DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 497 —


E. Rosipal i R. Lang u 1600 for.; šumarnik J. Kuzma u 1400 for.;
nadšumari H. Strasak, E. W{irth, Gr. Kraus, A. Ružička. E. Pohl, G.
Ridler, "VV. Tolg, M. Brausil u 1200 for ; nadšumari V. Vasiljević, M.
Maslek, V. Draear, J. Zezulka, A. Rozmanit, N. Mihalčić, E. Czeisberger,
J. Kozarac, V. Nagy, M. Striga, M. Dreuovac u llOO for. Šumari
G. Horvat, P. Dianovskj, K. Polaček, S, Kajser, E. Hautoš i E. Tvrdony
u 900 for., a šumari J. Morvaj, J. Marianji, P. Vuković, J. Soska,
0. Nyitray, N. Neviczky i J. Foldvary u 800 for.
Umrli. Dana 27. srpnja t. g. umre u Vukovaru umirovljeni vlastelinski
šumarnik Petar Fiirster. — Pokojnik se rodio u Landčuku u
baranjskoj županiji g. 1819. od otca učitelja. Od godine 1847.—1849.
službovao je kao „Leibjiiger" kod nadvojvode Ivana, a poslije toga kao
podšumar kod vlastelinstva Darda u Ugarskoj. 1. siečnjom 1853. postade
kot. šumarom vlastelinstva vukovarskoga u Negoslavcih, a godine 1867.
šumarnikom, te u tom svojstvu službovaše do god. 1879. Koncem iste
stupi u mirovinu.


Pokojnik bijaše praktično izobražen šumar, te uživaše osobito štovanje
u okolici. On je prvi uveo zasadjivanje hrastovih kultura u redove
kod vlastelinstva vukovarskoga, koje danas veoma povoljan uspjeh pokazuje.
Kao osobiti lovac biti če spominjan dugo medju prijatelji i znanci,
jer je na vlastelinstvu vukovarskom za svoga´ službovanja osim razne
divljači 64 vuka i preko 800 lisica ubio.


— Polovicom rujna umro je Josip Barlović, bivši pristav na
požežkoj ratarnici u mlađjahnoj dobi od 33 godine. Bio je križevački
djak, a hvale ga, da je bio valjan i svjestan učitelj. U isto vrieme umro
je i Jul . M o r V a y, kr. državni šumar u Vranovini. Pokoj im vječni!
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravljajućega odbora hrratsko-slavonskoga
šumarskoga družlra, obdržavane dne 27. kolovoza 1896. u
Zagrebu, pod predsjedanjem družtvenoga predsjednika Vel. g. kr. odsječnog
savjetnika Ferde Zikmundovsky-a i u prisutnosti II. družt. podpred.


p. n. g. SI. Rosipala te p. n. gg. odbornika Bogoslava Hajeka, Drag.
Laksara, M. Radoševiča, Julila Vraničara, V. Račkoga, I. Partaša te
zamj. družtV. tajnika A. Borošiča.
36