DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 114 —


raoom gdje to odnošaji — a naročito ne preskupa radna snaga


— iziskuju i dopuštaju, ako se valjano izvadja, postizavaju
povoljni uspjesi.
Prema prediztaknutom u istinu je sadržina uvodno spomenutog
obilna i veoma poučna i zanimiva, pa i zato je isto djelo
preporuke samo po sebi vriedno.


S poučnih razloga i dokaza u tom djelu sadržanih, trebalo
bi svakako uznastojati, da se i u našim šumskom gospodarenju
okresivanje uvede, gdje to — kako naprvo spomenuh, —
potriebe iziskuju i okolnosti dozvoljuju.


V. Benak.
Uredjenje ribarstva.


Piše M. Drnić.


Razmatranjem hjdrografske karte naše domovdne upravo
nam se namiče pitanje, ima li narod kraj tolikih silnih voda
i šteta, koje iste prouzrokuju i kakovih koristi ?


Kakovo je stanje ribarstva ?
Stanje ribarstva u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji bilo je
ugroženo od nerazumna gospodarenja u naših vodah.


Visoka kralj, zemaljka vlada pobrinula se u pravi čas,
kako da zaštiti ribarstvo od propasti te podigne vriednost
naših voda.


U drugih državah visoka je kultura i nerazumno ribarstvo
upravo opustošila rieke, pak ih učinila malo, ili ništa vriednima.
Kasno se uvidila pogibelj, koja odatle pricti! Danas imaju
ove države mnogo brige, posla i troška, da bar očuvaju ribarstvo
od posvemašnje propasti.


Tako je danas u evropskih državah ribarstvo, poduzeče,
dočim je u američkih državah racijonalno uredjeno gospodarstvo.
Država pozvana je, da zakonom uredi prava i dužnosti, da se
riba racijonalno goji, štiti i uživa.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 115 —


Da se podigne ribarstvo t. j. da naše rieke


opet obiluju svairom plemenitom ribom, treba


samo zaštite.


Ne traži se tuj velikih žrtava! Jfeka se u interesu obćega


blagostanja ukloni sve što ribarstvu škodi, tada će opet naše


opustjele rieke svoj relativni prihod davati. Ne sastoji se raci


onalno ribarstvo samo u gojenju ribe, nego i u tom, da se


riba svagdje gdje uspievati može čuva i štiti. Većinom je ple


menita, riba grabilica, za to valja i prostu ribu gojiti, da bude


hrana plemenitoj ribi.


Cilj je racionalnog ribarstva, da riba bude narodnom


hranom. Kod nas se na mjestih upravo divlje ribarstvo tjera.


U Lonjskom polju toliko se ribe i pomlatka potamani, da se


njim svinje tove i gnoji oranica, dočim opet ima mjesta, gdje


e ni za skupe novce nije dobiti.


Blagoslivati će potomstvo očeve svoje, ako mu ostave bogate
rieke, potoke i jezera. Ciena mesa raste danomice, pak
će narod naći uvjek dobar i zdrav zalogaj u ribjem mesu.
Kraj ovakovih izgleda u budućnost za obće blagostanje traži
se, i to opravdano žrtve pojedinaca! Male su to žrtve! Od
čovjeka traži se, da bude toliko razuman da ne čini, što ribarstvu
t. j . ribi škodi. Ako li je interes pojedinca važniji,
´ neka se šteta reducira na minimum. Ribarstvo kao grana narodnoga
gospodarstva neka bude ravno pravno i jednako uvaženo


kao i svaka druga grana toga velikoga stabla.


Uzporedimo li ribarstvo sa ostalima granama narodnoga


gospodarstva: sa zemljodelstvom, živinogojstvom, šumarstvom,


rudarstvom ili industrijom, uviditi ćemo, da se kod racionalnog


gospodarstva sve jedno s drugim liepo slaže. JSTaproti mnoge


od ovih, ako se neracionalno tjeraju u velike škode ribarstvu.


Da se u nas ribarstvo i ribogojstvo podigne na onaj stepen,


na kojem bi moralo po naših prilikah stojati, potrebno je:


I. Točno proučiti ribarske odnošaje u kraljevini Hrvatskoj
Slavoniji.
II. Imenovati ribarsku komisiju i odrediti njezin djelokrug.


ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 116 III.
Ustanoviti pravne odnošaje.
IV. Stvoriti dobar ribarski red (zakon), urediti ribarske
reviere i nadzor ribnili voda.
V. Urediti ribarske zadruge i družtva.
VI. Zakonita zaštita ribarstva proti neprijateljem,
VII. Unapriediti ribogojstvo i ribnjačarstvo.
VIII. Urediti poduku u ribarstvu, ribogojstvu i ribnjaČarstvu.
IX. Napučiti naše vode sa raci.
X. Namaknuti sredstva za unapredjenje ribarstva.
I.
Točno proučiti ribarske odnošaje u Hrvatskoj
i Slavoniji.


Davna je to potreba! Nu kako je to mučan posao, nitko
se još za pravo specijalno time nije bavio.


Prije nego li se počme organizacijom ribarstva, valja znati
i poznati naše ribarske okolnosti, te iste sa normalnima ili
idealnima omjeriti. U tu svrhu potrebno je, da strukovnjak
proputuje Hrvatsku i Slavoniju, te da na licu mjesta okolnosti
izvidi. Svakako trebalo bi mu razpravljati ova pitanja sa posjednici
ribarije, zakupnici, ribari, ribarskimi povjerenici te sa´
poznavaoci narodnoga gospodarstva. Da se u svakom kotaru
posavjetuje sa kotarskom oblasti, a gdje bi bilo shodno da drži
kotarske ribarske skupštine. Živom rieči poučio bi tom prilikom
strukovnjak naše ribare u racijonalnom ribarstvu ili ribogojstvu,
nagovarao na udruživanje itd. Napokon mogao bi
posjednike i gospodare, koji se žele baviti umjetnim ribogojstvom
ili ribnjačarstvom posjetiti, te jih uputiti riečju i djelom, kako
će si ribogojilišta urediti i ribu gojiti.


O svojima izvidima vodio bi putni dnevnik u koji bi bilježio
: Sposobnost dotične vode za ribarstvo, sve zle i dobre
okolnosti po ribarstvo; koji su neprijatelji ribarstva? stupanj i
vrst onečišćenja voda. Ima li po ribarstvo štetnih poduzeća ili
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 117 —


naprava, i koje su te? Ima li prilike za umjetno ribogojstvo?
Glavna data za samu ribu ? Je li se u obde i kako podiže ribarstvo
ili ribogojstvo? Koji su načini ribarenja običajni? Ima
li raka? Kakovi su pravni odnošaji ? Tko izvršuie pravo ribolova?
Mogući drugi užitci vodenoga gospodarstva?


II.
Ribarsko povjerenstvo.


Svrha ribarskog povjerenstva jeste, raditi oko podignuda
i unapredjenja ribarstva i ribogojstva. Sastoji se od inteligentnih
ljudi zauzetih za boljak narodnog gospodarstva, osobito ribarstva.
Ovakovi pako jesu: gospodari, kulturni viećnici, šumari,
učitelji, tehnički strukovnjaci, ribari, itd. Za svaki grad, kotar
pak i manji obseg neka bi se imenovao jedan ili više ribarskih
povjerenika. Služba ova bila bi častna u znak priznanja i povjerenja
za rad oko unapredjivanja narodnoga gospodarstva.
Djelokrug ribarskog povjerenika obsizao bi dotični kotar, za
koji je povjerenik imenovan za vrieme od 5 godina. Gdje bi
bilo više povjerenika djelovali bi zajednički. Svaki mjesec imali
bi podastrieti »mjesečno izvješde o stanju ribarstva za kotar,«
te koncem godine »godišnje izvješde«. Ribarskim povjerenikom
stoji pravo kontrole nad ribari i napravama u njihovih vodah.
Oni moraju oblasti upozoriti na ljude, koji nebi smjeli dobiti
ribarske karte itd. Oni mogu voditi »predbilježnik o stanju
ribarstva za kotar. . . . Na temelju data, koje bi sabirali od
ribara i svojih opažanja, podastirali bi izvješća na upite, koji
bi jim se od kr. zemalj. vlade stavljali.


