DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 531 —


Oblik i rast šumskog drveća u svjetlu Darvinove


nauke.


Od šumskog asesora Dr. Metzgera u Han. Miinđenu.


Udara jako u oči, da u botanici nije još nikada sa potpunim
uspjehom pokušano pomoćju Darvinove nauke protumačiti
vanjski oblik šumskog drveća.


Razumljivo je, što je botanicima više stalo do toga, da
detaljnom mikroskopskom analizom protumače physiološko stvaranje
godišnjaka ili probleme, kako se u drvetu voda provodi,
nego do raznih promjena u obliku čitavog stabla.


Šumski su botaničari trebali već davno krenuti ovom posljednjom
stazom; statistički podatci šumskih pokusnih zavoda
i razna druga u literaturi iznesena promatranja i istraživanja
pokazala su, kako se vanjski oblik stabla po njekim upravo
nevjerojatno stalnim pravilima mijenja.


Mnoge činjenice, koje uplivišu na obhk drveta, raspravljene
su manje više u suni botanici, ali nikad nije još pošlo
za rukom, da se ovi razni pojavi, koje u rastenju drveća opažamo,
protumače jedinstveno, kako nebi tumačenje jedne od
tih pojava, stajalo u oprjeci sa tumačenjem druije.


Stoga i ima još tih pojava, koje stoje u oprjeci sa teorijama,
razvijenim u knjigama. Razlog ovom valja tražiti u tom,
što se nije pokušalo naći jednu izlaznu tačku, s´ koje bi se
svi ti pojavi mogli promatrati.


Mjesto što se do sada induktivnim načinom sa specijalnoga
prelazilo na općenito, trebalo je istraživati deduktivno, te
pomoću opće priznatih poučaka nastojati protumačiti i pojedine
pojave.


Samo ovim načinom moći ćemo upotrijebiti ono, što smo
već pronašh, kod istraživavja onoga, što nam je još nepoznato.
To stanovište, sa koga ćemo moći promatrati sve pojave
u životu našega drveća, pokazuje nam Darvinova nauka.
Pisca ove rasprave i drugove mu u struci, koji su se dugo
godina bavili phvsiologijom drveća na osnovi Darvinove nauke,
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 532 —


zadovoljili su potpuno postignuti rezultati, to ga je i ohrabrilo,
da glavno od toga i u ovoj raspravi iznese.
Da se uzmogne ovako istraživanje bolje razumjeti, treba
se sjetiti glavnih Darvinovih poučaka.


Darvinova je zasluga, što su poznati razlazi i djelovanje
naravskog priploda (Zuchtwahlj. On nam je pokazao, kako i
zašto imadu svi organizmi da izdrže jaku borbu za opstanak,
i to ili sa organizmima, njima jednakima, ili sa organizmima
druge vrsti; on nam je pokazao, kako u toj borbi pobijede
uvijek oni, koji obzirom na svoju organizaciju, konstituciju i
način života imadu prednost pred drugima, kako nadalje i na
potomke pobjedioca po principu prirodjenja (Vererbung) ova
prednost prelazi, i kako napokon ovaj princip, po kom bolja
svojstva ostanu pridržana, princip, koji je Darvin nazvao naravnim
izborom priploda vodi do toga, da se svi stvorovi, obzirom
na svoje organske i anorganske uvjete života, usavršuju.


Sto znače dakle ovi poučci, za šumsko drvede?


Vrlo su različiti protivnici, s kojima se mora boriti šumsko
drvrde. — U sastojini mora se boriti, kako u mladosti,
tako i u starosti sa drvečem iste ili različite vrsti; šumsko
grmlje smeta mu na tlu, gdje se nalazi, dočim se životinje i
parazitične biljke njim hrane. Nemanje mora drvo odoljevati i
elementarnim nepogodama: vjetru, snijegu, ledu, mrazu, i pripeci,
vlazi i suši.


Njihovom štetnom djelovanju ne može nikako izbjeći, jer
je drvo vezano na ono mjesto, gdje je izrastlo.


Do pobjede nad organskim stvorovima pomaže mu krošnja,
koju ono brzo raširi i zakloni tlo uokolo sebe. — Cim mu se
krošnja brže širi, tim više oduzima svojimi biljevnim protivnicima
svjetlo, koje je glavni uvjet za život njihov; osim toga
pomaže mu to, da mu životinje manju štetu nanašaju. Cim je
bujnija i jača konstitucija stabla, koje je druga stabla u svojoj
okolici nadraslo, tim sigurnije odolijeva ovo i parazitičnim biljkama
i životinjama. I spomenutim elementarnim nepogodama
odoli drvo bolje, ako mu se krošnja rano razvila, tako proti
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 533 —


upali kore, proti mrazu; suša i prevelika vlaga tla takodjer mu
manje škode. Jedino mu ne pomaže ovako razvijena kruna
proti buri, te pritisku snijega i leda, šta više, opasnost je tada
još veća, jer je pritisak veći, isto tako veća je težina snijega i
leda, koji se na većoj krošnji sakupi.


