DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

«»mfiM Ilil.
Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 straniou 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novč.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popiistbina.


Kubične skrižaljke


za stojeću prodaju jelovih stabala.


Državna šumska uprava napustila je sasvim prodaju jelovih
i bukovih stabala u ležećem stanju, ua temelju tako
zvane premjerbe. — Uzrok tome je ponajviše taj: sto je
kod te prodaje kupac, njemu za izradbu odkazano drvlje, po
svojoj volji, ali ne uviek i na korist šumoposjednika, izradjivao.


Da se tomu doskoči, uvela se je u našem gorskom kotaru
prodaja stabala u stojećem stanju.
Kod ove je prodaje naravski najglavnija stvar, da se kubični
sadržaj stojećih stabala po mogućnosti što točnije ustanovi.


Poznato je, da su stabla od jednog te istog prsnog pro


mjera veoma različitog kubičnog sadržaja. Zadaća bi daklem


bila uzroke te različitosti pronaći, zatim tu različitost na ne


kakov način izjednačiti, te napokon onaj kubični sadržaj stabla


ustanoviti, koji će obzirom na točnost toli šumoposjednika, koli


i kupca posvema udovoljiti. Nu dokle nam ovakove skrižaljke


manjkale budu, nećemo moći ovaj način prodaje udomiti.


Tu zadaću riešiti ćemo najshodnije putem oblikovnih brojeva.


Uzet ću si slobodu, da opišem onaj postupak kod sastav


ljanja kubičnih skrižaljka za stojeću prodaju, koji je dan danas


kao najtočniji poznat. Ovaj način sastavljanja kubičnih skriža-


Ijaka temelji se na oblikovnih brojevih pojedinih stabala.


Prvi šumar, koji je oblikovni broj upotrebio, kod procje


nivanja stojećih stabala bio je Paulsen i to god. 1800.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 94 —


Kasnije su se time bavili: Cli. Hundeshagen, J. W. Hossfeld,
Cotta, Konig, Hartig, Pressler, i drugi.
Poznato je, da imamo dva razreda oblikovnih brojeva, i to:
a) normalni, i oni, koji se na prsnu debljinu stabala
odnose, t. j. b) prsni obi. brojevi.


Za nas imaju samo ovi potonji vriednost. pošto se kod
današnje procjenbe, iz poznatih razloga, samo prsni obhkovni
brojevi upotrebljavaju.


Najveća zasluga oko ustanovljenja prsnih oblikovnih bro


eva ide Dra. Baura. Ako želimo postići što veću točnost kod
stojeće prodaje, tada nam je neobhodno nuždno, da si sastavimo
posebne (lokalne) kubične skrižaljke. U tu svrhu sastavio
sam niže sliedeće skrižaljke za jelova stabla i to za visoku
gorsku šumu u području kr. šumarije Ravnagora. Sastavljene
su pako iste na temelju točne premjerbe, odnosno kubiciranje
700 jelovih stabala polag sekcija od 2 do 2 metra, i na taj
način izračunani njihovi »krupni obhkovni brojevi«, i to za to
krupni oblikovni brojevi, pošto se u gorskom kotaru, oni dielovi
stabla, koji su ispod 7 cm. debeh kod prodaje ne uzimlju
u račun.


Ako daklem ovaj krupni oblikovni broj označim sa slovom:
„0«, drvnu gromadu jednog stabla sve do 7 cm. gornje
debljine: sa slovom: »f« ; cielu duljinu tog stabla, od odrezka
na panju, pak sve do vrha sa slovom: »d« ; konačno u 1*3.


m. visine od zemlje uzetu okružnu ploštinu tog stabla sa slovom:
»p« ; biti će »krupni obi. broj:«
f.
p. d.
Razumjeva se, da se kod prsnih oblikovnih brojeva uzimlje
mjera stabala u visini od 1*3 m. od zemlje (a ne od panja),
dočim se visina tog stabla mjeri od odrezka na panju, pak
sve do vrh vrhunca, pošto se drvna množina panja u račun
neuzimlje.
Visina panja uzeta je sa 2/3 debljine.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 95 —


Iztaknuti mi je još, da se kod sastavljanja kubičnih skrižaljka
izpuštaju sasvim utistena i onakova stabla, koja 2—3
vrha imadu.


