DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 137 —


3. U katastru pravoužitnika imovne obdine u bivšoj vojnoj krajini
ubilježena je bila:
Zadruga A. sa 54 jutra posjeda i sa pravom na pripadnost cijelog
selišta.
Zadruga C. sa 21 jutara i sa pravom na pripadnost % selišta.
Zadruga A. podjelila se na dvoje, A i B., a podjeđno je grana B,


postala vlastnikom posjeda C. — B je kod diobe dobila 20 ralib zemljišta,
te su obje stranke prepustile imovnoj obćini, da im pripadnost
porazđieli.


Koliko pravo dobije A. a koliko B. ?


4. Temeljne zadruge jest kbr. x.
Ona proda znatno veći dio svog posjeda, skojim je vezano pravo
na uživanje pripadnosti V4 selišta, zadruzi, koja ima osobnu kvalifikaciju.
Prigodom provedenja u gruntovnici, dobije kupac
a) isti b) drugi koji
kude broj.
Kupac traži uvrštenje u kataster pravoužitnika, prem se stranke
nisu nagodile o užitnietvu.
Tko imade u slučaju a, a tko u slučaju b. pravo na uživanje pripadnostih
?


Oglas.


Imovna obdina Križevačka izdaje iz svojih biljevišta u Čazmi i
Lamnicu ovog proljeća krasno razvijenih po pr.
1,000.000 dvo i trogodišnjih omorikovih i


500.000 dvo i tro godišnjih arišovih biljka i to 3 godišnje biljke
hiljadu
po 2´/2 for. a 2 godišnje hiljadu po l^/g for.
Naručbe prima


Šumsko-gospođarstveni ured Imovne olbćine Križevacke.


u Belovaru, dne 18. veljače 1897.


Ogl
stabala!


Na temelju drvosječne osnove pro 1897. prehvaljenom naredbom
visoke kr. zemaljske vlade od 27. siečnja 1897. broj 1596. odobrene
prodavati će se kod šumsko-gospodarstvenog ureda otočke imovne obdine
u Otočcu sriedu dne 10. ožujka 1897. u U satih prije podne uz primanje
pismenih ponudah niže navedene drvne gromade.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 48     <-- 48 -->        PDF

138 —


Sreza iSposobnili Izklična ciena
šumarija Naziv
C8 t
o
C3 t «
´-3
o
ca m kubičnih met. prost
mtr. fr. jn. fr.


800 1200 3600
Krekovaoa bukva
6000 160 3600
Otočac
bukva 2750 5500 13750
Crno jezero
jela 2100 4200 10500


jela,
Bačinovac 29 omorika
i 2750 5500 2 [50 13750
Korenica
bor
jela,
Rieka 30 omo
rika i 600 1200 2 (50 3000
bor


Krasno Kalčića vrh 19 bukva 800 1200 6000 2 150 3000


Ukupno i »800| 79001 10900 60U0 61200


Dražbeni uvjeti:


1. Svaka hrpa prodavati će se za sebe, i to samo uz pismene ponude,
nu može se jedna ponuda na više hrpah staviti zajedno.
2. Propisano biljegovane ponude, providjene sa 5 % vadiuma imadu
se najdulje do 10. ožujka 1897. u 11 satih prije podne gospodarstvenom
uredu otočke imovne obćine podnesti, jer še na kasnije prispjele ponude
obzir uzeti neće.
3. Dostalac imati će vadinm položeni na 10% jamčevine popuniti,
čim njegova ponuda po gospodarstvenom odboru otočke imovne obćine
prihvaćena, te po visokoj kr. zemaljskoj vladi potvrdjena bude, svakako
ali se to učiniti imade prije podpisa sklopljenog ugovora
4. D ponudi imade se navesti, da su kupcu svi dražbeni uvjeti
dobro poznati.
5. Za 14 danah nakon odobrenja ugovora imade se ukupna dostalua
ciena u blagajnu gospodarstvenog ureda uplatiti, nu dozvolom
visoke kr. zemaljske vlade može kod veće kupovnine ista i na obroke
prema izdanim doznačnicam sliediti, što se u ponudi posebno navesti
imade.


ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 139 —


6. Sječine po uaveđenih hrpah jur su odbodene kao i izradit se
imajuća stabla u naravi označena, o čem se kupac po volji osviedočiti
može.
7. Stabla doznačiti će se i bez kore premjeriti, te izradjena gradja
certificirati polag ovdje uvedenih propisali.
Ponude mogu se takodjer staviti na premjerbu i obračuvanje gotove
gradje po obstojećib postotcih odpadka, odnosno i po komadu ili
kubičnom sadržaju gotove robe bez odpatka.


