DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 148 —


prosjeka za 1´5 m. ili 2 m. reducira na 1 m. Mjerenje promjera
u visini od 2 8 ili 3"3 m. nije doduše više udobno, nu ta
okolnost ni ne dolazi u obzir prema prištednji rada i vremena,
koja se postizava tim, da nije potrebito obarati modelna stabla.*


U Vukovaru 13. veljače 1897.


Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške.


A) Gospodarenje.


V


Cim bje ustrojen gospodarstveni ured za gradišku imovnu
obćinu (g 1874.), odmah se je pomišljalo na racionalno uređenje
gospodarenja sa šumami, — koje su prema diobnoj odluci
od 7. studena 1873., — zapale imovnu obćinu gradišku.


Prema tomu sakupljeni su nuždni podatci i sastavljena gospodarstvena
osnova za te šume odmah prvih godina.
Pošto je g. 1881. izašao naputak za uređenje tih šuma,


— pokazala se je potreba preuređenja rečene osnove, — prema
ustanovam istog. Preuređenje to svršeno je radi praraznolikih
zaprijeka tek prošle godine — a i to provisorno.
Uređenje to provedeno je skroz u smislu gorerečenog naputka
od g. 1881.


Polučenje potrajnog prihoda, — uz prvi i glavni obzir na
domaće potrebe pravoužitnika, — jest glavnom svrhom, koja
se tim gospodarenjem polučiti nastoji.


U koliko se ta svrha, današnjim uređenjem polučiti može
i dade, uznastojati ćemo razjasniti nazočnom razpravom.


Prije nego li pođemo pretresivati gospodarenje, odnosno
uređenje tog gospodarenja — uznastojati ćemo, upoznati se sa
objektom o kom se radi.


* Nakon što je ova razprava već pod tiskom bila, pronašao sam na temelju
izmjere bukovih i hrastovih stabala, da su rezultati preračunavanja usljeđ znatnoga
e II h


upliva elana: ^ veoma nesigurni, Usljed toga du se na taj predmet vratiti
u još jednoj razpravici. Pisac.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 149 —


I. Položaj, veličina, razdjelenje i omeđenje.
Po dnu južnih skrajnih ogranaka Papuk gorja, pružio se
među 34°25´ i SS^ST´ iztočne duljine, te iS^S´ i 45"29´ sjeverne
širine, kraj, — koji je po negdašnjem teritorijalnom razdjelenju
spadao pod upravu gradiške pukovnije obstojale hrv.slavonske
vojne krajine, — po komu su rasute šume imovne
obćine gradiške.


Cijela ta površina zaprema SS.aD milje, od koje odpada
58,300 ralih ISSD" ili 17-56´´jo na šumsko tlo imovne obćine
gradiške.


Područje te imovne obćine sačinjava jedan dio županije
požeške, — od koje zasjecaju u to područje kotarske oblasti u
Novskoj, Pakracu, Novoj Gradiški i Brodu, u kojih mjestih
su podjedno i kotarski sudovi područja sudbenog stola u Požegi.
Cio obseg područja gradiške imovne obćine medjaši na
sjeveru malom prugom sa županijom belovarsko-križevačkom i
ujedno imovnom obćinom križevačkom, u glavnom pako, sa područjem
obstojale požeške podžupanije.


Na istoku dotiče se područja brodske imovne obćine, a na
jugu dijeli ga Sava od Bosne.
Na zapadu međaši to područje sa II. banskom imovnom
obćinom i sa županijom zagrebačkom.


