DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

tsmatiM lift


Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/z stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 nove.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Nova methoda kubiranja deblovine stojećih stabala.


Piše prof. Drag. pl. Sram u Vukovaru.


A) Kubiranje pojedinih stabala.


U mnogim slučajevima šumarske prakse potrebito je kojiput
sadržinu pojedinog stojećeg stabla točn o opredieliti. U
takovim se slučajevima ne smijemo osloniti na ocjenu po oku,
jer će i najvještiji procjenitelj, (a takovi su riedki), lasno počiniti
veliku pogriešku. jSTjekoje druge methode, kao Konigova,
po kojoj se po oku ustanovi ona točka, u kojoj bi gornji dio
debla, da se tamo prelomi, dolnji dio nadopunio do podpunog
valja, ili Presslerova, po kojoj se okom traži ona točka, u
kojoj je promjer prosjeka polovica promjera podnice, nisu drugo
nego ocjene po oku, k čemu još dolazi, da se poradi neprozirnosti
vrška više puta ne mogu ni uporabiti. Točniji je postupak
izmjerit i (ne procjeniti) promjer u 1/3 visine stabla,
te iz tomu promjeru pripadajućeg prosjeka B proračunati deblovinu
po Hosfeldtovoj formuli V = 0-75 B h. Nu za to je
potrebno, da se radnik Ijestvama ili uzponkami (Steigeisen)
popne do te visine, što je neprilično i gubitkom vremena skop


čano. Proračunavanje deblovine deblovnim obličnim brojevima
ne može za pojedino stablo, van slučajno, dati povoljne resultate,
jer su oblični brojevi ustanovljeni prosjekom iz veoma
mnogo stabala, te se oblični broj pojedino g stabla može
veoma razlikovati od prosjeka.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 142 —


Najtočnija je metoda, kakovim dobrim dendrometrom


(n. pr. Breymannovim ili Sanlavillovim) ustanoviti promjere u
raznim visinama, te onda računati po Simpsonovoj, Huberovoj
ili Eiecke-ovoj formuli. U praksi taj način iz raznih razloga,
kao skupoće instrumenta, potrebite vještine, te dugotrajnosti,
nije obljubljen.
Nijedna od navedenih methoda ne zadovoljava sasvim, i to
njekoje u postupku, a većina i u resultatima. Iz kasnije navedenih
razloga, dvojim, da su i resultati dobiveni Hossfeldtovom
formulom izpravni.


U sliedećem navadjam po meni obretenu methodu, kojom
se deblovina stojećih stabala Ibjelogorice može dosta brzo
i jednostavno proračunati.


Da li su resultati dosta točni, moralo bi se tek pokusi na
oborenim deblima dokazati. Nu kako je kod ove methode uzet
jedan moment u obzir, na koji se kod drugih methoda nije
pazilo, to a priori držim, da će ista zadovoljavati. Bitna razlika
te methode od drugih sastoji se u predpostavi o obliku
debla. Kao što se znade, u obće oblik debla, izuzev najdolnji
dio, prilično odgovara bar u pojedinim djelovima paraboloidu,
nastalom rotacijom parabole, ili jednog njezinog diela.


Nu kod toga se obično cielo deblo (izuzev dio kod korjena)
smatra jednim paraboloidom, kojemu je vrh u najvišem
vršku stabla.


Najjača krivost (Kriimmung) debla nalazi se tamo, gdje
počimlju glavne grane izbijati. Već ova okolnost upozoruje na
to, da je prijašnja predpostava, smatrati deblo jedni m paraboloidom,
kriva, jer bi inače krivost morala prema vršku sve
to veća bivati, budući je iz analjtičke geometrije poznato, da
je krivost parabole bliže vrhu veća. Nadalje nam i jedan pogled
na deblovne oblične brojeve takodjer pokazuje, da ta predpopostava
slabo odgovara istini. Jer budući je naime tjelesnina
paraboloida polovica tjelesnine valja iste podnice i visine, to
se deblovni oblični brojevi normalnih sastojina ne bi smjeh
mnogo od 0 5 razlikovati, dočim ipak oblični brojevi deblovine
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 143 —


sastojina svake starosti, izuzev sasvim mlade kulture, redovit o
znatno zaostaju za 0"5, te sa starošcu bivaju sve
to manji.


