DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1896 str. 41     <-- 41 -->        PDF

243


voniji, dodieljeni kr kot. oblastim, imadu upraviti samo na onu kr. kot.
oblast, kojoj je dotični kr. kot. šumar kao šumarski tehničar dodieljen.


Isto tako imadu se svi službeni dopisi, odnoseći se na upravu šuma
napred spomenutih i u onom slučaju, ako sjedište kr. kot. šumara nije n
istom mjestu, gdje i sjedište kr. kot. oblasti, odpremiti onoj kr. kotoblasti,
kojoj je dotični kr. kot. šumar kao šumarski tehničar dodieljen,
koja potonja izdati će potrebite naloge pod naslovom »kr. kot. šumaru
N, N. u N.« putem obć. poglavarstva u posebno zatvorenom omotu,
Pošto u gore rečenom zakonu na.slov »kr. kot. šumarija« osnovan nije,
niti pod takovim imenom samostalan ured nepostoji.


Okružnica hrv.-slar.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove od 30, travnja 18%. br. 34.355 glede uredjenja pla<5a činovnika
krajiških im. ob(5ina.


U smislu ustanova članka 20., zakona od 15. lipnja 1873. o krajiških
imovnih obćina odnosno §. 6. zakona od 11. srpnja 1881., kojim
se razjasnuju i preinačuju njeke ustanove prvo spomenutog zakona, imaju
plaće činovnika krajiških iraovuih obćina iznašati barem onoliko, koliko
i plaće državnih u području bivše vojne krajine namještenih šumarskih
činovnika.


Obzirom pako na to, da su plaće državnih šumarskih činovnika
ponovno uredjene, namjerava ova kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove, i plaće činovnikah krajiških imovnih obćina s nova urediti ter
ih prama gore navedenim zakonskim ustanovama dovesti u sklad sa plaćama
državnih šumarskih činovnika.


A. I z k a z
o plaćama državnih šumarskih činovnikah u bivšoj vojnoj krajini po zak. čl. IV. 1893.
(Sbornik kom. IX. od godine 1893. str. 473—498.)
Dnevni Placa u


Značaj


razred forintih


Šumarnik
Šumaki mjernik
Računarski savjetnik-
VIII.
1800
1600
1400
Nadšumar
Računarski reviđont IX.
1300
1200
1100
Šumar
Protustavnik X.
1000
900
800
Šumarski kandidat -
Oficijal -
SI.
700
600
500
Šumarski vježbenik 500
400