Ova uredba pokazala se je osobito koristnom u Englezkoj
i u drugih državah. Naravno, u početku težko je nadi ovakovih
strukovnjaka, nu častno povjerenje nukati će svakoga od člana
ove komisije na živo zanimanje za tu struku. Na taj način
upozoriti će se i širja publika na važnost ribarstva i time
samoj stvari dosta koristiti. Ovako neće unapredjivanje ribarstva
ostati na papiru ili iluzija u krugu specijalista, ribogojaca, ved
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 118 —


će se i narod uputiti na korist racionalnoga ribarstva Ribarski
povjerenici ne budu samo kontrolori reda, već ce nam moci
svaki eas pružiti sliku uspjelia reda i rada. Oni će biti danas
sutra pravedni kritičari, koji će znati što valja, a što ne valja,
da se boljim zamjeni. Ovako upravo uzgojeni strukovnjaci, prijatelji
i zaštitnici ribarstva znati će i moći sakupiti gradju za


sastavak »Ribarske karte kraljevine Hrvatske i Slavonije« i
»statistiku ribarstva«, koja će djela pokazati koristni rad i
polučeni uspjeh ribarske komisije.


III.
Ustanovljenje pravnih odnos a ja.


Pod ribarskim pravom (ribarijom), razumieva se izključivo
pravo u stanovitoj vodi na stanovitu daljinu loviti ribu, rake i
drugu vodenu životinju. U njekih predjelih spada tomu pravu
još i pravo lova na divlje race (racolov). Dva su tuj momenta.
Prvi gospodarski: dužnost ribu gojiti; drugi koristonosni: pravo
ribu loviti. Prvobitno bilo je pravo ribolova obće pravo. Poslije,
okupiraše ga, ili ga stekoše kao regalno pravo posjednici
obale, vlastela, manastiri, a poslie segregacije i obćine.
Od velike je važnosti pravni naslov.


Proteže li se pravo ribolova na velike daljine, to je ta
obstojnost po ribarstvo najpovoljnija, dočim je adjacenta t, j .
pravo mnogih vlastnika obale na ribolov štetno. Nehajstvom
vlastnika prava na ribolov, nastao je gdjegdje običaj zastarjeU
obći ribolov. Ovo zlo tumačenje ribarskoga prava prouzročiti
će kod organizacije ne malih neprilika, jer će se narod težko
odvratiti od zastarjela običaja.


Potrebno je dakle, da se na temelju službenih podataka
ustanove sva prava i granice dokle se protežu. Napokon je spomenuti,
da se za uspješno djelovanje oko podignuća ribarstva
mora uvažiti i to, da naša zemlja dieli na zemaljskoj medji
pravo uživanja vode, i ribarsko pravo sa susjednima državama.
Za to će trebati sporazumljenja, da se na obih stranah iste
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 119 —


mjere poprimu, ili da se u protivnom slučaju na ovakove
pruge ribarski red ne odnosi. (Plitvička jezera, zemaljsko su
dobro.)


IV.
Ribarski
red (zakon), uredjenje ribarskih revira
i nadzor ribnih voda.


Ovo je jedna od najvećih potreba, sjegurno sredstvo i


jamstvo da se ribarstvo zaštiti.


Na temelju do sada sabrana materijala (pod I, II i III.),


trebalo bi naredbenim putem izdati »ribarski red.« Za početak


dostojati će ribarski red, a onda neka se radi oko stvorenja


ribarskoga zakona.« Ribarski red pokazati će nam u praksi


svoje dobre i zle strane. Tim nestašicam i potrebam moći će


se u ribarskom zakonu pomoći.


U glavnom neka ribarski red sadržaje:


1. Ribarski red proteže se samo na tekuće i s ovima u
savezu stojeće vode. Dok se ne govori o prodajnih propisih za
ribu, ne proteže se na zatvorene vode.
2) Pravo izvršivanja ribolova vrši onaj, koji je u pravnom
posjedu toga prava ili njegov zakupnik. Osobe, koje su poročne
ili su radi prekršaja poljskoga, lovskog ili ribarskoga
reda jur kažnjene, ne mogu biti zakupnici, niti izvršitelji prava
ribolova.


Ribolov smije se samo na 15. godina u zakup dati.


3. Za poplave smije onaj, komu stoji pravo ribolova samo
u koritu rieke ribu loviti. Na poplavljenom zemljištu ne smije
vlastnik toga zemljišta ribu loviti, niti zaprieke praviti, da riba
ne može natrag u korito; vlastnik takovog zemljišta dužan je
(uz odštetu, ako je štete) dozvoliti vlastniku ribolova, da si
ribu natrag u korito dovede.
4. Obćine ili družtva ne smiju ribariju sami vršiti, već
po zakupniku ili postavljenom ribaru. Družtva (korporacije)
ribara od zanata ili udičarska šport-družtva izuzimlju se.
5) Pravo ribolova smije se u zakup dati samo pojedincu
ili zadrugi ribara od zanata, koji mogu zakonito bez zaprieke
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 120 —


ribarsku kartu dobiti. Podzakup ili izdavanje ribarskih karata
na ribiće zabranjuje se. Vlastniku t. j . posjedniku izvršavanja
prava ribolova dozvoljeno je u riekah, u kojili se riba mrežom
lovi, izdati na svakih. 1000 koraČaja po jednu udičarsku kartu.
Udicarska šport-družtva kao zakupnici (bez Uporabe mreža)
izuzimaju se.


