DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


nas, ili naše potomke takova eventualna potreb azateče praznoruke
t. j . bez one vrsti drvlja, koja se bude tražila.
Prema tomu bio bi konačni rezultat ovog razmatranja
slieđeći:


1. više spomenuti paragraf ugovora jeste u svima onima
zabranama, odnosno sječinama suvišan, gdje biela mladikovina
nije starija od hrastovog naraštaja i gdje joj smjesa ne prekoračuje
50"|o;
2. ta smjesa ne 6e sve do 20 godine ugrožavati hrastovinu,
predpostaviv, da će se u 20 godini izvesti prva prorieda;
3. uzgajanje čistoga hrastika preporučuje se istom počam
od 60—80 godine, jer istom u toj dobi počima hrast dobivati
svoju vriednost, dočim mu je izpod te starosti vriednost bila ili
jednaka, ili većim dielom puno manja od vriednosti biele šume.
Iz svega sliedi, da ćemo mi sa hrastovom šumom morati
uprav onako gospodariti, kakovu smo ju prvo 50—60 godina
gotovu od prirode pomisli: biti će naime čistih hrastića, biti
će ih pomješanih u ovakovoj i onakovoj smjesi, kako to bude
stojbina i priroda, a ne mi nalagali.


Zemljištne zajednice.


Piše CraŠO Vac, krapinski šumar.


Naše dosadanje gospodarstvo i uprava u šumah bivšeg
provincijala, osnivala se je na poznatoj normativnoj naredbi od
godine 1871. — Četvrt stoljeća bila nam je ona podlogomoslonom u provadjanju šumarskog rada; a od sada će ju samo
povjest šumarstva spominjati!


Hvala Bogu, da je ipak nakon 25 godinah bezkriepostnom
postala.
U pogledu samoga gospodarstva sa dobrom zemljištnih zajednica
stvoreno je više zakona, te je time otvoren kod nas
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 — ,
dobar temelj, za uspješni dalnji rad. Do nas je ali samih, da
se sa tom stečevinom sbilja i okoristimo.


S toga sam naumio ovom raspravicom, da na temelju zakona
0 zemljištnih zajednica od 25. travnja 1894. cienjenim
sudrugovima razložim rad, koji se u krapinskom šum. kotaru
već provadja, akoprem glede toga ne ima još provedbene naredbe.


Svakako će svaki rad, obavljen na temelju zakona, biti
predradnja, na korist budućemu radu, jer poznata rečenica kaže :
»,Svako sadanje iskustvo u praksi, jeste škola, u kojoj se uČi
za uspješni rad u budućnosti« !


I. Obćeiiito 0 zemljištnih zajednica.
Naše zemljištne zajednice jesu u malom ono, što su u velikom
imovne obćine u bivšoj ktajini. Jedino su što se tiče
pravnog temelja različite, pošto su postale iz različitih služnosti.
Nu svrha i dalnji obstanak jeste jedno te isto.


Imovne obćine, kao velika moralna tjela, jesu u stanju iz
svojih prihoda uzdržavati i upravljati se i to putem u tu svrhu
ustrojenih gospodarstvenih ureda.


Pošto zemljištne zajednice to učiniti mogle nisu (izim malih
iznimaka), priskočila je zemlja u pomoć, te je sa zajedničkim
doprinosom zemljištnih zajednica i zemlje, omogućena jedinstvena
uprava i osigurano je »potrajno gospodarenje.«


Zakonom od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje, osigurano je šumsko gospodarstvo
u svakom pogledu.


JSTu ako i je sućnost uredjena zakonom, to još nije dosta
nego treba, da bude gospodarstvo uredjeno i u administrativno
upravnom pogledu. Zaludu je šumaru rad, ako ne ima vani u
narodu i kod obćine pomoći.


Kod imovnih obdinah koncentriran je sav gospodarstvenoupravni
rad kod gospodarstvenog ureda, dočim je u bivšem
provincijalu, sva administracija i blagajničko rukovanje predana
upravnim obćinama t. j . obćin. poglavarstvima.
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 —


Naše upravne obćine imaju da rukovode razne poslove;
a sada im je zakonom predana u ruke administracija i blagajničko
rukovanje zemljištnih zajednica.


