DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 90 —


Natječaj.


Temeljem odpisa veleslavnog predsjedničtva upravnog odbora županije
modruško-riečke od 29. prosinca 1896. broj 954 iniade se u području
kotara uovljanskog za upravu šuma urb. imovne obćine
Bribir popuniti mjesto obdiuskog šumara sa sjedištem
u Griza ni b.


Sa ovim mjestom skopčana su sliedeća beriva: plaća 690 for. stanarina
150 for. putni paušal 250 for., 18 postornih metara ogrievnib drva na
panju, pa 20´´/o od svih dosuđjenih šumskih globa i odšteta. Sa ustanovljenim
putnim paušalom imati će šumar obaviti uredovanje i vanjsko
službovanje skopčano sa sastavkom gospodarstvenih osnova, kao i ostalo
redovito službovanje.


Za namjestiti se imajućeg šumara vriede glede mirovine i ine
obskrbe prama ustanovam §. 8. zakona od 26./o. 1894. isti propisi, kao
i za zemaljske činovnike.


Nadalje se primjećuje, da će namjestiti se imajući šumar uz ista
gore navedena beriva, dakle bez svake dalnje povišice imati upravljati


i sa šumama urb. imovne obćine Grižane i Belgrad, ako budu iste
naknadno stupile u zajednicu sa urb. imovnom obćinom Bribir.
Natjecatelji imadu svoje sa:
1. krstnim listom,
2. svjeđočbom o svršenih prednaucih,


3. svjedoebom o svršenih strukovnih naucih na kojem višjem
šumarskom učilištu,
4. svjeđočbom o položenom propisanom državnom izpitu za samostalnu
šumsku upravu,
5. izpravom da je molitelj ugarsko-hrvatski državljanin,
6. svjeđočbom o dosadanjem službovanju, te
7. svjeđočbom o moralnoj i političkoj neporočnosti obložene i propisane
biljegovane molbenice najkasnije do konca mj eseca vel j ače t. g,
podpisanoj kr. kotarskoj oblasti podnjeti i to oni, koji se nalaze u javnoj
službi putem predpostavljene im oblasti, ostali pako putem nadležne im
kr. kotarske oblasti.
Na prekasno stignule ili nepodpuno obložene molbenice neće se
nzeti obzir.


U Novom , 19. siječnja 1897.


Kr. kotarska oblast.
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 91 —


Natječaj«


u svrhu sastavka gradjevnog nacrta za novogradnju »šumarskog
muzeja» i «šumarskog doma», u kojem se ima smjestiti šumarska akademija,
razpisuje se ovim od strane predsjedničtva lirv.-slav. šumarskoga
družtva natječaj uz sliedeće nagrade:


1. za prvi najbolji projekt nagrada od 1500 kr.
2. za drugi najbolji projekt nagrada od 1(X)0 kr.
Građjevni program, uvjeti natječaja i t. d. mogu se dobiti kod
predsjedničtva brv.-slav. šum. družtva u Zagrebu, Markov trg br. 3. II. kat.
Odnosni projekti imadu se predati družtvenom predsjedničtva najkašnje
do 21. ožujka 1897. 12 sati o podne. Na kasnije prispjele projekte
neće se obzir uzeti.


U Zagrebu, 28. siječnja 1897.


Predsjedništvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Poziv na predplatu


Knjižara Gust. Neuberg-a u Križevcu izdati će knjižicu: «Pliotogrametrija
» t. j . uporaba pfotografije u geodeziji (specialno za mapovanje
i nivelliranje) od civ. ingenieura Pr. pl. Kružića, kr. prof. geodezije
i graditeljstva na gospodar.-šumar, učilištu u Križevcu.j


Pošto je izvedenje ove osnove ođvisuo o broju predplatnikah, s toga
molimo onu p. n. g. gospodu, koji si žele tu praktičnu knjižicu nabaviti,
da to na dopisnici piscu prijaviti izvole.


Ova je knjižica namienjena praktičnim šumarom, mjernikom i geometrom,
te će biti illustrirana sa slikami iz praktične mjeračine.
Ciena 1 for. 50 novč.


Tiskara G. Neulberg u Križevcu.


Uređjuje Josip Kozarac.kr. đrž. nađšumaruVinkoveih. Tisak C. Albreclita(Jos,Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 46     <-- 46 -->        PDF

SADRŽAJ.


´
Strana


0 t.
ZV. „razšestarenju na periodički jednake sječione površine" Jcao vrlo


zgodnoj
i jednostavnoj metodi uredjenja visokih štinia, koje se
čistom i oplođnom sječom sjekii. Piše J. Partaš 49—45
^Zaštitna
šuma" i j^zabrana´. Piše Julijo VraniSar, kr. županijski
šumarski nadzornik 56 — 59


Kratki dodatak razpravi g. profesora Fartuša, o postotku, kcjnn se
ukamaćuju glavnine, uložene u šumi. Piše J. Kozarac 59—63


0 preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne nauke na zemaljskoj
šumarskoj skupštini predavao Šandor Horvath, kr. nađsavjetnik.
Preveo Pavao Dianov3zkx, kr. šumar u Nemcih 63—78


Listak : Osobn e viesti : Marko grof Bombelles ral., — Imenovanja.


— Umro 78
Sa drvarskog tržišta: Izvoz i uvoz francezkih Dužica . . . 78—80
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 80
BazliSit e viesti : Šumske prodaje. — Ilrvatsko-slavonski paviljon
na milenijskoj izložbi opisan u stranim novinama .... . 81 — 83
Sitnice : Velikodušne podpore i zaklade. — Privatni šumski činovnici
u Njemačkoj. — Suma i ženitba. — Izdašan ribnjak.


— Izvoz drva iz Austrije. — Kameni ugljen kao surogat
ogrievnog drva. — Prodaja pušdanoga praha bez dima. —
Ulovljena dva vepra 83—86
Pitanja iz godine 1896. sa odgovorom 86—88
Pitanja sa odgovorom 88 — 89
Skromni upit sa odgovorom 89
Natječaji 90 — 91
Pozivnapredplatu 91