DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 83 —


biva do 800.000 komada dvo-i trogodišnjih biljaka crnoga bora. Sa


danji upravitelj kraškog pošumljivanja kr. nadšumar A. Rosmanit dao


si je truda, da predoči sliku krasa u miniaturnoj slici, nastojeć, kako bi


svu krašku floru u živim primjerima polag pojedinih pojasa prikazao.


Jedan od spomenutih triju članaka posvećen je izložbenim predme


tima, potičućim iz šuma aerarskih i investicijonalnih; buduč su ti pred


meti jur opisani u ovom listu, ne ćemo se na njih dulje obazirati; isti


se tiču većim dielom uporabe šumske i opisa pojedinih vrsti robe, koja


se iz hrastovine, bukovine i čamovine dobiva. Najviše su priznanja našli


hrastovi izložci iz područja kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih. Oko


tih izložaka vodili su brigu gg. šum. ravnatelj J. Havas, šumarnik Lang,


kao i ravnatelj Tiikorjeve pilane u Vrbanji H. Neuhaus.


Treći članak bavi se sa izložbom imovnih obćina. Izložci imovnih


obćina (krajiških) sastavljeni su po sustavnoj osnovi, prikazujući sveko


liko gospodarstveno stanje pojedinih imovina počam od 1873. godine,


t. j . od časa, odkako su osnovane. I to je baš ono, što toj izložbi podaje
obćenitiju vriednost, dočim su aerarski izložci više manje predmeti,
koji jedan s drugim u nikakovoj suvislosti ne stoje, to izložci imovnih
obćina imaju statističnu vriednost ne samo za dotičnu imovinu, nego i
za svakog šumara, koji hoće da znade, kako je šuma kod pojedinih imovina
uređjena i kako se s njome gospodari. Zanimive su razne grafičke
tabele, koje nam prikazuju: vrsti drvlja, dobne razrede, drvnu gromadu,
prirast, dohodke na tehničkom i ogrievnom drvu, čisti i bruttodohodak
u novcu, godišnje proračune, pretičke na drvnoj gromadi i dobiveni novac
za iste, broj šumskih šteta i odšteta, uspjehe proriedjivanja, oštećivanja
po gubaru u godinama 1889. i 1890. Ovim posljednjim predmetom bave
se ponajpače uadšumari Koca u Vinkovcih i Slapničar u Belovaru. Iztiču
se i grafičke tabele, sastavljene po Barišiću i Hajeku itd. Jednom
riečju, počam od šumskog ogoja, neizključiv ni geologiju i ostale po rast
uplivajuće momente, sve do konačnih rezultata šumskog gospodarstva
sve je to bud grafički, bud u skrižaljkama prikazano.
Nama je veoma drago, da su i strani šumari dosadanji rad i uspjeh
naših imovnih obćina onako javno priznali, te želimo, da organi imovnih
obćina na tom putu ne sustanu, nego da započeto djelo i dalje usavršuju.


Sitnice.


Velikodušne podpore i zaklade. Vratislavski knez-nadbiskup
kardinal Dr. Gjuro Kopp naredio je, da se svimkolikim uđovam činovnika
i sluga, kao i udovara šumskog osoblja mirovina za 25% povisi. —
Zemaljski kapetan šlezki grof Larisch-Moennich, posjednik gospoštije il
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 84 —


Karwinn, darovao je prigodom svoga srebrnoga pira za utemeljeuje mirovinskog
instituta za svoje činovnike svotu od 150.000 for.


Privatni šumski činoTiiiei u Njemačkoj obdržavali su na 30.
listopada t. g. u Lipskom skupštinu, u kojoj se je razpravljalo o mirovinskoj
blagajni za privatne šumarske činovnike. Zaključeno je, da se
upravi molba na sve privatne šumo-posjednike sa pitanjem, da li su isti
pripravni udioničtvovati kod ustrojenja mirovinske blagajne za svoje šumarsko
osoblje. Budud da su mnogi izaslanici došli već sa punomočju
svojih gospoštija, u kojoj se iste izjavljuju, da su pripravne takovo poduzeće
poduprti, to ima izgleda, da će se želja njemačkih privatnih šumara
oživotvoriti.


Snma i ženitlba Herceg Friedrich Christian stariji od Augustenburga
(rodjen 1721., a umro 1794.) izdao je naredbu, polag koje je
svaki ženik prvo svoje ženitbe morao u šumi Norderholz jedan red bukava
posaditi. U okružjima Haberkoppel, Sornpholz i Lilleskov stoje te
bukve još i dan danas u redu poredane, te su se djelomice do orijaša
razvile, od kojih pojedini 35—40 prost, met drva u sebi sadržaju.


Izdašan ribnjak. U ribnjaku grofa Esterhazy-a u Totisu, koji je
250 ha velik, pohvatano je ove godine 1100 q. ribe, te je za iste utrženo
36.500 for. Zadnje tri godine dobiveno je u svemu oko 60.000 f.,
tako da na godinu oko 20.000 for. odpada. Ciene su sliedeće: za šarane,
preko 1.5 klg težke, 80 nč. do 1 for., a izpod 1.5 klg težke 45—80 nč.;
smudji i jegulje 1—1.20 for. po klg. Na milenijsku izložbu poslano je
do 250 Mtz razne ribe.


