DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-4 —
Ijan, ali troškovi preveć veliki, uaime 2 — 3 for. po jutru. To
je bilo uzrokom, da se je to uzgojne sredstvo ubrzo napust ti
moralo. Umjesto istoga izmislilo se drugo, puno jeftinije. Bilo
je naime šumskih predjela, koji su ved 10 i više godina predzabranjeni
bili — (zašli bi predaleko, da uzroke tomu navadjamo)
— i u kojima je podmladak već tako visoko i gusto
porasao, da se je samo težkom mukom tada provlačiti moglo.
Moramo istaknuti, da su to vedim dielom takovi distrikti bili,
u kojima je biele šume puno više bilo od hrastovine. Po rali
] 5—20 hrastova a oko 30—50 jasenovih, briestovih i grabovih
stabala). Naravna je stvar, da je i tu biela mlada šuma
mah preotela, dočim su se hrastidi, akoprem ih je dosta bilo,
posve izgubili. Ta okolnost navela je državnu upravu, te je u
kupoprodajne ugovore uvrstila jedan paragraf, ]3t>lag kojega je
svaki drvotržac — kupac bio obvezan svoju sječinu od mlade
biele šume očistiti t. j . pri korjenu ju izsjedi, štitedi pri tom
dakako što vedma mladu hrastovinu. To cišdenje imalo se je
samo ondje obaviti, gdje je biela šuma sbilja bila pogibeljna
hrastićima. Obzirom na gore navednnu okolnost, naime, da je
jur u predzabranama biela šuma preotela mah, zatim na onu
alineju rečenoga paragrafa, koja veli, da se izsječenje biele
šume samo ondje obaviti ima, gdje bi sbilja mogla ugušiti
hrastide, jeste taj paragraf posve umjestan i opravdan. Nu žalibože
u praksi se nije mogao izvesti u onoj čistodi, kojom je
u theoriji izražen. Radnici trgovčevi, koji su taj posao obaviti
imali, niesu mnogo pazili na razliku: prieči li biela šuma hrastide
u razvoju ili ne? Nije im to donekle ni zamjeriti, jer se
slika podmladka malo ne na svaka pol rala mienja i obzirom
na smiesu i obzirom na gustoću te visinu, odnosno starost;
pa ako je taj posao jošte zimi obavljen — kao što je to rečeni
paragraf indirektno nalagao — kada se sitna i tanka
hrastova stabalca točno ni razabrati ne mogu, onda nije ni
čudo što se na spomenutu alineju rečenoga paragrafa slabo
pazi, nego se biela šuma malo ne od reda posječe. A da ni
sami upravni činovnici niesu obzirom na tu proceduru istoga