DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 476 —


preko zime u južne predjele presele, ved jedino oskudica na


hrani, koja im u zimno doba kod nas pomanjka.


Osim ptica selica imademo u našoj domovini i takovih
životinja, koje u zimno doba na hrani oskudice trpe, i nisu
kadre u južne predjele kao ptice seliti se; priroda pobrinula
se je i za takove životinje, du se u zimno doba u špilje,
jazbine i šuplja drveća zavuku i u snu zimu probave. Medju
takove broji se hrčtik i takunica, koji pribivaju u podzemnih jamah,
puh zavuče se u šuplja drveća, jež zakopa se u žilje i korenje drveća,
navukavši šušnja u jamu; jazavac ima u zemlji svoju kotlinu,
ali ne spava tvrdo, običaje dosta put ob zimu na polja izaći;
od svijuh najzadnji je medjeđ, on se zavuče u svoj brlog kad
je jaka zima nastala; nu ni on se ne zanese u zimni tvrdi
san, već običaje ob zimu koji put iz brloga izaći.


J. E—.
Napredak šumarstva u Srbiji.


Za posliednje dvije godine šumarstvo je u Srbiji znatno
koraknulo. Ovome liepom napredku doprinjelo je najviše to,
što se počela voditi veća briga o šumarstvu na nadležnom mjestu,
i što je srbsko šumarstvo u posljednje vrijeme obogaćeno sa


8. stručnih okružnih šumara, koji su ponamještani po najglavnijim
i sa šumama najbogatijim okruzima.
Ovo namještanje okružnih šumara i ustanova «šumskih
uprava» po okruzima, pokazalo je već za ovo kratko vrijeme
svoj blagotvorni uticaj, ne samo na uredjenje i bolje čuvanje
šuma, no i na sami prihod od šuma, kao i na ugled cjelokupne
šumarske grane.


Sve do ovog novog zakona o šumama, koji je još 1891.
godine u skupštini primljen i po tom najvišom sankcijom povrdjen
postavljani su tako zvani «šumari» samo dekretom ministra
narodne privrede; današnji pak okružni šumari, koji po zakonu
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 477 —


moraju da imađu veliko-školsku spremu, postavljaju se ukazom
Njegovog Veličanstva kralja, a time je digaut ugled šumarima
i šumskim organima u zemlji.


U posljednje vrijeme počele su se provadjati i vede exploatacije
u nekim šumama, i prema našim vrlo hrdjavim izvoznim
sredstvima i slabim prijašnim cjenama, postignute su prilične
cijene na licitaciji.


U Srbiji ima još neprohodnih šuma, starodrevnih i preživjelih,
kuda još nije kročila ljudska noga, a još manje čula
se sjekira, u kojima je drveće ili prezrelo i prestarelo i tako
pada i truli, ili je napadnuto štetnim insektima, pa i ono zdravo
propada, u čemu propada državi jveliki kapital; trgovac drvarski
i seljak nema nikakve zasluge, a gradjanstvo trpi oskudicu na
ogrievom drvu, koje se većinom iz preko Save donosi. Da pak
izvaljeno i oboreno drveće olujom ili vjetrom ne da, da se
šumski podmladak ne može da digne sa onom i onakom bujnošću
i snagom, kao što se podiže i napreduje u jednoj racionalno
uredjenoj šumi, samo se po sebi razumije.


Ova okolnost a u cjelji boljeg i razumnijeg gazdovanja
sa šumama, pubuđilaje današnjeg šefa šumarstva gosp. Jevrema
Novakovića, te je na osnovu nekoliko privrednih planova
(prvih u Srbiji!) dao na eksploataciju više šuma putem ofertalne
licitacije, i tako se savjestno odužio i kao činovnik prema
državi, stvarajući joj lijep prihod, koji je do sad propadao
uslijed nerazložnog gazdovanja sa šumama, i kao šumar prema
glavnom principu šumarske nauke i racionalnog šumskog
gazdinstva. Ovakve eksploatacije trebale su već odavna da
odpočnu i da se vrše na osnovu privrednih planova (gospodarskih
osnova), koje bi trebalo napraviti i propisati za svaku
pojedinu šumu.


Nu pošto u Srbiji nijesu još ni ograničene državne šume,
a još manje premjerene i napravljeni situacioni planovi, niti
provedena taksacija šuma; pa kad k tome dodamo još i tu
okolnost da Srbija nije još ni katastralno premjerena, onda je
nemoguće i misliti na pravilne tačne i cjeliskodne privredne
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 478 —
planove, koji bi podpuno odgovarali i današnjem stanju šumarske


nauke i šumsko-gazdinskom principu: da se u što kraćem vre


menu iz šuma izvadi cim veći mogući prihod, a da se pri tom


ne nanese šumi nikakve štete.