Cim stablo pruža više grane u vis i na stranu, tim je veća
poluga, na koju ove prirodne sile djeluju, te ´su tim veće i posljedice
njihovog mehaničkog djelovanja. U ovom slučaju mora
biti dakle nešto drugo, što će drvetu do pobjede pomoći, a to
su čvrstoća i gipkost nosioca krošnje, naime stabla i grana.
Ova svojstva moraju biti dakle razvijena razmjerno prama veličini
krošnje.


Iz svega rečenog slijedi, da će u toj borbi za opstanak
pobijediti ona stabla, kod kojih se sjedne strane krošnja najgušće
razvije, s druge pak strane nosioci te krune moraju biti
dovoljno jaki, da navalama elementarnih, sila uspješno odolijevaju,
gdje njihovi konkurenti već podleći moraju. Stabla, kod
kojih jedno od navedenih svojstava ili obadva nisu u tolikoj
mjeri razvijeni, koliko kod njihovih susjeda moraju vremenom
nedvojbeno uginuti, pa pošto se ne mogu rasplodjivati, to ih
malo po malo sasvim ne stane iz sastojine.


Medjutim nije u tom pogledu opasnost za sva stabla jednaka,
jer je i njihova snaga u borbi sa svojim suparnicima
nejednaka.


Neprijatelju, s kojim se stablo usljed svoje raširene krune
uspješnije bori, predati će samo polagano gospodstvo nad onom
okolicom, nad kojom je ono do sada vladalo.


Isto tako drugi organski stvorovi skučuju ga samo polagano
u njegovom napredovanju, dok ga napokon sasvim neunište.
U istom smjeru prikazuje se i djelovanje upale kore,
mraza, suše i prevelike vlage.


Ovakovo postepeno ugušivanje pojedinih individua pruža


im medjutim i mogućnost, da se eventualno oporave.


Usuprot podliježe stablo jednim mahom buri, te pritisku


snijega i leda. — Ako se stablo izvalilo, ili ako mu je krošnja
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 534 —


polomljena, prestaje za uvjek i njegovo gospodstvo nad onim
mjestom, gdje je do tada stajalo.
Time, što je nestalo njegove krošnje, nestalo je i onoga
štita, pomoću koga se svim svojim protivnicima opiralo.


Uporedjujuci gornje činjenice da naime bura, pritisak snijega
i leda stablo u jedanput unište, i da tu obično nema nade
na oporavljanje, dočim mu ostali neprijatelji samo postepeno
oduzimaju uvjete za život, pri ćem se drvo eventualno i oporaviti
može, moramo doći do zaključka, da je od velike važnosti,
ako se deblo i grane tako razviju, da uzmognu zaštititi
stablo proti navalama neprijatelja prve vrsti. Prirodno je dakle,
da u prvom redu moramo imati na umu ovu zadaću drveta
(Holzkorper), ako hoćemo pravilno prosuditi dojam naravnog
priploda (natiirliche Zuchtwalil) na njegovu konstrukciju.


Naravni prijebor u borbi za opstanak u savezu sa prelaženjem
svojstava na potomke (Vererbung), uzrokom je, da se
deblo i grane ne samo dovoljno jako razviju, nego i da njihovo
ustrojstvo odgovara svrsi. Što se pod ovim razumijeva,
razjasniti će se sljedećim stavcima.


Spomenuto je već, da se krošnja stabla u vis i u šir
mora dovoljno razviti, ako se hoće osigurati njegovo gospodstvo
nad mjestom, gdje se nalazi i pri tom moraju s´ druge
strane njegovo deblo i grane biti dovoljno jake, da to gospodstvo
proti vjetru i buri zaštite. Za gradnju svih triju tih faktora
treba materije, — Svjetlo i toplina jesu sredstva, pomoću
kojih se materija stabla pomnožava, pa kako množina svjetla
i topline, koje za vrijeme jedne vegetacione periode djelovati
mogu, zavisi od mjesta i podnebja, to je jasno, da se ta na
novo stvorena materija, koje množina i od kakvoće samoga tla
zavisi, mora razdijeliti u nekom izvjesnom razmjeru na krošnju
i na njezine nosioce.