Pronadjeni oblikovni brojevi uredjeni su polag visineprsnih promjera.


Ako tabhcu br. 2. točno promatramo; u kojoj su krupni
oblikovni brojevi po 3 i 3 cm. i 3 i 3 m. uzporedjeni, doći
čemo do zaključka:


1. »da popriečni krupni oblikovni broj naših
gorskih jelovih sastojina. neodvisi od visine stabala,
ako te oblikovne brojeve, u jednom ter istom
prsnom promjeru prispodobijavamo.
2. Da na krupne obUkovne brojeve samo prsni promjer
upliva im ade.
3. Krupni oblikovni brojevi početkom rastu, i kod prsne
debljine po prilici od 30 cm, dosegnu svoj maksimum od circa
0´430; od te debljine počam sve to većma padaju tako, da
kod prsne dubljine od 101 cm. samo 0"300 iznašaju.
4. Ove tri točke oštro karakterisiraju kraške preborne
šume tako, da se može reći, da se oblik naših gorskih sastojina
posvema i značajno razlikuje od drugih šuma istog gospodarenja.
Temelj u Soj tablici navedenim skrižaljkam, koje samo
za »Ravnogorske« šume imadu vriednost, pružali su samo polag
prsnih debljina uredjeni jelovi krupni oblikovni brojevi, koji
su u Soj tablici izkazani.
U 5oj tablici navedene jelove kubične skrižaljke imadu iz
tog razloga vriednost samo za ravnogorske sastojine, pošto su
kod istih upotrebljene popriečne visine iz ravnogorskih sastojina
crpljene.


U 3oj skrižaljcl naznačeni krupni oblikovni brojevi resultiraju
iz skrižaljke br. 2.


U 2oj skrižaljci izkazani temeljni prosjek, izjednačen je
mathematičnim a poslie i graphičnim putem. — Iz ovako dobivene
krivulje, uzeti su u 3. tablici izkazani krupni oblikovni
brojevi.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 96 —


Grafično izjednačenje usliedilo je samo na temelju prsnih
promjera, iz razloga, pošto kako smo dokazali, na krupne oblikovne
brojeve samo prsni promjer upliviše.


Na veliki arak milimeterpapira ubilježeni su kao abcisse
prsni promjeri; dočim su odgovarajući oblikovni brojevi pružali
ordinate.


Na temelju ovih. u Soj tablici izkazanih brojeva, mogu se
sada za svaki prsni promjer te ovom ogovarajuće visine, poznatim
raathematičnim načinom sastaviti kubične skrižaljke.


U 5oj tablici navedene kubične skrižaljke, sastavljene su
na tri popriečne visine svakog prsnog promjera. Ovo je iz
razloga učinjeno, da se kod stojeće prodaje prištedi mjerenje
visina, svakog pojedinog stabla.


Uzeta je daklem u račun; maksimalna, srednja i minimalna
popriečna visina.


Zadaća je dakako upravitelja šumarije, da za pojedine sastojine
ustanovi dotični razred visine. Ovo ustanovljenje imade
usliediti na temelju mnogo izmjerenih visina sastavljenog grafikona.


Prispodobiv dobivene popriečne visine sa onimi u Ivoj
tablici navedenimi, ne će biti težko prosuditi, da li ta dotična
sastojbina spada u prvi, drugi ili treći razred, i polag toga će
se onda i dotični razred kubičnih skrižaljka rabiti.


U slučaju, da se po upravitelju šumarije pronadjena popriečna
visina nebi sa nijednom u loj skrižaljci naznačenom
popriečnom visinom slagala; onda si može uporabljenjem u 3oj
skrižaljki navedenih oblikovnih brojeva, te pronadjene popriečne
visine odgovarajuće kubične skrižaljke sastaviti.


Radi prispodobljenja izkazani su u 4oj skrižaljci, još i
polag visina uredjeni oblikovni brojevi; iz kojih se vidjeti
može, da jelovi krupni oblikovni brojevi sa rastućom visinom
padaju.


Pojedina izvanredna stabla nemogu se dakako u obzir uzeti.


Prispodobivši konačno izkazane oblikovne brojeve sa bavarskim
skrižaljkami doći ćemo do zaključka, da su bavarski
oblikovni brojevi puno veći; uslied toga je uporaba bavarskih
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

97


Popriecne visine TABLICA I


jelovih sastojina kr. šumarije Ravnagora.