II. Tlo, podnebje i vegetacija.
Da si uzmognemo predočiti obseg imovne obćine, — pomislimo
si pačetvorinu, kojoj dulje stranice teku smjerom od
iztoka prema zapadu, — te su tri puta po prilici veće od kraćih
stranica. Povucimo smjerom duljih stranica, — a sredinom
pačetvorine ravnu crtu tada nam gornja pola pačetvorine predstavlja
skroz brdovit dio imovne obćine, a dolnja pola nizinu,
koja je na jugu ograničena rijekom Savom. Gornju t. j . sjevernu
polu izpunjuju južni ogranci Psunj i Dilj (Djel) gore.
Najviši vrhunac prvog. Brezovo polje (984 m.) nalazi se nedaleko
međe imovne obćine, — upravo nad sredinom obsega iste,
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 150 —


Iz te znatne visine spušta se to gorje prema jugu, — te ga
međa imovne ob(5ine zatece u vrhu »Veliko brdo« (876 m),


— koji je i ujedno najviša točka u obsegu imovne obćine.
Odavde spušta se to gorje prema zapadu, jugu i iztoku, —
gđe kad vrlo naglo (lO´jo), — u savsku ravnicu. Gorje to u
glavnom je vrlo strmo i izprerovano često vrlo dubokimi uvalami,
— u kojih su si prerazni potoci i potočidi izdubli korito.
Dilj gora zalazi po prilici sa sjevero-iztočne strane unutar obsega
imovne obćine, — te pada prema zapadu u nizinu Orljave,
— prelazeć s druge strane u ogranke prvo pomenutog Psunjgorja,
— prema jugu pako izčezava u ravnicu Save.
Od najviših točaka su spomena vrijedne u području imovne
obćine, izim jur spomenutog Velikog brda (876 m.); Konjska
glava (815 m.), Kapovac (637 m., najviši vrh na kom su porasle
šume imovne obćine.), Priesad (630 m.), Maksimov hrast
(616 m.), Kadilo, (615 m.) Lipik (602 m.), — a u Dilj-gori :
Predob (459 m.) i Pametni hrast (420 m.). Dolnju t. j . južnu
polu obuhvaća savska nizina, koja se spušta do neznatne visine
od 87 m. (među seli Andrijevac i Kaniža), — te je često
poplavam izvržena i sadržaje velik broj močvara.


Po geoložkom razporedu spada gorje gradiške imovne obćine
skroz u uslojeno gorje, te su diljem cijelog obsega zastupana
sva tri glavna odjela (periode) tog gorja.


Dočim sjeverni, ujedno i najviši dio pripada palaozojiskoj
periodi nadovezuje se na ovu prema jugu mezozojiska, koja se
na krajnom južnom dielu, u ravnici pretvara u najnovije aluvijalne)
naslage kanozojiske periode.


Od prve iztiče se osobito formacija sivca i glinenog škri-
Ijevca, od kojih je prva više pjeskovitog sastava, većim dijelom
sastavljena od sivčevog pješćenika- (Grauwacken-sandstein). U
manjoj mjeri iztiče se tu crvena, a nješto više crna pješćina.


Mezozojisku periodu nalazimo u dijelu prelaza iz višjeg gorja
u nižje humlje, te je u glavnom zastupana fomacijom pisanog
pješćenika (bunter ISandstein), Ijušturastog vapnenca (Muschelkalk)
i šaruna_(Keupers), od kojih je prvi najviše razvijen, kao
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 151 —


sitnozrni sloj, a manje ili više vezan ilovačom. Kanozojiska
perioda napokon zastupana je u manjem omjeru na površinu
prodirudom naslagom smeđeg uglja, te prelazi u noviju (dilluvijalnu)
tvorbu u nizinu, sa bogatom naslagom ilovače, koju
mjestimice prekriva nanesena naslaga alluvija.


Kao rezultat uplivom zraka i vode raztvorene i razmještene
naslage gore spomenutih vrstib kamenja nastalo je podložno
tlo, koje u smjesi sa humusom tvori t. z. šumsko tlo, iz kog
šumsko drvlje neposredno crpi nuždnu hranu.


Prema tomu i jest ovo tlo na najvišjih točkah dijelom
pjeskovito, a djelom vapneno sa pomanje ilovače izpremješano,
koja prema nizini sve to više mah preuzima, te je jedino sa
brdina naplavljeni pijesak uzrokom, da se neizrodi u posve
cistu ilovaču.


