DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 254 dade.
U Solnogradskoj dogodilo se nedavno baš obratno; tu su naime
obćinari obcine Sv. Johann, Kleiuarl, Radstadt i t. đ. utupno njih
Šest, podnieli molbu na solnograđski sabor, da bi isti u sporazumu sa
vladom izdao zakon za obranu jur postojećih šuma, i da bi država dopriniela
stanoviti prinos za pošumljenje goljetiua. Ti brdjani izkusili su
kroz tolika vremena, od koje je blagodati šuma, pa su sigurno znali što
rade, podnašajuć svoju molbu.


Požar. Na 22. ožujka t. g. pojavio se u državnom srezu Gradina
staroj predzabrani požar, kojem je žrtvom palo osam hrastovih suhara i
dva šuplja hrasta. Stabla niesu posve izgorjela, nego su đražbeno unovčena.
Kolika c´e šteta na podraštaju biti, viditi će se istom kašnje.


MiroTiiia gospodarskih i šumarskih činoTiiika vi Ugarskoj.
Kr. ugar. ministar unutarnjih posala pozvao je sve gradove i obćine,
koje kao posjednici gospodarske i šumarske činovnike u svojoj službi uzdržavaju,
da u interesu svojih činovnika pristupe mirovinskoj zakladi za
gospodarske i šumarske činovnike, te bi na taj način neznatnim godišnjim
prinosom osigurali mirovinu svojim službenikom.


Aug. Buehiiiayer. Mnogogodišnji ravnatelj i prvi učitelj šumarstva
na moravsko-šlezkoj šumarskoj školi Aussee - Eulenberg A. Buchmajer
polazi nakon 30-godišnjeg službovanja u mir. Tim povodom zaključili su
njegovi mnogobrojni učenici, da mu predadu album sa slikom sviju njegovih
bivših učenika. Predaja će se upriličiti u srpnju t. g. prigodom
obdržavanja skupštine šlezko-moravskog šumarskoga družtva na doinaini
grofa Haracha. Koliko nam je poznato ima odstupajući ravnatelj Buchmayer
i u Hrvatskoj i Slavoniji dosta svojih učenika, koji če se sigurno
toj proslavi priključiti.


Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine
koncem godine 1895.


Prihod : Gotovina Efekti
1. Blagajnički ostatak koncem god. 1894. . 216-30 for. 18759-10 for.
2. 5% prinos imovne obćine od ukupnih plaća 885-— » —
3. Uložak u I. hrvatsku štedionicu .. . — 1900´— »
4. Redoviti prinos službenika 864-— » —
5. Odplata kamata i glavnice zajmova . . 697-12 » —
6. Povraćeni sudbeni troškovi izdani za ućerivanje
106"65 » —
7. Uplata temeljne glavnice od službenika . 54´— » —
8. Globe službenika 123— »
9. Unovčene uložnice 203-54 » —
Sbroj ~ . 3149-61 for. ^0659-10 for.
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 255 —


R a
z h 0 d: Gotovina Efekti


1.
Mirovine lugara, lugarskih ndova i sirotčadi
79968 for. — /
2. Dohodarstveni teret
, 62-05 » —
3. Uložak u I. hrvatsku štedionicu . . . 1900.— » —
4. Odplaćene obveznice
— 25000 for.
5. Unovčene uložnice
— 200 00 »
6.
Plaćena premija za osiguranje uknjižene
sgrade ´ 1300 » —
7. Predujam sudbenih troškova
5000 » —
8. Izdani zajam
149´23 » —
Ukupno . 2973.96 for. 450-00 for.


Uzporediv prihod od . . 3149-61 » 20659-10 »


Sa izkazanim razhodom od 124718 » 450´00 »
Pokazuje se blagajnički ostatak koncem g. 1895. 175-65 for. 2020910 for.


Ovi vriednostni papiri sastoje se iz privatnih obveznica u ukupnoj
svoti 6020 for, i 14189-10 for. gotovog novca uloženog u I. hrvatsku
štedionu u Zagrebu.


U Otočcu, dne 14. travnja 1896.
Predsjednik: Tajnik:
ŠandorPerc. Ivan Grčevič.


Oglas.


u smislu naredbe vis. kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove
od 2. ožujka 1891. broj 30551. ex 1890. u pogledu izpita za lugarsku,
odnosno šumsko-tehničku pomoćnu službu obdržavati će se dne 15. i prema
potrebi sliedećih dana mjeseca lipnja t. g. u 9 ura prije podne kod ove
kr. županijske oblasti izpit za lugarsku odnosno šumsko-tehničku pomoćna
službu, i to sa kandidati područja modruško-riečke županije.


Molbe za pripust imadu kandidati putem kr. kotarske oblasti, u
području koje borave predložiti ovoj kr. županijskoj oblasti najkašnje do


31.
svibnja t. g.
Molbi imadu se priložiti izprave kojimi kandidat imade dokazati:
a) da je navršio 20 godina;
b) da je bezprikorna ponašanja;
c) da je svršio dobrim uspjehom nauke na pučkoj školi; i
d) daje proveo dvo-odnosno jednogodišnju praksu u lugarskoj službi.
Kr. županijska oblast.
U Ogulinu, 29. travnja 1896.


Kr. podžupan: V a r d a.
Uredjuje JosipKozarac,kr đrž.nađšiimaru Vinkoveih. Tisak C. Albrechta(Jos Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 54     <-- 54 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
0 postotku, kojim se ukamaćuju glavnice uložene u šume. Pnobdio


I. Partaš 205—210
Zadaća i svrha uređjenja šuma u sadašnjosti, Prevođ s njemačkoga od
prof. A. pl. Guttenberga. (Nastavak) 210 — 232
Sume građa Požege prije 20 godina 232 — 238
0 škodljivosti djetUća. Piše J. K 238—241
Listah. Osobne viesti: Imenovanja. — Umro 241 — 242


Zakoni i normativne naredbe: 242 — 247
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo: 247
Sađrvarskogtržišta: 248
Različit e viesti : Viši državni izpiti za samostalno vođjenje


šumskoga gospodarstva. — Odgovor g. S. U
248—250


Sitnice : Najbolji način prezimovanja žira. — Množina divljači.
— Argon, novi sastavni diel uzduha. — Proslava đrveta —
Zanimiv lov. — Vriedni seljaci. — Požar. — Mirovina gospodarskih
i šumarskih činovnika u Ugarskoj. — Aug. Buchmayer
250—254


Stanje
mirovinske zaklade lugara otočke imovne o bćine
koncem godine 1895 254—255
Oglas 255