Sliedeće razmatranje razjasniti će nam, kako se zbiva ova
razdioba nove materije.


Sredstvo, kojim drvo osvaja sebi više mjesta, jest krošnja,
pa čim je ta veća, tim više stvara drvo nove materije, i tim
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 535 —


se uspješnije bori, sa svojom okolinom. — Većom krošnjom
postizava drvo dakle dva cilja, prvo, što si je raširilo prostor,
a drugo, što dobiva više uvjeta, da 6e taj prostor još povećati.


Naprotiv nije drvo ništa osvojilo tim, što su mu na tom
osvojenom prostoru deblo i grane odebljale, jedino, što će lakše
odolijevati buri.


Spomenuto je, da je krošnja mjerodavna za veličinu prostora,
koje si drvo može osvojiti, pa prema tome i prirodno
je, da po principu pridržanja onoga, što je prikladnije, ponajviše
ona stabla do rasploda dolaze, koja su za raširenje svoje
krošnje učinila najviše , a da pri tom nisu propustila učiniti
najnuždnije za pojačanje njezinih nosioca, drugim riječima, za
raširenje krošnje treba čim više materijala upotrijebiti, a za
debljanje stabla i grana samo onoliko, koliko je to zbilja potrebno.
Naravni priplod djeluje dakle kod drveća ekonomski
ako, da se od assimiliranih tvari što više za krošnju upotrijebi,
a da grane i deblo sa čim manje materije ipak toliko
ojačaju, da uzmognu odoliti djelovanju već više puta spomenutih
elemenata.


Kod ovog ekonomskog principa moramo se ovdje malo
više zadržati iz dva razloga; prvo, što je to važno za stereomitrijski
oblik stabla, o čem će biti docnije govora, a drugo,
što je to novo stanovište, koje će strukovnjaci kao obično sa
nekim nepovjerenjem susresti. — Mislimo, da ćemo ispravnost
ovih nazora najbolje dokazati, ako nabrojimo nekoliko karakterističnih
primjera iz prirode.


Ovaj princip važi ne samo kod šumskog drveća, nego kod
svih bilina, kojih život zavisi od djelovanja chlorophjla, jer
sve te biline, težeći, da u borbi za opstankom pobijede, nastoje,
da im se lišće, koje assimilaciju obavlja, čim brže razvije;
sve te biljke upotrebljuju za to što više pribavljene materije,
a za pojačanje nosioca krošnje koliko je moguće manje. —
To se najbolje opaža kod penjačica (Sclilinggewachse) koje prepušćaju
predmetu, oko koga su se oplele, da nosi njihovu težinu
i težinu snijega i leda, koje se nad njima naslaže i da
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 536 —
paralizira upliv vjetra na lišde njihovo. — JDehlo dakle ovih
bilina nemora vršiti onu zadaću, koju vrši deblo drveća; ono
služi jedino za provodjenje soka, pa je s´ toga dovoljno, ako
se u njemu nalazi samo provodno staniČje. Iz ovoga sliedi, da
na deblo penjačica |treba potrošiti vrlo malo pribavljene materije,
pa s´ toga i vidimo, da hmelj, pasulj, divlja loza i druge
ako se n. pr : uz smrekovu granu penju, zapreme lišćem u
jednoj godini toliki prostor, koji će smreka sa svojim iglicama
jedva u jednom deceniurau zapremiti. Sva dakle materija, koja
se producira, upotrijebi se za stvaranje krošnje, pa s toga i
nadvladaju one u borbi za opstankom cisto drveće, koje mora
samo svoju krošnju da nosi.


Medju penjačicama i drvećem ima naravno čitav niz prelaza.
— Da spomenomo n. pr. ružu, ribiz, ili patuljasto voće.
Krošnju ovih bilina nosi kolje, na koje su te biline prikoljene
no ne kao kod penjačica, kod kojih predmet, oko koga se
motaju, nosi cijelu težinu; ovdje počiva krošnja većinom na
samom deblu, a kolac ju štiti samo, da se ne uvali.


Na mirnom vremenu stojati će ruža manje više uspravno
i bez kolca, ali će se izvaliti, čim vjetar pirne. Deblo njezino
nije dakle dovoljno jako, da se vjetru opre, — no ovo je i
sasvim prirodno, kad mu se uvijek kolac u pomoć dade, a sva
razvijuna materija, dakle i ona, što bi se morala upotrijebiti
za pojačanje debla, upotrijebi se za razvijanje krošnje, lišća ili
ploda. Ovaj princip, po kom se assimilirana materija u biljci
razdjeljuje, upotrijebio je čovjek na svoju korist. Tako će na
ruži biti više i ljepših cvjetova, ako je prikoljena, nego ako
njezino deblo samo mora krošnju nositi. Kod voćaka takodjer,
kod kojih se krošnja nmjetno drži, biti će plod krupniji i soćniji,
a te voćke bolje i rodjavaju.