Humusa najviše sadržaje tlo ravnice, jer ga tu izim tamošnjih
šuma proizvode i potoci, koji ga s brda splavljuju. U
brdskih uvalah imade ga još dosta, dočim sa vrhunaca žalibože
sve to više izčezava.


Prema geografskom svom položaju, leže šume imovne obćine
gradiške u blagom podneblju umjerenoga pojasa, ili (po
Maj´^enu, upravo na međi toplije i hladnije temperirane zone.


Obzirom na činjenicu, da je područje imovne obdine kako
se iz prije rečenoga razabire, sa sjevera zastiđeno, obstoji razlog,
da se isto, izim najviših točaka, uvrsti u toplije temperiranu zonu.
Odnošaji vegetacije dadu se ved prilično naslućivati iz prije
pomenutog.


Nu točnije ćemo se u ove uputiti uzmemo li kao temelj
stojbinsku vrstnoću koja je prigodom procjene pronađena. Po
toj spada oko 1800 jutara šumskog tla u prvi stojbinski razred
za hrast (lužnjak), a oko 10´280 jutara u drugi stojbinski razred
za hrast (lužnjak). Napomenemo li, da su te šume porasle izključivo
u nizini Save, te uz to, da tu nalazimo mjestimice na
jasenove sastojine i u lužnjakovu sastojinu primješaui brijest,
jalšu, — uviditi ćemo, da je baš taj predjel šumskoj vegetaciji
izvanredno povoljan. Jer dočim nam je povoljno uspjevanje
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 152 —
lužnjaka kažiprstom za duboko i hranivo tlo, te priličnu toplinu,
pokazuje nam napredak jasena, da mraz u tom predjelu
nije od zamašaja, što nam i uspjevanje brijesta i jalše dokazuje.
Jalša i jasen nas ovđe upućuju i na raomcnat koji nesmijemo
obići, a to je preobilno vlaga tla, koja je često nepovoljna
za uzgoj lužnjaka.


Nadalje spada oko 8500 jutara šumskog tla u III stojbinski
razred. Sastojbine te nalaze se u prelazu iz nizine u hum-
Ije, — te ih sačinjava u glavnom lužnjak, — a djelomice
kitnjak i grab, i opet uz jasen.


Kitnjak nam pokazuje, da je koli toplina toli i vlaga tu
znatno popustila te je jasen porasao samo mjestimice na
zbilja močvarnih i zaklonjenih mjestih. Dalje spada oko 8400
jutara u TV. stojbinski razred za hrast (kitnjak), oko 5560 jutara
u V. razred. Tu vidimo već za hrast manje povoljnu stojbinu,
— a kako u istoj toj šumi leže i bukove šume, — i to
oko 2200 jutara IV. razreda stojbinske vrstnoće, vidimo da
je već toplina donjekle popustila, te i vlaga i dubljina tla
omanja.


Na tu zonu, koja spada u prelaz iz humlja u nižja brda
nadovezuje se zona bukove šume, koja je tu sa oko 12.000 jutara
V. stojbinske vrstnoće zastupana. Tlo je većinom nagnuto,
plitko, zaklonjeno od sjevera, a s juga dosta izloženo.


Konačno nam preostaje u pogledu vegetacije najnepovoljniji
kraj na vrhu brda plitkog i dosta mršavog tla, na kojem su
porasle oko 1000 jutara bukove šume VI. razreda i nješto manje
(960 jutara) VII. razreda. Ako prem su ti predjeli obrasli
bukvom, — tim eminentnim konservatorom tla, a bukva baš
pokazuje, da je njegda tlo vrstno bilo, — to je ipak tlo danas
tamo plitko, mršavo i nezaštićeno. Razlogom je tomu nerazborito
gospodarenje s timi sumarni, jer su ove, osobito malo
starije sastojine silno prehrane. Vladajuća vrst drva je u području
gradiške imovne obćine po tomu hrast, koji zaprema
(kao lužnjak, kitnjak i cer) preko 36000 jutara ili 68"jo sveukupne
šumske površine. Međutim on tvori čiste šume samo na
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 153 —


površini od okruglo 20000 jutara, dočim mu je u ostalom dijelu
primješan jasen, bukva, grab, brijest, topola i vrba.


