DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 1. u ZAGREBU, 1. veljače 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 nove.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popiistbina.


0 t. z. „razšestarenju na periodički jednake sječivne
površine" kao vrlo zgodnoj i jednostavnoj
metodi uredjenja visokih šuma, koje se čistom i
oplodnom sječom sjeku.


Piše J. Partaš.


Odkako se i kod nas sve više pazi na racionalno gospodarenje
sa sumarni, te odkako su i političke oblasti prve molbe
dobile svoje stalno šumsko upravno osoblje, morati de se što
skorije sastaviti i šumsko-gospodarstvene osnove za razna šumska
gospodarstva, i to ne samo za šume stojeće pod osobitim javnim
nadzorom, već i za oveće šume privatnih posjednika, kojima
je stalo do toga da znadu, što im šume potrajno nositi mogu,
i kakovim je troškom šumsko-gospodarstvo skopčano. Uredjenje
ovećih šuma zbog toga je od prieke nužde, jer u nijednoj
grani proizvodnje nije teže razlučiti kamate od same glavnice,
kao upravo u šumarstvu. Njeki vlastnici dosta velikih šumskih
kompleksa, kao da pravo ne uvidjaju veliku važnost samog


uredjenja šuma, pak se nebrinu za sastavak nuždnih im šumskogospodarstvenih
osnova, nu ima ih koji važnost i potrebu uvidjaju,
ali govore, da je samo uredjenje šuma i sastavak osnova
preskup i da u tu svrhu izdani troškovi često nisu u skladu
sa probitci, koje osnova pruža. Ovaj prigovor jest žalibože
često opravdan, nu koji je uzrok tome? Istini za volju mora
se spomenuti, da je toj okolnosti kriv najviše onaj, koji se je
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 50 latio
sastavka gospodarstvene osnove, jer je odabrao takovu
metodu uredjenja, koja je sama po sebi skupociena. Medju
skupociene metode uredjenja spadaju u prvom redu sve tako
zvane normalno zališne metode, jer iziskuju sasma točnu procjenu
svekolik e drvne zalihe i prirasta. Obavi li se ova
procjena točno kako se i mora, biti će osnova kod svakog
iole većeg šumskog kompleksa skupa, a to tim više, jer se
taksatorne predradnje i geometrijske predradnje točno obaviti
moraju, specialno izlučenje i izmjera svih pojedinih sastojina
ili odsjeka. Hoće li se pako kod tog posla štediti, obavljaju
se tada te geometrijske i taksatorne radnje samo površno,
nu od toga malo hasne, osnova će se doduše na papiru činiti
valjanom, nu počev u praksi prema njoj gospodariti, doskora
će se opaziti njene krupne mane, koje su mnogo puta takove,
da ciela osnova svu vriednost izgubi. Opetuju li se ovakovi
slučajevi češće, tada nije čudo, da se gubi povjerenje interesovanih
krugova u šumske stručnjake i u samu šumarsku
nauku. Da ne bude ovakovih slučajeva valja u svih onih prilikah,
gdje se hoće na manji trošak ipak do valjane osnove
doći, odabrati onakav način uredjenja šuma, odnosno izračunavanja
prihoda, koji je jednostavan, da i manje vještom
stručnjaku bude lako sastaviti valjanu osnovu, čak i u onom
slučaju, gdje se sve geometrijske i taksatorne radnje ne mogu
dosta potanko i točno obaviti. Medju ovakove metode uredjenja
za visoke šume spada u prvom redu «razšestarenje na
periodički jednake sječivne površine*.