Ovo umjetno djelovanje čovječje najbolje se dade upotrijebiti
u vrtlarstvu.


U šumi nalazimo mnogo primjera, koji se više približuju
drvetu. Tako n. pr. i Citisus raste brzo u vis, a slabo u
debljinu, dočim je obratno kod Lonicera — vrsti, koje su
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 537 —


upudene, da same svoju krošnju drže. Kod bukava, koje se
nalaze kao podrast pod starim razgranatim hrastovima, nije
deblo tako razvijeno, kao što bi bilo, da nije hrastova. Uzrok
tomu jest ta okolnost, što mlade bukve, kada svojim granama
dosegnu do hrastovih grana, naslone se na njih, cim im se
onda uspravno stojanje olakša.


Usljed toga upotrijebi se za razvijanje krošnje, i onaj dio
materije, koji bi se potrošio za pojačanje debla, kada bi ovo
moralo da izdrži cijeli otpor, t. j . i onaj dio, što su ga u ovom
slučaju hrastove grane preuzele. Ukloni li se hrašće, saviti će
se odmah i ove bukve — pa istražujemo li sada u kojoj su
mjeri njihove kršnje razvijene, naći ćemo, da u tom pogledu
ne zaostaju ni malo za bukvama, koje su se na otvorenom
mjestu razvijale.


Slično se opaža kod stiješnjenih stabala u sastojini. Njihovo
deblo ima da drži jedino svoju vlastitu težinu na mirnom
vremenu; da ih vjetar ne uvali, štite ih ostala stabla u susjedstvu.
S toga i jest deblo ovakovih individua u razmjeru
prema visini vrlo tanko; prirastu visinu pokraj sveg potisnutog
položaja ne zaostaje za prirastom ostalih slobodnih stabala. No
ovo je sasvim jasno, jer ono, što se na prirastu u debljiuu zaštedi
upotrijebi se za prirast u visinu.


Guste, zatvorene sastojine pružaju nam dovoljno primjera,
iz kojih se vidi, kakov oblik imadu stabla prije prorjede, a
kakav poslije prorjede. U ovakovim su sastojinama sva stabla
vitka i imadu velik prirast u visinu. Tim, što se jedno drvo
na drugo naslanja, pomažu si držati vlastitu težinu i štite se
medjusobno proti vjetru, mogu dakle jedan dio materije na deblu
uštediti, i za prirast u visinu upotrijebiti. S druge strane prisiljeno
je drvo, da ovo čini, jer samo velikim prirastom može
jedno drugo nadvisiti, i na taj način u borbi za opstanak pobijediti.
Medjutim kod ovakovih sastojina prijeti opasnost, da
vjetar poruši u jedanput čitavu množinu stabala. Sasvim je
đrugčije kod pravodobno proredjivanih sastojina. Prorjedom oduzima
se pojedinim individnima mogućnost, da se jedno na drugo
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 538 —


naslanja, i oni su prisiljeni, da upotrijebe relativno više materije
za pojačanje svog debla a relativno manje za raširenje svoje
krošnje, nego u gustoj sastojini*.


Istaknute nazore potvrdjuju i promatranja kod prijeborne
proriede. Na prvi mah pomislio bi čovjek, da će prirast krošnje
i debla na slabijim stablima, koja kod ovakove prorede ostaju,
naglo poskočiti, kad im se jaci susjedi uklone. No ovo se dogodi
samo obzirom na prirast debla, — dočim je Ijetorast u
visini prve godine poslije prorede vrlo malen i tek poslije dužeg
vremena postigne postepeno svoju prvobitnu veličinu. I ovdje
je uzrok ono isto, što smo kod predidućeg primjera naveli.
Prije prorede mogla su se slabija stabla naslonjati na svoje
jače susjede, koji su ih i od vjetra zaklanjali — te se usljed
toga na debljini uštedjena materija mogla upotrijebiti za prirast
u visinu. Poslije prorede nema više oslonca, stablo je onda
samo sebi prepušteno, s´ toga mu je prva zadaća, da osigura
svoj uspravni položaj, što će postići samo pojačanjem debla.
Dio dakle materije, koji se prije upotrebljavao za prirast u visinu,
mora se sada upotrijebiti za prirast debla u debljinu, i
zbilja opažamo kako se sada godišnji kolutići, na jedanput povećaju,
i to dolje jače a gore slabije, dok je to prije bilo obratno,