´ t-l 1


OJ


Kazred visina Razred visina Eazred visina


´s g
o *s o


o


i-»H


t^


PH p< P4


1


´a "a


I II. III. I. 11 III. I. II. III.


CQ


0-OH C^


(jn m m m % m m m m m m


%l


´20 16-5 15-1 13-0 52 27-7 25-6 23-1 84 34-7 32-8 29´7
21 170 15!> 13-4 53 28-0 25-8 23´4 85 34-9 33´0 29-9
22 17-4 16-0 13-9 64 28-2 26-1 23-6 86 35-0 33 1 300
23 17-9 16-4 14-3 55 28-4 264 23-9 87 35-2 33-3 302
24 18-3 16-8 14-7 56 28-7 26-6 24-1 88 35 3 33-5 30 3
25 18-7 17-2 15 1 57 28-9 26-9 24´3 89 35 5 33-7 30-4
26 19 1 17-6 15 5 58 29-2 27-2 24-5 90 35-7 33-8 30-6
27 19´5 18-0 15-8 59 29-4 27-5 24-8 91 359 33-9 307
28 20-0 18-4 16-2 60 29-7 27-8 25 0 di 36-0 341 30-9
29 20-4 18-7 16-5 61 29-9 28-0 2o-2 93 36-2 34-2 310
30 20 8 19-1 16-9 62 30-2 28-3 25-5 94 36 4 34´3 31-1
31 21-2 19-4 17´a 63 30 4 28-5 25-7 95 36-5 34-4 31-2
32 215 19-8 17´5 64 306 28-7 25-9 96 36-6 34-5 31-3
33 21-9 20´1 17-8 65 30-9 290 26-1 97 36´8 34-7 31-4
34 22-2 20-4 18-2 66 311 292 26-4 98 36-9 34-8 31-5
35 22-5 20-8 18-5 67 31-3 29-4 26-6 99 37-0 34 9 31-6
36 22-9 21-1 18-8 68 31-5 29-7 26-8 100 37-2 35-0 31 7
37 23-2 21-4 19´1 69 31-8 29-9 270 101 37-3 351 31-8
38 23-5 21-7 19-4 70 320 30 1 27-2 102 37-4 36-2 31-9
39 23-9 21-9 19-7 71 32-2 30-3 27-4 103 37-5 35-3 320
40 24-2 22 2 20-0 72 32-4 30-5 27-6 104 37-6 35-3 32-1
41 24-5 22-6 20-3 73 32-6 30-7 27-8 105 37-7 35-4 32 1
42 24-8 22-8 20-5 74 32-8 30-9 28-0 106 37-7 35-4 32-2
43 25 1 23 1 20-8 75 33-0 31-1 28-2 107 37-8 35-5 32-3
44 25-4 23-4 21-1 76 33-2 81-3 28-4 108 37´8 35-6 32-3
45 25-7 23-6 21-3 77 33-4 31-5 28-5 109 37 9 35-6 3-2-4
46 26 0 23-9 21-6 78 33-6 31-7 28-7 110 380 35-6 32-4
47 26 3 24-2 21-9 79 33-8 31-9 28-9 111 380 35-7 32-5
48 26-6 24-5 22-1 80 34-0 32-1 29-1 112 38-1 35-8 32-6
49 26-9 24-8 22-4 81 34-1 32-2 29 3 113 38-1 35-8 32-6
50 27-2 250 22-6 82 34-3 32-5 29-4 114 38-2 35-9 32-7
51 27-4 25*3 22-9 83 34-6 32-6 29-6 115 38-2 35-9 32-8
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 98
Krupni oMi


za jelove sastojine


U 1. f! m. visine od zemlje


Visine


u! 17 20 23 26 2E) 32 35 ,38 41!44 47 50 53 56 59 62


11 6 2
11 432 451 426 428


5 19 12 16 5 3 2 1
14 471 413 4S0 415 425 424 437 431


6 18 21 11 11 1 5 1 1
17 404 414 429 430 426 447 455 417 479 384


3 5 14 22 22 20 9 5 4 1
20 489 402 421 437 425 4^0405 429 400 449 395 381


2 5 12 12 14 7 11 6 4 1
23 428 423 440 431 428 429 429 898 420 199 324


1 3 2 9 9 11 7 6 3 7 4
26 432 441 440 449 418:436 442 413 412 412 870


1 1 8 3 5


0


29 430 386 448 440 444 398


1 2
32 398 416


35


38


41


Polag prsnih promjera
uzeti prosjek
414 419 423 421 425 431 433 427 420 437 415 421 425 418 417 425 385