8. Prema tomu nadoplatiti će kupac na premjerbu ili će mu se
na istu više uplaćeni novac povratiti.
9. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza
ustanovljuje se do 1. travnja 1898. brpe broj 2. do 1. travnja 1899.
10. Kupac imati će se strogo držati ovdje običajnih šumskoredarstvenih
propisah, koji se kao i posebni dražbeni uvjeti kod gospodarstvenog
ureda za uredovno doba saznati mogu.
U Otočcu, dne 3. veljače 1897.


Šiimsko-gospođarstveiii ured.


Ogl


Dne 6. ožujk a 1897. obdržavati će se u uredu kr. kot. oblasti
u Novom temeljem odpisa visoke kr. zem. vlade od 26. studenoga
1890. broj 55374. dražba na 430. jelovih stabala u svezu broj I,
šumskom predjelu »Podvel i Smolnik « urbarno imovne obćine Novi-
Zagon procienjenih na 516 m´ u procienbenoj vrieđnosti od 1858 for.
slovi jedna hiljada osam sto petdeset i osam forinti.


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu:


1. Dražba usliediti će samo putt^m pismenih ponuda te ponuda
veže nudioca odmah čim ju je predao, a urbarsko imovnu obćinu
Novi-Zagon tek nakon višeg odobrenja.
2. Samo one ponude će se u obzir uzeti, koje budu predane do
10. sati prije podne d n e 6. ožu j ka tg. u uručbenom zapisniku
kr. kotarske oblasti u Novom i koje budu obložene sa žaobino m
0 d lO^/o (deset) od ukupne gore izbačene novčane vrieđnosti, i to ili u
gotovom novcu ili za jamčevinu prikladnimi vriednostnimi papiri.
3. Postane li nudioc dostalcem, imati će žaobiuu u roku od četrnajst
daua nadopuniti do iznosa od 300 for. slovi tri stotine forinti koji će
se kao jamčevina uložiti u blagajnu kr. kot. oblasti u Novom.
4. Ponuda mora biti propisno biljegovna i valjano zapečaćena a
imati na omotu uadpis »Ponuda za dražbu stabala za dne
6. ožujka 1897. odredjenu».


ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 140 5.
Rok uplate od 1200 for. slovom dvanajst stotina forinti ustanovljuje
se na četrnajst dana nakon obavljene premjerbe u blagajnu kr.
kotarske oblasti u Novom.
6. Rok za izradbu i premjerbu ustanovljuje se na četiri mjeseca
a rok za izvoz na šest mjeseci računajud od dana kada bude dostalac
obaviešten da je dražba odobrena.
7- Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, dočim ogranke, oguzine i ovrške ima ostaviti na razpolaganje
urb. imovne obdine Novi-Zagon.


8. Dražbovatelji imadu u ponudi navesti da su im obći i naposebni
uvjeti dražbe dobro poznati te da iste bezuvjetno prihvaćaju.
9. Kod premjerbe neće se drva nračunati, da se ali srednji promjer
okruglog stabla, bez kore mjeriti može, imat će dostalac u sredinu duljine
svakog stesanog komada ostaviti t. zv. »Babicu« t. j . 20—25 cent
dugi sa dvijuh strana neotesani dio.
10. Ponudbena ciena ima glasiti na jedan kubični metar sirovine.
11. Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih
sati kod podpisane kr. kotarske oblasti i u uredovnici kr. kot.
šumara u Novom.
U Novom, 5. veljače 1897.


Kr. kotarska oblast.


Poziv na predplatu!


Knjižara Gust. Neuberg-a u Križevcu izdati će knjižica: «Photogrametrija*
t. j . uporaba photografije u geodeziji (specialno za mapovanje
i nivelliranje) od civ. ingenieura Fr. pl. Kružića, kr. prof. geodezije
i graditeljstva na gospodar.-šumar. učilišta u Križevcu.


Pošto je izvedenje ove osnove odvisuo o broju predplatuikah, s toga
molimo onu p. n. g. gospodu, koji si žele tu praktičnu knjižicu nabaviti,
da to na dopisnici piscu prijaviti izvole.


Ova je knjižica namienjena praktičnim šumarom, mjernikom i geometrom,
te će biti illustrirana sa slikami iz praktične mjeračine.
Ciena 1 for. 50 novč.


Tiskara G. ]N^eulberg u Križevcu.


Uređjuje Josip Kozarac, kr. drž. nađšumar uVinkoveih. Tisak C. Albreehta (Jos. Wlttasek)