DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 178 —


tadauju krajišku šumsku službu godine 1879. Službovao je u Ogulinu,
Jasenovcu, Brlogu i napokon u Otočcu, gdje ga je nemila smrt prije
reda pokosila. Bio je iskren prijatelj i čestit kolega. Koliko je pokojnik
medju gradjanstvom obljubljen bio, svjedoči najbolje onih 14 vienaca,
koji su mu na odar položeni, a isto tako i nadgrobni govor, kojim se
snjime u ime sudrugova oprostio kr. šumar Fr. Paszthy. Ostavlja razcviljenu
uđovu Malvinu rodjenu Delač i dvoje neobskrbljene dječice.
Tkogod ga je poznavao, spomenuti će se njegove smrti sa: Vječni Ti
pokoj čestiti druže!


Družtvene viesti.


Zapisnik sastavljen dne 2. veljače 1897. u Zagrebu u sgradi
Markov trg br. 3. prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora
hrv. slav. šumarskoga družtva pod predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika
Vel. g. kr. odsječnog savjetnika Ferde Zikmundovskja, te u prisutnosti
II. druž. podpredsjednika Vel. g. kr. šum. ravnatelja Josipa
Havasa, te p. n. gg. družtvenih odbornika H. Grunda, R. Fischbacha,


B. Hajeka, D. Laksara, M. de Bone, J. Vraničara, D. Trotzera i
tajnika A. Borošića.
Predmet i viećanja .
Točk a 1. Predsjednik sjednice priobćuje uprav, odboru, da je


družtveni predsjednik Presv. g. Marko grof Bombelles zapriečen prisu


stvovati sjednici, izpričavši svoju odsutnost, te poziva družtv. tajnika da
pročita zapisnik minule odborske sjednice.


Zapisnik bude bez primjetbe ovjerovljen po p. n. gg. odbornicima


B. Hajeka i D. Laksaru.
Točk a 2. Predsjednik izvješćuje o stanju razprave glede gradnje
šum. doma i muzeja, priobćujuć upr. odboru, da je gradilište, što ga je
družtvo u tu svrhu od gradske zagrebačke obćine na poklon zamolilo,
povjerenstveno na dne 6. siečnja o. g. pregledano, ter da je zastupstvo
grada Zagreba u svojoj dne 1. veljače obdržavanoj sjednici zaključilo, da
se upitno gradilište u izmjeri od 324 [3" bezplatno družtvu prepusti uz
stanovite uvjete, i da ima nade, da će i vis. kr. zem. vlada taj zaključak
odobriti. — Podjeđno predlaže predsjednik, da se u svrhu pribave
gradjevnih nacrta razpiše natječaj uz dvie nagrade i to: sa 1500 i
sa 1000 kruna i da se prihvati po predsjedničtvu uz sudjelovanje zamoljenih
vještakah sastavljeni gradjevni program i uvjeti natječaja. Prema
tomu programu označen je gradjevni trošak sa 110.000 for,, a sa nad
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 179 —


zorom, namještajem itd. ukupna gradjevna svota sa maximaluim iznosom
od 120.000 for. Pošto družtvene glavnice, koje će se za to upotriebiti,
iznose oko 43000., to isti predlaže, da se družtvo posebnom molbom
obrati na svu gg. veleposjednike, krajiške im. obćine, gradske obćine,
inđustrijalna poduzeća, itd. te ine prijatelje šumarstva, neka družtvo u
njegova nastojanju materijalno podupru.


Nadalje izvješćuje predsjednik, da je vis. kr. zem. vlada, odjel za
unutarnje poslove visokim svojim odpisom od 25. siečnja 1897. br. 28650
priobćila družtvenom predsjednićtvu, da je od g. Dr. Hirca za svotu od
200 fr. nabavila sbirku bilina u 200 okvirah, koja je bila izložena na
milenijskoj izložbi u Budimpešti, ter da je tu sbirku poklonila šum.
družtvu za ustrojit se imajući šum. muzej.


Zatim se priobćuje upr. odboru, da je Slavoljub Wormastiny, stanujući
u Zagrebu, Katarinski trg. br. 1, ponudio družtvu na prodaju
svoju sbirku hrastova, koja je takodjer bila izložena na milenijskoj izložbi
u Budimpešti, za svotu od 60 for.


