DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 497 —


E. Rosipal i R. Lang u 1600 for.; šumarnik J. Kuzma u 1400 for.;
nadšumari H. Strasak, E. W{irth, Gr. Kraus, A. Ružička. E. Pohl, G.
Ridler, "VV. Tolg, M. Brausil u 1200 for ; nadšumari V. Vasiljević, M.
Maslek, V. Draear, J. Zezulka, A. Rozmanit, N. Mihalčić, E. Czeisberger,
J. Kozarac, V. Nagy, M. Striga, M. Dreuovac u llOO for. Šumari
G. Horvat, P. Dianovskj, K. Polaček, S, Kajser, E. Hautoš i E. Tvrdony
u 900 for., a šumari J. Morvaj, J. Marianji, P. Vuković, J. Soska,
0. Nyitray, N. Neviczky i J. Foldvary u 800 for.
Umrli. Dana 27. srpnja t. g. umre u Vukovaru umirovljeni vlastelinski
šumarnik Petar Fiirster. — Pokojnik se rodio u Landčuku u
baranjskoj županiji g. 1819. od otca učitelja. Od godine 1847.—1849.
službovao je kao „Leibjiiger" kod nadvojvode Ivana, a poslije toga kao
podšumar kod vlastelinstva Darda u Ugarskoj. 1. siečnjom 1853. postade
kot. šumarom vlastelinstva vukovarskoga u Negoslavcih, a godine 1867.
šumarnikom, te u tom svojstvu službovaše do god. 1879. Koncem iste
stupi u mirovinu.


Pokojnik bijaše praktično izobražen šumar, te uživaše osobito štovanje
u okolici. On je prvi uveo zasadjivanje hrastovih kultura u redove
kod vlastelinstva vukovarskoga, koje danas veoma povoljan uspjeh pokazuje.
Kao osobiti lovac biti če spominjan dugo medju prijatelji i znanci,
jer je na vlastelinstvu vukovarskom za svoga´ službovanja osim razne
divljači 64 vuka i preko 800 lisica ubio.


— Polovicom rujna umro je Josip Barlović, bivši pristav na
požežkoj ratarnici u mlađjahnoj dobi od 33 godine. Bio je križevački
djak, a hvale ga, da je bio valjan i svjestan učitelj. U isto vrieme umro
je i Jul . M o r V a y, kr. državni šumar u Vranovini. Pokoj im vječni!
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrratsko-slavonskoga
šumarskoga družlra, obdržavane dne 27. kolovoza 1896. u
Zagrebu, pod predsjedanjem družtvenoga predsjednika Vel. g. kr. odsječnog
savjetnika Ferde Zikmundovsky-a i u prisutnosti II. družt. podpred.


p. n. g. SI. Rosipala te p. n. gg. odbornika Bogoslava Hajeka, Drag.
Laksara, M. Radoševiča, Julila Vraničara, V. Račkoga, I. Partaša te
zamj. družtV. tajnika A. Borošiča.
36
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 498 —


Predmeti viećanja:


Točk a J. Predsjednik poziva zamjenika družtveaoga tajnika da
pročita zapisnik o sjednici upravljajućeg odbora od 26. lipnja 1896. u
svrhu ovjerovljenja.


Nakon pročitanja bude zapisnik podpisan i ovjerovljen po gg.
odbornicima Dragutinu Laksaru i Ivanu Partašu


Točka 2. Predsjednik priobćuje upravljajućem odboru o pripremama,
koje su učinjene u pogledu obdržavanja ovogodišnje XX. glavne
skupštine brv. slav. šum. družtva te u pogleda posjeta tisućgodišnje
izložbe kraljevine Ugarske u Budimpešti. Nadalje priobčuje predsjednik,
da je u svrhu pretresivanja na glavnoj skupštini stiglo družtveuom
predsjedničtvu više predloga od gg. družtvenih članova i to: od kr.
žup. nadzornika V. Dojkovića, od kr. asistenta na gospod. i šum. učilištu
u Križevcima B Karakaša i šum. pristava im. obć. gjurgjevačke
Borijanca, ter poziva zamj. družtvenoga tajnika neka upitne predloge
pročita.


Dpravljujući odbor uzimlje na znanje izvještaj predsjedničtva o
učinjenim pripremama za obdržavanje glavne skupštine, dočim glede
podnesenih predloga zaključuje, da se predloži g. Borijanca, buduć ne
imaju pravoga osnova u obće pred skupštinu ne iznašaju, zatim, da se
kod drugoga predloga g. Dojkoviča izpusti potonja alineja.


Točk a 3. Predlažu se stigavše molbe udova družtvenih članova
i to Marije Stiasnj i Ade Ciganović za podieljenje novčanih podpora.


