DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— silovanja,
to niesmo ovdje nakanili ocieniti njegov dosadanji rad, nego
samo u kratko iztaknuti njegove zasluge za magjarsko šumarstvo; pošto
je on naime član magjarskoga sakora, te podpređsjednik magjarskoga
gumarskoga družtva, to se njegovo javno djelovanje ne može još dovr"
Šenim smatrati.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice niirarljajućega odbora lirvatsko-slaTonskoga
šumarskoga družtTa, obdržavane dne 18. listopada 1896. u
Zagrebu u sgradi Markov trg br. 3., pod predsjedanjem družtvenoga predsjednika
presv. gosp. Marka grofa Bombellesa i u prisutnosti p. n. gg
družt. podpredsjednika Ferde Zikmundovsky-a i Josipa Havasa te p. n.
gg. odbornika Roberta Fischbaclia, Eduarda Rosipala, Bogoslava Hajeka,
Dragutina Laksara, Marine de Bone, I. Partaša, Julija Vranieara, Dragutina
Trotzera i družtv. tajnika Andrije Borošića.


Predmeti viećanja:


Prije nego što se je prešlo na dnevni red ustaje I. družt. podpređsjednik
vel. g. Ferdo Zikmundovsky te srdačnim riečima pozdrav
novo izabranoga družtv. predsjednika presv. g. Marka grofa Bonibellesai
čestitajuć mu podjedno na Previšnjem odlikovanju, što mu je u dio palo
povodom obdržavanja ovogodišnje milenijske izložbe u Budimpršti. Sakupljeni
odbornici popraćuju govor družtv. podpredsjednika sa srdačnim
«Zivio!». Nakon zahvale presv. gosp. družtv. predsjednika prelazi se na
dnevni red.


Točk a 1. Čitanje zapisnika sjednice upravljajućeg odbora od


27.
kolovoza 1896.
Po pročitanju bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po gg. odbornicima
Hajeka Bogoslavu i Laksaru Dragutinu.
Točk a 2. Predaja družtvene uprave od dosadanjeg predsjedničtva
na novoizabrano predsjedničtvo i upravljajući odbor.
Prvi družtveni podpređsjednik vel. g. Ferdo Zikmundovsky, kao dosadauji
družtveni predsjednik, polaže upravu družtva, kao i upravu
družtvene blagajne te predlaže, jneka bi se uprava družtvene blagajne
povjerila g. odbornika Robertu Fischbacliu. Upravljajući odbor usvaja
taj predlog, a i g. odbornik Fiscbach zamoljen za to, prima povjerenu
mu čast. Podjedno se zaključuje, da se budućoj odborskoj sjednici pod
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


nese izvješće o stanju driižtveuih glavnica prigodom obavljene primopredaje.
Točk a 3. Prodaja drva izloženog na milenijskoj izložbi u Budimpešti,
poklonjenog hrv.-slav. šumarskom družtvu. Predsjednik zamoli


I. družtvenog podpredsjednika p. n. g. F. Zikmundovskoga neka bi izvolio
izviestiti upr. odbor o stanju stvari. P. n. g. I. družtveni podpredsjednik
F. Zikmundovskj izvješćuje da su svoje izložke na milenijskoj
izložbi poklonili hrv.-slav. šumarskomu družtvu:
1. Preuzv. g. ban u ime krajiške investicionalne zaklade.
2. B. Weiss, Bisag, Breznica.
3. Aleksander pl. Weiss, Zagreb.
4. Vlastelinstvo Kutjevo, Dragan Turković.
5. A. Cerjeh, tvornica hrastovog izvadka, Mitrovica.
6. Alb. Beck, Vinkovci.
7. Josef Weiss, Mikleuš.
8. Ig. Deutsch, Vočin.
9. S. & H. Kramer, Karlovac.
10. Gjula Kuzma, Vinkovce.
11. Kr. kot. kblast, izložbeni odbor, Djakovo.
12. Alnochova tvornica palica, Bregana.
13. Slatina, izložbeni odbor.
14. Hinko Schwarz, Križevac.
15. File Zivković, Niemci.
16. Holzmanufaktur, Vrbovsko.
17. Gustav Ritter v. Pongratz.
18. Vlastelinstvo u Vukovaru.
19. Fiirst Schaumbnrg-Lippe.
20. Feliks Neuberger 2. tableaua.
21. Družtvo za zaštitu životinja, Zagreb.
22. Sime Belamarić, kr. kot. šumar, Ludbreg, sve osim lovačkih.
23. Županje, taninfabrika.
Nadalje predlaže p. n. g. T. družtveni podpredsjednik g. F. Zikmundovski
izkaz o drvu, koje bi se imalo na javnoj dražbi u Budimpešti
prodati i stavlja podjedno predlog neka se izabere u svrhu provedbe
same prodaje posebno družtveno povjerenstvo.
Upravljajući odbor uzimlje na znanje izvještaj I. družtvenog podpredsjednika
p. n. g. F. Zikmundovsky-a te zaključuje da se u to povjerenstvo
izaberu p. n. gg, F. Zikmund6vsky i Josip Havas, družtveni
podpredsjednici, ie nadzornik hrv.-slav. šumarskog paviljona na milenijskoj
izložbi i družtveni član g. Richard Schmidinger.
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