6. Tko nije vlastnik ili zakupnik prava ribolova, smije na
tudjem lovištu ribu loviti samo uz dozvolu dotičnoga vlastnika
ili zakupnika. U tu svrhu mora imati dozvolu od vlastnika ili
zakupnika i ribarsku kartu od oblasti (uvjeti pod 2.), koje
mora kod ribolova sobom nositi.
7. Niti vlastnik ribolova nije vlastan na svojoj ribarskoj
pruzi sagraditi stalne naprave, koje sprečuju putovanje ribi
gore i dole. Kod podielivanja dozvole za vodogradnje, gate,
zapore, ustave itd. mora se obzir na ribarstvo uzeti, te se imadu
takove vodogradnje sa prolazi (Fischpass) providiti. Kod ved
postojećih vodogradjevinah slobodno je vlastniku ribolova ovakove
prolaze urediti i na tudjoj gradjevini. Zato valja kod
podielivanja dozvola i ribare interessente saslušati i njihov
interess braniti.
Stalne naprave ribarske nesmiju više od ´% istovremena
zrcala vode zapremiti, dočim mora bar ´/g do dna čista biti.
Splavljanje i brodarstvo ne snije se sprečivati. Sve ovakove
naprave imadu se za vrieme lovostaje odstraniti.


8. Neposredno navadjanje takovih tvarina, koje mogu ribi
škoditi, vodu onećistiti i otrovati, zabranjeno je. Kod novo
uredjenja imadu takovi poduzetnici urediti sve što je shodno;
basine za čišćenje u kojih se imadu nečisti polag svoje vrsti
i kolikoće tako čistiti, da čim manje štetne, ako se već nikamo
drugamo izvesti ne mogu, u vodotok dospiju. Na postojećih
takovih napravah smije vlastnik prava ribolova čistila urediti.
Trošak nose vlastnik naprave i ribolova solidarno, inače je potonji
vlastan tražiti naknadu štete svake godine, i to onu, koju
odnosni strukovnjak finalytičkim i sjntetičkim načinom opredieli.
9. Vlastniku ili zakupniku ribolova slobodno je i puškom vidre,


ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 121 mačke
i štetne ptice na svojoj ribarskoj pruzi utamaniti i sebi
ih prisvojiti.


10. Posvemašnje izsušenje korita u svrhu ribolova nije
dopušteno. Je li to u druge svrhe veoma potrebno, tada se
ima vlastnik ribolova 48 sati prije o tom ubavjestiti. Samo ]^
slučaju nesreće ili pogibelji dostaje prijava.
11. Zabranjuje se ribolov od zapada do izhoda sunca tjerati.
To se može samo iznimno ribarskim zadrugam i obrtnikom
po kr. zemalj. vladi dozvoliti. Jednako zabranjuje se ribolov
nedeljom i blagdanom. Ipak je dozvoljeno vrške, košare i kece
preko noći u vodi ostaviti, na daljinu od 5 m. u okrug jedna
od druge. Sportski udičariti može se i nedeljom i blagdanom.
] 2. Zabranjeno je u svrhu ribolova rabiti škodljivu meku
(trovilo ili stvarilo), alat i način lova, ribu omamiti, udaranjem
po ledu, explozivnima tvarima, hvatali, zamkama na pero,
željezom, ostvi, mamiti ribu svjetlom, prigrebi, gažnjaci, sakritima
ili zagrnutima vrškama, košarama u obće nikojim poznato
štetnim načinom i alatom (Fallen mit Schlagfedern, Leg- und
Schlageisen, Sehlagangeln, Streich- lind Kratzhamen, Halsreusea,
verdeckten Reusen, Legscheffeln, Kleiderkorben, der sogenannten,
Schwederisehe und Lat- tenzeuge, Gabcln, Stecheisen,
Aalhacken. Schar- reisen, i t. d.). Mreže,
pleteži ili druga hvatala, koja imaju okna izpod
4 cm. svaka stranica u ^ ^^ mokrom stanju nije dozvoljeno
za ribolov ra- ~j biti.