t. j , kolutići su bili gore širi nego dolje. Istom onda, kada je
deblo toliko udebljalo, da može podnositi i onaj dio otpora
proti vjetru, koji su do sada mjesto njega jači mu susjedi na
sebe preuzimali, postići će prirast u visinu svoju prvobitnu veličinu.
Navadjanjem ovih konkretnih primjera išlo se samo za tim
da se vidljivo predoči princip razdjelenja materije na krošnju
i deblo. Vratimo se sada glavnom cilju ove rasprave, a toje
pitanje, kako se razvija stereometrijski oblik organa, koji služe
kod drveta kao nosioci (Trager).


* Izgleda, đa je kod proređjenih aastojiua "/o; koj´ otpada na grane, veći, nego
kod gustih, ali ovo je samo prividno. Kod gustih sastojina suše se uvjek doljnje,
grane zbog pomanjkanja svjetla i otpadaju, dočim kod prosto stojećih stabala sve
grane ostanu. U prvom slučaju vidimo mi dakle na koncu samo nekoliko sumandai
u posljenjem pako cijelu sumu grana.


ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 539 —


Istaknuto je već, da u borbi za opstanak ostaju pobjediocima
ona stabla, koja sa što manje sredstava ojačuju svoje
nosioce toliko, da mogu staviti svim navalama čim vedi otpor.
U mehanici zovu se ovakovi nosioci „nosioci sa jednakim otporom".
Mi demo se dakle u prvom redu zabaviti sa nosiocima
ove vrsti.


Mehanicni otpor, koji mora drvo dati, jest proti pritisku
i proti savijanju. Prvi otpor t. j . otpor proti vlastitoj težini
stabla, daje neprestano samo deblo (Schaft), Otpor proti savijanju
nastaje onda, ako težište krošnje ili na njoj se nalazećeg
tereta ne ide centralno kroz samo deblo, nego postrance njegove
osi. Nu u prvom redu izaziva vjetar otpor ove vrsti, ako
postrance na krošnju piri. Grane moraju savladjivati otpor gotovo
samo proti savijanju, jer u ovom smislu djeluje i vjetar
i njihova vlastita težina.


Nosioci imadu dakle neprestance da savladjuju gotovo nepromjenjivi
pritisak svoje vlastite težine, docim vjetar i pritisak
snijega djeluju sa vrlo različitom jakosti. Cim je njihovo djelovanje
jače, tim drvo mora da izdrži veći otpor, a tim nastaje
za njega i veća opasnost. Ovi elementi djeluju na drvo postrance,
drvo mora dakle da u odlučnom momentu izdrži otpor
proti savijanju.


Sigurnost, da se drvo ne prekine, zavisi od prereza (Querschnitt)
njegovih nosioca. Deblji su nosioci jači a tanji slabiji.
Ako je nosioc na jednom mjestu nerazmjerno deblji, nego na


drugom, prelomiti će se uvjek na najtanjem mjestu. Kod drveta
ne ide se za tim, da se samo neka mjesta od proloma osiguraju,
nego je glavno, da se opće nigdje ne prelomi, njegovi nosioci
moraju dakle imati razmjerno jednake prereze, da može
na svim mjestima pružiti jednaku sigurnost proti prelomu. Noovi
moraju biti prema tomu tako sagradjeni, da imadu na
svim mjestima jednak otpor.


Ovakova konstrukcija ujedno je i najprobitačnija za drveće. [
Kod ovako konstruiranih nosioca neće se na štetu jednoga
mjesta nagomilati materijal na drugome, da se tim dobije dje
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 540 —
lomićna sigurnost proti prelomu. Jednakim razdjelenjera mate


rijala postignuta je ne samo jednaka sigurnost, nego u op^e^


maksimum te sigurnosti. U borbi za opstankom pobijede stabla,


koja sa minimumom materijala postignu maksimum sigurnost


pa u tom smislu moraju biti i nosioci drveta sagradjeni.


Kad se je postavio jedanput ovaj temeljni poučak, mogu
se nadi matematične zasade i poučci za nosioce ove vrsti u
svakoj učevnoj knjizi, koja govori o teoretičnoj mehanici. Pisac
ove rasprave obradio je i matematičnu stranu ove teme „u
Miindener forstliche Hefte" — te ju je na ovom mjestu izostavio,
jer mu je bila svrha, da pred čitaoce iznese svoja nova
gledišta i najvažnije rezultate svojih deductivnih istraživanja.