Točk a 4. Prenos šumarskoga paviljona u Zagreb i smještenje


istoga u Zagrebu, te gradnja šumarskoga doma.


Nakon svestranog pretresivanja pitanja o prenesu šumarskoga paviljona
iz Budimpešte u Zagreb i uporabi istoga za šumarski muzej,
bude, obzirom na to, što bi poiag stigavše družtvenom predsjedničtvu
ponude tvrđke Filipa Deutseba sinovi u Zagrebu prenos paviljona stojao
oko 10000 for. a prekrivanje istoga, koje bi se obaviti moralo oko 3000 for.,
konačno zaključeno, da se paviljon n Budimpešti proda, a osnuće šumar"
skoga muzeja spoji sa gradnjom šumarskoga doma.


Savezno s time bude pozvano družtveno predsj´edničtvo neka se
predstavkama obrati: 1. Na Nj. Preuz. svietlog Bana u svrhu izbodjenja
dozvole za prodaju šumarskoga paviljona i uporabe tim putem dobivenoga
utržka za gradnju šumarskoga doma, s kojom se hrv..slav. šumar,
drnžtvo obvezuje spojiti i gradju šumarskoga muzeja; 2. Na gradsko postnpstvo
a Zagrebu da gradska obćina prepusti družtvu u tu svrhu potrebito
gradilište bezplatno ili uz sniženu cienu; 3. Na predsjedničtvo
hrv-slav. gospodarskoga družtva u Zagrebu, da to družtvo prepusti hrv,slav.
šumar, družtvu u svojoj sgradi one prostorije, koje će biti potrebite
za privremeno smještenje izložaka, poklonjenih družtvu za uredjenje
šumarskoga muzeja, dok na ime ne bude sagrađjen šumarski dom.


Za slučaj, da bi gradska obćiua zagrebačka družtvo [sa molbom za
bezplatno gradilište ili ustup istoga uz sniženu cienu odbila, bude zaključeno,
da se kup istoga u javnim glasilima objavi.


Podjedno bude izabran posebni odbor, koji bi imao svojedobno rukovoditi
uredjenje šumarskoga muzeja, pak se u taj odbor biraju p. n. gg


I. družtveni podpredsjednilc F. Zikmundovskj, zatim R. Fischbach, J
Ettinger, prof. dr. Heinz, Dr. Hire i Andrija Borošić. Taj odbor imat
če se svojedobno upopuniti još jednim gradjevnim stručnjakom.
Točk a 5. Predloži gg. odbornika. Gosp. odbornik D. Laksar predlaže,
da se odstupajućem družtvenom predsjedniku velem. g. F. Zikmundovsky-
u obzirom na zasluge, koje si je kroz vrieme svoga predsjednikovanja
stekao za unapredjenje interesa i procvat hrv.-slav. šumarskoga
družtva, izjavi od strane upravlj. odbora zahvalnost, koja se ima uvrstiti
u zapisnik ove sjednice.


Upravljajući odbor prihvaća radostno i jednoglasno taj predlog te
ga popračuje sa srdačnim «Zivio!»
Po tom bude sjednida zaključena a ovaj zapisnik u sjednici upravIjajućega
odbora od 2. prosinca 1896. pročitan, podpisan i ovjerovljen.