13. Za vrieme lovostaje ne smiju se dotične ribe, koje su
u lovostaji, niti loviti, niti nudjati, kupovati ili razašiljati (žive
ili mrtve), bile one iz otvorene ili zatvorene vode t. j . ribnjaka.
Moraju li se u osobitoj nuždi vodotoci ili zatvorene vode
odpustiti, izsušiti (kod ribnjaka), može se dozvolom riba i izpod
minimalne mjere i za lovostaje prodati na mjestu ili u najbližjem
mjestu potrošiti, ako nije moguće istu u drugu koju
vodu presaditi. Riba, koja je u lovostaji ih ne ima propisne
mjere, mora se natrag u vodu baciti.


14. Transportirati živu ribu dozvoljeno je samo u dovoljnoj
množini vode.


ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 122 —


Ribu na prodaju nositi, dozvoljeno je samo posjednikom
ribarske karte, dok ista vriedi.


15. Mriest, sitnu ribicu, mladj (Fischbrut) loviti i prodavati,
najstrožije se zabranjuje Iznimku čine umjetno oplodjena
jaja i mladj iz ribog;ojilišta. U znanstvene i pokusne svrhe daje
iznimnu dozvolu kr. zem. vlada.
16. Raci stoje u istoj zaštiti kao i ribe.
Raci-ženke sa jaji ne smiju se loviti, niti prodavati. Lovostaja
za rake je od 1. listopada do 1. svibnja. Minimalna
mjera za rake jest duljina sa razširenima štipaljkama od 20 cm.


17. Ribe, koje su za prodaju zabranjene, koje nudja neovlaštena
osoba, zabranjene lovne sprave i t. d. moraju se na
kopnu ili vodi zaplieniti. Živa riba ima se ako je moguće u
vodu natrag baciti ili prodati. Štetne sprave imadu se uništiti.
18. Tko se zateče kao krivolovac, ima se poseb /´makar
da mu se spreme i plien zaplieniti) još globom od 5—50 for.
kazniti.
19. Nadzor nad strogim obdržavanjem ovih propisa vrše:
zakleti pazitelji lova i ribolova i svekoliko redarstveno osoblje,
kao i svaki član ribarskih udruga. Svi ovi uživaju pravo javne
straže.
20. Prekršaji proti ustanovam pod 5., 12., 13. i 15. kazne
se globom od 5—150 for., ostali prekršaji kazne se polag
okolnosti sa 6—100 for.
Tko lovi ribu nodju, mameći ju na svjetbo ili uporabom
praskavina i trovila kazni se sa 100—300 for. globe.


U slučaju neutjerivosti, računa se 5 for. jedan dan zatvora.
Svi utržci od zaplienjene ribe i globe utječu u fond za promicanje
gospodarstvenih (ribarskih) svrha u kraljevini Hrvatskoj


i Slavoniji
21. Provedba i nadzor nad strogim obdržavanjem ovih
propisa u koliko ne spadaju kompetentnost sudbenosti, stoje
u djelokrugu redarstva, analogno lovačkom redarstvu.


Novi ribarski red naći će kod mnogih naših ribara veliku
nesklonost, nu pravi ribari željno ga izčekuju.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 123 —


Svakako najbolje bi bilo, kad bi zemlja odkupila regalno
pravo ribolova, koje bi se danas jeftino odkupiti dalo. Kod
racijonalnog ribarskog gospodarenja naskoro bi se stanje ribarstva
poboljšalo, te bi nosilo zemlji liepi godišnji dobitak. U tu
svrhu trebalo bi sakupiti izkaze o zakupu ribolova za posljednih
10 godina, pak prema tomu ustanoviti odkupninu.


