se družtvo posebnom molbom
obrati na svu gg. veleposjednike, krajiške im. obćine, gradske obćine,
inđustrijalna poduzeća, itd. te ine prijatelje šumarstva, neka družtvo u
njegova nastojanju materijalno podupru.


Nadalje izvješćuje predsjednik, da je vis. kr. zem. vlada, odjel za
unutarnje poslove visokim svojim odpisom od 25. siečnja 1897. br. 28650
priobćila družtvenom predsjednićtvu, da je od g. Dr. Hirca za svotu od
200 fr. nabavila sbirku bilina u 200 okvirah, koja je bila izložena na
milenijskoj izložbi u Budimpešti, ter da je tu sbirku poklonila šum.
družtvu za ustrojit se imajući šum. muzej.


Zatim se priobćuje upr. odboru, da je Slavoljub Wormastiny, stanujući
u Zagrebu, Katarinski trg. br. 1, ponudio družtvu na prodaju
svoju sbirku hrastova, koja je takodjer bila izložena na milenijskoj izložbi
u Budimpešti, za svotu od 60 for.


Konačno se izvješćuje upr. odboru, da je predsjedničtvo obćega hrv.
družtva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu svojim dopisom od


12. siečnja 1897. br. 158, stavilo družtvu ponudu, da će za gradnju šum.
doma doprinieti jednom za uvjek glavnicu od bare m 3000 for.
nuz uvjete:
1. da se rečenom družtvu za družtvene svrhe osjegura soba od
6/8 m^ prostora;
2. da se osim toga istom družtvu u svrhe obdržavanja glavnih
skupština, kao i možebitnih izložba lovačkih trofeja itd. zajamči uporaba
velike družtvene dvorane; ili da se eventualno družtvu dade pod 1. navedena
soba u najam.
Upravljajući odbor uzimlje izvještaj predsjednika na znanje te podjedno
zaključuje: 1) da se družtvo prema predlogu predsjednika u svrhu
namaknuća troška za gradnju šum. doma i muzeja obrati na sve prijatelje
šumarske struke molbom za prinose bilo u novcu ili materijalu.
Predloženi pako gradjevni program i uvjete natječaja da se prihvate, nu
tim dodatkom, da se u gradjevnom programu predvidi uredjenje šumarskoga
muzeja u II. katu i eventualno u prizemlju i prema tomu isti
izpravi; 2) da se vis. kr. zem. vladi odjelu za unut. posl. izrazi u ime
družtva najsmjernija zahvalnost za poklonjenu Hircovu sbirku bilja;
3) da se za nabavu sbirke S. Wormastinya doprinese svota od 20 for.,
a predsjednik sjednice Vel. g. kr. odsj. sav. F. Zikmundovsky umoli,
neka bi izvolio posredovati, da vis. kr. zem. vlada upitnu sbirku o svojemu
trošku nabavi, ter blagonaklono prepusti družtvu za šum. muzej.