DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 41 —


Lorey Tuisko Dr. Ertragstafela ftir die Weisstanne. Mark 3.60


PMlipp Karl Hiilfstabellen fiir Forsttaxatoreii.


Grerstenberg Heini´ieh Der allzeit fertige Holzberechner nach


metricliem Masssjstem. Mark 3.76


Lilienthal Wil. Dr. Bodenkunde. Ein Leitfaden fiir đen Untericht
an mitleren und niederea lanđwir]ischaftlichen Lehranstalten.
Hempel Gr. und Karl Wilhelm, Baume und Straucher. 13 Lieferung.
Mark 2. 70


Hoffman K. Botanischer Bilderatlas. 2. Auflage. 12. und 13


Lieferung a 1 Mark.


Različite viesti.


Šumske prodaje. Na 9. prosinca 1896. obtiržavana je kod kr.
nadšumarskoga ureda u Vinkovcih dražba na sliedeće čestice:


1. Ilina greda broj 1. u površini od 5762 jutara, sa 2417 hrastovih,
180 jasenovih i 106 briestovih stabala procienjena na 69´996 for.
,;
2. Dvojane broj 5. u površini od 67´87 jutara, sa 1144 hrastovih,
297 briestovih i inih stabala sa procienom od 85575 for.


3. Neprečava br. 23. sa 1660 hrastovih, 228 jasenovih, 182 briestovih
i inih stabala sa procienom od 73.295 for.
4. Javička greda broj 19. u površini od 20 jutara sa 924 jasenova
stabla sa procienom od 2944 for.
5. Medjustrugove broj 22 na površini od 25´23 jutra sa 172 hrastovih
i 948 jasenovih stabala sa prokieuom od 12´543 for.
U svemu je stiglo sedam ponuda, od kojih su bile najviše i to: L.


Blažića iz Siska na Ilinu gredu sa 83.760 for. i Neuschlossove tvornice


iz Našica na česticu Neprečava sa 78.560 for. Ostale tri čestice su


neprodane.


Na 25. studenoga 1896. obdržavana je kod šumsko-gospodarstve


noga ureda brodske imovne obćine dražba na sliedeće parcele, a rezultat


dražbe jeste sliedeći:


Hartl Hugo, Zagreb, dostao česticu Migalovci sa 1159 hrastova


procienjenih 8113 for. za dostaluu svotu 9.615 for. ; Hartl Hugo, Zagreb


dostao česticu Dolnja Dolca sa 792 hrastova, procienjenih na 4356 for. za


đostalnu svotu 4655 for.; Blažić L. Sisak dostao česticu Glovac sa


869 hrastova, procienjenih 17.380 for. za đostalnu svotu 18760 for.;


Groeger Stefan, Osiek dostao česticu Krivsko-ostrovo sa 337 hrastova pro


cienjenih 16717 for. za đostalnu svotu 18006 for.; Keru Leopold, Budimpešta


dostao česticu Banovdol sa 359 hrastova procienjenih 26925 for. za đostalnu
svotu 27550 for.; Eisler Josias i sin, Beč, dostao česticu Rastovica sa
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 42 —


341 hrastova, procienjeuih 16143 za dostalnu svotu 18035 for.; Moor etComp,
Wurzburgdostao česticu Zap. Kusare sa 396 hrastova, procieujenih 31680 for.
za dostaluu svotu 38237 for.; LeiaeriDreibholz, Beč dostao česticu Kuujevci
sa 889 hrastova, procieujenih 38227 fr. za dostaluu svotu 48115 for ; Gottha rdi


M. Sisak, dostao česticu Cunjevcisa714 hrastova procieujenih 44842 for. za dostalnu
svotu 48888 for.; Veselinović A. J., Vinliovci, dostao česticu Vrabčana
sa 589 procieujenih 26688 za dostaluu svotu 30690 for.; Gamiršek Nik.,
Mitrovica dostao česticu Adđa sa 831 hrastova, procieujenih 89888 for. za
dostalnu svotu 44560 for.; Leiuer i Drebholz, Beč, dostao česticu Rastovo
sa 279 hrastova, procieujenih 27011 for. za dostalnu svotu 29222 for.;
Finmuuer Credit bauk Aktiengesellschaft, Rieka, dostao česticu Trizlovi
sa 238 hrastova, procieujenih 21420 for. za dostalnu svotu 25494 for.; Vuk
M. i sinovi, Budimpešta dostao česticu Radiševo sa 429 hrastova, procieujenih
2076ofr. za dostalnu svotu 21051 for.; Moor etComp,Wiirzburg dostao
česticu Radiševo 49 hrastova, procienjeuih 5174 fr. za dostaluu svotu
5875 for.; Gašparac Ant., Vrbanja dostao česticu Brčke-bare sa 78
hrastova, procieujenih 570 fr. za dostalnu svotu 1015 for.; Kraus Fritz,
Beč dostao česticu Jošavu sa 256 hrastova, procieujenih 16640 fr. za dostaluu
svotu 18130 for.; Creditbank-Aktiengesellschaft, Rieka dostala česticu;
Slavir sa 877 hrastova, procieujenih 51962 fr. za dostaluu svotu 55830 for.
Societe d´ import, de Chene, Vrbauje dostala česticu Gradina sa 498 hrastova,
proceujenih 27888 fr. za dostalnu svotu 28700 for. ; Kraus Fritz,
Beč dostao česticu Dubovica sa 611 hrastova, procienjeuih 23945 fr. za
dostalnu svotu 26870 for.; Moor et Comp, Wiirzburg dostao česticu
Iz. Kusare sa 583 hrastova, procienjeuih 53636 fr. za dostaluu svotu
56787 for.;
Dn e 26. studenog a 1896. obdržavanaje kod gospodarstvenoga ureda
petrovarađinske im. obćine u Mitrovici javna dražba hrastovih stabala
te je prodana sječa Draganovci sa 220 hrastova tvrdki Josipa Kobna u
Osieku za 7811 for. prema procieni od 7801 for. a sječa Radinska sa
.501 hrastovim stablom tvornici tanina Cerieha u Mitrovici za 7800 for.,
prema procieni od 7449 for. Neprodano ostalo je 5 sjeća.


Dn e 5. prosinc a 1896. obdržavaua ie kod gospodarstvenoga
ureda gradiške im. obćine u Novojgradiški javna dražba hrastovih stabala
te je prodana sječa Ljeskovača 969 hrastova tvrdki Filipa Deutscha
sinovi i Benedikt za 31487 for. prema procieni od 23017 for. Neprodana
ostala je sječa Radinje sa 226 hrastovah, procienjeuih na 10733 for. i
sječa Cardačinska greda sa 850 hrastova, procieujenih na 59098 for.