DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 211 —


osobite financijalne važnosti, ili gdje su isti bili predmetom
šumskih služnosti (imenito služnosti sabiranja stelje) tako, da
je njihovo točnije uredjenje bilo potrebito i uputno. Porabna
osnova imala je tu zadadu, da uživanje takovih nuzužitaka
trajno osjegura po vremenu i po prostoru.


Posebna ogojna osnova potrebita je takodjer samo tamo,
gdje se imadu izvesti veće´kulture, bilo to na starijih zapuštenih
površinah, bilo na novih površinah, koje smo šumi priklopili.
U takovih slučajevih valja u gojitbenoj osnovi pregledno ustanoviti,
koje se kuUure imaju izvesti u najbliže doba (u prvom
deceniju), kakovi se gojitbeni poslovi sve pri tom obaviti imaju,
i 8 kojim će troškom isti skopčani biti. Gdje šumsko-gojitbeni
poslovi, bilo kod naravnog bilo kod umjetnog načina pošum-
Ijenja, već od prije redovito teku, biti će dovoljno, ako se
samo sastave izkazi o površinama, koje se imadu iz nova pošumiti
i koje popuniti valja. Specijalne odredbe o načinu, kojim
će se kulture izvesti, držim, da nije shodno činiti u takovim
desetgodišnjim gojitbenim osnovama, a to tim manje, jer se tu
često puta radi o površinama, koje su u ono vrieme, kada se
sastavlja osnova, još starom šumom obraštene. U obćenitom su
pogledu i tu mjerodavne odredbe, sadržane u napred spomenutih
gospodarstvenih propisih glede izbora vrsti drveća, glede
načina uzgoja šume i t. d.; nu detailno provadjanje imalo bi
se prepustiti razsudbi dotičnog upravitelja šume (eventualno u
sporazumku sa dotičnom gospodarskom upravom) prema medju
to nastupivšim posebnim odnošajem.


Sječna osnova nasuprot jest podloga svega gospodarenja za
prvo vrieme ; o njoj ovisi visina prihoda šume. Bazumjeva se
s toga samo po sebi, da se tomu dielu uredjajnog elaborata
mora posvetiti osobita pomnja, da se sastavak iste nesmije povjeriti
samom uredjaču, nego da ima uviek uzsliediti sporazumno
sa upraviteljem šume; ter da se upravo tu imadu osobito
uvažiti posebne prilike i želje šumoposjednika. U toj sječnoj
osnovi — u visini njom predloženog cielokupnog prihoda, u
izboru i razporedu sječnih poršina, u predloženim progalnim