DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 500 —


pl. Paul, Noghe Lađislav, Hamar pl. Ladislav, Jovan Metlaš, Tvrđonj
Emil, Nytray Otto, Lahner Dragutin, Remenjik Stevo, Brausil Miroslav,
Brausil Maks. Beznh Gjuro, Grđinić Matija, Vladimir Vasiljević, Kaiser
pl. Sandor, Pohl Eduard, Kundrat Emil, Senitzkj Julius.


Kao članovi II. razreda:


Stanko Brkid kr. lugar kod kr. nadšumarskog ureda u Vinkovci;
Tane Tomašević kr. nadlugar te Sava Desie, Josip Drobnjak, Ivo Trivunčić,
Vaso Rokić, Martin Stojanović, Tomo Kos i Gj uro Vrsajko kr,
lugari šumarije u Jasenovcu; zatim Mijo Lukačević kr. lugar šumarije
u Lipovljanih; nadalje Dmitar Knežević, Tomo Milobara, Gjuro Obelić
kr. lugari šumarije u Raiću;


Nikola Kalajdžić, Dmitar Maudić, Simo Nikšić, Vinko Despović,
Mile Sirovac, Martin Slovinac i Simo Kovačević kr. lugari šumarije u
Novoj Gradiški;


Vinko Zlamalik, Antun Gopić, Ivan Makarevid, Luka Blaževac,
Simo Nikolić, Franjo Rukovanskj, Stjepan Cosid, kr. lugari šumarije
u Vrbanji;


Franjo Knežević, Antun Zikorskj, Antun Vukovie, Ivan Kadić
Luka Mušid, Gjuro Gašid, Antun Mikinac ku lugari šumarije u Nemcih.


Antun Dominkovid, Petar Rukovanskv, Ivan Babid, Kuzmau Domjanovid
kr, šumarije u Morovidu ; Rade Dokmakovid, Petar Novoselac,
Rade Polimac, Jovan Ognjanovid, Martin Pavlovid, Marko Jerkovid i
Stjepan Kelin kr. lugari šumarije Jaminske u Morovidu ; nadalje Tomo
Gjurašević kr. nadlugar u Pregradi; Josip Grbac kr. nadlugar u Slatini,
te Milan Cepanica lugar im. obd. križevaeke.


Točk a 9. Predlaže se upravljajudem odbor proračun za g. 1897.
te zaključni račun za g. 1895.
Predloženi proračun :za g. 1897. usvaja se a cielosti, a zaključni
račun za g. 1895. uzimlje se na znanje.


Pošto bje tim dnevni red izcrpljen bude sjednica zaključena a
nazočni zapisnik u sjednici upravljajuceg odbora od 18. listopada 1896.
po gg. odbornicima Bog. Hajeku i Drag. Laksaru ovjerovljen i podpisan.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


LoTStTO. Priručnik za lovce i poučnik za nadzirače lova u Hrvatskoj
i Slavoniji. Sastavio Pran. Zav. Kesterčanek. 350 stranica. 135 slika.
Ciena 2 for. 40 nč. Nakladom kr. zemaljske vlade.


Poljoprivredno-šiimarski odsek na relikoj školi. Prigodom
preustrojstva velike škole u Beogradu napisao Milan Obradovid-Ličanin,
izpitani profesor šumarstva. Ciena 40 para din.
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 501 —


Weise W. Die Kreislaufe der Luft nach ihrer Entstehung und in
einigen ihrer Wirkurigen. M. 3.


Tharander forstliches Jahrbuch; vom M. Kunze. 46 Band.


Hess Richard. Der Forstschutz. Dritte Aufiage. Erster Band. Seite
1—246; Fl. 3.


LoTačka ocjena nOTOg Wel)erOTOg samokresa U broj 7. od
mjeseca srpnja t. g. doneo je „Lovačko-ribarski vjestnik" opis novog
Weberovog samokresa, koga tvornica Rudolfa Webera nazivlje ^Selbstsdmss".


Kao šumar i kao lovac ocjenjujem ovaj izum na ovaj način.


Nije mi do razglabanja mašinerije toga izuma, jer je puška puška,
ako se dobro gadja dobro i pogadja, već hoću da iztaknem, da li je cilj
i to praktičan cilj s tim izumom polučen ? Na oto odgovaram bez otezanja
da nije.


Ako pomislimo na 24. kalibar, koji u razmaku od dva do četiri
metra jedva jedan četvorni centimetar olova razbaci, nadalje da se lisica
sa mekom mora ipak nješto natezati, ili kako to ona radje čini sa šapicom
poigrati, to će ona težko postati žrtva „Selbstschussa".


Recimo pako da je odponac veoma ćutljiv, tad je još gorje, jer je
lisica lukava te ne udara na svoj pljen tako naglo.


Ja rado lovim, ali meni se neće da puzim po drveću, te tamo šerafim
puške, a bog zna sa koje se strane mora nišaniti, sa gornje ili
dolnje.


Ako sa gornje onda se moram penjati, jer moj sluga nije strielac
a nije ni vojnik bio, pa nezna nišaniti.
Ako odozdo, tad je to škakljiva stvar, glavu naperiti proti otvorenom
zjalu smrti.


Pa dobro, neka smo tu novajliju (nu koja Je našem narodu već
odavna poznata) namjestili i neka smo na meku iznišanili, ali došla ptičica,
vjeverica, puh, uhvati se za odponac i eto belaja.


S toga ja mislim da bi ovoj novajliji pristojalo ime „samoplašilo".


Čudne parade da lovac podje loviti vidru sa ovom meštrijom, raz


tegne žicu na vodi, a jedva što se je časak dva odmakao — puška pukne.


A kad tamo desetak žaba razteglo se po vodi.


Sirote, njima je najmilije na vodi sunčati ledja, đočim im voda


trbuh hladi, nu na vodi mogu se samo tada podulje uzdržati ako se


imadu zašto prihvatiti, a tu im je Weber liepu zgodu pružio ali na nji


hovu žalost i smrt.