Sve ove okolnosti pokazuju, da se navedena kriva predpostava
mora zamjeniti boljom. U sliededem navedeni nazor o
obliku debla, daje i za razne dobe razne omjere tjelesnina
napram tjelesnim valja iste podnice i visine, koji omjeri sa
dobom bivaju manji, kao što to prema izkustvu i mora biti, te
što pokazuje, da taj nazor nije ved s početka u protuslovju sa
obstojuostima. Mi predpostavljamo da deblo približno, izuzev
najdolnje dielove kod korjena, sastoji iz dva paraboloida,
jednog prikraćenog i jednog podpunog.


Prvi siže od podine donle, gdje izbijaju glavne
grane , to je dakle prikraćeni paraboloid, a drugi odatle do
najvišeg vrška drva, u kojem se nalazi vrh tog podpunog paraboloida.
Gdje bi se nalazio vrh dolnjeg prikraćenog paraboloida,
da isti nastavima i preko točke najveće krivosti debla,
ne marimo za proračunavanje znati, nu iz kasnije navedenog
sUedi, da bi bio negdje izpod vrha stabla. Ova hypothesa o
obliku debla stoji U skladu sa činjenicom, da je najjača krivost
debla tamo, gdje se pojavljuju glavne grane. Najdolnji dio debla
kod korjena često je neilloid, nu za visinu 1´2 m. nad tlom
možemo uviek uzeti, da je već započeo paraboloid.


Za proračunavanje deblovine sliedi sad jednostavan postupak.
Ponajprije se izmjere promjeri debla u visinama od 1´3 i
2*3 m. nad tlom, te iz tabela izvade ploštine pripadajućih prosjeka
Bj i B2.
Mjerenje promjera u visini od 2´3 m. nad zemljom dade
se još lasno izvesti. Kod paraboloida padaju ploštine prosjeka
omjerno sa visinom, t. j . prosjek se za svaki metar visine
umanjuje za stanovitu konstantnu olinu c, koju dobivamo ako
odbijemo B2 od B„ te je dakle c = Bi — B2.


Iz poznatog c sliedi za ploštinu prosjeka u povoljnoj visini
X izraz p ^ B, — c x.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 144 —


Nadalje si shodnim visomjerom izmjerimo visinu cieloga
stabla H i visinu h one točke u kojoj izbijaju glavne grane.
Ove se visine ne razumjevaju od tla, ved od 1"3 m., dakle od
točke u kojoj smo ustanovili prosjek B^.
Sada nam prema izrazu p z=: B, — c x predstavlja


h


B, — c. -^ploštinu srednjeg prosjeka dolnjeg prikraćenog*paraboloida,
koji siže do granjevine (visine li), a tjelesnina tog
paraboloida je
V, = {B: — C.-J) ^
Prosjek debla u visini h je B^ — eh, a to je ujedno po


dnica gornjeg podpunog paraboloida, dočim mu je visina H — h.
Sadržina tog paraboloida je dakle


~{B, ~ eh) (H — h)


Napokon možemo najdoljnji dio debla od 0´3 m. računati
po Pressleru (kako to i Bauer odobrava) kao valj podnice Bj,
te dakle visine 1 m.


Prema tomu je ukupna sadržina debla od 0*3 m. do vrha:


V, = B,+ (B, — 0. -j) ^´ ^ -2 (^´ ~ ´0 i^-^-)


ili konačno, ako reduciramo te namjesto B, pišemo B,
H i-h c „


r == B + B —J— — ^ Eh.


Naravski je, da se ova formula (kao i druge) ne smije uporabiti
na stabla vanredno nepravilnog uzrasta.


Sad čemo jošte pokazati, da ova methoda stoji u skladu
sa činjenicom, da oblični brojevi debljovine sa starošću drva
bivaju manji.


