DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

počeli pred njim bježati, okuraži se ipak jedan od njih, te ga dočeka iza
panja i udari sjekirom u čelo tako nemilo, da se je na mjestu skotrljao
Vele, da je bio oko 2 M. Z. težak.


Pitanja iz godine 1896.*


1. Imadu li se crkvene, školske i mjestne obćine, koje su ubilje
žene u katastru pravoužitnika imovnih obćina u području bivše vojne
krajine smatrati i u koliko pravoužitnici ili vlastnici servitutnog prava ?
2. Zadruga, ubilježena u gore spomenutom katastru sa dielom uživanja
´/^ selišta, dieli se na dvije ili više grane, koje žele zajednički uživati
gore spomenuto pravo. Da li je j nuždno, da se ta vrst uživanja
sprovede gruntovno, i da li putem gospodarstvenoga ureda ili ne?
3. Bavi li se tko u naših krajevih u veliko gulenjem hrastove
kore, i kojim uspjehom?
4. Jesu li podatci, na temelju kojih je pokojni nadšumar Pausa sastavio
svoje skrižaljke prirasta gdje sakupljeni, i mogu li se ti podatci
gdje uviditi ?
5. Da li stoji za imovne obćine u krieposti «General-Comando
Verordnung Abth. 7. Nr. 5621. od 14./VI. 1867. Reskript od 5./VI.
1867. Abth. 10. Nr. 1961, za obračunavanje šumskih prijava? Ako ne,
kojom je naredbom ukinuta ?
6. Pripadaju li šumsko-tehničkim dnevničarima selitbeni troškovi u
slučajevih gdje činovnici takove dobivaju?
7. U kojem bi se djelu mogla naći detailna kritika t. zv. «AbstandsZah]-
a» (~^1


Odgovor na pitanja iz godine 1896.


Na njeka od gore navedenih pitanja, čast mi je g. pitatelju
sliedeće odgovoriti:


Ad 1. U smislu ustanova §. 1. slovo a) b) i c) uap. A) k zakonu
od 11. srpnja 1881. spadaju mjestne, crkvene i školske obćine medju
pravoužitnike krajiških imov. obćina. Pripadnost istih na gradjevnomogrievnom drvu nije prema §. 7. toga naputka odmjerena po selištima


* Ova pitanja izašla su još u I. broju „Šumar lista" prošle godine, pa buđuć
da nitko na njih odgovorio nije, donosimo ih na želju g. pitatelja po drugi puta,
te molimo one naše p n. čitatelje, kojima su u stanju na ista odgovoriti, da imaju
dobrotu zadovoljiti želji g. p tatelja.


ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 87 —


kao kod krajiških zadruga i obitelji, već prema onoj potrebi, koju je povjerenstvo,
sastavljeno prema propisima §. 5. nap. A), ustanovilo, kada
je obavljalo izvidjenje o popriečnoj godišnjoj potrebštini drva za gradjui
za ogriev za sve pravonžitnike, i koja je potreba uvrštena u katastar
imovn. obćine.


Što pako pripada mjestnim, crkvenim i školskim obćinam, propisano
je u §. 6. nap. A) slovo a) b) i c).


Ako dakle, recimo, koja pravoužitna školska obćina gradi novu
školu, to joj je dotična imov. obćina dužna dati samo onoliko gradje
koliko je u tu svrhu katastrom imovne obćine određjeno; višak mora
obćina sama nabaviti ili moliti za izpravak katastra.


U ostalom g. pitaoc nije to pitanje posve jasno formulirao.


Ad 2. Pošto se diel uživanja ^4 selišta po propisu §. 15. nap. A)
ne može dalje dieliti, to u obće ne ima mjesta kakovoj gruntovnoj provedbi
razkomadanja toga diela uživanja makar i bio postignut sporazum
stranaka, — kako je to u ostalom u narelbi kr. zem. vlade, odjela za
unut. poslove, od 19. srpnja 1888. br. 23.530 ex 1887. izrićno navedeno.
Ad 4. Podatke, na temelju kojih je pokojni nadšumar Pausa sastavio
svoju prihodnu skrižaljku za posavske hrastike, morao bi imati go


podar. ured II. bauske imov. obćine u Petrinji. Osim toga nalaze se i{
podatci kod .šumarskoga odsjeka kr. zem. vlade, skupljeni u posebnu
knjigu, kao prilog k gospodarstvenoj osnovi, sastavljenoj po rečenom
nadšumaru za šume 11. banske imov. obćine. A mogu se takodjer uviditi
u časopisu «Osterreichische Monatsschrift (sada Vierteljahresschrift)
od g. 1883.», gdje je pokojni nadšumar Pauza opisao način uređjivanja
šuma II. ban. omov. obćine. Tu je i opazka tadanjeg urednika pomenutog
časopisa Miklitza, u pogledu t. zv. «Abstandzahla», kojega je
Pausa za normalne hrastove posavske šume na temelju provedenih iztraživanja
označio sa brojem 16 i prema tomu svoju skrižaljku grafičkim
putem izveo.´


Ad 5 Gore citirana naredba vriedi i za krajiške imovne obćine
te je u uredovnoj sbirci naredaba i propisa uprave unutarnje (knjiga II.)
izdanoj po kr. zem. lađi, odjelu za unutarnje poslove, (može se dobiti kod
ravnateljstva pomoćnih ureda toga vladnog odjela za 1 for., a trebao bi
svaki šumar tu sbirku da ima) otisnuta na strani 102.


Koliko mi je poznato rabi se u području otočke imovne obćine


Ad 6. Pošto naredba kr. zem. vlade, odjela za unut. poslove, od
25 ožujka 1891. br, 36676. ex 1889. govori samo o putnim troškovima,
koje si smiju zaračunati šamarski činovnic i imov. obćina, kada buda
premješteni u obsegu imov. obćine sa jedne postaje na drugu, te pošto
činovnik počimlje tek od šum. vježbenika, to po mojemu mnienju