Bukovina obuhvaća oko 15000 jutara, i to oko 10000
jutara kao čista sastojina, a na ostaloj površini pomješana je sa
kitnjakom, cerom i grabom.


Jasen tvori čistu sastojinu samo na površini od po prilici
1000 jutara. Od crnogorica nalazimo bor i jelu vrlo neznatno
zastupane, a i to su umjetnim načinom uzgojene.


Od grmlja iztiče se ljeska, borovica (koju tu zovu smreka),
crni trn, pasji dren, svib, žutika i zanovjet.


III.
Odnosaji odpreme i uporabe šumskih
proizvoda.
Odprema.


Obći odnošaji odpreme u koliko se odnose na izvoz drva
i inih šumskih proizvoda u glavnom su dosta nepovoljni. Vrijedniji
takovi proizvodi, koji se za sada jedino odpremati mogu,
putuju u inozemstvo, — a tamo mogu samo skupim željezničkim
putem.


Glavni smjer, kuda ti proizvodi (lužnjakova građa) prelaze
jest Rieka, a do Rieke može se samo željeznicom prispjeti.


Što se pako lokalnog izvoza tiče, to je taj u tohko povoljan,
što imovnu obćinu prosjeca željeznica Brod-Sisak-Ilieka
te što diljem južne međe teče brodiva rijeka Sava. U sredini,
među ta dva eminentno izvozna sredstva, nalaze se pako šume,
koje se za sada mogu jedino rabiti za izvoz. Nepovoljno upliva
na taj izvoz činjenica, što se te šume nalaze u nizini, koja je
često poplavi izvržena, — te tako su izvoz i stovarivanje često
vrlo znatnimi troškovi skopčani.


Odprema drva, što ga pravoužitnici dobivaju, naravno jest
preraznolika: nu u glavnom može se reći prilično nepovoljna,
jer su poljski i šumski putevi u vrlo nepovoljnom stanju. U
nizini izvrgnuti su čestim poplavam, a u brdinah trpe od bujici,
prouzrokovanih čestimi kišami.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 154 -
Uporaba.


Prema godišnjim drvosječnim osnovama za razdobje od g.
1874.—1895., — upotriebljivano je drvo iz šuma ove imovne
obćine:


1. Kao građa, i to
a) u obliku merkantilne robe za veleprodaju;
1) u obliku obične seoske građe, za namirenje domaćih
potreba pravoužitnika.


2. Kao ogrjev, i to izključivo samo za namirenje domaćih
potreba pravoužitnika.
Merkantilna roba izrađiva se samo iz hrasta lužjaka i to
s razloga, jer je to najtraženija roba, i jer se ostale vrsti izcrpljuju
podmirbom domaće potrebe.


Detailni podatci o uparabivosti te vrsti, žali bože, manjkaju,
jer se imovna obćina ne bavi izradnjom u vlastitoj upravi, već
se stabla na panju prodaju.


U glavnom izrađivana je prošlih godina francezka dužica, nu
ovu je zadnjih 3—4 godina iztisnula njemačka bačvarska
građa. U manjoj mjeri izrađuju se osobito vriedni trupci, a
preostatak rabi za željezničke podvlake.


Iz dotičnih skrižaljka razabire se, da je u svih do g. 1896.
prodanih u veliko šumskih predjelih, popriečno polučeno SS^jo
cjepke lO^jo ine građe i 57"|o ogrjeva.


Maksimalan postotak cjepke građe t. j . 68"]o polučen je g.
1893. u srezu Ključ, a maksimalan postotak ine građe g. 1894.
36"!Q U srezu Radine.


Resultat taj mora se smatrati osobito povoljnim, kad se
uzme u obzir, da su do tada sječene samo prestare sastojine,
kojih su odnošaji sklopa vrlo nepovoljni (0"1—0"4) bili.


Obična seoska građa rabljena je za novogradnju i popravke
zgrada pravoužitnikž. i manjih pravoužitnih objekta (mostova,
propusta itd.)