U mojem članku priobćenom u 9. broju Šumarskog lista
od prošle godine, u kojem sam opisao metodu uredjenja šuma,
koju držim najzgodnijom za šume stojeće pod osobitim javnim
nadzoom, osvrnuo sam se u obće na historijski razvoj nauke o
uredjenju šuma i u kratko spomenuo glavne vrsti načina običajnih
u praksi za izračunavanje samoga prihoda šuma. Ujedno sam
iztaknuo, da se u glavnom dvie glavne skupine metoda razlikovati
mogu, i to jedne, kod kojih je etat vezan na površinu
a druge, kod kojih se etat izračunava pomoćju drvne zalihe i
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 51 —


prirasta. Eventualno modi je još kao treću skupinu razlikovati
one metode koje kod izračunava etata uzimlju obzir i na površinu
i na drvnu zalihu. Svakako je dakle prva skupina metoda,
naime one metode kod koje je etat samo propukt površine,
takova, da omogućuje sastavak jeftine, a ipak dobre i sjegurne
šumsko-gospodarstvene osnove. Stog razloga danas se opet te
methode više ciene i uvažavaju.


Medju metodami, kod kojih je etat vezan na površinu,
zauzimlje za šume visokog uzgoja i to specialno one, koje se čistom
i oplodnom sječom sjeku, najuglednije mjesto već prije spomenuta
metoda «i"azšestai´enje na periodički jednake sječivne
površine», poznata u njemačkoj literaturi kratkim imenom
«flachenfachwerk». Obrazložiti velike prednosti ove metode,
glavna je svrha ovoga članka.


«Razše8tarenje na periodički jednake sječivne površine»
zahtieva u prvom redu samo točno poznavanje veličine šumske
površine, što je kod nas lako, jer je čitava zemlja katastrom
točno izmjerena, pak nam gruntovnica i kataster daju ove
podatke, koje u tom pogledu trebamo. Točno poznavanje svekolike
šumske površine trebamo i kod svih ostalih metoda,
dakle tu razlike neima. Kad se je taksator odlučio za najshodnijuobhodnjupodielisamoobhodnju
u pri mjereni broj gospodarstvenih
razdobjailiperiodaisvakoj takovoj periodi izračuna normalnu
površinu. Sada se im;vju preduzetitaksatorne radnje, a ova mu metoda
dozvoljava, da ih, bilo većom ili manjom točnošću obavi. Zahtieva
li vlastnik šume, da mu se točno iztraži i predoči stanje čitave
šume, tada se imade svaka pojedina sastojina procieniti i to bar
na veličinu, vrst drva starost i drvnu zalihu. Hoće li vlastnik
vrlo jeftirm osnovu, tada je dovoljno proći čitavu šumu i o
svakoj sastojini pobilježiti neka data, i to u prvom redu kako
je po prilici velika, kakova je vrst drva, kakav je obrast i
što je još najvažnije, kolika je starost dotične sastojine.
Poznavanje starosti pojedinih sastojina stoga je veoma važno,
da se uzmogne znati kojoj bi se periodi najshodnije dopitati
imale. Uz ove notice o stanju pojedinih sastojina najbolje je
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 52 odma
napraviti i skicu, koja će nam dobro poslužiti, kad se
budu sastojiiie pojedinim periodam doznačivale.


Starijim sastojinama valja posvetiti nešto više pažnje, nego
li mladim, a najviše onima, koje taksator misli prvoj periodi
dopitati Pošto je prije, prošav čitavu šumu, pobilježio okularno
podatke za sve sastojine i napravio skicu, može odmah iz te
skice razabrati, gdje se te najstarije i za sječu u prvoj periodi
najzgodnije sastojine nalaze, a znade ujedno iz svojih bilježaka,
koliko ih po prilici imade. Da znade točno kakove su to sastojine
valja ih nakon toga točno izmjeriti, urisati u nacrt
(najbolje kopiju iz katastralne karte) i obaviti za svaku od tih
starih sastojina točnu dendrometrijsku procjenu, jer «razšestarenje
na periodički jednake sječivne površine» zahtjeva u prvom
redu da se dopita svakoj periodi jednaka površina, i to, bilo geometrijsko
jednaka ili reducirana jednaka površina. Pošto je izkustvo
dokazalo da e jednostavnije i shodnije uzeti geometrijsko jednaku
površinu, to je najbolje niti se neobazrieti na razne
bonitete, već ako je šuma vrlo velika, a ima dosta vehkih ra.zlika
u bonitetu, tada podieliti gorje i lošije bonitete prilično jednako
na svaku periodu t. j . tako, da ne budu pojedine periode snabdjevene
samo najboljim, a druge opet samo najgorim bonitetama.