U organizaciji ribarstva važno je, a još više koristno uredjenje
ribarskih revira. Uredjenje ribarskih revira mora biti
obligatorno Kako su ribarski odnošaji na raznih riekah, i na
njihovih prugah razliČni, ne može se stvoriti normativa, po
kojoj se imadu reviri izlučivati. Obligatorno izlučenje iziskuje
ipak njeke jednolične ustanove. Prva je, ukinuće slobodnoga
ribolova. Država neka isto jednostavno ukine. iS ikoji vlastnik
ne smije svoje vode prepustiti slobodnom ribolovu. Neracijonalno
bi bilo dopustiti obćinarom ili podzakupnikom ribariti.
Jedino se izuzimlju udičari od športa, jer ovi sa ljubavlju rade
oko poboljšanja ribarstva. Kod izlučivanja u revire, ne smije se
ni najmanja vodena pruga izpustiti, jer je vlastnik iste moguć
svekoliko nastojanje svih revira uništiti. Sve naravske zemaljske
sladke vode moraju se u revire izlučiti.


Promašili bi cilj, kad bi makar samo i one vodene pruge
i vode. koje nisu stalno za ribogojstvo sposobne izuzeli. Jer i
u najgorjoj vodi možemo racijonalno ribu gojiti Jegulje i linjaci
na primjer, mogu godine i godine u glinastih mlakah živjeti i
uspjevati. Mkoji dio proste vode, niti ona mjesta korita, koja
ljeti izsuše, neka ne budu izvržena slobodnom onečišćenju.
Pastrva seh čak do izvora na mriestenje, za to treba od izvora
do ušća te vode prolaznima i čistima držati. Možebiti onečišćena
voda mora se u što manje škodljivom stanju natrag u
vodotok vratiti. Pustoši u lovačkom reviru ne škode, isto tako
ima i u ribarskom reviru mjesta, koja ne koriste, ali škoditi
bi mogla. Iznimka jesu one umjetne vodene nakupine, koje ne
stoje u nikakovu savezu sa prostima ili tekućima vodama. U
ribarski revir spadaju ove one naprave na vodah, koje na
temelju kojega prava obstoje, kao : brane, ribji prolazi, napustnice
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 124 —


i kanali, koji vode vodu na mlin ili do koje sprave ili stroja,
te stoje u savezu sa revirskima vodama. Stojede vode i jezera
neka se takodjer u revir izluče, jer iste vode stoje često u skoro
neopazljivom savezu sa tekučicama, da se mriest prenosi.


Što se tiče veličine i obsega jednoga ribarskoga revira,
vriedi pravilo:


Svaki revir obuhvaća jednu neprekidnu vodnu prugu,
vodotok, sa svima u nju se izlievajučima pritocima, rukavima,
tišinama, koje traže jednolično ribarsko gospodarstvo. Svi kanali,
grabe, jarci, navodnice kod mlinova, tvornica i t. d.,
koji odvode vodu iz korita vodotoka, spadaju takodjer u ribarski
revir.


\ Kod izključivanja treba da budu prisutni strukovnjaci,
ribarski povjerenici i ribari. Ovi bi imali izlučiti revir polag
gospodarskih i posjedovnih odnošaja u ribarske revire «jednopravne
» i «zakupne». U jednopravne spadaju oni reviri, na
kojima postoji samo jedno pravo ribarije, bilo ono u posjedu
jedne ili nerazdielivo u posjedu više osoba. U zakupne revire
neka se izluče reviri, koji sastoje iz raznih vodopruga, koje
raznim posjednikom spadaju. Jednopravni reviri neka se u
cieloj svojoj dužini samo jednoj osobi u zakup daju. Isto tako
obćine, kao posjednici prava ribarije, moraju svoje revire samo
jednoj osobi u zakup dati. Tako će se stati na put divljemu
ribarstvu. Vode na kojih je običajno obde pravo ribarije, neka se
predadu u posjed zemlje ili občine. Gdje nije moći revire radi
posjedovnih odnošaja izlučiti, neka se takovi ekspropriiraju u
korist obćega dobra i ribarstva. Tako će se oteti reviri iz ruku
nerazumnih i sebičnih posjednika. Za svaki ribarski revir neka
se izabere izmedju ribara jedan revirski ribarski odbor, kao
upravni i kontrolni organ. Ribarski povjerenici sa oblastima nadrali
bi ovakove odbore. Oni bi tumačili oblastima potrebe i
molbe revirskih ribarskih odbora. Dobrovoljne ili prisilne ribarske
zadruge birale bi takodjer izmedju sebe zastupnika u
taj odbor. Svaki revirski ribarski odbor izabrao bi takodjer i
starešinu. Dakako, da bi oblast ove izbore morala potvrditi,
da se ne bi u odbor složili zatornici ribarstva.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 125 —


Ovakav aparat mogao bi razviti široku, veliku i koristnu
djelatnost, podavati podatke o stanju ribarstva, te bi se tako
mogla i ribarska statistika urediti.