Jedan od glavnih faktora kod prvog uredjenja i dalnjeg
provadjanja gospodar, osnova i administrativnih poslova, jest e
obćinsko poglavarstvo, u čijem području se zemljištne
zajednice nalaze.


Da vidimo!


II. Prvo uredjeiije.
Na temelju § 44. dužne su upravne obćine, na poziv
upravne oblasti, zastupstvu zem. zajednica, kojim nedotječu
sredstva za samostalno blagajničko rukovanje,
biti na ruku po SVOJiil organih; naročito da vode račune, primaju
i izdaju gotovinu, kao i da sastavljaju zapisnike i podneske
u upravnih i blagajničkih poslovih zajednice.


Poslovanje to ima se voditi razlučeno od posalah upravne
obćine.
Gornja tvrdnja jeste, dakle osnovana, t. j . obćin. poglavarstvo
rukovodi sve! Da vidimo dakle to poslovanje:


a) Najglavniji i prvi posao jeste osnovanje
temeljnih knjiga suovlašteni k a. Istina bog, da su temeljne
knjige i prije postojale, ali usljed provedenih dioba, razvrgnuća
gradj. zajednica, nasljedstva, kupovine itd. nastala je
velika promjena u pravu suvlastnosti na zajedničku imovinu.


Ovo je važan posao, pak treba da se savjestno i provede.
Iz temeljnih knjiga vidimo pravu sliku zajednice, sa pravnoga
gledišta; vidimo, tko je vlastan koristi crpiti, i terete nositi,
prema razmjeru selištne pripadnosti!


Na temelju temeljnih knjiga sazivlje se glavna skupština
suovlaštenih, izabire se zastupstvo zemlj. zajednica, propisuje
se porez, namet itd.


Pak kao što je gradjanska gruntovnica ogledalo vlastnosti
i tereta; treba da je i temeljna knjiga savjestno sastavljena; u
kojoj će se zrcaliti pravo suvlastnosti za mnogo i mnogo decenijah.


2
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


b) Drugi i važan posao je sastav proračuna.


Svako kućanstvo osniva se na proračunu, ako je ovo klimavo,
slaba je i ciela sgrada.


Gospodarstveni uredi u biv. krajini imaju jedan proračun;
dočim ovdje je obratno — koliko zemljištnih zajednica,
toliko i proračuna.


Ovo je naravna posljedica. Svaka zemljištna zajednica
imade posebnih tereta, dužnosti, prihoda itd. pak je stoga potreban
za svaku zemlj. zajednicu kao moralno tjelo i posebni
proračun.


Da je i to važan posao za obć. poglavarstvo, netrebam ni
dokazivati.


c) Malo je zemlj. zajednica, koje mogu svoje terete podmirivati
iz svojih prihoda. Uz proračun treba i razporezn i
registar sastaviti.


Manjak u proračunu treba pokriti nametom na suovlaštenike,
prema pravu suvlastnosti na zajednički posjed. Ovako je
mislim i najpravednije.


Prije se je pobirao pašarinski namet, namet na kuče, na
glave, na pedi itd. Tomu treba da je sada kraj: kakovo pravo,
takovi tereti.


d) Sastavili smo proračun i razporezni registar, sada nam
još treba osnovati i blagajnički dnevnik, da možemo novac
primati, a dakako i izdavati.


Opet ono isto: koliko zemljištnih zajednica, toliko i blagajničkih
dnevnika.


Dakako, da se obć. blagajnik ljuti; ali šta ćemo.


e) Uz blagajnički dnevnik treba i glavna knjiga. ISTaravski,
da treba toliko glavnih knjiga, koliko ima blagajničkih
uplatnih dnevnika.
I Što znači glavna knjiga, ne treba ni razlagati.
fj Očevidnik šum. šteta, dosudjenih za korist zem.
zajednica, treba takodjer osnovati.