IzTOZ drva iz Austrije podigao se je ove godine znatno. Veoma
povoljno vrieme zadnjih jesenskih dana bilo je veoma u prilog gradnji,
te usljed toga i potrošku drva. Trgovina sa mekim drvom dosta je povoljna,
akoprem velike ponude prieče, da se ciena popravi. Izvozna trgovina
zadnjih deset mjeseci ove godine prekoračila je prošlu godinu za
2,489.773 q u vriednosti od 7,577.360 for. Na pojedine vrsti robe odpada
taj višak ovako: na gorivo 77.810 q ili 50.341 for.; na gradju
1,146.321 q ili 3,180.311 for., na dužicu 278.292 q ili 1,615.018 for.,
željezničke podvlake 203.313 q ili 448.928 for., piljenu robu 792.280 q
ili 2,894.806 for. Uvoz pako pokazuje višak od samo 424.247 q ili


580.546 for. naprama prošloj godini.
Kameni ugljen kao surogat ogriernog drva. Gjurgjevačka
imovna obćina izdala je g. 1893. iz svojih rovova pravoužitnikoni ukupno
42.4515 metričkih centi kamenog uglja. Od te količine izdano je bezplatno
5666 met. centi, a ostalo uz uplatu pristojba u ukupnom iznosu
od 8491 for. 97 novč.
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 85 —


Prodaja jiušćanoga praha bez dima za lovsku i strieljačkn
upotriebu. 0. i kr. ratno ministarstvo, kao upravna oblast monopola
pušćanoga praha, zaključila je, da se preda prometu prodaja pušdanoga
praha bez dima za lovne i strieljaeke svrhe, te će sada doći na prodaju
dvie vrsti pod oznakom: »Bezdimni barut za lov i strieljačku uporabu
broj I. II.» Ovaj se barut odlikuje time, što ne proizvodi dima, a ima
osobitu ballističku sposobnost i jednomjernost u djelovanju, sasvim slabi
odpor, te nije osjetliv prema temperaturnima i oborinskima promjenamai
napokon odgovara svima zahtjevima i u sigurnostnom pogledu. Barut
bez dima nabavlja se u javnim prodavaonicama baruta u plombiranim
kutijama po V2 i ´/4 ^^S-^´^ cienu od 3 for. 50 nv. i 1 for. 80 nv.
po kutiji. Na kutijama je ubaviest 0 svojstvima i upotriebi ovoga
baruta. Nar. Nov.


Ulovljena dra vepra. Na 17. prosinca 1896. ulovljen je u srezu
Dvojane, u području kr. .šumarije Jasenovačke, vepar od oirca 1´5 M. Z.
težine, a pao je kako to g. nadšumar Mihaleić opisuje, na sliedeći način:


U srezu Dvojane opažale su se divlje svinje već počam od godine
1892., kamo su se po svoj prilici iz blize Bosne doskitale. Još u jeseni
godine lb94., ranjen je u lovu jedan vepar, nu izmakao je, ali je ipak
posije nekoliko dana parnut nadjen. Ovaj, na 17. prosioca ubijeni vepar,
čini se da je bio odbijen od svog jata po jačem vepru, koga su takodjer
vidje M, pa se je usljed toga počeo pridruživati pitomim svinjama, koje
su u tom srezu u žirenju. Takovom jednom prilikom uhvatio se sa
pitomim nerastom zakupnika L. Waltera, pa akoprem je i ovaj ogroman
i goropadan bio, ipak ga je vepar strašno izmrcvario. Buduć da je do
svinjaca po noći dolazio, to su ga lugar Gjaro Vrsajko s još dvojicom
lovaca nekoliko noći pričekali, te su ga jedne noći i dočekali i opalili
na njega puške, ali bez uspjeha. Na 17. prosinca opet su ga dočekalii
trojica njih bila su oboružana puškom, a jedan sjekirom. Toga dana
došao je vepar istom pred zoru. Jedan od lovaca rani ga u prednju nogu
a ranjeni vepar udari na onoga, koji je imao sjekiru, i kako ga je
glavom gurnuo, pade taj delija vepru na ledja, te ga formalno objaši.
Na njegov jauk, poletiše lovci k njemu, nu buduć da je sjedio na vepru,
nisu mogli pucati, te ga tako vepar ponese na sebi, dok ga nije u šikari
sbacio dole. Nato ranjeni vepar poleti u potok Obrežku, nu videć, da je
obkoljen sa svih strana, izadje opet van na što ga lovci sa hitcima
sruše. Jedno zrno udarilo ga u oko, a to ga je valjda i usmrtilo.


Drugi vepar ulovljen, bolje rekuć, ubijen je u srezu Sočni kr.
šumarije Vrbanjske, i to po bjelom danu na 23. prosinca 1896. Zalutao
je naime u sječinu tvrdke Tiikorj i drug, pa dočini su njekoji radnic´