DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 129 —


Osobne viesti.


OdlikOTanja. Kr. nadšumar Alber t Rosmanit h upravitelj kraških
ogojnih radnja, odlikovan je za zasluge stečene prigodom milenijske izložbe
zlatnim krstom za zasluge sa krunom. Čestitamo!*


ImenOTanja. Oska r pl. Agić, šum. pristav kod imovne obćine
brodske, imenovan je šumarom i ostavljen na dosadnjem mjestu.


Družtvene viesti.


Zai)isnik sjednice hrv. slav. šumarskoga družtva, obdržavane dne


2. prosinca 1896. u Zagrebu u sgrađi markov trg br, 3. pod predsjedanjem
I. družtvenog pod predsjednika V. g. kr. odsječ. savj. F. Zikmudovskja,
te u prisutnosti II. družtvenog podpredsjednika Vel. g. kr. šum. ravnatelja
Josipa Havasa, zatim p. n. gg. odbornika R. Fischbacha, Bogoslava
Hajeka, Dragutina Laksara, Marine de Bone i tajnika A. Borošića.
Predmeti viedanja.
Toč ka 1. Čitanje zapisnika prošle odb. sjednice odl8. listopada 1896.
Nakon pročitanja zapisnika bude isti bez primjetbe uvjerovljen po
gg. odbornicima B- Hajeku i Marini de Boni.
Točk a 2. Prvi družtveni podpredsjednik Vel. g. kr. odsj. savj.


F. Zikmundovskj izvješćuje u pogledu šumskoga izložbenoga paviljona,
da je od strane družtveuoga predsjedničtva bila Njeg. Preuzv. g. Banu
podnesena predstavka, kojom je Njeg. Preuzvišenost umoljena za dozvolu
da se šumarski izložbeni paviljon može u Budimpešti prodati, buduć
bi prenos istoga u Zagreb nerazmjerno velike žrtve zahtjevao, a odnosni
utržak da se predade hrv. slav. šum. družtvu, koje se obvezuje sa gradnjom
šumarskoga doma spojiti i gradnju šumarskoga muzeja. Pošto je Njeg.
Preuzv. g. Ban tu predstavku uvažiti obnašao, to je dražba toga paviljona
u javnim glaslima oglašena a u Budimpešti boraveći član zem.
izložb. odbora g. nadinžinir pl. Pisačić umoljen da dražbu provede. Paviljon
unovčen je dražbenim putem za svotu od 2101 for., a odbiv poštarinske
troškove primilo je družtveno predsjeđnietvo za isti u gotovom
2098 fr. hO nč.
Ova je vještica pometnjom izostala iz broja za veljaču t. g.


Uređničtvo.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 130 —


U pogledu prodaje izložbenog drva, što su gadružtvu poklonili Preuz. g.
ban u ime krajiške investicionalne zaklade i krajiške im. obćine priobćuje
se upr. odboru, da je to drvo t. k. putem javne dražbe unovčeno, te je za isto
polučen ukupni utržak od 14627 for. 20 nv., odbiv od toga utržka dosada nastale
troškove u iznosu od 1692 for. 15 nvč., unišlo je u družtvenu
blagajnu ukupno 12935 for. 05 nvč. u gotovom. Od te prodajom paviljona
i izložb. drva dobivene ukupne svote od 15033 for. 85 nvč. uložen je
u I. činovničku zadrugu u Zagrebu iznos od 5000 for., dočim je ostatak
pređhodno uložen na družtveni conto-corrent kod mjenjačnice hrv. komercionalne
banke.


Obzirom na gradnju šumarskoga doma i šum. muzeja priobćuje se
upr. oboru, da se je družtveno predsjeđničtvo obratilo molbom na .slavno
zastupstvo glavnog zemaljskog grada Zagreba za bezplatni ustup u tu
svrhu potrebitog gradilišta, pak postoji opravdana nada, da će ta molba
družtv. predsjedničtva željenim uspjehom ovjenčana biti.


Upravljajući odbor uzimlje taj izvještaj na znanje te pođjedno zaključuje,
da se prodajom izložbenog drva i izložbenog paviljona unišla
svota kamatonosno uloži na taj način, da se 5000 for. ostavi i nadalje
uloženo kod I. čin. zadruge, a ostatak, da se na posebnu knjižicu uloži
u I. hrv. štedionicu u Zagrebu.


Točk a 3. Izbor pododbora za nastavak novih družtvenib pravila.


U tom pogledu bude zaključeno, da se taj izbor predhodno odgodi,
nu da se za sastavak novih družtvenih pravila posebni odbor izabere,
čim bude podpuno razbistreno pitanje o gradnji šum. doma i šum. muzeja.


Ovom prilikom pođjedno se zaključuje, da se tada takodjer od strane
družtvenoga predsjedničtva upravi posebna molba na obćine i veleposjednike
glede podieljenja eventualne pripomoći hrv. slav. šumarskom
družtvu za izvedenje naumljene gradnje šum. doma i šum. muzeja.


Točk a 4. Predljažu se upravljajućem odboru na riešenje stigavše
molbe i to :


a) Molba udove iza kot. šum. Aatuua Šeringara, kojom moli da
joj se oprosti uvrstbina za oglas o prodaji knjigah, preostavših joj iza
pokojnog supruga, koji je oglas bio uvršten u broju 11. Šum. lista,
za god. 1896.


b) molba udove Milke Giirtler za novčanu podporn iz družtvene
pripomoćne zaklade ;


c) Molba ravnateljstva narodnoga zooložkoga muzeja u Zagreba
za odstup njekoliko orlova iz družtvene sbirke, koja je bila izložena na
izložbi u Budimpešti;


d) Molba istoga ravnateljstva, kojom moli da bi hrv, slav. šum.
družtvo priposlane mu po ravnateljstvu okružnice razturilo medju svoje