Kad se u najmanju ruku šume tačno ograniče i izdvoje


od ostalih obćinskih, selskih, crkvenih, manastirskih i privatnih


šuma, pa se tačno premjere i naprave situacioni planovi, onda


će se tek moći praviti i utvrdjivati stalni i cjeliskodni privredni


planovi (Wirthschaftsplane), na osnovu kojih će upravo od


početi racionalan rad u našim šumama.


Ovi prvi do sad napravljeni privredni planovi, bez gornjih


neobhodno nuždnih uslova — napravljeni od oka, mogu se


uzeti kao privremeni ili bolje reći priugotovni privredni planovi.


Srbsko je šumarstvo do sad najviše hramalo zato, što nije
bilo stručnih Ijudih, koji bi mogli preduzeti stručne radove
oko uredjenja šuma, niti je bilo spremnih izvršnih organa —
čuvara šuma, koji bi podpuno pojimali svoju težku dužnost, i
mogli izvršavati tačno, savjestno i na vrijeme sva zakonska
naredjenja i šumarskih vlasti i šumarskih organa.


Bez spremna i dobra šumsko-čuvarskog osoblja, nemoguć
je svaki rad, i izlišni su i ovi zakoni i zakonska naredjenja,
jer nema i ne umije tko da ih vrši, nije ih imao tko ni da
pouči, jer od ono nekoliko podšumara, nije se mogao ni iziskivati
kakav stručan rad, i ako su u školi nešto čuli, ne imadoše
u praksi nikakve primjene, već su radili onako primitivno i
na starodrevni način, da ni jednom prilikom ne pokazaše
kakva stručna znanja, što se najbolje može uvidjeti iz njihovog
dosadanjeg rada.


Ta okolnost, odnosno potreba, pobudila je ministra na
rodne privrede i šefa šumarstva, te su počeli da uzimaju stručne
ljude sa strane za šumare, a da za čuvare šuma stvore praktični
šumarski kurs, koji je ovog ljeta obdržavan za dva mjeseca u
Topčideru kod Beograda.


Cilj ovog «praktično´g šumarsko g kursa* jest, da
spremi dovoljno i dobrih čuvara šuma, koji će dobiv tako
ŠUMARSKI LIST 11/1896 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 479 —


osnovne pojmove iz svijah grana šumarstva, moći koristno da
posluže i ustanovi i službi koja im je povjerena.


Školovaniji i inteligentniji mladidi, koji sa vrlo dobrim
uspjehom svrše ovaj kurs, moći će se upotrebiti kao zastupnici
srezkih podšumara sve dotle, dok se ne otvori škola i nedobije
dovoljan broj stručno spremnih ljudi.


Dalji napredak u šumarstvu u Srbiji jest taj, što se odpočelo
na gradjenju šumarskih kuća po glavnijim šumama, u
kojima se vrše veće sječe i eksploatacije. U tim kućama stanovati
će podšumari i Čuvari šuma. Time će se osigarati bolje
čuvanje šuma i stati na put samovlastnom zauzimanju šuma
od obština i sela, kao i privatnih lica, i onemogućiti dalje
zatiranje šuma u onolikoj mjeri, u kojoj je to do sad radjeno.


Ovoga ljeta premjerena je državna šuma «Avala» i obkopana
šancem, a zimus Će se izraditi privredni plan, na
osnovu koga će se na proljeće urediti. Na Avali će se podići
jedna kuća i razsadnik šumskg drveća. Ličanin .


Godišnje izvješće o stanju šumsko-upravne grane
u području modruško-riečke županije u g. 1895.


Sume u području modruško-riečke županije zapremaju površinu
od 452.433 kat. jutara, odnosno 53°/o cielokupnog površja,
koje iznaša 847.114 kat. jutara.


Na šume listače (u glavnom bukove) odpada 146.054 kat.
jutara; dočim ukupni prihod na drvu iznaša 551.409 kub.
metara.


Obzirom na broj stanovnika od 220,629 duša dolazi popriečno
na jednu dušu 2*05 jutra, ili 2"49 kub. met. drvnog
prihoda. Katastralni čisti prihod svijuh šuma iznosa 126920
ili popriečno na jedno jutro 28-5 novč.


Prema vlastničtvu odpada:


Po kat. jut. šume na: 1. Kr. državni šumski erar 96204;


2. Imovne obćine bivše vojne Krajine 103.379 ; 3. Urbarne