Kada je obavljena točna procjena tih starih sječivih sastojina
tada ih se polag površine toliko I. periodi dopita, koliko
normalno na nju odpada. Za ostale periode ne treba se mnogo
brinuti, jer je za potrajnost u samom uživanju šume dovoljno
skrbljeno time, što im je ostavljena normalna površina.


Želi li se stroga godišnja potrajnost unutar I. periode osjegurati,
tada valja k ukupnoj drvnoj zalihi svih sastojina dopitanih
I. periodi, pribrojiti prirast za pol periode i tako dobije
sveukupni etat za I. periodu. Podieli li se izračunani periodički
etat godinama periode, dobije se godišnji etat.


Nije li se u dvima najstarijima sastojinama dopitanima


I. periodi dendrometrijska procjena osobito točno obavila, neka
se k sadanjoj zalihi tih šuma ne pribraja nikakov prirast, već
neka se jednostavno sadanja zaliha tih sastojina podieli brojem


ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 53 —


godina periode i na taj način izračuna godišnji etat. Ovako
rade francezki šumari, dapače tako je tamo propisano, pak je
to neka reserva, koja se tako koncem peride potrošiti može, a
ujedno je neko osjeguranje, ako je godišnji etat povisoko udaren.
Kod nešto površnije procjene n. pr. ako samo pomoćju pokusnih
ploha opredieljujemo drvnu gromadu sastojina dopitanih I, periodi,
biti će najshodnije, da se prirast u račun ne uzme, i tim
na put stane možebitnoj nestašici drva u zadnjih godinah periode.
Ovako izračunani godišnji etat, može se ili čistom ili
oplodnom sječom vaditi iz šume, i to dakako samo iz sastojina
doznačenih I. periodi, pak se toga radi napravi specialna sječna
osnova za prvu periodu. Obćenita sječna osnova za čitavu obhodnju
ili uredjajno vrieme može se izraditi, ali to nije od
prieke nužde. Za vrieme Henrika Cotte, dakle početkom našega
stoljeća, svagda se je ta obćenita sječna osnova sastavljala, nu
sada se do nje mnogo ne drži, pa ju mnogi ni ne sastavljaju,
ili ako ju sastavljaju, tada samo sasvim obćenito i u kratko.


Iz sveg dosele navedenog vidi se, da je «razšestarenje na
periodički jednake sječivne površine» ona metoda, koja ima velike
prednosti, a te u kratko jesu:


1. Normalno stanje šuma može se ovom metodom najsigurnije
postići.
2. Metoda je jeftina, jer ne zahtjeva osobito točnu dendrometrijsku
procjenu šuma, pošto je periodički etat lili produkt
površine, a samo godišnji etat unutar pojedine periode ovisan
o drvnoj zahhi odnosno i prirastu sastojina toj periodi dopitanih.
U tom leži i glavna razlika izmedju «razšestarenja na jednake
sječine» i «razšestarenja na periodički jednake sječivne površine».
3. Omogućuje laku i sjegurnu kontrolu samoga gospodarstva
od strane vlastnika šume naprama svom šumarskom
osoblju i opet zemaljskog šumarskog nadzornog osoblja naprama
vlastniku šume.
4. Omogućuje lako preizpitanje sastavljenih šumsko-gospodarstvenih
osnova.


ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 54


6. Ova metoda omoguduje i manje vještom i
izkusnom šumarskom str vi čn jak u sastaviti valjanu
š um8ko-gospodarstvenu osnovu.
6. Radnje oko uredjenja nisu koncentrirane na jedno vrieme,
već su podieljene prilično jednako na svaku periodu, pošto se
početkom svake periode imadu točno procieniti samo one sastojine,
koje su toj periodi dopitane. Po tom ne pada ni trošak
oko uredjenja sasvim na sadanjega vlastnika, več djelomično i
na njegove nasliednike, što podpunoma odgovara pravednosti.
7. Radnje oko uredjenja nisu tako mnogobrojne s toga je
polag ove metode moguće i nekoliko osnova napraviti u isto
vrieme, dok n. pr. polag normalno zališnili samo jednu.
Sbog ovih velikih prednosti prihvatili su franceski šumari
ovu metodu i s nekimi preinakami ona je i danas vladajuća i
propisana metoda za uredjenje šuma u Franeeskoj. Prije spomenuti
H. Cotta najviše ju je u Njemačkoj propagirao, dočim
ju franceski šumari Lorenc i Parade oko godine 1837. udomiše
u Franeeskoj. Da je pako francesko šumarenje, prem jednostavno
i konservativno, ipak valjano, priznali su i sami Njemci,
našav u svojih novih pokrajinah Alsacije i Lotaringije liepih šuma.