V.
Uredjenje ribarskih zadruga i družtav^..


Za posljednih decenija parceliralo se je kod nas (segregacijom)
i pravo ribolova, usljed toga narastao je i broj nerazumnih
ribara. Kulturnim napredkom narastao je opet novi i
veliki broj neprijatelja ribarstva. Racionalno ribarstvo uspjeti
će pojedincu, ako se njegovo pravo na duge pruge protezalo
bude. Zato nastoje države (Njemačka, Austrija, Francezka i
druge) zakonom taj uvjet osjegurati, te ukinuti konkurenciju
štetnih prava na malima vodoprugama, i to: 1. jednostavnim
ukinućem stanovitih prava (adjacente); 2. odkupom; 3. izlučenjem
u jediiopravne ili zakupne ribarske revire; 4. udruživanjem
n jednopravne ili zakupne ribarske revire.


Od 1., 2. i 3. razpravljeno je jur u prijašnjima odsjecima.


Ribarske zadruge.


Princip udruživanja ribara jest: medjusobnom pripomoći
i zajedničkim radom libu gojiti, čuvati i razborito uživati. Naši
ribari velika su i neuka sirotinja! Sve zlo ga bije, a pomoći
od nikud mu nije! Svojim primitivnim i sitnim orudjem ne
može naš ribar — primorac na morski ribolov, on ribari samo
s kraja. Treba mu pomoći, treba ga udružiti. Zadruge mogle
bi si nabaviti dobar alat, mogle bi osjegurati svoj život i svoj
alat! Dakako, da ovakova sirotinja posiže za djnamitom, da
dodje do boljega pliena, da si kupi hljeba, da se okrpa. Naši
ribari osobito pomorski nabavljaju mreže za skupe novce i
visoku carinu iz inozemstva. Kaznione naše, mogle bi mnogo
jeftinije mreže plesti. Zadruge mogle bi si bolja i veća brodila
nabaviti. Država neka ojača i oživotvori ribarske zadruge;
nadzor i kontrolu neka vrši zemaljski strukovnjak, a nad pojedinima
udrugama starešina sa odborom i od političke oblasti


10
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 126 —


predpostavljenim ribarskim povjerenikom. Kad se kod nas ribarstvo
bude podignulo naći će se i poduzetnika, koji će urediti
tvornicu za konserve. Vlada će se pobrinuti, da se na prometilih
urede ova shodna i potrebna, da može naša riba na
svietski trg.


U obće razlikujemo dvie vrsti ribarskih zadruga: pi´isilne
i dobrovoljne.


Prisilne ribarske zadruge.


Kako goder nisu prisilne obrtne zadruge sa narodno-ekonomskoga
gledišta koristne, ipak leži u interesu obćega blagostanja,
da se ovakovo udruživanje, gdje je potrebno, sprovede.
Slobodna konkurencija neće tuj produkciju povećati i robu
pojeftiniti niti kao kod drugih obrta. Nasuprot, ona će prihod
naših riekš. na ribi znatno umanjiti, pak i samo ribarstvo tako
uništiti. Da budu zadruge u ovom djelokrugu slobodne, valja
da im se uprava osniva na ekonomijskom principu. Neka se
politički karakter reducira, da zadruge ne trpe nasilja. Samo
političko razdielenje naših voda sudaralo bi se sa ovim uredjenjem,
dočim bi se razdieleujem u ribarske revire uspjeh
osjegurao. Pojedinac je često preslab ili neuvažen, da što koristna
poduzme, usuprot zadruga i družtvo mogu se odlučnije iztaknuti
i pobuditi obći interes u prilog ribarstva. Tako će ribarstvo
biti paženo, da ga ostale grane narodnoga gospodarstva ne
unište. Zadruge moći će laglje dužnostima zaštite i gojenja
udovoljiti. Plod prisilnih, obvezatnih ribarskih zadruga doskora
će se viditi; ribari upoznati će svoja prava i dužnosti, te korist
racionalnoga ribarstva. Kada budu jednom naši ribari toliko
intehgentni, tada će biti i zreli, da se karakter prisilnih zadruga
promjeni u dobrovoljne zadruge, da budu razumni gospodari i
poduzetnici, — obrtnici.


