DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 35


ona će tima zadaćama i zahtjevima moći samo onda podpuno
udovoljiti, kada prema tomu ustrojena bude.


Naša akademija, kako smo vidili, ima tu duboku manu,
da nije samostalan zavod kod kojeg bi svaki djelatni faktor
izključivo za napredovanjem šumarstva težio, već je ona samo
popunjujući dio jednog velikog zajedničkog zavoda, na kojem
su dva u vrlo maloj rodbini stojeća fakulteta, naime rudarstvo
i šumarstvo, jedan sa drugim sustavno skopčana: pod zajedničkom
upravom, pod zajedničkim vodjenjem, i većim dielom sa
zajedničkimi profesori, i sa zajedničkima predmetama.


Ja ovu zajednicu tako protunaravnim podjarmljenjem za
našu struku držim, da bi i u onom slučaju, kada nam ne bi
izkustvo iz prošlosti pri ruci bilo, morali doći do uvjerenja želimo
li naime našu strukovnu nauku oživiti, da ju najprvo moramo
od ove zajednice osloboditi, te od rudarske nauke podpuno
odieljeno, sasvima potrebštinama dovoljno providjenu samostalnu
šumarsku visoku školu iznova ustrojiti.


Ovaj zahtjev tako je naravan, da nije potrebno opravdanost
istoga dalje dokazivati, kao što ne treba dokazivati, da je
našima šumama potreban zrak i svjetlo, da je svakomu uspjehu


potrebna duševna sloboda.
Da mi tko ne predbaci, da sam u ovom glavnom pitanju
pošao iz obćenitih načela, uzimam si slobodu ovu zajednicu i
iz bliza karakterizirati. (Nastavit će se).


II.ISTJ^:EC_


Osobne viesti.


ImenOTanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kr. kot. šumara I. razreda Antun a Kerna , kr
županijskim šumarskim nadzornikom II. razreda kod kr. žnp. oblasti u
Ogulinu; kr. asistenta na kr. gosp. i šumarskom učilištu u Križevcima
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


BogomiraKarakaša, kr. kot. šumarom II. razreda kod kr. kot.
oblasti n Belovaru, dodieliv ga pođjedno ua službovanje šumarskom odsjeku
kr. zemaljske vlade; ces. kr. nadlugara u Benkovcu u Dalmaciji
Matij u Kolibaš a privremenim kr. kot. šumarom II. razreda kod kr.
kot. oblasti u Čazmi; kr. šumarskog vježbenika Ad olfa Dumengjića
kr. kot šumarom II. razreda kod kr. kot. oblasti u Novommarofu; abiturienta
šumarstva Gjur u Miillera privremenim kr. šum. vježbenikom
kod šumarskog odsjeka kr. zem. vlade; abiturienta šumarstva Milan a
Lepušić a privremenim kr. šum. vježbenikom kod kr. županijske oblasti
u Osieku sa sustavnimi berivi.


Premješteni. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob.
našao je iz službenih obzira premjestiti kr. županijskog šumarskog nadzornika
I. razreda Vili ma Dojko vica od kr. županijske oblasti u
Zagrebu k onoj u Požegi; kr. kot. šumara I. razreda Bogoslava Koso
vic a od kr. kot. oblasti u Djakovu, te ga dodieliti na službovanje
kr. župan, oblasti u Varaždinu; kr. kot. šumara I. razreda Andrij u
Lončarević a na njegovu molbu premjestiti od kr. kot. oblasti u Jaski
k onoj u Djakovu; kr. kot. šumara II. razreda Ratislava Maksića
od kr. kot. oblasti u Požegi k onoj u Koprivnici; kr. kot. šumara II.
razreda Rafaela Dvoržaka od kr. kot. oblasti u Čabru k onoj u
Jaski sa sjedištem u Kostanjevcu; kr. šumarskog vježbenika Bud i mir a
S tr g ar a od kr. kot. oblasti u Virovitici k onoj u Požegi sa sjedištem
u Kaptolu; kr. šum. vježbenika Rudolf a Vuićao d šum. odsjeka
kr. zemaljske vlade kr. kot. oblasti u Virovitici, te kr. šumarskog vježbenika
A n t u n a Baličevida od kr. županijske oblasti u Ogulinu
kr- kot. oblasti u Čabru.


TJmirOTljenje. Josi p Schmidinger , kr. županijski šumarski
nadzornik I. razr. kod kr. županijske oblasti u Požegi i Ladisla v pl.
Kraljević , kr. županijski šumarski nadzornik I. r. kod kr. županijske
oblasti u Varaždinu, stavljeni su trajno stanje mira.


Početkom prosinca 1896. umirovljen je državni tajnik i bivši kr.
ugarski prašumarnik Albertpl . Bode . S njime [odilazi iz šumarske
službe jedan od najzaslužnijih magjarskih šumara. On je začetnik sadanjega
šumarskoga zakona, te mu je pošlo za rukom, da je uz vrstne suradnike
intencije toga zakona više manje oživotvorio. On je pomogao
podići magjarsko šumarsko družtvo do onoga visokoga stepena, na kojemu
se sada nalazi, isto tako podigao je ugled i važnost šumarske
struke, koja je prvo njega na dosta nizkoni stupnju bila. Ustrojenjem
lugarnica poskrbio se je i za naobrazbu pomoćnog tehničkog osoblja, u
obće nastojao je, da svaku prazninu i manjkavost u magjarskom šumarstvu
popuni. Buduć da Bode još nije posve odstupio od javnog dje