0 p a z k a: Maleni brojevi pokazivaju množinu stabala.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 99 —


TABLICA 2.


kovnl brojevi


kr. šumarije Ravnagora.


uzet prsni promjer: %,,


Polag visine
uzeta popriečnina


65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101104 107 110113


435
424
425
422


422
3 1 2 1 2
348 358 370 356 336 416
3 7 2 8 3 2 3 1 1 1
374 372 317 351 340 336 340 304 272 " 271 376
2 1 9 3 2 5 5 1 1 1 4 1
390 357 382 394 853 342 356 348 334 341 324 278 362
2 1 3 2 4 4 5 2 3 1 2 1 2 1
342 329 338 329 36-2 371 349 314 336 312 306 340 301 269 337
1 1 2
316 336 272 299
1 1 1
397 388 394


363 365 363 359 353 346 347 326 329 308 328 340 317 270 312
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

100


Krupni oblikovni brojevi TABLICA 3.


za jelove sastojine kr. šumarije Ravnagora.


1
O ., o ^


Oblikovni Oblikovni Oblikovni Oblikovni


IsS.


1^ ^^e


r-l KH


broj broj broj broj


s s


CM CL, " CL,


20 0 424 44 0-424 68 0 381 92 0-324
21 0-425 45 0-423 69 0-379 93 0-321
22 0-426 46 0-4-22 70 0 377 94 0-319
23 0-427 47 0-421 71 0-374 95 0-316
24 0-428 48 0-420 72 0 372 96 0-313
25 0-428 49 0-419 73 0370 97 0311
26 0-429 50 0-417 74 0-367 98 0-308
27 0-429 51 0-416 75 0-365 99 0-306
28 0-430 52 0-414 76 0-363 100 0-303
29 0-430 53 0-413 77 0-360 101 0-300
30 0-430 54 0-411 78 0-358 102 0-298
31 0-430 55 O-409 79 0-355 103 0-295
32 0-429 56 0 407 80 0 353 104 0-293
33 0-429 57 0-405 81 0-351 105 0 290
34 0-429 58 0-403 82 0-348 106 0-287
35 0 428 59 0-401 83 0-346 107 0-284
36 0-428 60 0-399 84 0-343 108 0-282
37 0-428 61 0-397 85 0-341 109 0-279
88 0-428 62 0-395 86 0-339 110 0-276
39 0-427 63 0-393 87 0-336 111 0-274
40 0-427 64 0-390 88 0-334 112 0-271
41 0-426 65 0-388 89 0-331 113 0-268
42 0-426 66 0-386 90 0-329 114 0266
43 0-425 67 0-384 91 0-326
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 101 —
Krupni oMikovni Ibrojevi TABLICA 4.


za jelove


sastojine


Visina m.


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
36
37
38


kr. šumarije


Oblikovni broj


0 424
0-423
0 423
0-422
0 422
0-422
0-421
0-421
0-420
0 419
0-416
0412
0-405
0-397
0-389
0381
0-372
0-361
0-351
0340
0-330
0-320
0-310
0 300


Ravnagora.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 102 —


TABLICA 5.