U tu svrhu upotrebljivana je lih hrastovina (kitnjak i
i lužnjak), i to s razloga, što je onđe ima posvuda, a pravoužitnici
neće ni da čuju o kakovoj drugoj vrsti drva. Posljednih
godina kušalo se je u malom i sa borom, uz priličan uspjeli,
ali samo onđe, gđe hrastoviue ne ima.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 155 —
Najobičnije dimensije obične seoske građe jesu :
Duljin a Širina i debjina Odgovarajući prsni


m. cm. promjer
1—3 16/12 20—24
4 30/8—30/6 35—40
4-5 16/12—22/18 25—35
5 16/12—12/10 20—25
6-5—7 16/12 25—30
8 16/12—20 15 25—35
9 22/18 35—40


Prema tomu su maksimalne dimensije visina 9 m., —
prsni promjer 40 cm., koje dimensije polučuje lužnjak u 80—100
godini; a kitnjak u 100—120 i više godina.


Ogrjevno drvo rabljeno je, kako rekosmo, samo za namirenje
domaćih potreba pravoužitnika te je istim podavano bezplatno.


Za ogrjev rabe se sve vrsti drva, koje ovđe uspjevaju; —
u glavnom pako rabi se hrast (kitnjak i lužnjak), cer i bukva.


IV. Sadašnje stanje šuma.
Sveukupna površina šuma imovne obćine zaprema prostor
od 58-300 ralih 158n°.


Od te površine odpada 34-9"]o na mješovite, 33-9´´jo na
čiste hrastove, 16-5´´lo na čiste bukove, l-T^jo na čiste jasenove
i o-ri Q na borove sastojine.


Sveukupna drvna gromada iznosila je g. 1891. 4,800.998
m^ od koje je odpalo na mješovite sastojine oko 1,800.000 m^,
čiste hrastove 1,740.000, bukove 1,157.000 m^ jasenove 40.000
m´, jalšove 24.000 m´, borove 3446 m´, brijestove 252 m»,
vrbove 222 m^ i omorikove 65 m´.


Poprječna drvna gromada po 1 jutru iznosi 80-99 m^
(Maksimalna u srezu Blatuško brdo sa 131*62 m´ poprječno
po jutru, a minimalna u srezu Stupničko brdo).
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 156 —


Poprječni prirast svih šuma gradiške imovne obćine po 1
jutro iznosi 1-727 m´, te je najveći u nizkoj šumi Mašic-brdo
(2-708 m^), a najmanji u visokoj šumi Suše (0-626 m^).


Quantitativni prirast po 1 m´´, popriečno je 0-021 m^ i to
maksimalni u nizkih šuma (Gostinac i Bridnjevača) sa 0´055
m^ — a minimalni u srezu Suše sa O´OOS m^ ISTa nizke šume
odpada ld\ postotaka sveukupne šumske površine, dočim su
ostale visoke šume.


Prema dobnim razredom (a 20 godina), — odpada od
sveukupne površine na
I = 21-6°|o, II. = 23-4:\, III. = 5-6»io, IV. = l-3°|o, V. = 2-8»lo


VI. = 4-9%, = VII. = 6-5%, VIII. = 16-9%, IX. = 3-0´´jo, i
X. = 3-8%.
Pošto smo u kratko predočili stanje objekta, — o kojem
razpravljamo — možemo preći na samo uređenje gospodarenja,
tim više, što ćemo se tom zgodom i onako morati na gornje
podatke tekom razprave povratiti i iste obširnije pretresti.


Obćenite zasade.


Uređenje šumskog gospodarenja mora glavnu svoju pažnju
posvetiti koristi, što ju vlastnik šume kani polučiti iz svojih
šuma. Iznimku u tom pogledu čine samo t. zv. zabrane, gđe
se uz interes samoga vlastnika, mora obzir i na okolicu uzeti.


Kod šuma t z. juridičkih osoba, kojim je u pravilu obstanak
vremenom neograničen, mora se potrajno jednolično crp-
Ijenje koristih smatrati najpravednijim načinom uživanja.