Pošto je Demeter Stiasnv bio članom podupirajuće zaklade hrv.
slav. šum. družtva bude zaključeno, da se njegovoj udovi Mariji Stiasny
dopita novčana podpora od 50 for. iz prihoda spomenute zaklade, dočim
da se molba udove Ade Ciganovič ostavi predhodno in suspenso. j


Točk a 4. Priobčuje se upravljajućem odboru, da je na molbu
družtvenoga predsjednika Njegova Preuzvišenost g. Ban poklonio hrv.
slav. šum. družtvu sve ono drvo, što ga je krajiška investicionalna zaklada
izložila na milenijskoj izložbi u Budimpešti, time, da se odnosni
utržak, koji će prodajom toga drva unići, ima upotriebiti za pokriće
troškova, skopčanih sa prenosom šum. paviljona iz Budimpešte u Zagreb
i uredjenjera istoga za šumarski muzej.


Upravljajući odbor prima sa blagodarnošću ovaj velikodušni dar
Njegove Preuzv. Bana, ter usljeđ tim povodom povedene razprave o
sbodnosti prenosa šum. izložbenog paviljona u Zagreb i uporabi istoga
za šum. muzej zaključuje, da se ovogodišnjoj glavnoj skupštini stavi
predlog neka bi ovlastila družtveni upr. odbor da glede toga prenosa shodne
razpoložbe učini, nakon što bude u govoru stojeći paviljon razgledao
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 499 ter
se osvjedočio o tom, da li je isti dovoljno solidno gradjen, da bude
mogao odgovarati svrsi, koj je namlenjen.


Točk a 5. Čitajn se ponovne ocieue g. VI. Dojkovića i I. Partaša


o rukopisu g. umir. kat. nad. Jos. Etingera «Lovdžiji. »
Nakon ustmenog razlaganja g. prof J. Partaša bude zaključeno,
da se pisac g. Etinger pozove neka rukopis jezično izpravi, a nakon
toga neka mu se izplati iz družtvenih sredstava pođpora od 200 for. u
smislu jur uzsliedivšeg zaključka upravljajučpga odbora od 10. kolovoza
1895. toč. 8.


Točk a 6. Predsjednik priobćuje, da je u smislu zaključka XIX.
glavne družtveue skupštine, obdržavane 12. kolovoza 1895. u Slatini,
posebno družtveuo izaslanstvo predalo Njeg. Preuzv. g. Ban predstavku


o ustrojenju visoke šumarske škole u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji ;
podjedno priobćuje, da je umjesto gg Slavoljuba pl. Nemčića i Mije
Radoševića, koji su u to izaslanstvo po skupštini izabrani bili, ali predsjedničtvo
brzojavno obaviestiše da su zapriečeni ođaslanstvu priključiti
se, umolio g. odbornika Roberta Fischbacba neka bi umjesto spomenute
gospode tu zadaču na sebe preuzeo, što je isti i učinio.
Uzima se na znanje.


Točk a 7. Fred.sjednik priobćuje, da se je u smislu zaključka
uprav, odbora od 26. lipnja 1896. toč. 14. pismeno obratio na poznatu
gospodu kod e. kr. namjestničtva u Zadru sbog natječaja za popunjenje
nadlugarskih mjesta u Dalmaciji, oglašenog u broj 17. lista „Ost. Forst.
Jagd-Zeitung" od g. 18´.)6., pak da je u smislu dobivenog povoljnog
odgovora ovlašten izjaviti, da će se u buduće kod oglašivanja natječaja
za popuujivanje mjesta c. kr. nadlugara uzeti u obzir opravdana želja
hrv. slav. šum. družtva.


Uzima se na znanje
Točk a 8. Zamj. družtv. tajnika izvješćuje, da su od poslednje
sjednice uprav, odbora najavili svoj pristup u družtvo:
Presvietli gospodin grof Rudolf Norman-Ehreufelski, vlastelin valpovački,
kao član utemelitelj sa utemeljiteljnim prinosom od 200 for.


Nadalje pristupiše družtvu kao članovi I. razreda:


Sava Milutinović, Jovan Stanić, Dušan Popović, Pavle Žagarac,


Ernest Czeisberger, Dragutin Ott, Ladislav Stromskj, Vinko Schmidt,
Josip Zandovskj, Nikola Dembić, Tomo pl. Gvozdanović, Hinko´ Strasak,
Budimir Strgar, Eudolf Vuić, Ivau Zezulka, Eduard Wiirth, Gustav
Kraus, Ivan Kolar, Malboban Eduard, Adamek Ivan, Dračar Vinko,
Garid Janko, Jerbić Ivan, Paszty Franjo, Njegovan Nikola, Stevan Petrović,
Turanskj pl. Bela, Dios.sy Deszo, Drenova,c Mile, Zajc pl. Karmilo,
Marton Jure, Reschuer Rude, Boor Dragutin, Urbanskj Stipe, Melc^iczkj