Poselbiie kubične skrižaljke


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42


43
44
45
46
47
48
49
50


za jelove sastojine kr. šumarije


Drvna gromada m´^ Drvna groinađa m^


I. II. III. II. III.
0-220 0-201 0-173 51 2-329 2-l,´´)0 1-946
0-250 0 2-28 0197 52 2-435 2250 2 031
0 281 0-259 0-225 53 2-551 23,50 2-132
0317 0 291 0-254 54 2-664 2-456 2-221
0-354 0-325 0 285 55 2 759 2-565 2 322
0-393 0-351 0817 56 2877 2-667 2-416
0,435 0-401 0-353 57 2-987 2 780 2511
0-479 0-442 0-388 58 3-109 2.896 2-609
0-5-29 0-487 0 429 59 3-^23 3-015 2-719
0579 0-531 0 4b9 60 3 340 3-136 2-820
0-632 0-580 0514 61 3 469 3-249 2-923
0-688 0-629 0-558 62 3 601 3 375 3041
0-742 0-683 0-604 63 3-724 3 491 3-148
0-803 0 737 0-653 64 3 8,89 3 600 3 249
0 864 0794 0 709 65 3 978 3-734 3360
0 927 0-856 0-762 66 4-108 3-856 3 486
0-998 0-919 0-819 67 4-238 3-980 3 601
1-067 0 985 0-87R 68 4-359 4-109 3-708
1-141 1-053 0-942 69 4-506 4-236 3-826
1-219 1-117 1-005 70 4-643 4 3S7 3 946
1-298 1-191 1073 71 4-768 4-487 4-057
1-378 1-265 1-142 72 4-907 4-619 4-180
1464 1-346 1-210 73 5-048 4-754 4305
1549 1-425 1-283 74 5 177 4-877 4419
1-637 1-508 1-360 75 5-321 5-015 4-547
1-729 1-587 1-433 5 467 5154 4-676


76
1-823 1-676 1-515 77 5-599 5-280 4-777
1-921 1-768 1-599 78 5-748 5-423 4-909
2 022 1 -862 1679 5-882 5 551 5-029


79
2-125 1-960 1-769 80 6 033 5-696 5-163
2-227 2-047 1-851 81 6-167 5-8-21 5-.SO0


Ravnagora.


Drvna groniađa m"


II. IIL
82 6303 5973 5-403
83 6-458 6-103 5-541
84 6-596 6-235 5-646
85 6 753 6-386 5-786
86 6 892 6518 5-907
87 7-031 6-651 6-032
88 7 171 6-805 6-155
89 7-310 6-939 6-260
90 7-472 7-074 6-405
91 7-612 7-188 6-509
92 7-754 7-344 6-655
93 7-893 7-457 6760
94 8058 7 593 6-885
95 8-175 7-705 6-988
96 8 292 7-816 7-091
97 8457 7-975 7-216
98 8-573 8-085 7-318
99 8-715 8-221 7-443


100 8-853 8-329 7-544
101 8-966 8-438 7-644
102 9-106 8-570 7-770
103 9-218 8 677 7-866
104 9-359 8-786 7 990
105 9-467 8-889 8061
106 9 548 8966 8-155
107 9653 9-066 8-248
108 9-765 9-171 8-334
109 9-867 9-268 8435
110 9-967 9-337 8-498
111 10-075 9-467 8-617
112 10-172 9´558 8-704
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 103 —


tablica u kraškom gorskom kotaru ne samo neopravdana, ved


i iz temelja pogriešna.


Ova velika razlika rezultira iz tog razloga, što su naše


jele u prsnoj visini odveć trbušaste, tako, da debljina osobito


starijih stabala već na 2 metra od prsne mjere biva redovito


20—25 cm. manja.


U nadi, da ću sa izkazanim oblikovnim brojevima naše


gorske sastojine najbolje karakterisirati, te strukovnjakom po


uzdaniju podlogu pružiti; dajem ih u javnost s tim osvjedo


čenjem, da će iste kod savjestnog poslovanja točan rezultat


pružati, a ne kako to biva kod uporabe tudjih, za naš kraj


absolutno nikakovu vriednost neimajućih skrižaljka.


Fužine u mjesecu siečnju 1897.


Milan Tvrdony,
kr šumar upr. tax. odjela


Zemljištne zajednice.


Piše OaŠO Vac, krapinski šumar.


(Nastavak).


II.
U prvom članku, razmotrili smo samo administrativnu
stranu naših zajednica. 8ada nam je na umu razpravljati samu
jezgru iste, a to je:


II. Pravilnik.
U §. 4. z. 0. z. označeno je, da mor a svaka zemljištna
zajednica unutar propisa ovoga zakona, pobliže urediti pravne
odnošaje svojih ovlaštenika prema zajednici, kao i o pravu zemljištnog
posjeda.


Ovom ustanovom rečeno je mnogo.


Na temelju zakona pružena je zajednici prilika, da si u
okviru ovoga zakona sama stvori novi zakon.