Prema tomu mora i uređenje gospodarenja sa sumarni
imovnih obćina biti osnovano na jednoličnom potrajnom uživanju.


Ova je činjenica uzrokom, da je uređenje gospodarenja sa
sumarni imovnih obćina i sličnih korporacija najkompliciranija
vrst uređenja.


Ako i jest obezbjeđenje potrajnog užitka zahtjev, komu
nije težko udovoljiti, to je jednoličnost uživanja momenat, koji
se strogo uzev polučiti neda.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 157 —


Šumski proizvodi representiraju robu, a ova prema svojoj
uporabi odgovara stanovitoj vrijednosti, odnosno cieni, koja je
vrlo nestalna.


Ako bi nam pošlo za rukom i polučiti kvantitativan jednoličan
užitak, — Ije ne postigosmo kvalitativan.
Ne preostaje nam tu ino, nego prema svom najboljem
uvjerenju uznastojati, da polučimo bar približan cilj.


Prema postoječim propisom, imade se uređenjem gospodarenja
sa timi sumarni ići za tim, da se, izim podmirbe domaćih
potreba pravoužitnika, eventualno preostali višak prihoda
upotriebi na obće koristne investicije.


Zali bože došli smo do uvjerenja, da šume imovnih občina
nisu kadre podmiriti sve potrebe svojih pravoužitnika, koji ove
punim pravom od svojih šuma tražiti imadu.


Stoga smo prisiljeni taj zahtjev promjeniti onamo, kako
bi nam pošlo za rukom podmiriti barem najnuždnije potrebe
pravoužitnika, dakako uzev dovoljan obzir na obezbjeđenje potrajnog
uživanja.


Prihodi iz šuma imovnih obćina namjenjeni su u glavnom
dvijema svrhama, i to podmirenju najnuždnijih potreba pravoužitnikž,
i obezbjeđenju trajnog obstanka šuma, i to potonjoj
svrsi u toliko, jer se trajan obstanak šuma uz racionalno uživanje
dade pomishti samo uz gojenje istih i razumnu upravu
istimi, koja oba zahtjeva su skopčana sa žrtvami, a na račun
prihoda.


Prihod iz tih šuma može u glavnom biti dvovrstan. Redoviti
i vanredni prihod. Kako su šume, što ih je imovna obćina
primila, daleko od t. zv. normalnog stanja, naravno je,
da i prihod od ovih mora biti abnormalan. A po tom je težko
ustanoviti, koliko od toga prihoda, uvaživ težnju za polučenjem
potrajnog jednoličnog uživanja, spada sadanjoj a koliko budućim
generacijam prazoužitnika. Držim, da je vrlo shodno današnje
tumačenje, koje ide onamo, da pravoužitnikom pripada
samo normalan prihod, ali podjedno držim, da su ti pravoužitnici
dužni podmirivati samo normalne razhode, koji proizlaze,
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 158 uslova
trajnog uzdržavanja šuma. Prema tomu bi bila nuždna,


isto tako kao točna evidencija i razlučivanje redovitih


vanrednih troškova za uzdržavanje.


Razjašnjenja radi, pokušajmo sliedede razmatranje. Prigodom
osnutka imovne obćine primila je ova preznatnu površinu
čistina; izim toga su najstarije sastojine, koje se sjeku vrlo
riedkog obrasta. Posljedica je tomu, da se baš sada u vremenu
osnutka racionalnog gospodarenja nerazmjerno velike površine
moraju pomladiti. Po mom mnienju, dužna je današnja generacija
trpiti izdatke u tu svrhu samo za one uzgojne radnje, koje
bi bile nuždne, da se šume nalaze u t. zv. normalnom stanju
temeljem ovog imala bi godimice do uporabe dođi i pomlađivana
biti samo površina normalne sječine (po površini) dakle
u šuma sa 120 godišnjom obhodnjom, samo 120 dio ciele
površine. Troškovi za to pomlađivanje jedino mogli bi se izplaćivati
na račun redovitog normalnog prihoda i troškovi pako
za uzgoj ostalih površina, samo na račun vanrednog, nad-normalnog
prihoda.


