DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 87 —


kao kod krajiških zadruga i obitelji, već prema onoj potrebi, koju je povjerenstvo,
sastavljeno prema propisima §. 5. nap. A), ustanovilo, kada
je obavljalo izvidjenje o popriečnoj godišnjoj potrebštini drva za gradjui
za ogriev za sve pravonžitnike, i koja je potreba uvrštena u katastar
imovn. obćine.


Što pako pripada mjestnim, crkvenim i školskim obćinam, propisano
je u §. 6. nap. A) slovo a) b) i c).


Ako dakle, recimo, koja pravoužitna školska obćina gradi novu
školu, to joj je dotična imov. obćina dužna dati samo onoliko gradje
koliko je u tu svrhu katastrom imovne obćine određjeno; višak mora
obćina sama nabaviti ili moliti za izpravak katastra.


U ostalom g. pitaoc nije to pitanje posve jasno formulirao.


Ad 2. Pošto se diel uživanja ^4 selišta po propisu §. 15. nap. A)
ne može dalje dieliti, to u obće ne ima mjesta kakovoj gruntovnoj provedbi
razkomadanja toga diela uživanja makar i bio postignut sporazum
stranaka, — kako je to u ostalom u narelbi kr. zem. vlade, odjela za
unut. poslove, od 19. srpnja 1888. br. 23.530 ex 1887. izrićno navedeno.
Ad 4. Podatke, na temelju kojih je pokojni nadšumar Pausa sastavio
svoju prihodnu skrižaljku za posavske hrastike, morao bi imati go


podar. ured II. bauske imov. obćine u Petrinji. Osim toga nalaze se i{
podatci kod .šumarskoga odsjeka kr. zem. vlade, skupljeni u posebnu
knjigu, kao prilog k gospodarstvenoj osnovi, sastavljenoj po rečenom
nadšumaru za šume 11. banske imov. obćine. A mogu se takodjer uviditi
u časopisu «Osterreichische Monatsschrift (sada Vierteljahresschrift)
od g. 1883.», gdje je pokojni nadšumar Pauza opisao način uređjivanja
šuma II. ban. omov. obćine. Tu je i opazka tadanjeg urednika pomenutog
časopisa Miklitza, u pogledu t. zv. «Abstandzahla», kojega je
Pausa za normalne hrastove posavske šume na temelju provedenih iztraživanja
označio sa brojem 16 i prema tomu svoju skrižaljku grafičkim
putem izveo.´


Ad 5 Gore citirana naredba vriedi i za krajiške imovne obćine
te je u uredovnoj sbirci naredaba i propisa uprave unutarnje (knjiga II.)
izdanoj po kr. zem. lađi, odjelu za unutarnje poslove, (može se dobiti kod
ravnateljstva pomoćnih ureda toga vladnog odjela za 1 for., a trebao bi
svaki šumar tu sbirku da ima) otisnuta na strani 102.


Koliko mi je poznato rabi se u području otočke imovne obćine


Ad 6. Pošto naredba kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove, od
25 ožujka 1891. br, 36676. ex 1889. govori samo o putnim troškovima,
koje si smiju zaračunati šamarski činovnic i imov. obćina, kada buda
premješteni u obsegu imov. obćine sa jedne postaje na drugu, te pošto
činovnik počimlje tek od šum. vježbenika, to po mojemu mnienju