Konačno se izvješćuje upr. odboru, da je predsjedničtvo obćega hrv.
družtva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu svojim dopisom od


12. siečnja 1897. br. 158, stavilo družtvu ponudu, da će za gradnju šum.
doma doprinieti jednom za uvjek glavnicu od bare m 3000 for.
nuz uvjete:
1. da se rečenom družtvu za družtvene svrhe osjegura soba od
6/8 m^ prostora;
2. da se osim toga istom družtvu u svrhe obdržavanja glavnih
skupština, kao i možebitnih izložba lovačkih trofeja itd. zajamči uporaba
velike družtvene dvorane; ili da se eventualno družtvu dade pod 1. navedena
soba u najam.
Upravljajući odbor uzimlje izvještaj predsjednika na znanje te podjedno
zaključuje: 1) da se družtvo prema predlogu predsjednika u svrhu
namaknuća troška za gradnju šum. doma i muzeja obrati na sve prijatelje
šumarske struke molbom za prinose bilo u novcu ili materijalu.
Predloženi pako gradjevni program i uvjete natječaja da se prihvate, nu
tim dodatkom, da se u gradjevnom programu predvidi uredjenje šumarskoga
muzeja u II. katu i eventualno u prizemlju i prema tomu isti
izpravi; 2) da se vis. kr. zem. vladi odjelu za unut. posl. izrazi u ime
družtva najsmjernija zahvalnost za poklonjenu Hircovu sbirku bilja;
3) da se za nabavu sbirke S. Wormastinya doprinese svota od 20 for.,
a predsjednik sjednice Vel. g. kr. odsj. sav. F. Zikmundovsky umoli,
neka bi izvolio posredovati, da vis. kr. zem. vlada upitnu sbirku o svojemu
trošku nabavi, ter blagonaklono prepusti družtvu za šum. muzej.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 180 —


Točk a 3. Predlažu se stigavše molbe i to:


a) udove cadlugara Milice Petrović iz Klasnida za novčanu podporu;


b) bivšeg šumara Napoleoua de Alanđseea za oprost od plaćanja
zaostale članarine iznosom od 15 for., pošto je službu izgubio.
Konačno se priobćuje upr. odboru, da je šum. kat. nad. J. Ettingeru
izplaćena podpora za tisak Lovodžije a iznosu od 200 for.
Upravljajući odbor zaključuje, da se molba udove Petrović za podporu
ostavi in suspenso; zatim da se šumaru de Alandseeu oprosti dužna
članovina od 15 for., dočim se izplata pođpore J. Ettingeru za Lovodžiju
uzimlje na znanje.
Točk a 4. Priobćuje se upravljajućemu odboru, da su najavili
svoj pristup u družtvo početkom g. 1897. kao član ovi I. raz.:


1. Fran Kesterčanek, kr. profesor šumarstva u Križevcih; 2. Josip
Šrait, šum. pristav u Valpovu ; 3. Ruđolf Jenek, vi. šumarnik Ivanovo
polje; 4. Fran Vlasek, vi. nadšumar Sirač; 5. Dane Staničić, šum. vj.
brodske im. obć. Vinkovci; 6. Gavro Kovačević, šum. pristav petrov.
im. obć. Morović; 7. Sablić Rudolf, šum. vježb. Sušak; nadalj e kao
članovi II. raz.:
Antun Slama, lugar Zenica (Bosna), Josip Vedl i Jure Strosak,
gradski lugari Zagreb.


Početkom g 1897. najaviše pako svoj izstup iz družtva:


Članov i I. raz. : Janko Garić, kr. računovodja u Otočcu; Noghe
Ladislav, kr. šum. vježb. u Otočcu povodom imenovanja gradskim šumarom
u Locse u Ugarskoj; Frieb Ivan, nadšumar povodom premještenja
iz Čabra u Nagy. Ugrocz u Ugarskoj i Njegovan Nikola, kr. rač. revident
u Otočcu.


Zati m članov i II. raz.: Antun Delost, kr. lugar Sokolovac,
te lugari II. b. i o. Mihajlo Lazić, Pavao Perenčević i Jovo Zuber sbog
odpusta iz službe; Janko Maglić sbog umirovljenja, dočim su Simo
Audasura i Adam Zuber umrli.


Najavivši se članovi primaju se u družtvo, a izstup spomenutih
članova uzimlje se na znanje.


Točka 5. Predloži gg. odbor nika. Predsjednik sjednice
Vel. g. kr. odsj. sav. F. Zikmunđovskj predlaže, da se povodom viestice
»Umjetno gojenje smrčaka i vrganja," otisnute u broju 14. »Narodnih
Novinah« od 19/1 1897., pozovu u toj viestici spomenuti gljivogojci
Gossel i Wendisch iz Strehlen-a kod Draždjana, kojim je pošlo za rukom
spomenute gljive umjetnim načinom u šumah gojiti, neka bi i šume u
Hrvatskoj i Slavoniji iztražili i u tom pogledu predloge stavili.