Tim načinom valjalo bi točno razlučiti i ustanoviti čisti
normalni prihod, a taj namjeniti na prvom mjestu potrebi pravoužitnika
i normalnim izdatkom za uzdržavanje šum§,.


Pravoužitničko pravo sastoji se u tom, da imadu pravo
na bezplatno podmirivanje svojih kućnih potreba, koje se šumskimi
proizvodi direktno podmiriti mogu, ali to je pravo u
toliko stegnuto, da su oni s druge strane dužni nositi sve terete,
proizlazeće iz uzdržavanja šuma (po gornjem tumačenju,
kad bi šume te bile u normalnom stanju).


U pogledu vanrednih užitaka naređeno je, da se isti imadu
unovčiti, a polučeni utržak koristonosno uložiti.
Već iz te ustanove proizlazi, da se u red vanrednih užitakš,
uvrste prihodi, koji su u obće, a i što bolje unovčivi.


To se pako može lahko polučiti, ako se ne skine s uma,
da je svaka imovna obćina za sebe jedna cjelina, pa se ne
drži strogo razlučivanja vanrednog užitka, po slučajno uređenih
gospodarstvenih jedinicah.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 159 —


Stanovita gospodarstvena jedinica može izbacivati omašnu
zalihu vanrednog prihoda, ah je taj prihod (recimo bukovina
u brdskih, težko pi´istupnih šuma), ili u obde neunovčiv, ili
bar slabo unovčiv.


Druga gospodarstvena jedinica, koje se prihod sastoji iz
vrlo dobro unovčivog (hrastovog) drva, može ne izbacivati vanrednog
prihoda, koji se prama tomu nebi smio unovčiti.


Neima razloga, da nebi smjeli u tom slučaju u duhu spojiti
te dvje gospodarstvene jedinice, pa u prvoj vanredni kao
redoviti, a u drugoj, u zamjenu jedan dio redovitog prihoda
smatrati vanrednim.


Prema tomu bi, po mom mienju, trebalo nakon dogotovljenih
drvosječnih osnova, sbrojiti vanredne prihode svih šuma
jedne imovne občine, i iste uživati (izcrpljivati) onđe, gđe se
nalazi najbolje unovčivi materijal.


Naravno ne valja ni tu s uma pustiti posve domaće potrebe
pravoužitnika.


Potrebe pravoužitnika u glavnom jesu:
Potreba na ogrievnom drvu; potrieba građevnog drva (obične
seoske građe); potreba žirenja i pase. Glavna potreba sastoji
se u uporabi ogrjcvnog drva. Bila bi nam dakle dužnost, urediti
gospodarenje sa sumarni tako, da dobijemo što više drvne
zalihe. Nu tom vrsti gospodarenja ne bi mogli ujedno polučiti
i najbolje unovčive vanredne prihode.


Kako nam je drvni obrt kod kuće vrlo slabo razvijen,
upučeni smo sa unovčivimi svojimi drvnimi proizvodi jedino
na izvoz. Taj pako izvoz vezan je na tražnju izvanjskih tržišta.
Obzirom na izvozne prilike, jedina je hrastova roba znatnijih
dimensija objekt, koji se prema tražnji najbolje unovčiti dade.
Jesmo li voljni svoje šumske proizvode što unosnije unovčiti,
ne preostaje nam za sada ino, nego uzgajati hrastovinu što vedih
dimenzija, dakle što veće starosti. Ta što veća starost šuma
mora imati svoju granicu, jer bi nas mogla dovesti u kolisiju
sa rentabilitetom šumskog gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 160 —


Ustanovljenje dobe, u kojoj je skupostni prirast polučio


maksimalnu onu svoju granicu, a da nije došao u kolisiju sa


rentabilitetom šume jest vrlo važna podloga, na kojoj bi mo


rali osnovati gospodarenje sa tom vrsti šuma.


