DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 vriednih
radnja, ali to još nije dosta; a uz to moramo sa ža


lošću opaziti, da ni resultati dosadašnjih iztraživanja nisu jos


obćim dobrom postali, valjda upravo radi toga, što nije bio


profesorski sbor u stanju, da znanstveno iztraživanje na ovom


polju sam vodi, te rezultate sistematično sam izradi.


I proizvadjanje naše jelove i hrastove kore imade veliku
važnost, veću nego u Saskoj, a ipak, dokle ova ima jedan
praktično uredjeni zavod za iztraživanje tannina u Tharandu,
koji kao kupca tako i prodavaoca za mali honorar u svaki čas
0 vriednosti njihovog materijala upućuje, dotle moraju naši proizvoditelji
i kupci tim zadovoljni biti, da vriednost svoga materijala
po izgledu procjenjuju; te ako onda francezki i drugi
konkurenti (jelovoj) hrastovoj kori prigovaraju, nemaju kuda da
se obrate, tko da jih naslanjajuć se na resultate znanstvenog
iztraživanja obrani.


Na polju drvne trgovine često nastaju parbena pitanja, koja
se tiču više hiljada for., i koja se na čisto znanstvenom temelju
riešiti moraju. Mora se ustanoviti na primjer, da li je odnosni
materijal zdrav, ili za ustanovljenu tehničku svrhu sposoban?


Radi sprovedjenja ovakovih iztraživanja badava bi se obratio
sud ili interesirane stranke na učiteljsku stolicu za uporabu
šuma u Stavnicu, jerbo — kako mi je poznato — za ovakova
iztraživanja naša akademija još uredjena nije. Faktično se ni
ne obraćaju ovamo, već redovito na državnu srednju obrtnu
školu — što u istinu ne služi nama na diku.


I u pogledu vodnih gradjevina sasvim su drugčiji naši odnošaji
od onih u Njemačkoj, jerbo će za nas još kroz dulje
vremena biti transportiranje drva na vodi od važnosti. Na ovom
polju već i imademo dovoljno razvitu tehniku, ali za oto imademo
i važnih još neriešenih pitanja, kakovo je na primjer ono,
da li naime ne bi kod zidanja naših nakapnica mogli upotrebiti
jeftiniji materijal, nego dosada.


Uredjenje ovakovih pitanja i još više takovih sličnih zadaća,
zatim osobito na znanstvenom temelju urediti se imajuće
pokusno iztraživanje, namiće se našoj akademiji danomice, a