Dobrovoljne ribarske zadruge, više su aktivne, nu
težko ih je urediti, gdje nije ribar inteligentni obrtnik ili gospodar.
Zakoni kulturnih zemalja uredjuju iste, zato tamo ne treba
prisilnih zadruga. Pomoćju oblasti, družtava i prijatelja ribarstva
osnovano je mnogo ovakovih zadruga. Nu trebati će vremena,
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 127 —
dok budu naše vode nosile onu korist, koju bi morale nositi,
kad bi se razumno ribarilo. Dobrovoljne ribarske zadruge uredjuju
racionalno ribarstvo udružnim uživanjem jedne oveće
vodne pruge ili cieloga jezera. U slučaju, da bi se u takovom
reviru nalazila koja pruga, koja ne spada u zadrugu, neka se
ekspropiira. Vlastnik, koji nije član zadrge može svojom sebičnosti
cieli rad uništiti. Zadruge morale bi imati svoje statute,
koje bi kr. zemaljska vlada potvrdila.


Samo ovakova uredba je u stanju naše pomorsko ribarstvo
do obrti podignuti.


Preporučuju se tri vrsti dobrovoljnih ribarskih zadruga i
to: pod A) kad se hoće veće ribarske vodopruge u svrhu
racionalnoga ribarstva sjediniti; pod B) i C), kad se hoće
mnogo malih vodopruga sjediniti.


A) Nekoliko vlastnika ribolova čija lovišta graniče i od
kojih ne može svaki pojedini ribogojilište urediti, slože se, da
će zajedno svoje vode plemenitom ribom nasadjivati, krivolovce
progoniti, prijavitelje šteta nagradjivati, u obće svoje interese
ribarske braniti; dočim si pravo vršenja ribolova pridržaje
svaki za sebe.


B) Više susjednih posjednika ribolova na malima ribarskima
prugama slože se kao pod A), ali se odriču osobnoga
izvršivanja ribolova. Prenašaju isto na jednoga člana zadruge
koji preuzme dužnosti gojenja i čuvanja, te pravo vršenja ribolova
pod nadzorom i savjetom odbora. Troškove nose članovi
zadruge zajednički, a dobit diele obračunom polag razmjerja
veličine i vriednosti svoga ribarskoga prava.


C) Kao pod B), članovi zadruge daju svoja prava (i dužnosti)
uz godišnju skupnu zakupninu jednoj sposobnoj osobi,
ribaru, u zakup. Ovu zakupninu diele članovi obračunom kao
pod B).


Budući je cilj ribarskih zadruga, da povećaju prihod svojih
voda, za to valja i ovo uvažiti: Ribarskim zadružnim revirom
smatra se vodopruga, koja u cieloj daljini sa obje obale zadrugi
pripada, kao i svi kanali, koji vodu iz iste odvadjaju.
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 128 —


Prikladna mjesta u i-eviru neka se kao zabrane ili mriesti


lišta izluče i kao takova vidljivo ozrače. Isto tako neka se u


gornjem toku potoka pastrvnjaka, zabrani ribolov mrežom,


vrškom ili rukom, a dopusti samo šport udičarenja. U interesu


zadruge je, da poprimi ove mjere, koje su kadre stanje ribar


stva poboljšati.


Ribarska družtva duša su racionalnoga ribarstva i ribogojstva.
Vee sama gospodarska družtva vršedi svoju uzvišenu
zadaću, podupirati će ribogojstvo ćim se upute na važnost ove
grane narodnoga gospodarstva.


Ribarska družtva osnovati će se vremenom dok budu naši
ribari uvidili potrebu samostalnih ribarskih družtava, pak kada
se bude ribogojstvo i ribnjarstvo udomaćilo, evo nam razumnih
ljudi, koji će u javnosti braniti interese ribarstva. Veliki napredak
ribarstva u Americi, Englezkoj, Francezkoj, Njemačkoj
ima se jedino ribarskima družtvima zahvaliti.


Udičarski šport nalazi i kod nas sve to više prijatelja.
Upravo ovom športu ima se zahvaliti visoki stepen ribarstva
u Englezkoj, Njemačkoj i drugdje. Ovaj šport vodi inteligenciju
u narav, na vodu, te pobudjuje na ljubav za ribarstvo.
Udićarstvo je najljepši, najzdraviji i najkoristniji šport. Osobito
za činovnika, da si odmori tielo i duh okriepi. Tako dolazeći
u narav prave se opažanja, koja koriste prirodnima znanostima,
pak i samomu ribarstvu. (Svršit će se.)