Obćenito je poznato, da obć. poglavarstva posvećuju malo
mara utjerivanju šum. šteta, jer svakomu je zazorno utjerivati
šum, štete.
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 Nu
samo točnom evidencijom i strogim utjerivanjem umanjiti
(5e se broj šteta; dočim će se s druge strane osigurati
zem. zajednici nuzgredni prihod od utjeranih šum. štet&..


g) Uručbeni zapisnik za poslove zem. zajednica treba
takodjer osnovati i razlučeno voditi od zapisnika upravne obćine.


Od velike je važnosti posebni uručbeni zapisnik, jer de se
time razlučiti spisi, koji se odnose lih na zemljištne zajednice,
a biti de i kontrola lakša.


b) Zapisnik o sjednicama skupštine ovlaštenika
i sjednicama zastupstva zem. zajednica treba takodjer
osnovati i posebice voditi, u tvrdo uvezanoj knjizi. Ovo se osniva
na § 38. z. z. z. Pošto svi zaključci odviše od potvrde nadležne
kr. kot. oblasti, to de se svi zaključci šiljati u prepisu oblasti,
u formi izvadka, — kakovo je riešenje na zaključak stiglo, ima
se u sjedničkom zapisniku zabilježiti.


Tako demo uvjek imati pri ruci zaključke i dotičnu riešitbu
kr. kot. oblasti.


U prednavedenih točkah razloženo je, koje sve knjige, dnevnike
i zapisnike predbježno osnovati imamo kod prvoga uredjenja,
da tako od nove godine 1897. odpočmemo rad na korist
zemljištnih zajednica.


III. Zastupstvo-zemljistnih zajednica.
A) Djelokrug.


Sve poslov e s upravom imovine zemljištne zajednice, u
koliko nisu glavnoj skupštini svih ovlašteni ka pridržani,
vodi zastupstvo, kojemu stoji na čelu glavar. Ovo odredjuje
§ 29. z. o. z. z.


Nu odmah zatim glasi § 31.: Glavnoj skupštini ovih ovlaštenika
mora biti pridržano pravo:


Toč. c) obavljati reviziju računa.


» d) sastavljati proračune.


» e) odlučivati glede uzimanja ili podjeljivanje zaj


mova.
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 20 —
Toč. h) odredjivati, kakovi se prinosi imadu^pobi


rati u ime statute vine, kao i prema potrebi u


ime skupnih užitaka u naravi, pripada


jućih pojedinim ovlaštenikom.


Kako iz prednavedenog vidimo, glavni i tekući upravni


poslovi pridržani su glavnoj skupštini tako, da zastupstva zem.


zajednice nije u zakonu označen djelokrug.


Jedino § 26. z. o. z. z. glasi: »Unutar granica ovoga zakona
i pravovaljano sastavljenih pravilnika, upravljaju
i razpolažu zajednice pod nadzorom oblasti, u ovom
zakonu naznačenih, samostalno svojom imovinom.


Jasno je dakle, da će se djelokrug zastupstva urediti
pravilnikom.


Stoga bi trebalo kod sastavka istoga obazrieti se na § 31.
toč. c), d), e), h) i taj posao predati zastupstvu, kojemu prema
svojoj naravi taj posao i pripada.


Uzmemo li još u obzir § 25. z. o. z. z., koji odredjuje
glede uredjenja šum. gospodarstva, to onda nigdje ne nalazimo,
da bi djelokrug zastupstva označen bio.


Nadajmo se dakle, da će provedbena naredba visoke vlade
prazninu i manjkavost zakona popuniti onako, kako će odnošajima
najbolje odgovarati.


Dotle moramo čekati i prema dosadanjem običaju postupati.


B) Izbor zastupstva.


U smislu § 31. toč. b) bira glavna skupština svih suovlaštenika
zastupstvo zem. zajednica. Kako se kod izbora glasuje,
odredjuje § 32. z. o. z. z. U stupcu II. istog §-a kaže se:
»Pobliže ustanove o tom i o načinu glasovanja ustanovljuje
zajednica u svojem pravilniku«, evo i tu odlučuje pravilnik,
koga još ne imamo.