Preostaje samo još, da se ovi rezultati pregledno poredaju.
Najvažniji rezultat, do koga smo u ovoj raspravi iznesenim
razmatranjem došli, jest taj, da se najraznoličitije i prividno
najheterogenije pojave u rastenju drveća pojedince, a i cijelih
nastojina, dadu razjasniti nekom jednistvenom teorijom, koja se
potpuno slaže sa priznatim općenitim poučcima u prirodi. Ovdje
nema iznimaka kod glavnog pravila, nema ni jedne pojave u
razvijanju drveta, koja se ne bi dala protumačiti pomoću ove
teorije. Sva pitanja, koja si čovjek u tom pogledu može postaviti,
dadu se dovesti u neki logični savez, svako djelovanje
dade se svesti na svoj uzrok. Pisac ove rasprave razjasnio je
u »Miindener forstliche Hefte« ovdje istaknute glavne misli sa
mnogo primjera iz života našeg drveća, te je našao uvijek harmoniju
izmedju svojih abstraktnih nazora i konkretnih pojava
u prirodi. To ga je dovelo do toga, da promatra narav šume
sa sasvim drugog gledišta, nego što je to do sada bilo.
Da navedemo nekoja specijalna istraživanja.


I. Na pojedinom stablu istraživan je :
A. oblik njegovih nosioca, te se pokazalo:
1.) Nosioci, da imadu jednak otpor na [^svim mjestima i
da su sa što većom štednjom gradjeni, moraju imati okrugao
prerez;
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 541 —


2.) Deblo poviše žilja pa do krošnje mora imati oblik ro


tacijonog tijela treće vrsti. Ondje, gdje krošnja počima, prelazi


približno u čunj.


3.) Jz ovog stavka dadu se izvesti jednačine, na temelju
kojih se mogu stvoriti poučci o medjusobnom odnošaju promjera,
visine, sadržaja, obličnog broja i čistoće debla. Ovi se
zakoni identificiraju sa zakonima, koji su u tom pogledu u literaturi
već stvoreni.


4.) Iz drugog stavka dadu se matematički izvesti t. z. redovi
za ispupčenost, t. j . za koliko bivaju promjeri u jednakim
razmacima odozdo gore manji. Na ovaj način izvedeni redovi
slažu se sa Burckhardtovim redovima.


B. Mijenjanje oblika nosioca.
5.) Iz 2. stavka izvelo se za na samo stojeća stabla, u
koliko mora deblo odebljati, kada mu se krošnja u slobodnom
prostoru raširi. I ovdje ja račun pokazao, da će biti godišnji
kolobari dolje širi, a gore uži.


6.) Pomoćn 2 stavka proračunalo se, kako se kod nasamo
stojećeg stabla mora deblo promijeniti, kad mu se zelene grane
odsijeku. Iskustvo uči, da u ovakom slučaju bivaju godišnji
kolutići posije kresanja gore širi, a dole uži, — a to isto pokazuje
i račun pomoću 2. stavka.


7.) Za stablo, stojeće u sklopu, izračunalo se, kao što se
i iz iskustva zna, da će mu biti godišnji kolobari gore širi, a
dolje uži, ako mu se krošnja poveća, kako to već u sklopu biva.


8.) Isto se opazilo i onda, kada je stablo prešlo iz sklopa
u slobodni prostor, kao što to biva kod prorjede ili posije
sječe u srednjoj šumi. Stvaranje godišnjaka prije prorjede biva
kao u 7. stavku, a posije prorjede kao u 5 stavku, te kada
se sastojina opet sklopi, prelazi iz ovog posljednjeg stadiuma
ponovno u prvi.


C. Razvijanje cijelog stabla.
9.) Postavljen je stavak, da razni djelovi krošnje imadu
nejednaku važnost obzirom na opskrbu debla sa gradivom materijom.
Najveći dio ove materije dobiva deblo od gornjih dije
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 542 —
lova krošnje, a najmanji ili gotovo ništa od dolnjih djelova.


Do ovoga se došlo usporedjujući konstrukciju grana i okolnost,


da se lišće nalazi ponajviše na vanjskoj periferiji krošnje.