T u susjednoj nam posestrimi kraljevini Ugarskoj ovaj je
način uredjenja šuma od god. 1879., kad je izdan novi šumski
zakon, propisan, a i sam Judeich uzimlje u obzir kod svog
»sastojinskog gospodarenja« periodički etat ovim načinom izračunan
za kontrolu svoga etata kao t. z. Flachenregulator.


Kad sam spomenuo sve velike vrline ovoga načina uredjenja,
zahtieva objektivnost, da se spomenu i mane, jer kad
takovih nebi bilo, nebi se pokraj nje ostale metode razviti i
uzdržati mogle. Medju glavne mane ovoga načina ubraja se ta,
da prihod na drvu u pojedinih periodah previše varira, ako je
stanje dobnih razreda dosta nepovoljno; ujedno da se u tom
slučaju sječna doba pojedinih sastojina previše razlikuje od poprimljene
obhodnje i konačno, da ova metoda nije shodna za
uredjenje onih šuma, koje se p´ebornom sječom sjeku


Glede svih ovih prigovora mora se doista kazati, da su
opravdani i to jedanputa više, a drugi put manje. Glede po
ŠUMARSKI LIST 2/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 55 —
slieđnjeg prigovora slažem se podpunoraa s nazorom, da ova
metoda za šume, koje se prebornom sječom sjeku, nije osobito
zgodan, s toga sam u mom prije spomenutom članku zagovarao
Hundeshagenovu metodu kao zgodniju, koja se u mnogih
prebornih šumah, kao primjerice i kod naših krajiških imovnih,
obćina doista i rabi. Isto tako nije ta metoda sasvim shodna
za one šume, gdje se najstrožij a godišnja potrajnost zahtieva,
kao n. pr. za obćinske šume i gdje je stanje dobnih razreda
previše abnormalno, navlastito gdje starih i prestarih za sječu
već davno dozrelih sastojina previše ima. Da se medjutim i u
tom slučaju nuz redovitu sječu vanrednimi sječami ova metoda
shodnom učiniti može, obrazložiti ću drugi puta, te tom prilikom
razjasniti vrst i način takove vanredne sječe, kakove su u franceskom
šumarenju već davno običajne i kojima je cilj izjednačenje
zbiljne zalihe sa normalnom, te koje oni »redukcionom
sječom« zovu.


„Zaštitna šuma" i „zabrana".


»Ueber f or s tgesetz wi d r ige Holzschlager u ng en i n servitutsfreien
B a u er u wald n ugeu und das f orst polize ili che
Strafverfah ren« von Jul. Sjrutschek.


Na kažnjivost postupka šumom uslied neshodne »sječe«
odnose se §§. 4. do 8., i 19. i 20. obćeg šumskog zakona.
Narušaj §. 4. š. z. može nastati u šumah ravnog položaja


— u ravnicah (Flachland):
1. kada, primjerice, u bezvodnih, na daleko razprostirućih
se ravnicah sa slabom naslagom zemlje na kamenitoj podlozi,
sječemo »čistim sjekom« u velikih sječinah.
Uzku sječinu bi susjedna šuma zaštićivala i sjemenom naplodila,
dočim u velikih sječinah, uslied podpune insolacije, izsuši
tlo, te biljke i sjeme izgine.


U takvim prilikama je daljnje plodjenje drva svakako pogibelji
izvrženo, a može i nemogućim postati.