Visina h, u kojoj izbijaju glavne grane, zapremati će tim
manji dio ukupne visine, čim je drvo starije. Ako je n. pr.
ta točka bila jednom u OS H (dakle h = 08 H), to će za
20—30 god. biti možda već u 0-5 H (naravski je to sad
drugo H), jer su medjutim gornji dielovi više izrasli. Dok je
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 145 —
ali li razmjerno prema ukupnoj visini veliko, dotle
prevalira dolnji dio, te je cielo deblo skoro jeda n para boloid
, tjelesnina se dakle neće znatno razlikovati od polovice
tjelesnine valja, oblični broj biti će skoro 0"5. U kasnijoj dobi
sve se više iztiče i gornji paraboloid; sbroj ovakovih dvijuh
paraboloida (ako vrt dolnjeg leži izpod vrha stabla) pako zaostaje
sve više za onom tjelesninom, koju bi imala deblo, da
ga možemo smatrati jednim paraboloidom; oblični će brojevi
debla sve više iza 0*5 zaostajati. — Da li ova methoda daje
dovoljno točne resultate, da bi se na procjenu čitavih sastojina
(o čem je u sliedećem govor) mogla primjeniti, trebalo bi tekar
pomnim i pokusi na oborenim stablima ustanoviti. S toga
molim g. g. šumare, da na oborenim stablima izmjere one dimensije,
koje su potrebite, da se deblovina po ovoj kao i po
methodi razdiobe u sekcije proračunati može, te da mi ta data
priposlati izvole, ako neće račun sami izvesti. Tu bi dakle
trebalo izmjeriti promjere 1 m, od podine oboreno g drva,
nadalje u visini od 2, 4, 6 itd. metra, budući sekcije ne trebaju
biti manje od 2 m. Napokon treba naznačiti dužinu na
vrhu preostalog diela, te visinu h, u kojoj izbijaju glavne grane.*


B) Uporaba ove metliode na procjenu čitavih sastojina.


Ponajprije se svako pojedino stablo sastojine kao obično
u visini od 1-3 m. klupira.


Prema veličini promjera razvrstaju se stabla u vrste
(Starkestufe) od 2 do 2 cm. Više ovakovih vrsta (najbolje 3—5.
saberu se u jedan razred (Starkeklasse.)


Dalje se deblovina svakog razreda napose proračunava, U
tu svrhu opredieli se na poznati način sbrojitbom dotičnim pro


* Uredništvo „Š. lista" umoljava gospodu vanjske šumare najučtivije, da imaju
tu dobrotu, da izmjere po prilici ´60 stabala prema gornjoj metodi, pa da rezultate
te izmjere bud gosp. piscu ove razprave, bud uredničtvu „8. lista´ dostave.
UredniČtvo.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 146 —


mjerom pripadajućih prosjeka (pomnoživ dakako svaki prosjek
brojem stabala dotične vrste) te razdiobom sa brojem stabala
u razredu, srednji prosjek razreda. Nakon što smo računom
ili iz tabela ustanovili srednjem prosjeku pripadajući
promjer, potražiti ćemo u razredu čim više stabala toga promjera
i proračunati po navedenoj methodi sadržine tih modelnih
stabala. Pronadjemo li onda još arithmetičku sredinu deblovine
modelnih stabala, to istu treba samo još sa brojem
stabala u razredu pomnožiti, da tim dobijemo deblovinu cieloga
razreda. Sbroj deblovina pojedinih razreda daje nam konačno
deblovinu ciele sastojine. Budući da smo tako prištedili obaranje
modelnih stabla, a samo proračunavanje deblovine tih
stabala ide lahko od ruke, to ćemo u svakom razredu moći
odabrati znatan broj modelnih stabla i tako polučiti veliku
točnost. Jednoličnosti radi biti će najbolje da se odnose brojevi
modelnih stabala u svakom razredu približno kao ukupni brojevi
stabala u razredima (Draudt.)


Proračunavanje deblovine svakog razreda možemo jošte
znatnoujednostaviti.


Kad smo naime stabla srednjeg prosjeka (modelna stabla)
u razredu našli, ne moramo deblovinu svakog od njih računati,
već možemo i tako postupati, da ustanovimo arithmetičku
sredinu visina H i h, te pada prosjeka c tih
modelnih stabala. Iz ovih brojeva proračunamo
deblovinu idealnog stabla, koje bi uz srednji
prosjek imalo te dimensije.


Ovaj postupak nije, kao što ćemo to odmah obrazložiti,
skroz matematično točan. Ako je naime njeka olina, ovdje volumen
debla, funkcija jedne ili više neovisnih promjenljivica,
te ako promjenljivicam (argumentom) podamo razne posebne
vriednosti, to će arithmetička sredina tako dobivenih funkcionalnih
vriednosti biti samo onda jednaka onoj vriednosti funkcije,
koju bi dobili, da bi u funkciju za svaki argument uvrstili
arithmetičku sredinu njegovih posebnih vriednosti, ako je
dotična funkcija linearna , t. j . od prvoga stupnja.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 147 —
iunkcija F = B, + B,—-^— — ^ H h VL kojoj


su


H, h i c argumenti, nije poradi trećeg člana — — if ^ li


nearna. Nu kako je drugi članBj ^ — najzamašniji, te kako


se vriednosti olina H, h, \ c kod modelnih stabala po naravi
stvari nemogu znatno razlikovati, to držim da se navedeni postupak
može mirne duše uporabiti, jer pogreška izeezava, dočim
taj postupak imade prednost velike jednostavnosti i lahkoce.