10.) Iz stavka 9., te stavka 2, 5, 6, 7 i 8 izvelo se,


kakav odnošaj postoji izmedju prirasta debla u debljinu i krošnje


M visinu:


a.) Ako je drvo posve samo, onda mu je deblo vrlo jako,


a visina neznatna.


b) Ako najdolnje grane ne pridonašaju ništa za pojačanje
debla (stavak 9.), to 6e se prirast u visiau povećati, ako se
ove grane uklone. Ovo je i Robert Hartig opazio


c) U srednjoj šumi prestanu stabla rasti u visinu posije
svake sječe, no ovaj se prirast pojavi opet do bližnje sječe. Različite
rasprave Weiseove, Endres-ove, Bartet-ove i drugih potvrdjuju
ovo pravilo.


11.) Pomoću istraživanja od N. J. C. Miilera, kako asimilira
lišće različitih vrsti drveća, razjasnila se iz stavka 2. i 9.
cijela evolucija drveta od klice pa do zrele starosti. Razvijene
krivulje slagale su se potpuno sa krivuljama, što ih je Guttenberg
tačnom analjsom stabla razvio.


II. Na sastojini istraživana je:
A) Gradnja sastojine.
12.) Pošto su uspostavljene stepenice visina u sa-3tojini i
gdje mora krošnja početi kod svakog pojedinog stabla, pa kada
su postignuti rezultati usporedjeni sa činjenicama u prirodi, razvijene
su onda i stepenice za kubični sadržaj i oblični broj pojedinih
stabala u istoj sastojini. Potpuna harmonija abstraktnih
rezultata sa onim, što se u prirodi zbiva, pokazala se i ovdje.
Tako je n. pr. konstatovano, da će pojedini djelovi neke sastojine,
ako se ova razdijelila u 5 razreda sa jednakim brojem
stabala, procentično učestvovati na ukupnoj sadržini sastojine
upravo onako, kako je to već Weise i Wimmenauer razvio.


B. Razvijanje sastojina.
13.) Po stavku 11. proračunato je razvijanje visine najviših
stabala u sastojini, te je iz ovoga zaključeno na razvi
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 543 —


janje t. zv. srednje visine u sastojim, Rezultat se slagao sa
tablicama o prihodu.


14.) Izvedeni su razni odnošaji izmedju razvijanja visine
u sastojini i smanjivanja broja stabala za vrijeme cijele ophodnje.
Suglasnost sa tablicama nije ni ovdje izostala.


15.) Iz obadva prediduća stavka, te iz stavka 2. prikazuje
nam se tok prirasta drvne gromade cjelokupne zastojine.
Konstatovano je, da se t. zv. faktori za visinu moraju kretati
uvijek na istoj visini. Iz prispodobe sa različitim tablicama
vidila se i ovdje suglasnost sa zbiljnim odnošajima.


16.) Iz 14. i 2. stavka razvijen je tok prirasta kružnih
ploha u sastojini, te se je kao svagdje pokazala harmonija sa
tablicama.


17.) Na posljetku razjasniti ćemo ovdje jednu pojavu, koja
bi se mogla više odnositi na pojedino stablo, te bi to razjašnjenje
trebalo može biti postaviti odmah iza 11. stavka. No
ovo je hotimično izostavljeno, da na posljetku pokaže još jednu
karakterističnu crtu u životu našeg drveća. Mislimo izbijanje
mladica na samom deblu i sušenje vrha, što se je do sada smatralo
kao posljedica neke bolesti. Izbijanje mladica na deblu
opaža se kod onih stabala, koja su odrasla u sastojini, ali su
posije sječe pojedince pridržana. Cim su više ova stabla bila
prije u sastojini stijesnjena, tim će jače izbijati sada na njima
mladice. Na temelju nazora, iznesenih u ovoj raspravi, dade
se ova pojava lako protumačiti. Da su ova pridržana stabla od
mladosti prosto stajala, bile bi sigurno tamo grane, gdje sada
mladice izbijaju, no zbog pomanjkanja svijetla, dok su u sastojini
stojala, mogla se njihova krošnja razvijati tek na najvišem
dijelu stabla. Sada kada su dobila svjetla, počimaju ta stabla
razvijati krošnju i na onom dijelu, gdje to prije nije moglo
biti. Kad bi stablo i sada samo, svoju prvašnju krošnju povećavalo,
moralo bi se pojačati i deblo, da se proti vjetru osigura.
Istina povećavanjem krošnje prema dolje povećava se i
površina, na koju vjetar djeluje, no ovo se paralizira tim, što
ujedno biva kraća i poluga, na koju vjetar djeluje, jer se težište
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 544 —


krošnje spušta sada dole, a poznato je, da je djelovanje neke
sile jednako statičnom momentu iz sile i poluge. Deblo se dakle
ne mora toliko pojačati, koliko bi bilo potrebno, kada bi se
kruna i dalje samo gore razvijala, prema tomu ostaje od assimiliranih
tvari više za krošnju, nego što bi to inače bilo.


