DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 137 —


3. U katastru pravoužitnika imovne obdine u bivšoj vojnoj krajini
ubilježena je bila:
Zadruga A. sa 54 jutra posjeda i sa pravom na pripadnost cijelog
selišta.
Zadruga C. sa 21 jutara i sa pravom na pripadnost % selišta.
Zadruga A. podjelila se na dvoje, A i B., a podjeđno je grana B,


postala vlastnikom posjeda C. — B je kod diobe dobila 20 ralib zemljišta,
te su obje stranke prepustile imovnoj obćini, da im pripadnost
porazđieli.


Koliko pravo dobije A. a koliko B. ?


4. Temeljne zadruge jest kbr. x.
Ona proda znatno veći dio svog posjeda, skojim je vezano pravo
na uživanje pripadnosti V4 selišta, zadruzi, koja ima osobnu kvalifikaciju.
Prigodom provedenja u gruntovnici, dobije kupac
a) isti b) drugi koji
kude broj.
Kupac traži uvrštenje u kataster pravoužitnika, prem se stranke
nisu nagodile o užitnietvu.
Tko imade u slučaju a, a tko u slučaju b. pravo na uživanje pripadnostih
?


Oglas.


Imovna obdina Križevačka izdaje iz svojih biljevišta u Čazmi i
Lamnicu ovog proljeća krasno razvijenih po pr.
1,000.000 dvo i trogodišnjih omorikovih i


500.000 dvo i tro godišnjih arišovih biljka i to 3 godišnje biljke
hiljadu
po 2´/2 for. a 2 godišnje hiljadu po l^/g for.
Naručbe prima


Šumsko-gospođarstveni ured Imovne olbćine Križevacke.


u Belovaru, dne 18. veljače 1897.


Ogl
stabala!


Na temelju drvosječne osnove pro 1897. prehvaljenom naredbom
visoke kr. zemaljske vlade od 27. siečnja 1897. broj 1596. odobrene
prodavati će se kod šumsko-gospodarstvenog ureda otočke imovne obdine
u Otočcu sriedu dne 10. ožujka 1897. u U satih prije podne uz primanje
pismenih ponudah niže navedene drvne gromade.