Granjevinu svakog razreda za sebe moramo procjeniti, ili
točnije ustanoviti po Presslerovih postotcih, nakon što smo ustanovili
arathmetičke sredine visina H i h modelnih stabala (što
demo i onako učiniti, ako postupamo malo prije navedenim
jednostavnijim načinom.)


Kao nijednom methodom, koja ne obara modelnih stabala,
ne može se ni ovom granjevina tako točno opredieliti, kao obaranjem
modelnih stabala, te izradbom u sortimente. Nu budući
je vriednost granjevine malena prema vriednosti za tehničku
porabu sposobnoga drva (deblovine), a to naročito vriedi za
većinu naših šuma, to držim da će se ta methoda koristno moći
uporabiti. Onaj, koji načelno perhorescira one methode, koje
ne obaraju modelnih stabala, ne će ju moći odobriti. Nu ovo
pitanje u obće jošte nije riešeno, a riešiti će se mnogobrojnim!
pokusi , za koje molim g. g. stručnjake i u nazočnom
slučaju.


Konačno napominjem, da bi kojiput razlika promjera u visinama
od 1-3 i 2-3 m. mogla biti dosta malena, tako da bi
pogreške mjerenja promjera prema olini c mogle biti relat´vno
znatnije, te uslied toga račun gubio na pouzdanosti. Jasno je
naime, da je upliv pogreške mjerenja na resultat tim veći, čim
je ta pogreška veća naprama olini, koja se mjeri. Prem nedržim,
da bi to lahko moglo nastupiti, ipak navadjam, da se
u slučaju dvojbe može i tako postupati, da se promjeri izmjere
u visinama 1-3 i 2* 8m. ili 1´3 i 3-3 m., te tako dobiveni pad
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 148 —


prosjeka za 1´5 m. ili 2 m. reducira na 1 m. Mjerenje promjera
u visini od 2 8 ili 3"3 m. nije doduše više udobno, nu ta
okolnost ni ne dolazi u obzir prema prištednji rada i vremena,
koja se postizava tim, da nije potrebito obarati modelna stabla.*


U Vukovaru 13. veljače 1897.


Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške.


A) Gospodarenje.


V


Cim bje ustrojen gospodarstveni ured za gradišku imovnu
obćinu (g 1874.), odmah se je pomišljalo na racionalno uređenje
gospodarenja sa šumami, — koje su prema diobnoj odluci
od 7. studena 1873., — zapale imovnu obćinu gradišku.


Prema tomu sakupljeni su nuždni podatci i sastavljena gospodarstvena
osnova za te šume odmah prvih godina.
Pošto je g. 1881. izašao naputak za uređenje tih šuma,


— pokazala se je potreba preuređenja rečene osnove, — prema
ustanovam istog. Preuređenje to svršeno je radi praraznolikih
zaprijeka tek prošle godine — a i to provisorno.
Uređenje to provedeno je skroz u smislu gorerečenog naputka
od g. 1881.


Polučenje potrajnog prihoda, — uz prvi i glavni obzir na
domaće potrebe pravoužitnika, — jest glavnom svrhom, koja
se tim gospodarenjem polučiti nastoji.


U koliko se ta svrha, današnjim uređenjem polučiti može
i dade, uznastojati ćemo razjasniti nazočnom razpravom.


Prije nego li pođemo pretresivati gospodarenje, odnosno
uređenje tog gospodarenja — uznastojati ćemo, upoznati se sa
objektom o kom se radi.


* Nakon što je ova razprava već pod tiskom bila, pronašao sam na temelju
izmjere bukovih i hrastovih stabala, da su rezultati preračunavanja usljeđ znatnoga
e II h


upliva elana: ^ veoma nesigurni, Usljed toga du se na taj predmet vratiti
u još jednoj razpravici. Pisac.