Izbijanje mladica na deblu jest samo sretstvo, da se deblo
na svoj novi položaj prilagodi. Slično ovom dade se rastumačiti
i suliobrčnost. Ako se ni sa izbijanjem mladica nije smanjio
otpor, koji deblo mora savladati, ili ako stablo zbog pogoršanog
tla nije u stanju hraniti čitavu krošnju, prirodno je, da mora
otpasti jedan dio tog drveta. Logično je, da de to biti najgornji
djelovi, jer de se tim skratiti poluga, uuanjiti dakle otpor debla.
Na taj način suši se vrh stabla, pri čemu se ovo mora brinuti
za to, da zatvori ulaz parazitima na onim mjestima, gdje su
suve grane otpale. I sušenje vrha niie dakle drugo nego sretstvo,
da se stablo na svoj novi položaj prilagodi.


Mnogi strukovnjaci nastojali su, da protumače izbijanje
mladica i sušenje vrha. pa su došli sve do kojekakvih zaključaka
; na temelju piščevih nazora razjašnjene su obadvije te pojave
gornjim načinom sasvim logično. Tko želi o tom opširnije
čitati,, neka uzme originalne radnjeu 3, 5, 6 i 7 svesci »Miindener
forstl. Hefte«. Ove radnje odnose se na razvoj stabala,
kao što je to u ovoj raspravi razvijeno. Pisac namjerava, da
izda još raspravu, u kojoj bi se sa istog stanovišta protumačila
nutrašnja struktura drveta.


Preveo Jov. Metlaš.


Dodatak, Upozorajud čitatelje 8. Lista na ovu zanimivu
razpravu, moramo istaknuti, da je Dr. Hang priobdio u Allg.
Forst- und Jagdzeitung svezak za listopad, noticu, u kojoj se
ne slaže sa drom Metzgerom u svima točkama. Naročito ne u
onoj točki, u kojoj se navadjaju uzroci usljed kojih stabla u
sklopu dobivaju deblje godove u gornjem dielu debla (odmah
podno krošnje), dočim stabla na otvorenom prostoru imaju deblje
godove u dolnjem dielu deblovine. Isto tako ne slaže se obzirom
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 545 na
suhobrčnost i na tjeranje mladica na stablima, koja iz
sklopa na svjetlo predju. Dr. Haug misli, da je u tom pogledu
još uvijek pravovaljana teorija Dr. G. Jiigera, takodjer osnovana
u duhu Darvinove nauke, i po kojoj se teoriji debljina
godova ima svadjati na upliv svjetla i tlaka usljed vjetra, a
ne u smislu Metzgerove teorije, da naime stablo postane opornije
proti sili vihra. U obde misli Dr. Haug, da se Darvinova
nauka o baštinjenju pojedinih svojstava ne može uporabiti na
bilinstvo u onom pogledu, kako to Dr. Metzger u gornjoj razpravi
razvija. . Uredn.


LIST^K:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati nadšumara-upravitelja križevačke imovne obćine Bogoslov
a Hajek a šumarnikom sa sustavnimi berivi. — Ban kraljevina
Hrvatske Slavonje i Dalmacije obnašao je imenovati abiturienta šumarstva
Gjur u Telar a šum. vježbenikom kod II- banske imovne obćine
sa sustavnimi berivi.


Odlikovanje. Prigodom pođieljivanja nagrada i odlikovanja za
predmete izložene na izložbi dobili su počastne diplome: Brodska
imovna obćina; hrvatsko.slavonsko šumarsko društvo; braća Guttmann
u Belišću, tvornica tanina u Žnpanji; Vlekoslav pl. Tukorj u Daruvaru.
Zlatnu državnu kolajnu dobilo je: hrvatsko družtvo za gojenje
lova i ribarstva.


Umrli. Na 6. studenoga t. g. preminuo je u Zagrebu naglom smrću
umirovjeni kr. državni šumarnik Ant e Soreti ć u 67. godini svoga života.
S njime je i opet nestalo jednoga od naših najpoznatijih šumarskih
ličnosti. Ako se i nije u svojoj struci javno isticao, ipak je bio radi
svoga lojalnoga značaja i kod mladjih i kod starijih šumara veoma obljubljen,
a to u današnjem vieku borbe i otimanja puno vriedi. »Šumarski
list« se je pokojniku davno već odužio donesavši u jednomu prijašnjih
tečajeva njegovu sliku, a mi mu kličemo: Slava ti čestiti pokojnice! —