DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 78 —
cauia uspješno udovoljiti može, usljed toga potrebitim
pronalazi, da se šumarska strukovna nauka


od rudarske podpuno odciepi, te da se za strukovnu
nauku šumarstva u glavnom gradu na sveučilištnom
niveau-u stojeća, sa svira potrebitim
učilima podpuno obskrbljena samostalna šumarska
visoka škola ustroji«.
Preveo Pavao Dianovszkj,
kr. šumar u Nemcih.


JLiIST-A-KI.


Osobne viesti.


Marko grof Boinbelles ml., predsjednik hrv slavoii. šiiinarskoga
družtva, imao je čast, da je bio doe 15. sieenja 1897. primljen u audieneiju
kod Njegova c. i kr. apostolskoga Veličanstva kralja Franje
Josipa I. u Beču.


ImeiiOTanja. Kr. županijskim šumarskim nadzornicima I. r. VIII.
dnevnog razreda imenovani su: Marinopl . Bona , kr. žup. šum. nadz.


II. raz., dodieljeu na službovanje šumarskomu odsjeku kr. zem. vlade;
Slavoljub Kozjak, kr. žup. šum. nadzornik II. r. kod kr. županijske
oblasti u Osieku, i Andrija Borošić, kr. zem. šum. nadzornik
II. r., kod šum. odsjeka kr. zemalj. vlade. — Svi novoimenovani
ostavljeni su na dosadanjim službovnim mjestima.
— Svršeni šumar i izučeni ribar M i 1 an D r n i ć imenovan je zemaljskim
ribarnikom.
Umro. Na 26. prosinca 1896. umro je Petar Gazdović, šumarski
vježbenik gradiške imovne obćine, u 24. godini života. Sudruzi
šumari položiše mu na odar krasan vienac.


Sa drvarskog tržišta-


IzTOz francezkih dužica via Meka.
U mjesecu prosincu 1896.


D Bordeaux . . . 2,246.649 kom.
» Cette ... . 1,225.717 »
» Marseille . . . 278.305 »
» Krf 5.582 y>
» Italiju ... . 164.149 »


Ukupno . 3,920.402 kom.