DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 151 —


sitnozrni sloj, a manje ili više vezan ilovačom. Kanozojiska
perioda napokon zastupana je u manjem omjeru na površinu
prodirudom naslagom smeđeg uglja, te prelazi u noviju (dilluvijalnu)
tvorbu u nizinu, sa bogatom naslagom ilovače, koju
mjestimice prekriva nanesena naslaga alluvija.


Kao rezultat uplivom zraka i vode raztvorene i razmještene
naslage gore spomenutih vrstib kamenja nastalo je podložno
tlo, koje u smjesi sa humusom tvori t. z. šumsko tlo, iz kog
šumsko drvlje neposredno crpi nuždnu hranu.


Prema tomu i jest ovo tlo na najvišjih točkah dijelom
pjeskovito, a djelom vapneno sa pomanje ilovače izpremješano,
koja prema nizini sve to više mah preuzima, te je jedino sa
brdina naplavljeni pijesak uzrokom, da se neizrodi u posve
cistu ilovaču.


Humusa najviše sadržaje tlo ravnice, jer ga tu izim tamošnjih
šuma proizvode i potoci, koji ga s brda splavljuju. U
brdskih uvalah imade ga još dosta, dočim sa vrhunaca žalibože
sve to više izčezava.


Prema geografskom svom položaju, leže šume imovne obćine
gradiške u blagom podneblju umjerenoga pojasa, ili (po
Maj´^enu, upravo na međi toplije i hladnije temperirane zone.


Obzirom na činjenicu, da je područje imovne obdine kako
se iz prije rečenoga razabire, sa sjevera zastiđeno, obstoji razlog,
da se isto, izim najviših točaka, uvrsti u toplije temperiranu zonu.
Odnošaji vegetacije dadu se ved prilično naslućivati iz prije
pomenutog.


Nu točnije ćemo se u ove uputiti uzmemo li kao temelj
stojbinsku vrstnoću koja je prigodom procjene pronađena. Po
toj spada oko 1800 jutara šumskog tla u prvi stojbinski razred
za hrast (lužnjak), a oko 10´280 jutara u drugi stojbinski razred
za hrast (lužnjak). Napomenemo li, da su te šume porasle izključivo
u nizini Save, te uz to, da tu nalazimo mjestimice na
jasenove sastojine i u lužnjakovu sastojinu primješaui brijest,
jalšu, — uviditi ćemo, da je baš taj predjel šumskoj vegetaciji
izvanredno povoljan. Jer dočim nam je povoljno uspjevanje