DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 108 —


8. U pravilniku trebalo bi točno opredjeHti, kolik i bro j
marve i koje vrsti smije suovlaštenik tjerati na pašu, u
razmjeru svojega suovlaštenog prava. §. 14. z. o. z. nam
je dobra podloga, da se to razmjerje uredi.
Nije bo pravo, da suovlaštenik sa manjim
suvlast. pravom, tjera na pašu veći broj marve, od
onoga, koji ima veće suvlastničko pravo!


S toga bi trebalo u pravilnik uvesti, da se na svaki prekobrojni
komad blaga, plati »pašarinska pristojba«, na korist
blagajne zemlj. zajednice.


Ovo
se svakako urediti mora. U većih mjestih, imade


n. pr. seljaka suovlaštenika, koji se bave trgovinom raznoga
blaga. Isti ima na zajednički posjed pravo u Vs, Vie itd. jednog
cielog selišta. On svoje blago kroz cielu godinu tjera na zajednički
posjed, a plaća isto kao i onaj sa 1, IV2 selišta.
Tu je dakle povriedjeno s pravnog gledišta suovlašteničko
pravo na korist onoga, koji se bavi špekulacijom,
na račun drugih!


9. I na vrst blaga, takodjer se paziti mora. N. pr. u selu
drže samo 2—3 kuće ovce. Znamo pako, da kud ovca pase da
drugo blago pasti neće. Mora se dakle za iste, u razmjeru
suvlast. prava, izlučiti jedan dio pašnjaka; ih pravilnikom
urediti, da se ovce u obće na zajednički pašnjak
puštati nesmiju. (Ovakovi slučaj dogodio se je u
D.
Miholjcu.)
Slično valja odrediti i gled e koza , obzirom na štetu,
koju brstenjem čine.
U ovih deset točkah razloženo je u glavnom sve, što bi
se u pravilnik uvrstiti moralo obzirom na uredjenje uživanja
na zajedničkom pašnjaku.
Da kako, da sve prednavedeno nespada strogo na šumarstvo
i na šumara, nu dobro je sve istaknuti, što se odnosi na korist
zem.
zajednice; a to je i svrha ovoga članka.
U pravilniku pako može se sve urediti, što se tiče uživanja.