Zali bože, to je ujedno i najslabija naša strana. Kako su
nam baš najstarije te šume u vrlo abnormalnom sastojinskom
stanju, naročito stoga, što im je sklop skroz nepodpun (0´4—0"1)
ne imamo mjerila u ruci, na temelju kojeg bi tok prirasta po
množini i vrstnoći, baš u toj kritičnoj dobi stalno ustanoviti
mogli. Nadalje je i činjenica, da smo mi hrvatski šumari vrlo
slabi tehnologi, jer neimamo zgode usavršiti se svestrano u toj
grani šumarstva, pošto ni u pogledu prirasta uporabivosti i
cjena nismo na čistom, — tako da se u tom toli važnom momentu
moramo osloniti na vrlo nestalne podatke.


Izkusniji od mene šumari drže, da bi se promjer od 80
cm. imao smatrati poprečnim minimumom dimensije, takove
dobro uporabive, t. j . unovčive robe. Moramo im to na rieč
vjerovati, jer niti sam o protivnom uvjeren, niti imam dokaza
za i proti tomu. U pogledu maksimuma te dobe još smo manje
orientirani. Znamo samo to, da je hrast, kad počimlje pokazivati
suhe vrhove, taj maksimum već odavna prekoračio.


Nu suhi vrhovi su posljedkom preraznih lokalnih stojbinskih
nedostataka. Ja poznajem šumu (Prašnik), koja je jedva
150 godina polučila, a ipak su vrhovi hrašća suhi, a poznajem
sdruge strane šumu (Cardačinska greda i Greda), koja je preko
200 godina prešla, a ipak vrhovi nisu ni s daleka tako suhi
kao u prijašnjoj. — Gđe je tu stalno mjerilo?


Jedino s obzira na činjenicu, da u tih hrastovih šumah
dolaze do uporabe budučih 2—3 uporabnih perioda i onako
stare, skoro prestare sastojine, — moći ćemo se za sada odlučiti
na obhodnju od 120—140 godina, — za koju smo bar
približno sjegurni, da nije bar znatno u oprjeci sa rentabilitetom.


U pogledu šuma namjenjenih lih domaćoj potrebi pravoužitnika,
prisiljeni smo, s razloga nam poznatih vrlo nepovoljnih
ŠUMARSKI LIST 4/1897 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 161 —


upKva nizkog šumarenja, — na uzdržavanje vrstnoće tla,
vrlo neznatnih nuzužitaka iz tih šuma, — prihvatiti visoko
umarenje, te obhodnju opredjeUti jednaku dobi najvećeg popriječnog
prirasta.


Kako i tu neimamo skroz mjerodavnih podataka, moramo
uzeti za pravilo, da primjerice obhodnju bukove šume uzmemo
što nižjom ali svakako tolikom, da se šuma bude uzmogla sama
naploditi.


A to je doba od 80 godina.


U hrastovih šumah, namjenjenih domaćoj potrebi, mora
nam mjerilom biti maksimalna dimensija potrebne građe, — a
to je kako smo rekli naprvo 100—120 godina.


Mi smo se tu u glavnom osvrtah samo na obhodnju, koja
u tako abnormalnih šumah dolazi često u oprjeku sa uporabnom
dobom. I činjenica, da se je na potonju premalo obzira
kod sastavka osnove uzelo, jest jednom od glavnih nedostataka,


te osnove.
Pošto smo tako iztakli bar glavna načela, — na kojih se
je imalo osnovati uređenje gospodarenja sa sumami, preći
ćemo na uređenje samo, da vidimo u koliko je tim uvjetom
udovoljeno.
(Nastavit će se.)


Uredjenje ribarstva.


Piše M. Driii<5.
(Svršetak).


VI.
Zakonita zaštita proti neprijateljem ribarstva
U vječnoj borbi za obstanak životari riba upravo bez svakoga
obranbenoga sredstva. Nikoja životinja nije tolikoj pogibelji
izvrgnuta kao riba, koja se ne zna braniti. Druge životinje
imadu obranbena sredstva: boja, zubi, štipala, žalac, ujed