Nu veleslavna kr. županijska oblast u Varaždinu svojim
odpisom od 23. studena 1894. br. 10.788. odredila je za cielu
županiju varaždinsku, da sezastupstva izaberu.
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 23     <-- 23 -->        PDF

u smislu § 33. z. o. z. z. nesmije broj članova zastupstva
biti manji od tri, a ni veći od 36. Prema tomu odredila je
veleslavna kr. županijska oblast, da na svakih 5 selišta ima
doći po jedan zastupnik, a gdje ne ima 5 selištah, tamo se ima
izabrati najmanje 3 zastupnika; isto tako, gdje ima više od 180
selištah, ne ima se više od 36 zastupnikah izabrati.


Ovaj razmjer brojeva jeste praktičan i zgodan, nu uvjek
se mora paziti na to, da bude broj zastupstva neparan, radi
glasovanja u sjednica i radi izbora glavara zajednice.


Kod samoga izbora neka odlučuje većina selištne pripadnosti,
od glasujućih suovlaštenika. Tko je dobio veći broj selišta,
taj je izabran.


Uvjek nam mora biti pred očima suvlastničko
pravo, iz kojega nastaju sve koristi i tereti; dakle i pravo
zastupanja većine suovlaštenika na zajedničku imovinu, u razmjeru
selištne pripadnosti.


C) Glavar zem. zajednice.


To Vam je u malom isti onaj predstavnik, kao što je predsjednik
kod imovnih obćinah. On zastupa zajednicu prema oblastim
i trećim osobama. (§ 34. z. o. z. z.)


Njega bira zastupstvo prema ustanovama svojega pravilnika,
nu pošto još pravilnika ne imamo, nmijem, da je izabran
onaj izmedju zastupstva, koji dobije većinu glasova.


Naslov tomu glavaru vlastna je svaka zajednica odrediti,
prema postojećem običaju; nu pošto ima različnih imena i
običaja, mnijem da se jednoličnosti radi, držati zakona. Zato
neka se taj naš predstavnik zemlj. zajednice zove za svagda:
»Glavar ili predsjednik urbarne, mjestne itd. zemljištne zajednice
N. N.« !


Njegov djelokrug i prava, opredjeliti će pravilnik. Dokle
toga ne imamo, mislim, da mu je djelokrug, predsjedati skupštinam
suovlaštenika i sjednicam zastupstva; kod svih vanjskih
radnjah obćinu zastupati itd.
ŠUMARSKI LIST 1/1897 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 22 —
Nu pošto zakon ništa ne spominje, da li je to počastna
služba ili de mu te imati opredjeliti nagrada, to čekajmo na
pravilnik.


Šumar će imati najviše posla s tim predstavnikom zemlj.
zajednice t. j . sa glavarom ili predsjednikom zem. zajednice.
Za željeti bi stoga bilo, da za glavara zajednice bude izabran,
što inteligentniji suovlaštenik.


Da se i na novčanu nagradu glavaru — ma i najmanju —
zaboraviti nesmije, naravna je stvar. Nitko danas ne služi badava.
Evo u kratkim crtama predočio sam, što je zemljištna zajednica
i kako raditi valja.
Pak pošto toga još mnogo za pisati i predočiti ima, to
će mo nastaviti u drugom članku.


0 preustrojstvu magjarske više šumarske strukovne
nauke.


Na zemaljskoj šumarskoj skupštini predavao: Silndor Horvatli,
kr. ug. uadsavjetnik.


Slavna skupštino! Kada sam prije godinu dana taj predlog
stavio, da na današnjoj našoj skupštini, osim na dnevni red
uzetih, predmeta i o pitanju naše više strukovne nauke razprav-
Ijamo, te kasnije, kada sam na poziv pripravljajućeg odbora
referadu ovog pitanja na sebe primio, nije mi pred očima lebdio
cilj, da se sa jednim ili drugim aktualnim pitanjem naše više
strukovne nauke bavim, ili da na pojedine, u oči udarajuće
manjkavosti i pogrieške preporučam brzi liek.


Sa ovog gledišta pretresati pitanje, za mene bi na svaki
način lakše, a sa gledišta neposrednog uspjeha valjda i koristnije
bilo; ali ja ipak mislim, da s jedne strane interesi naše
struke, koji su sa pitanjem naše strukovne nauke skopčani,
s druge strane veličanstvenost prilike, koja nas je danas ovamo